आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती.

जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर झाल्यावर ती प्रसन्नपणे हसली आणि म्हणाली,

“मला राहवले नाही विजु, तुझ्यासमोर मी नग्न झाली आहे आणि माझा प्रत्येक अवयव तू पाहत आहे. ही जाणीव इतकी उत्तेजक होती की मा‍झ्या योनित जणू आग लागली होती. म्हणून मी स्वत:ला असे तृप्त करून घेतले. ये! असा वर मा‍झ्या मिठीत ये.” असे बोलून आत्याने पाय अजून फाकवले आणि हात पसरले.

मी उठलो आणि बेडवर चढलो. तिच्या दोन्ही पायात पडत मी तिच्या अंगावर झोपलो. आत्याने माझा चेहरा हातात धरत मा‍झ्या ओठांवर ओठ टेकवले. मग आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो.

जवळ पाच मिनिटे आमच्या जीभा एकमेकांच्या तोंडात नाचत होत्या आणि आम्ही एकमेकांची लाळ चाटत होतो. मला आता राहवत नव्हते. माझा कडक लंड मा‍झ्या आणि आत्याच्या अंगाखाली तडफडत होता.

मी मा‍झ्या अंगाची हालचाल करू लागलो आणि आत्याच्या लक्षात माझा अस्वस्थपणा आला. तिने मला बाजूला ढकलले आणि ती उठली. मला पाठीवर झोपायला लावून ती मा‍झ्या मांडीच्या बाजूला बसली. मग तिने मा‍झ्या शॉर्टमध्ये बोटे खुपसली आणि ती माझी शॉर्ट खाली खेचू लागली.

मा‍झ्या लंडावरून शॉर्ट खाली खेचली जातात माझा कडक लंड स्प्रिंग सारखा उडाला आणि वरच्या दिशेने ताठ उभा राहला. मी माझे नितंब थोडे उचलून आत्याला माझी शॉर्ट काढायला मदत केली आणि माझी शॉर्ट काढली जाऊन मी पूर्ण नागडा झालो.

आत्याने प्रेमाने माझ्याकडे पाहत माझा कडक लंड हातात पकडला. मग तिने हळुवारपणे मा‍झ्या पूर्ण लंडावरून हात फिरवला. जणू कोणी मोरपीस मा‍झ्या लंडावरून फिरवले असा मला भास झाला.

मग ती खाली वाकली आणि तिने मा‍झ्या मांड्यांच्या आतल्या भागाचे चुंबन घेतले. मग तिने आपले ओठ मा‍झ्या केसाळ गोट्यांवर ठेवले व ती मा‍झ्या गोट्यांचा भाग चुंबू लागली.

माझा कडक लंड तिच्या गालावर घासला जात होता. तिच्या गरम उच्छवासाची हवा मा‍झ्या गोट्यांच्या भागावर मारली जात होती. तिचे मुलायम केस, तिचे गाल, तिचे ओठ आणि तिचा श्वास यांच्या सान्निध्याने, स्पर्शाने मा‍झ्या मांड्यां, मा‍झ्या गोट्या आणि माझा लंड अतिशय गरम झाला होता.

मग आत्याने एका हाताने माझा लंड आपल्या गालावर दाबून धरला आणि आपला गाल मा‍झ्या कडक लंडावर वरखाली असा दोनदा, तीनदा घासला. मग वर होत तिने मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या तोंडात घेतला आणि तो ती चोखू लागली.

थोडा वेळ तसा सुपाडा चोखल्यावर तिने तोंड पूर्ण उघडले आणि खाली होत होत माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला. माझा पूर्ण लंड तिच्या तोंडात गडप होऊन तिचे ओठ मा‍झ्या लंडाच्या तळाशी टेकले.

अहाहा! काय फिलिंग होते ते! आत्याच्या गरम तोंडात माझा लंड जात होता आणि बाहेर येत होता. वर होताना ती ओठांचा चंबू करायची, त्याने माझा लंड आवळला जायचा. तिच्या लाळेने माझा लंड ओला झाला होता.

ती जर असाच माझा लंड चोखत राहिली तर मी काही क्षणातच तिच्या तोंडात गळणार होतो. पण अचानक तिने माझा लंड चोखायचे सोडून दिले. ती वर सरकली आणि ती माझे पोट चाटू लागली. चाटता चाटता ती वर सरकली आणि ती मा‍झ्या छातीवरील निप्पल आळीपाळीने चाटायला लागली.

मग ती अजून वर सरकली आणि पुन्हा मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली. आता ती मा‍झ्या अंगावर झोपली होती. तिच्या स्तनांचे उभार मा‍झ्या छातीवर दबले होते आणि खाली तिची पुच्ची मा‍झ्या लंडावर दबली होती.

मा‍झ्या लंडाला राहवत नव्हते. तो गळायच्या बेतात होता आणि काही क्षणापूर्वी आत्या जसा माझा लंड चोखत होती ते तिने चालू ठेवले असते तर तो गळला असता. तेव्हा मी आत्याला म्हणालो,

“आत्या माझा लंड अजून जरा चोख ना, मला तुझ्या तोंडात गळायचे आहे. मी एकदाच तुझ्या तोंडात गळलो आणि मला ते खूप आवडले होते. प्लीज! मला तुझ्या तोंडात पुन्हा गळू दे.”

