येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ६

“हे असे काही उत्तर देऊन विषय टाळू नकोस. तू प्रॉमीस केले की खरेखुरे उत्तर देशील म्हणून.”
“अरे मी खरेच सांगतेय. श्रवणबरोबर डायवोर्स झाल्यानंतर माझा प्रेम आणि पुरुष ह्या दोघांवरील विश्वास उडाला. त्या दु:खात मी मा‍झ्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केले आणि त्यामुळे पुन्हा कधी प्रेम किंवा पुरुष ह्याबद्दल विचारच करायला मिळाला नाही.”
“मॅडम. तू सांगतेय ते खरे असेल. पण तरीही इतका काळ पुरुषाशिवाय रहायचे म्हणजे फारच कठीण आहे ते.”
“त्यात काय कठीण आहे? पुरुषाची गरज स्त्रियांना लागलीच पाहिजे का? पुरुषा शिवायही स्त्री जगू शकते.” श्रुती मॅडमने ठामपणे सांगीतले पण तिचा आवाज कापत होता.
“जगू शकते. पण रात्रीचे काय? रात्रीची गरज तुम्हाला नाही भासत?” मी बेधडकपणे श्रुती मॅडमला विचारले.
“रात्रीचे काय त्यात? कसली गरज लागते रात्रीची?” श्रुती मॅडमने जणू काही माझा प्रश्न कळलाच नाही अशा आविर्भावात मलाच विचारले.
“पुरुषाच्या सहवासाची. स्पष्टच सांगायचे म्हणजे शरीर सुखाची. मी श्रुती मॅडमकडे रोखून पहात म्हटले.
“काहीतरी फाजील प्रश्न विचारू नकोस, अजय.” श्रुती मॅडमने किंचित वैतागत म्हटले.
“फाजील नाही, मॅडम. प्रॅक्टीकल प्रश्न आहे हा. तू कितीही नाकारला तरी वस्तुस्थिती सांगणारा.”
“कसली वस्तुस्थिती? काय प्रॅक्टीकल? मला काही कळत नाही तू काय बोलतोय ते.” श्रुती मॅडमने पुन्हा त्रासिक स्वरात म्हटले.
“तू कितीही नाकारले तरी सत्य मला कळले आहे, मॅडम.” मी हसून तिला म्हटले.
“कसले सत्य?” श्रुती मॅडमने संभ्रमात विचारले.
“हेच की मघाशी तू एक्साईट झाली होतीस.” मी पुन्हा हसून म्हटले.
“व्हाट अ रबीश! मी कशाला एक्साईट होईल?” श्रुती मॅडमने गोंधळत उत्तर दिले.
“ते शाहरूख आणि राणीचे दृश्य पाहून.”
“चल काहीतरीच काय. त्या दृश्यात इतक काय होते की मी एक्साईट व्हायला पाहिजे.” श्रुती मॅडमने माझे म्हणणे नाकारत म्हटले.
“अग तुझी चुळबुळ सांगत होती. ज्या तर्‍हेने तू हालचाल करत होती. तुझ्या पायाची हालचाल होत होती. त्यावरून ते साफ कळत होते.”
“चल काहीतरीच काय गेसींग करतोस.” श्रुती मॅडम तरीही माझे म्हणणे नाकारत होती.
“काहीतरीच नाही मी बरोबर ओळखले. स्त्री अशी हालचाल तेव्हाच करते जेव्हा तिच्या मांड्यांमधील त्या जागेत गोड गुदगुल्या होतात तेव्हा.”
“अजय!! आता बाकी अती होतेय. मी तुझ्याशी मोकळेपणे बोलतेय तर तू जास्तच शेफारत चाललाय. मी जाते झोपायला आता. गुड नाईट!”
असे बोलून श्रुती मॅडम लटक्या रागाने उठायला लागली. पण तिचा लाजेने लाल झालेला चेहरा सांगत होता की ती रागावली नव्हती.
मी क्षणभर विचार केला की हिच ती संधी आहे जी मी सोडता कामा नये. पटकन हात पुढे करून मी श्रुती मॅडमचा हात पकडला आणि तिला सोफ्यावर पुन्हा बसवले. उठून मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिच्या खांद्यावर हात टाकून मी तिला जवळ ओढले.
मा‍झ्या हालचालीने श्रुती मॅडम अचंबित झाली! डोळे मोठे करून तिने आश्चर्याने माझ्याकडे पाहात म्हटले,
“अजय. हा काय चावटपणा? सोड मला.”
“ओह कम ऑन, श्रुती मॅडम. कशाला लाजतेस. बोल मोकळेपणे माझ्याशी.”
“मोकळेपणे बोल. कशाबद्दल?” श्रुती मॅडमने किंचित लाजत म्हटले.
“तुझ्या उत्तेजनेबद्दल. पुरुषाशिवाय इतका काळ तू राहलीस. तुझ्या भावना अनावर नाही होत?”
