आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे.

पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून चोपून नेसलेल्या साडीचा पदर तिच्या छातीवर जरी असला तरी त्या पदरावरून तिच्या छातीच्या उभारांची गोलाई उठून दिसत असे.

आत्याचे अंग किती मादक आणि आकर्षक होते हे हळूहळू मा‍झ्या लक्षात येऊ लागले. तेव्हा त्या दिवसापासून हळूहळू मी मा‍झ्या आत्याबद्दल लैंगिक कल्पना करू लागलो.

ती साडी शिवाय नग्न कशी दिसेल? तिच्या छातीचे मोठे मोठे उभार कसे दिसत असतील? त्यांना चोखायला किती मजा येईल? तिला झवायला किती मजा येईल? असे बरेच प्रश्न मा‍झ्या मनात घोळू लागले. त्या कल्पना करता करता मी तिच्या आठवणीने मूठ कधी मारायला लागलो हे मला कळलेच नाही.

टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आत्याला झवण्याची कल्पना करत खसखस मूठ मारणे हा आता माझा रोजचा नियम झाला होता. मूठ मारून शांत झाल्यावर मला बऱ्याचदा अपराध्यासारखे वाटायचे की मी मा‍झ्या सख्ख्या आत्याबद्दल घाणेरडे विचार करतोय.

पण हेपण तितकेच खरे होते की तिच्याबद्दल घाणेरडे विचार करून मी जी लैंगिक उत्तेजना अनुभवायचो तशी उत्तेजना किंवा तसे कामसुख मला इतर वेळी कधी जाणवायचे नाही. तेव्हा मनातल्या मनात आत्याबद्दल लैंगिक विचार करत माझे दिवस चालले होते.

तिकडे आत्या दिवसेन दिवस दु:खी होत चालली होती. दाजी दारू पिऊन येत होते, राजेश बाहेर उनाडक्या करत होता. त्यांच्यात काहीही बदल होत नव्हता आणि ते आत्याला सलत होते.

तिचे दु:ख पाहून मला वाईट वाटायचे. तेव्हा मला वाटू लागले की मलाच आता काहीतरी करायला हवे. ज्याने आत्याचे दु:ख कमी होईल. पण मी तरी काय करणार? पण त्याचे उत्तर मला लवकरच सापडले.

एके रात्री कशाने तरी मला अचानक जाग आली. मध्यरात्र उलटून गेलेली होती. मला वाटते मला आत्याच्या रूममधून आवाज ऐकू आले. बहुतेक दाजी आणि आत्यामध्ये पुन्हा भांडण झाले होते.

राजेश आणि मी एका रूममध्ये झोपायचो पण हल्ली हल्ली तो रात्रीचा बाहेरच असायचा तेव्हा मा‍झ्या रूममध्ये मी एकटाच असायचो. काय झाले हे पहायला मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. मी हळूच तिच्या रूमचा दरवाजा उघडून आत पाहिले.

नाईट लॅम्पच्या प्रकाशात मला दिसले की आत्या बेडवर बसली होती व रडत होती. तिच्या तोंडातून आवाज येत नव्हता पण तिच्या हलणाऱ्या खांद्यावरून त्याची कल्पना येत होती. दाजी तिच्या बाजूला घोरत झोपले होते.

काही वेळापूर्वी ते आत्याशी भांडत होते व त्या आवाजानेच मला जाग आली होती. आता पहातोय तर ते घोरत पडले होते आणि माझी आत्या रडत जागी होती. मला फार वाईट वाटले! मी तिचे सांत्वन करण्यासाठी आत गेलो आणि तिच्या बाजूला उभा राहलो.

काही क्षण तिच्या लक्षातच आले नाही की मी तिच्या बाजूला येऊन उभा आहे. पण नंतर तिच्या ते लक्षात आले. तिने वर माझ्याकडे पाहिले. मा‍झ्या चेहर्‍यावर तिच्याबद्दल कीव होती. तिने मला जवळ ओढले आणि मला गच्च मिठी मारली. मी तसाच उभा होतो आणि ती मला मिठीत घेऊन हलकेच रडत होती.

माझे हात तिच्या खांद्यावरून पाठीवर गेले आणि मीही तिला हलकेच धरून राहलो. थोडा वेळ असाच गेला. हळूहळू मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की आत्याचे गुबगुबीत स्तन मा‍झ्या पोटा खालील भागावर दबले गेले होते.

