आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज वाचला होता.

आता मी उत्सुकतेने राजेश बाहेर जायची वाट पाहू लागलो. मी अस्वस्थपणे आत्याच्या अवती भोवती रेंगाळत होतो. ती माझी दखल न घेता आपल्या कामात मग्न होती. अधून मधून राजेश इकडून तिकडे जात येत होता पण त्याला आमच्या वागण्यात काही वेगळेपणा जाणविण्याचा प्रश्न नव्हता.

आत्याने एक विरलेली साडी घातलेली होती व तिचा ब्लाउज पातळ होता. ब्लाउजमधून आतली ब्रेसीयर दिसत नव्हती म्हणजे तिने ब्रेसीयर घातली नव्हती. तिच्या दोन्ही स्तनांमध्ये तिचा पदर गोळा झाला होता तेव्हा ब्लाउजवरून तिच्या स्तनांची गोलाई स्पष्ट दिसत होती.

विरलेल्या ब्लाउजमधून मला तिच्या स्तनाग्राभोवतालचा अरोला अस्पष्ट दिसत होता. मी कामवासनेच्या नजरेने तिचे निरीक्षण करत होतो. जशी तिने ब्लाउजच्या आत ब्रेसीयर घातलेली नव्हती तशी तिने खाली पेटिकोटच्या आत पॅन्टी घातली नसेल का? अशी शंका मला आली.

ते माहीत करून घ्यायचा एक मार्ग होता. जेव्हा राजेश आतल्या रूममध्ये गेलेला होता तेव्हा मी गुपचूप आत्याच्या मागे गेलो आणि तिच्या नितंबाच्या फटीत मी माझा हात घालून चाचपून पाहिले.

आत्या मा‍झ्या ह्या अचानक हल्ल्याने दचकली आणि तिने मला खुणेनेच दटावले. मा‍झ्या हाताला तिच्या पॅन्टीचा काही मागमूस लागला नाही त्यावरून मी ओळखले की ती आत नागडीच होती. राजेशची चाहुल लागली तसा मी पटकन तिच्यापासून दूर झालो आणि आत निघून गेलो.

मी मा‍झ्या रूममध्ये आलो आणि एक पुस्तक वाचत पडून राहलो. राजेश रूममध्ये येत जात होता. आम्ही एकमेकांशी काही बोलत नव्हतो. मी त्याची बाहेर जायची वाट पाहत होतो. शेवटी तो एकदाचा बाहेर निघून गेला. मेन दरवाजा बंद झाल्याचा आवाज मला आला तेव्हा मी रूमच्या बाहेर आलो. आत्याने मेन दरवाजा लावला होता व ती मा‍झ्या दिशेने येत होती..

मा‍झ्या जवळ पोहचल्यावर मी तिला मिठीत घ्यायचा प्रयत्न केला पण तिने मला म्हटले,

“तू तुझ्या रूममध्ये थांब, मी येतेच एक काम संपवून.” असे बोलून ती तिच्या रूममध्ये निघून गेली.

मी मा‍झ्या रूममध्ये आलो आणि माझे सगळे कपडे काढून मी फक्त शॉर्ट घातली. मग मी मा‍झ्या बेडवर पडून पुन्हा पुस्तक वाचत बसलो व आत्या यायची वाट पाहू लागलो. साधारण १५/२० मिनिटानंतर आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिला पाहून मी थोडा अवाकच झालो!.

माझी वयस्कर आत्या आज काही वेगळीच दिसत होती. तिने गुलाबी रंगाची साडी घातली होती आणि ह्या साडीत मी तिला कधी पाहिले नव्हते. साडी थोडी पारदर्शक होती तेव्हा त्यातून मला तिचा ब्लाउज आणि ब्लाउजमधील ब्रेसीयर अस्पष्ट दिसत होती.

तिने चेहर्‍यावर हलकीशी पावडर लावली होती व ओठांवर किंचित लिपस्टिक लावली होती आणि ह्या लाईट मेकअपमध्ये ती अजूनच सेक्सी दिसत होती. मला इतकी सेक्सी ती या आधी कधीही वाटली नव्हती. तेव्हा आपोआप मा‍झ्या तोंडून तिची स्तुती बाहेर पडली.

“व्वा, आत्या! फारच छान दिसते! एकदम सेक्सी!” मी म्हटले.

“चल काहीतरीच काय,” आत्याने किंचित लाजत म्हटले, “मी मेली अशी वयस्कर, काय सेक्सी दिसणार?”

“अग आत्या, कशाला स्वत:ला वयस्कर म्हणून घेतेस? कुठल्याही तरूणीला लाजवशील अशी सेक्सी दिसतेय तू. जरा पाठमोरी हो ना, मला तुला मागून पहायची आहे.”

त्यावर आत्या काही बोलली नाही व मादकपणे हसत वळू लागली. आरामात हसत हसत ती वळली आणि पाठमोरी झाली. मागून ती अजूनच सेक्सी दिसत होती. तिच्या भरीव नितंबांवर साडी अशी चापून चुपून नेसलेली होती की त्यांची गोलाई पुरेपूर समजून येत होती.

