येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ९

मा‍झ्या सत्खलनाची तिव्रता वाढवण्यासाठी मी श्रुती मॅडमला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले आणि त्यांच्या पाठीवरून हात पुढे नेत मी त्यांच्या छातीचे उभार पकडले. मग मी त्यांचे उभार दाबत माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात खालून वर धक्के मारू लागलो व त्या माझा लंड चोखत राहिल्या.
मध्येच त्यांना काय वाटले कोणास ठाऊक? त्यांनी आपले तोंड मा‍झ्या लंडावर जास्तच दाबून माझा लंड अजून खोलवर तोंडात घेतला आणि मा‍झ्या लंडाच्या मुळाशी आपले ओठ टेकवले.
माय गॉड! श्रुती मॅडम एखाद्या रांडेसारख्या मुळापर्यंत लंड तोंडात घेत होत्या. त्याने मा‍झ्या कामोत्तेजनेचा स्फोट झाला! त्यांना मी इशारा देत काही सांगायच्या आधीच मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी सुटली आणि त्यांच्या तोंडात गळली!
क्षणभर मला काही कळले नाही की त्यांना काही कळले. मग आम्हा दोघांनाही स्ट्राईक झाले! मी त्यांच्या तोंडात गळतोय हे जाणवल्यावर श्रुती मॅडमने पटकन आपले तोंड वर केले आणि माझा लंड तोंडातून बाहेर काढला. वर होऊन त्या वैतागून म्हणाल्या,
“अजय, नालायका. मी म्हटले होते तुला मा‍झ्या तोंडात गळू नकोस.” असे म्हणून त्या तोंडातील माझे वीर्य खाकरत, थुंकत बाहेर काढू लागल्या.
मी मा‍झ्या सत्खलनाच्या धुंदीत होतो तेव्हा त्यांनी जेव्हा आपले तोंड मा‍झ्या लंडावरून वर केले आणि माझा लंड बाहेर काढाला तेव्हा माझा लंड निराधार होऊन लोंबकळू लागला. मी गळत होतो तेव्हा लंडाला हलवायची नितांत गरज होती तेव्हा मी पटकन माझा लंड पकडला आणि हलवायला लागलो. लंड हलवताना मी श्रुती मॅडमला बोलू लागलो,
” सॉरी, मॅडम. ते मला कळले नाही. मी इतका एक्साईट झालो की. मला स्वत:ला थोपवता आले नाही. आय ॲम एक्स्ट्रिमली सॉरी!”
“चूप बैस, नालायका. तू मुद्दाम केलेस.” श्रुती मॅडमने रागाने म्हटले.
त्या पटकन उभ्या राहिल्या आणि तरा तरा चालत आत निघून गेल्या. मी अगतिकपणे त्यांना जाताना पहात होतो पण मी त्यांना थांबवले नाही. मी माझा लंड हलवत बसलो आणि मा‍झ्या वीर्य-सत्खलनाचा आनंद घेत राहलो.
जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला आणि माझी सत्खलनाची भावना विरून गेली तेव्हाच मी थांबलो. मग मला जाणवले की मी किती मोठी घोडचूक केली ती. मी मनातल्या मनात शिव्या देत मी स्वत:लाच दोष देऊ लागलो.
‘आपण श्रुती मॅडमच्या तोंडात गळलो. त्यांना सांगितलेही नाही. त्याने त्या अपसेट झाल्या! आता त्या वैतागल्या आहेत म्हणजे पुढे काही करायला मिळणार नाही. किती मुर्ख आहोत आपण. इतके सगळे जुळवून आणले होते. आता त्यांना झवायचेच फक्त बाकी होते. आता सगळा बटट्याबोळ झाला. आता त्यांना कसे पुन्हा पटवायचे?’
मी विचार करू लागलो. शेवटी काहीतरी ठरवून मी उठलो. टिश्यु पेपर घेऊन मी मा‍झ्या लंडावर आणि जांघेवर गळलेले वीर्य पुसून क्लिन केले. मग मी फक्त पायजमा घातला आणि आत निघालो.
श्रुती मॅडम गेल्या होत्या त्या मा‍झ्या बेडरूमच्या दरवाज्यात मी आलो आणि मी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. दरवाजा आतून बंद होता तेव्हा उघडला नाही. मग क्षणभर थांबून मी श्रुती मॅडमला हाक मारली.