“अजय. तुला काही लाज शरम? कसले आचरट प्रश्न विचारतोस मला?” तिने शरमेने म्हटले.
“आचरट असले तरी तुला आवडताहेत ते. तुझा लाजेने लाल झालेला चेहरा सांगतोय. हो की नाही?” मी प्रेमाने तिला जवळ घेत म्हटले.
“अजय. नालायक आहेस तू.” असे म्हणताना तिच्या चेहर्‍यावरील हसू लपत नव्हते.
श्रुती मॅडमने मा‍झ्या कवेतून सुटण्याचा प्रयत्न केला पण मी तिला घट्ट पकडून ठेवले. आमचे अंग एकमेकांच्या अंगाला साईडने घासत होते. ती जरी सुटण्याचा प्रयत्न करत होती तरी तिचा प्रतिकार तीव्र नव्हता. उलट तिचे अंग किंचित थरथरत असल्यासारखे वाटत होते.
ती उत्तेजनेची थरथराट होती हे मी ओळखू शकत होतो. मी खाली पाहीले तर तिच्या गाऊनवरून तिचे ताठर झालेले निप्पल सहज कळत होते. म्हणजेच ती उत्तेजित झालेली होती. तिचा चेहरा माझ्याकडे वळवून मी तिच्या डोळ्यात पहात तिला विचारले,
“सांगा ना, मॅडम. तुम्हाला कधी वाटले नाही कोणा दुसर्‍या पुरुषाबरोबर संबंध ठेवावे?”
“नाही!” श्रुती मॅडमने निक्षून सांगीतले पण त्यांची नजर खाली पडली.
“का बरे, मॅडम? तुमच्या मनातील सुप्त उत्तेजनेने तुम्हाला कसे काय उपाशी राहू दिले.”
“कोणी तसे भेटलेच नाही.” शेवटी श्रुती मॅडमने उघड करत म्हटले.
“कसे, मॅडम?” मी हळुवारपणे तिला विचारले.
“ज्याला माझी आपुलकी वाटेल. जो मला खरीखुरी मदत करेल. आणि जो मा‍झ्या भावनांची कदर करेल.”
“ओह. हाऊ सॅड! पण मग मी तुला मदत करू शकतो.” मी हळूच तिच्या कानात कुजबुजलो.
“कशी?” तिने कुतुहलाने विचारले.
“तुझी ती पुरुषाची गरज भागवून.” तिला अजून जवळ ओढत मी म्हणालो.
मला काहीतरी बोलण्यासाठी तिने आपला चेहरा मा‍झ्या चेहऱ्याकडे वळवला. त्याचा फायदा घेत मी पटकन माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले आणि मी तिचे कसून चुंबन घेऊ लागलो. तिचे डोळे विस्फारले आणि आश्चर्याने ती माझ्याकडे पाहू लागली.
तिने हलण्याचा प्रयत्न केला व तिचे तोंड बाजूला घ्यायचा प्रयत्न केला पण मी तिला घट्ट पकडलेले असल्याने आणि माझे तोंडही तिच्या तोंडावर घट्टपणे रोवलेले असल्याने ती काही करू शकली नाही.
“उंम्म्म्म्म्हंहह.” ती मा‍झ्या तोंडात फक्त हुंकारली.
मी जे काही करत होतो त्याची श्रुती मॅडमने अजिबात कल्पना केली नसावी तेव्हा तिच्याकडून मला कडवा विरोध होईल अशी माझी समजूत होती. पण ती फारसा विरोध करत नव्हती. त्याचा फायदा घेत मी तिला मागे सोफ्यावर हलकेच पाडले.
तिच्या अंगावर मा‍झ्या अंगाचा भार टाकत आता मी तिच्या ओठांमध्ये जीभ सारली आणि मी तिची जीभ चोखायला लागलो. माझी छाती तिच्या छातीच्या उभारांवर दबली होती तेव्हा मला तिच्या उभारांचा गुबगुबीतपणा आणि ताठ झालेल्या निप्पलचा निबरपणा स्पष्ट जाणवत होता.
श्रुती मॅडमचे डोळे आपोआप मिटले आणि काही क्षण ती मा‍झ्या चुंबनाचा आस्वाद घेत राहिली. मग खाडकन तिने डोळे उघडले आणि मा‍झ्या डोळ्यात पाहीले. तिच्या डोळ्यात आश्चर्य आणि भीती होती. आपला सगळा जोर लावून तिने माझे तोंड वर केले आणि मला बाजूला ढकलायचा प्रयत्न करत ती म्हणाली,
“नाही अजय नाही! हे चांगले नाही. आपण हे करू शकत नाही.”
“का, मॅडम का?” मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो, “तुम्ही बराच काळ अतृप्त आहात. आणि तुमचा एक चांगला मित्र असण्याच्या नात्याने हे माझे कर्तव्य आहे की तुम्हाला मिळत नसलेले सुख देऊन तुम्हाला आनंदी करावे.”