त्यांचा मुलायम स्पर्श मला स्पष्ट जाणवत होता. तिच्या ब्लाउजच्या पातळ कपड्यावरून मला तिच्या स्तनाग्रांचा ताठरपणा किंचित जाणवत होता. ती जाणीव झाली आणि माझा लंड हळूहळू कडक होऊ लागला.

मी किंचित मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला पण आत्याने मला असे घट्ट पकडले होते की तिला मला सोडायचेच नव्हते. मी हताशपणे उभा राहलो. मला थोडी भीतीही वाटू लागली.

जर तिच्या लक्षात आले की माझा लंड उत्तेजित होत आहे तर काय होईल? पण मा‍झ्या मनातील भीतीचा मा‍झ्या कडक होणार्‍या लंडावर काहीही परिणाम होत नव्हता. तो अजूनच कडक होत चालला होता आणि माझा कडक होणारा लंड तिच्या स्तना खालील पोटाच्या भागाला चांगलाच चिकटला होता.

नक्कीच आत्याच्या ते लक्षात आले असणार. पण तिने तसे काही दर्शवले नाही. जेव्हा तिची मिठी थोडी ढिल्ली झाली तेव्हा मी हळूच मागे झालो आणि तिला मी सोडून दिले.

एखादं मिनिट गेल्यावर मी आत्याच्या रूममधून बाहेर आलो व मा‍झ्या रूममध्ये गेलो. मा‍झ्या रूममध्ये आल्यावर मी बेडवर पडलो आणि विचार करू लागलो. काही केल्या मला झोप लागेना.

विचार करता करता नकळत माझा हात मा‍झ्या लंडावर केला. आत्या, आत्याचे मा‍झ्या अंगावर दबलेले स्तन, तिच्या अंगाला चिकटलेला माझा कडक झालेला लंड असे सगळे आठवून मी कधी मूठ मारायला सुरूवात केली हे मला कळलेच नाही. लवकरच मा‍झ्या लंडात वीर्य स्खलनाचे फिलिंग चालू झाले.

मी पटकन एक रूमाल घेऊन मा‍झ्या लंडावर धरला आणि मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली. रूमालात माझे वीर्य गाळून मी शांत झालो. नंतर मला शांत झोप लागली.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी उठलो आणि कॉलेजसाठी तयार होऊ लागलो. दाजी कामावर निघून गेले होते. मी नाश्ता करत होतो तेव्हा आत्या मा‍झ्या समोर नुसती बसून होती. रात्रीच्या गोष्टीबद्दल आत्या काही बोलली नाही.

नंतर मी तयार झालो आणि निघालो. मी दरवाज्याच्या बाहेर पडलो आणि आत्या दरवाज्यात आली. दरवाजा लावून घेताना तिने मला म्हटले,

“विजु, खाण्याचे सामान संपत आले आहे ते आणावे लागेल. मी तुझ्या डायरीत लिहून ठेवली आहे काय काय आणायचे आहे ते, जमलेच तर रात्री घेऊन ये.”

“ठीक आहे, आत्या!”

आमचे बोलणे झाले आणि आत्याने दरवाजा लावून घेतला. का कोणास ठाऊक पण मला असे वाटले की बोलताना आत्याच्या चेहर्‍यावर काही वेगळेच भाव होते. खास करून ‘डायरीत लिहून ठेवले आहे’ हे बोलताना ती किंचित लाजल्या सारखी मला वाटली.

माझी एक छोटी डायरी होती ज्यात मी मा‍झ्या व्हिडीओ लायब्ररीच्या कामाबद्दलच्या नोंदी करून ठेवत होतो आणि ती डायरी सतत मा‍झ्या खिशात मी ठेवत असे. आत्याला जे सामान लागायचे ते मा‍झ्या लक्षात राहत नसे तेव्हा मी ते त्या डायरीच्या मागच्या पानावर लिहून घेत असे.

आत्याला ते माहीत होते तेव्हा नंतर नंतर ती स्वत:च त्या डायरीत तिला जे हवे ते लिहून ठेवत असे व रुपये ठेवत असे. मला ती फक्त आठवण करून देत असे की डायरीत यादी दिली आहे आणि रुपये ठेवले आहेत. मग मी ते चेक करून त्या यादीतील वस्तू घेऊन येत असे आणि राहलेले रुपये त्या डायरीत ठेवत असे. मग आत्या रात्री त्या डायरीतील रुपये काढून घेत असे.