“श्रुती मॅडम. प्लिज दरवाजा उघडता का?”
“नाही, अजय. तू जाऊन झोप आता.” श्रुती मॅडमने आतून आवाज दिला.
“प्लिज, मॅडम. रागावू नका. मला खरोखरच कळले नाही. आय ॲम रिअली सॉरी!”
“ठीक आहे, ठीक आहे. जा जाऊन झोप आता.” श्रुती मॅडमने पुन्हा आतून आवाज देत म्हटले.
“जातो. तुम्ही जरा एक मिनिट दरवाजा उघडता का? प्लिज! मला काही बोलायचे आहे.”
“काय आहे आता? आपण सकाळी बोलूया.” श्रुती मॅडमने वैतागलेल्या स्वरात आतून म्हटले.
“तुम्ही दरवाजा तर उघडा. फक्त एक मिनिट. मग मी जातो.” मी कळकळीची विनंती करत म्हटले.
त्याने श्रुती मॅडमवर थोडा परिणाम झाला आणि साधारण एक मिनिटांनी त्यांनी दरवाजा किलकिला करत उघडला. साधारण सहा इंचाची फट पाडत त्यांनी दरवाजा धरून ठेवला आणि त्यातून डोकावत त्यांनी म्हटले,
“काय बोलायचे आहे?”
“तुम्ही दरवाजा तर उघडा.” मी केविलवाण्या चेहर्‍याने त्यांच्याकडे पहात म्हटले.
“उघडलाय ना आता. सांग तेथूनच काय ते.”
“अहो. दरवाजा असा उघडून मला आत तरी येऊ द्या.”
असे बोलून मी जबरदस्तीने दरवाजा ढकलला. त्यांनी तो आतून दाबला पण मा‍झ्या जोरापुढे त्यांचे काही चालले नाही आणि त्यांना मागे व्हावे लागले. दरवाजा उघडून मी आत शिरलो तसे त्या वैतागत म्हणाल्या,
“अजय. काय ही जबरदस्ती? मी तुझी गेस्ट आहे ना? मग असे वागायचे माझ्याबरोबर?”
“सॉरी, मॅडम. ते मला तुमची माफी मागायची आहे. आणि तुम्ही मला आतच येऊ देत नव्हता. तेव्हा थोडा जोर लावाला लागला.”
“मग मागितली ना माफी? मग जा ना आता.” कपाळावर आठ्या आणत श्रुती मॅडम म्हणाल्या.
त्यावर मी हळुवारपणे त्यांचे हात मा‍झ्या दोन्ही हाताने पकडले आणि हलक्या स्वरात म्हणालो,
“श्रुती मॅडम. प्लिज रागावू नका. आणि आपला मूड खराब करू नका. इकडे या. जस्ट रिलॅक्स! माझे जरा ऐकून घ्या. मी अजिबात तुम्हाला त्रास देत नाही.”
असे काही बडबडत मी त्यांचे हात पकडून त्यांना बेडजवळ नेले आणि हळुवारपणे बेडवर बसायला भाग पाडले. त्या गंभीर चेहर्‍याने मुकाटपणे बेडवर बसल्या. मग मी त्यांच्या बाजूला बसलो. त्यांचे हात तसेच मा‍झ्या हातात पकडत, त्यांच्या बोटांवरून माझी बोटी हलकेच फिरवत मी हलक्या आवाजात बोलायला सुरुवात केली.
“मॅडम, मी पुन्हा तुमची माफी मागतो की अचानक तुमच्या तोंडात गळून मी तुम्हाला दुखवले. खरे तर मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे. तुम्ही मला तुमच्या अंगाला हात लावू दिला, तुमचे उभार चोखू दिले. माझा लंड चोखलात आणि मला खूप खूप सुख दिले.”
“बरे ठीक आहे. जा आता तू.” श्रुती मॅडमने आपले हात सोडवून घ्यायचा प्रयत्न केला पण मी ते सोडले नाही.
“मी आनंद घेतला पण तुम्हाला आनंद द्यायचे राहून गेले.”
“आता कसला आनंद?” श्रुती मॅडमने चमकून माझ्याकडे पहात म्हटले.
“तुम्ही माझा लंड चोखून मला तृप्त केलेत. पण स्वत:ची तृप्ती करून घेतली नाही.” मी त्यांना म्हणालो.
“माझी तृप्ती. कशाला?”
“कशाला म्हणजे? मी इतके सुख घेतले तर तुम्हाला पण सुख मिळायला पाहिजे ना.”
“मला मिळाले ना सुख मघाशी. तू नाही का बोटे घातली मा‍झ्या हिच्यात. त्याने मी एकदा तृप्त झाले! बास झाले मग.” त्या म्हणाल्या.