“बरं, बाबा,” आत्याने मिश्किलपणे हसत म्हटले, “माझी काही हरकत नाही तुझा चोखायला. तू सांगशील ते मी करेन. तुला सगळे सुख देईन.”

मग ती पुन्हा वाकली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेऊन पुन्हा चोखायला सुरूवात केली. मी उत्साहाने पाहत होतो की तिचे मुलायम ओठ मा‍झ्या लंडाभोवती आवळले होते आणि तिचे डोके वरखाली होत होते. माझा बांध फुटला!. आणि मी तिच्या तोंडात गळायला लागलो.

एका मागोमाग एक पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडू लागल्या. मी माझी कंबर हलवून तिच्या तोंडात धक्के मारत होतो. माझे वीर्य तिच्या तोंडातून गळत होते आणि मा‍झ्या लंडावर ओघळत होते.

त्या तीव्र स्खलनाने मला थोडा थकवा जाणवला आणि मी डोळे मिटून पडून राहलो. मला जाणवले की आत्या उठली होती. मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर माझी नागडी आत्या रूमच्या बाहेर जात होती.

ती गेली आणि दोन मिनिटांनी परत आली. बहुतेक ती टॉयलेटला जाऊन आली. आल्यावर ती पुन्हा मा‍झ्या बाजूला पडली आणि माझ्याकडे पाहू लागली. तोपर्यंत मी नॉर्मल झालो होतो तेव्हा वळून मी सुद्धा तिच्याकडे पाहू लागलो.

मग आम्ही एकमेकांना मिठी मारली आणि आम्ही एकमेकांच्या अंगावरून हात फिरवू लागलो. आमची मिठी अजून घट्ट झाली आणि आम्ही पुन्हा एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. मा‍झ्या लंडात पुन्हा चेतना आली आणि तो पुन्हा ताठ होऊ लागला.

आत्याला मा‍झ्या लंडाची वळवळ जाणवली आणि तिने आम्हा दोघांच्या मध्ये हात घालून माझा लंड पकडला आणि ती त्याला चोळू लागली. जेव्हा माझा लंड पुन्हा पूर्ण कडक झाला तेव्हा तिने त्याला सोडले.

आता आत्याला झवायची वेळ आली होती. ते तिच्याही लक्षात आले आणि मलाही जाणवले. जणू मला माहीतच आहे अश्या आविर्भावात मी उठलो. तिने आपले पाय फाकवून मला आपल्या मांड्यांमध्ये जागा केली आणि मी तिच्या मांड्यांमध्ये शिरलो.

आत्याच्या बगलेत हात घालून मी खाली बेडवर रोवले आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर तोलून धरले. माझा कडक लंड तिच्या पुच्चीच्या वर ताठ उभा होता. आत्याने माझा लंड पकडला आणि आपल्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला.

मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा थोडा आत घालत तिने बरोबर भोकावर ठेवला आणि मग माझे नितंब धरून ती मला स्वत:मध्ये घालून घेऊ लागली. तिची पुच्ची चांगलीच ओली होती तेव्हा माझा लंड सहजच तिच्या पुच्चीत शिरला. जेव्हा माझा लंड पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत सामावला तेव्हा मी काही क्षण स्तब्धपणे तिच्या अंगावर पडून राहलो.

प्रथमच माझा लंड एखाद्या स्त्रीच्या पुच्चीत शिरत होता आणि हे सुख कमालीचे वेगळे होते, सुखावणारे होते. मला हे सुख मा‍झ्या मनात साठवून घ्यायचे होते तेव्हा एक दोन मिनिटे मी काही हालचाल केली नाही व तसाच लंड तिच्या पुच्चीत घालून पडून राहलो.

मग जेव्हा तिने मा‍झ्या खांद्याला धरून हलवले तेव्हा मी पुन्हा वर झालो. आमची नजरानजर झाली. आत्याने नजरेनेच मला खुणावले की ‘चल! चालू कर मला झवायला.’

ब्लू-फिल्म पाहून जे ज्ञान मला मिळाले होते त्याचा वापर करत मी आत्याला झवायला सुरूवात केली. माझा कडक लंड मी तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करू लागलो.

आत्याची पुच्ची बऱ्यापैकी घट्ट होती आणि लंड आतबाहेर होताना माझा लंड तिच्या पुच्चीत चांगलाच आवळला जात होता. तिच्या तोंडापेक्षा हे फिलिंग वेगळे होते.

मग तिला झवता झवता मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो तर कधी तिच्या गालाचे. मध्येच मी तिच्या गळ्याला चुंबत होतो तर कधी तिच्या खांद्यांना. थोडेसे खाली होऊन मी झवता झवता तिची छाती सुद्धा चोखायला लागलो.

आत्या मध्ये मध्ये आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेला घालत होती तर कधी आपल्या हाताने माझे नितंब धरून मला अजून आत घालून घेत होती. आम्ही दोघंही झवण्याचा खरा आनंद आता लुटत होतो.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!