“अरे पण मी कुठे तुझ्याकडे ते सुख मागतेय. आणि मला त्या सुखाची काहीच गरज नाही.” श्रुती मॅडमने चकितपणे म्हटले.
“गरज आहे, मॅडम. ह्या सुखापासून तुमच्या शरीराला दूर ठेवून तुम्ही स्वत:वरच अन्याय करत आहात. मला माहीत आहे तुम्ही स्वत:हून काही बोलणार नाही की मागणार नाही. पण तुम्हाला हे सुख घेणे जरूरीचे आहे. तेव्हा स्वत:ला रोखू नका आणि माझ्याबरोबर आनंद घ्या.”
मला कळत नव्हते की मी काय बडबडतोय व त्याला काही लॉजीक आहे का. पण मला इतकेच माहीत होते की ही संधी काही केल्या सोडता कामा नये आणि श्रुती मॅडमचा जबरदस्तीने का होईना भोग घ्यायलाच पाहिजे. तेव्हा तिच्या क्षीण विरोधाला न जुमानता मी माझे काम चालू ठेवले. आम्ही बोलत असताना मी तिच्या गाऊनचे हूक काढायला सुरुवात केली.
श्रुती मॅडम सोफ्यावर किंचित पहुडली होती. तिचा श्वास जोराने चालला होता आणि तिच्या चेहर्‍यावरील गोंधळलेले भाव सांगत होते की ती आपल्या भावना कंट्रोल करायला बघत होती. पण ती मला थांबवत नव्हती की विरोध करत नव्हती. मी जे करत होतो ते ती मुकाटपणे पडून पहात होती.
तिच्या गाऊनचे वरील चार पाच हूक काढून मी गाऊन तिच्या छातीच्या उभारावरून बाजूला केला आणि सफेद ब्रेसीयरमध्ये लपलेले तिच्या छातीचे उभार उघडे केले. तिच्या उभारांची गोलाई प्रथमच इतक्या जवळू स्पष्टपणे पाहून माझा श्वास अडकला. त्यांच्या छातीकडे हावऱ्या नजरेने पहात मी म्हणालो,
“मॅडम, तुमचे उभार एकदम मस्त आहेत! त्यांना ड्रेसवरून पाहून मी नेहमी कल्पना करायचो की कसे असतील तुमचे उभार? त्या कल्पनेपेक्षा सेक्सी आहेत तुमचे उभार.”
“काय सांगतोस तू, अजय? मी तुला खूप चांगला समजत होते.” श्रुती मॅडमने किंचित टोमणे वजा स्वरात म्हटले.
“मी चांगलाच आहे, मॅडम. पण शेवटी पुरुष आहे. स्त्रियांच्या नाजूक अंगाचे आकर्षण वाटणे सहाजिकच आहे. तुम्ही इतक्या सुंदर आहात, सेक्सी आहात. तेव्हा तुमच्या सहवासात तुमचे थोडेसे आकर्षण वाटणे सहाजिकच आहे.” मी खुलासा केला.
असे बोलून मी श्रुती मॅडमच्या पाठीवर हात नेले आणि एका झटक्यात तिच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला.
तिने काही करायच्या आत मी तिची ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून वर केली आणि तिचे उभार नग्न केले. तिचे भरीव, मोठे मोठे उभार, त्यावरील ताठलेला निप्पल पाहून माझे डोळे चमकले आणि आपोआप मा‍झ्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले,
“ओह, मॅडम. एकदम सेक्सी आहे तुमची छाती!”
असे बोलून मी हात वर नेले आणि तिचे दोन्ही उभार मा‍झ्या दोन्ही हातात पकडले.
काही क्षण तिच्या उभारांचा नरम गरम स्पर्श अनुभवून मी तिचे उभार दाबू लागलो. श्रुती मॅडमच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडला आणि तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले.
जस जसे मी तिचे उभार दाबू लागलो, चिवडू लागलो तसे तसे तिचे हुंकार वाढत गेले. तिच्या मांड्यांची विचित्र हालचाल चालू झाली त्यावरून मी ओळखले की तिच्या योनीमधील कामाग्नी भडकला असावा. आपले अंग हलवत डोळे बंद ठेवत ती म्हणाली,
“ओह अजय! हे ठीक नाही. कोणाला हे कळले तर आपली नाचक्की होईल. कळत कसे नाही तुला. रुपालीला हे कळले तर तिला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही मला.”