“ते ठीक आहे, मॅडम. पण आपण एकमेकांना चोखण्याच्या गोष्टी करत होतो. तुम्ही माझा चोखलात. पण मी कुठे तुमची योनी चोखली?” मी हसत त्यांना डोळा मारत म्हणालो.
“नाही हं अजय. आता काही नाही करायचे. मी तुला सांगीतले मघाशी.”
“नाही मॅडम. असे कसे? मी सुख घेतले पण तुम्ही सुख घेतले नाही.”
“अरे मला नको म्हटले ना. मी दिले ना तुला सुख? चोखला ना मी तुझा? मग आता कशाला काय करायचे?” श्रुती मॅडमने आश्चर्याने डोळ्यांची उघडझाप करत म्हटले.
“नाही तुम्ही काहीही म्हणा. मी सेल्फिशपणा करणार नाही. मी तुम्हालाही सुख देणार. मी तुमची योनी चोखणार.” मी जाहीर केले.
“अरे पण मला नको असेल तर? तुझी काय जबरदस्ती आहे?”
“हो! आहे जबरदस्ती.”
मी निक्षून असे म्हणालो आणि पटकन उठून उभा राहलो. त्यांना काही करायची उसंत न देता मी त्यांना बेडवर मागे ढकलले आणि झोपायला भाग पाडले.
“अजय. काय करतोस हे आता? सोड मला.” श्रुती मॅडमने रागाने म्हटले.
पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत मी पटकन त्यांचा गाऊन वर केला आणि त्यांच्या मांड्यां फाकवत पटकन माझे तोंड नेऊन डायरेक्ट त्यांच्या पँटीजने आच्छादलेल्या योनीवर ठेवले.
त्यांनी आपले अंग हलवून, माझे डोके धरून मला बाजूला करायचा प्रयत्न केला पण मी त्यांच्या मांड्या घट्ट पकडल्या होत्या तेव्हा मला त्यांना बाजूला करता आले नाही.
“अजय सोड मला. काय करतोस असे?” त्यांनी काकुळतेने म्हटले.
मी त्यांचे ऐकले नाही आणि पँटीजवरूनच त्यांची योनी चोखायला सुरुवात केली. माझे डोके बाजूला करता येत नव्हते म्हणून त्या मागे मागे सरकू लागल्या. मी त्यांना सरकू दिले पण त्यांच्या योनीवरील तोंड बाजूला केले नाही.
त्या मागे मागे सरकत गेल्या आणि शेवटी बेडच्या बॅकरेस्टला चिकटल्या. मी माझी पकड सोडली नाही आणि चोखणे चालू ठेवले. त्यांच्या लक्षात आले की त्या पूर्ण ट्रॅप झाल्या आहेत. तेव्हा हतबल होऊन त्या म्हणाल्या,
“अजय सोड ना रे मला, प्लिज! असे रे काय करतोस? मी तुझी गेस्ट आहे ना?”
“हो ना,” त्यांच्या योनीवरून तोंड वर करत मी म्हणालो, “म्हणूनच तर तुम्हाला सुख देतोय. प्लिज, मॅडम! रिलॅक्स! मी फक्त तुम्हाला सुख देतोय. मला यातून काही मिळणार नाही. फक्त तुमची तृप्ती होईल. ऑफकोर्स! मला योनी चोखायला आवडते. तेव्हा तो आनंद आहेच. आणि खास करून योनीचा रस चाटायला मला आवडते. तेव्हा प्लिज विरोध करू नका. फक्त आनंद घ्या!”
असे बोलून मी पुन्हा त्यांची योनी चोखायला सुरुवात केली.
काही क्षण त्या अंग हलवून मला क्षीण विरोध करत राहिल्या पण त्यांचा विरोध कमी कमी होत गेला. त्यांची पँटीज आधीच त्यांच्या योनीरसाने ओली झालेली होती तेव्हा मी ती तोंडात घेत चांगली चोखू लागलो.
पँटीजबरोबर मी त्यांच्या योनीची जाड जाड पटले चोखत होतो. मा‍झ्या अपेक्षेप्रमाणे त्याचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ लागला. त्यांच्या पायाची अस्वस्थ हालचाल होऊ लागली. त्यांचा हात मा‍झ्या डोक्यावर होता तो केसांत फिरू लागला. हतबलपणे त्या शेवटी मला म्हणाल्या,
“ठीक आहे, अजय. नाही करत मी तुला विरोध. पण मला नीट तरी पडू दे. माझे अंग आखडलेय असे बसून.”