तेव्हा ‘डायरीत लिहून ठेवले आहे’ हे सांगण्यात लाजण्यासारखे काय होते हे मला समजत नव्हते. कॉलेजला जाता जाता मी कुतुहलाने डायरी बाहेर काढली आणि मागची पाने उलटून चेक केले. आत्याने तिला पाहिजे त्या सामानाची यादी लिहिली होती आणि शेवटी काही वाक्य लिहिली होती.

‘रात्री मला फार एकटे एकटे वाटत होते. कोणाच्या तरी आधाराची मला गरज भासत होती आणि तू आलास. थँक्स विजु, रात्री मला धीर दिल्याबद्दल. आणि मला तुझी उत्तेजना जाणवली. तू वयात आला आहेस. असे होणारच. घाबरू नकोस. ती एकदम नैसर्गिक गोष्ट आहे.’

ओह! म्हणून आत्याचा चेहरा लाजल्या सारखा झाला होता तर. तिने हे सगळे मा‍झ्या डायरीत लिहिले होते. जणू मला काही कळलेच नाही अश्या तर्‍हेने मी परत परत ते वाचत होतो. खास करून शेवटची काही वाक्ये.

तिला माझी उत्तेजना जाणवली. तिला कळले की माझा लंड टाईट झाला होता. आणि त्याबद्दल तिचे काही ऑब्जेक्शन नव्हते. ती एक नैसर्गिक गोष्ट आहे असे ती म्हणतेय. दिवसभर मा‍झ्या मनात हेच विचार होते, हीच वाक्ये होती. माझे कॉलेजमध्ये लक्षच लागत नव्हते.

शेवटी मी विचार केला की आपणही डायरीत तिला उत्तर लिहायचे. राहलेले रुपये घेण्यासाठी ती डायरी बघणारच होती तेव्हा ती ते वाचू शकत होती. त्या विचाराने माझी छाती धडधडू लागली.

मी काय लिहू? मी लिहिले ते वाचून तिला काय वाटेल? लिहावे की लिहू नये? बराच विचार करून मी लिहायचे ठरवले. मग काय लिहू आणि कसे लिहू याबद्दल विचार करून मी शेवटी काही वाक्ये नक्की केली. मग त्यातील काही निवडून मी डायरीत लिहिली.

‘आत्या, मी सदैव तुझ्या बरोबर आहे, तुला धीर द्यायला, आधार द्यायला. मला तू आवडतेस आणि तुला आनंदी पाहण्यासाठी मी काहीही करेन. सॉरी! तू मला मिठी मारल्यानंतर मी थोडा उत्तेजित झालो. खरे तर मला तसे व्हायला नको हवे होते. पण तू त्याबद्दल रागवली नाहीस हे समजून बरे वाटले.’

कधी एकदा घरी जातो आणि ते सगळे आत्या वाचते असे मला झाले. संध्याकाळी कॉलेज नंतर नॉर्मली मी घरी येतो व फ्रेश होऊन मग व्हिडीओ लायब्ररीमध्ये जातो. पण आज माझे घरी जायचे धाडस झाले नाही. लायब्ररीतील काम संपवून मगच मी रात्री घरी गेलो.

दाजी घरात होते आणि नुकतेच पिऊन आले होते. आत्या त्यांना जेवण वाढत होती. आत्याची आणि माझी नजरा नजर झाली तेव्हा आम्ही दोघंही शरमलो. मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन कपडे बदलले आणि फ्रेश व्हायला गेलो.

नंतर आत्याने मला जेवण वाढले. दाजी जेवत होते आणि बडबड करत होते. त्यांचे जेवण झाले आणि ते आपल्या रूममध्ये निघून गेले. मी मध्ये मध्ये आत्याला गुपचूप न्याहाळत होतो.

साडीवरून तिचे गुबगुबीत स्तन, भरीव नितंब मी गुपचूप पाहत होतो. त्याने मी उत्तेजित होत होतो पण मा‍झ्या कामभावना मी काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. मी गुपचूप जेवून घेतले आणि मा‍झ्या रूममध्ये आलो.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!