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : १०

त्यांच्या विनंतीने मी खजिल झालो! मी त्यांना थोडे ढिल्ले सोडत खाली सरकलो जेणेकरून त्यांना खाली सरकायला चान्स मिळावा. त्या खाली सरकल्या आणि पाठच्या पिलोवर रेलत रिलॅक्सपणे पडल्या. त्यांनी सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही व मुकाटपणे त्या खाली सरकल्या ते पाहून मी निश्चिंत झालो...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ९

मा‍झ्या सत्खलनाची तिव्रता वाढवण्यासाठी मी श्रुती मॅडमला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले आणि त्यांच्या पाठीवरून हात पुढे नेत मी त्यांच्या छातीचे उभार पकडले. मग मी त्यांचे उभार दाबत माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात खालून वर धक्के मारू लागलो व त्या माझा लंड चोखत राहिल्या.मध्येच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ८

“अहो. तुमच्या पिसी मध्ये एक ब्लू-फिल्मची फाईल सेव्ह केलेली होती. ती एकदा मी आणि श्रवण सर एकटेच तुमच्या घरात असताना त्यांनी मला दाखवली होती.”“चल काहीतरीच काय. तो तुला कशाला दाखवेल?” श्रुती मॅडमने लाजत लाजत म्हटले.“अहो आमचा असाच सेक्स बद्दल विषय चालला होता व त्यात...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ७

“रिलॅक्स, मॅडम रिलॅक्स!” त्यांचे निप्पले हळुवारपणे कुरुवाळत मी म्हणालो, “असे काहीही होणार नाही. रुपालीला माहीत आहे तू येथे माझ्याबरोबर एकटी आहे. पण आपल्यामध्ये काय घडले हे तिला कधीच कळणार नाही. अनलेस तू किंवा मी तिला सांगीतले तर. मी तर सांगणार नाही. आणि तू पण नक्कीच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ५

बिअरचा थोडा अंमल आणि त्यांचा जवळचा स्पर्श याने मी उत्तेजित होत होतो. त्यात आणि डान्स करणाऱ्या मुलीं कधी कधी अशा कपड्यात यायच्या की त्यातून त्यांचे व्यवस्थित अंगप्रदर्शन होत होते.अशी एखादी मुलगी आली की श्रुती मॅडम माझ्याकडे सुचकपणे पहायच्या आणि मी सुचकपणे हसून त्यांना...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ४

“आय सी. नो प्रॉब्लेम!,” श्रुती मॅडमने हसत हसत म्हटले, “तशी मी रुपाली सारखी जास्त मेकअप क्रेझी नाही. पण ईट विल बी फन टू युज हर स्टफ.”“गुड! लेट्स गो टू द रूम.”असे बोलून मी श्रुती मॅडमची बॅग उचलली आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये आणून ठेवली.श्रुती मॅडम मा‍झ्या मागोमाग आली होती....

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ३

श्रुती मॅडम आता कॅनडामध्ये एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब करत होती आणि तेथे तिने स्वत:चे घरही घेतले होते. आम्ही एकदा तिला पुन्हा लग्न करण्याबद्दल विचारले होते तर तिने उत्तर दिले की सध्या मला त्याबाबत विचार करायला अजिबात वेळ नाही.तिच्या बरोबरील चर्चेवरून आमच्या लक्षात आले...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : २

श्रुती मॅडम अशा वागात होत्या की बाहेर जाऊन त्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करून आल्या होत्या हे अजिबात कळत नव्हते.त्या आम्हाला काहीतरी समजावून सांगत होत्या पण मा‍झ्या नजरेसमोर तो बाहेरचाच सीन होता. मला श्रुती मॅडमचे किसींग करत असलेले ओठ दिसत होते, श्रवण सर दाबत असलेली छाती...

येऊन तुझ्या मिठीत

मी लॉगीन करून मेल चेक केले तर इतर मेल बरोबर श्रुती मॅडमचा मेल होता. मेल पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि पटकन मेल ओपन करून वाचला.‘तू नेहमी आग्रह करत असतो ‘दिल्लीमध्ये ये ये’ तेव्हा मी येत आहे. पुढच्या आठवड्यात आमचे एक आय-टी चे सेमीनार दिल्ली मध्ये आहे ज्यासाठी मी ४ दिवस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!