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : १०

त्यांच्या विनंतीने मी खजिल झालो! मी त्यांना थोडे ढिल्ले सोडत खाली सरकलो जेणेकरून त्यांना खाली सरकायला चान्स मिळावा. त्या खाली सरकल्या आणि पाठच्या पिलोवर रेलत रिलॅक्सपणे पडल्या. त्यांनी सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही व मुकाटपणे त्या खाली सरकल्या ते पाहून मी निश्चिंत झालो...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ८

“अहो. तुमच्या पिसी मध्ये एक ब्लू-फिल्मची फाईल सेव्ह केलेली होती. ती एकदा मी आणि श्रवण सर एकटेच तुमच्या घरात असताना त्यांनी मला दाखवली होती.”“चल काहीतरीच काय. तो तुला कशाला दाखवेल?” श्रुती मॅडमने लाजत लाजत म्हटले.“अहो आमचा असाच सेक्स बद्दल विषय चालला होता व त्यात...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ७

“रिलॅक्स, मॅडम रिलॅक्स!” त्यांचे निप्पले हळुवारपणे कुरुवाळत मी म्हणालो, “असे काहीही होणार नाही. रुपालीला माहीत आहे तू येथे माझ्याबरोबर एकटी आहे. पण आपल्यामध्ये काय घडले हे तिला कधीच कळणार नाही. अनलेस तू किंवा मी तिला सांगीतले तर. मी तर सांगणार नाही. आणि तू पण नक्कीच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ६

“हे असे काही उत्तर देऊन विषय टाळू नकोस. तू प्रॉमीस केले की खरेखुरे उत्तर देशील म्हणून.”“अरे मी खरेच सांगतेय. श्रवणबरोबर डायवोर्स झाल्यानंतर माझा प्रेम आणि पुरुष ह्या दोघांवरील विश्वास उडाला. त्या दु:खात मी मा‍झ्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केले आणि त्यामुळे पुन्हा कधी...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ५

बिअरचा थोडा अंमल आणि त्यांचा जवळचा स्पर्श याने मी उत्तेजित होत होतो. त्यात आणि डान्स करणाऱ्या मुलीं कधी कधी अशा कपड्यात यायच्या की त्यातून त्यांचे व्यवस्थित अंगप्रदर्शन होत होते.अशी एखादी मुलगी आली की श्रुती मॅडम माझ्याकडे सुचकपणे पहायच्या आणि मी सुचकपणे हसून त्यांना...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ४

“आय सी. नो प्रॉब्लेम!,” श्रुती मॅडमने हसत हसत म्हटले, “तशी मी रुपाली सारखी जास्त मेकअप क्रेझी नाही. पण ईट विल बी फन टू युज हर स्टफ.”“गुड! लेट्स गो टू द रूम.”असे बोलून मी श्रुती मॅडमची बॅग उचलली आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये आणून ठेवली.श्रुती मॅडम मा‍झ्या मागोमाग आली होती....

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ३

श्रुती मॅडम आता कॅनडामध्ये एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब करत होती आणि तेथे तिने स्वत:चे घरही घेतले होते. आम्ही एकदा तिला पुन्हा लग्न करण्याबद्दल विचारले होते तर तिने उत्तर दिले की सध्या मला त्याबाबत विचार करायला अजिबात वेळ नाही.तिच्या बरोबरील चर्चेवरून आमच्या लक्षात आले...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : २

श्रुती मॅडम अशा वागात होत्या की बाहेर जाऊन त्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करून आल्या होत्या हे अजिबात कळत नव्हते.त्या आम्हाला काहीतरी समजावून सांगत होत्या पण मा‍झ्या नजरेसमोर तो बाहेरचाच सीन होता. मला श्रुती मॅडमचे किसींग करत असलेले ओठ दिसत होते, श्रवण सर दाबत असलेली छाती...

येऊन तुझ्या मिठीत

मी लॉगीन करून मेल चेक केले तर इतर मेल बरोबर श्रुती मॅडमचा मेल होता. मेल पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि पटकन मेल ओपन करून वाचला.‘तू नेहमी आग्रह करत असतो ‘दिल्लीमध्ये ये ये’ तेव्हा मी येत आहे. पुढच्या आठवड्यात आमचे एक आय-टी चे सेमीनार दिल्ली मध्ये आहे ज्यासाठी मी ४ दिवस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!