तिच्या नितंबांवर परकराच्या आत घातलेल्या पॅन्टीची लाईन स्पष्ट दिसत होती. काही क्षण ती अशीच पाठमोरी उभी होती. जेव्हा तिला वाटले की मी तिला मनसोक्तपणे पाठमोरी न्याहाळली आहे तेव्हा ती पुन्हा माझ्याकडे वळली.

“झाले पाहून?” आत्याने चावटपणे विचारले.

“हो!” मी ओशाळत उत्तरलो.

“मन भरले?”

“खरे तर, नाही! पण ठीक आहे.” मी म्हटले.

“नाही भरले तर बघ अजून, मी नाही थोडीच म्हणतेय.” आत्याने मिश्किलपणे म्हटले.

“नाही ठीक आहे, अजून पुढे बरेच काही बघायचे आहे.” आता मी चावटपणे बोललो.

“अच्छा, काय बघायचेय?” ती सुद्धा मला चावटपणात साथ देऊ लागली.

“ते, जे त्या साडीच्या आत आहे.” मी म्हणालो.

“काय आहे?”

“तुझे अं… अंग, तुझे नग्न अंग.”

“ओह आणि मी नाही म्हणाले तर?” आत्याने मादकपणे म्हटले. ती गंमतीने बोलत होती हे मला कळत होते.

“तर मी जबरदस्तीने बघेन.” मी पण तिला ठाम उत्तर दिले.

“अस्सं होय, म्हणजे तू माझ्यावर जबरदस्ती करणार? जसे तुझे दाजी करतात तसे.” आत्याचा चेहरा किंचित सिरीअस झाला.

“न.. नाही, आत्या, तसे नाही,” मी सुद्धा थोडेसे सिरीअस होत म्हटले, “ते तू, मला वाटले तू गंमत करतेय म्हणून मी सुद्धा गंमतीने बोललो. तू नाही दाखवले तरी चालेल. पण मी नाही तुला त्यांच्यासारखा त्रास देणार.”

“अरे मग मी गंमतच करत होते.”

“खरंच?”

“मग काय, लगेच चेहरा पडला तुझा.”

“मला वाटले तू सिरीअसली बोलतेस.” मी ओशाळत म्हटले.

“अरे मला माहीत नाही की काय, तू माझी किती काळजी करतोस ते. आता ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये तूच तर मला धीर दिला आहेस. ह्या सगळ्या दु:खात तूच तर एक माझा आशेचा किरण आहेस.”

“आत्या मी काहीच केले नाही, उलट तू माझ्यासाठी खूप काही केलेस. जे मी केले ते माझे कर्तव्यच होते.”

“मग ते जसे तुझे कर्तव्य होते तसे माझे सुद्धा काही कर्तव्य आहे. तू माझे दु:ख कमी केले त्याबद्दल तुला सुद्धा काही मिळायला नको का? म्हणूनच तर मी आत्ता येथे आली आहे. ही अशी साडी मी तुझ्यासाठी घातली आहे.”

“थँक्स, आत्या!” मी थोड्याशा अभिमानाने म्हटले.

“नुसते थँक्स बोलून चालणार नाही. आता तुझा खरा उत्साह मला दिसायला हवा. चल इकडे ये आणि माझी साडी काढायला सुरूवात कर.”

“कोण मी?” मी थोड्या आश्चर्यात विचारले.

“हो तू, इतके चकीत व्हायला काय झाले? तूच लिहिले होतेस ना की मी सगळे कपडे काढावे आणि तुला मला नग्न बघता यावे.”

“हं? हो! पण मी तुझी साडी काढू?”

“हो! मग काय त्यात?”

“नको आत्या, तूच काढ ना, मला लाज वाटते.” मी ओशाळत तिला म्हटले.

“अरे लाजतोस काय असा बायकांसारखा? तुला बघायचे ना मला नग्न?”

“होऽऽऽ! पण तूच कपडे काढ, मी येथे बसून बघतो.”

“नुसते बघणार की नंतर काही करणारही?”

“करेन ना, पण तू आधी कपडे काढ तर खरे.”

“बरं बाबा!” असे म्हणून आत्याने खांद्यावरील आपल्या पदराला हात घातला.

तेवढ्यात मी तिला म्हणालो, “आत्या थोडे हळूहळू, मला मन भरून बघू दे तुझे वस्त्रहरण.”

“चल चावट कुठला! वस्त्रहरण काय म्हणतोस? ते तर द्रौपदीचे झाले होते कौरवांकडून, मी द्रौपदी नाही की तू कौरव नाहीस.”

“अग हो गं, शब्दश: अर्थ घेऊ नकोस. वस्त्रहरण पण तू स्वत: स्वत:चेच करत असलेले.”

“बरं बरं. करते हं, मीच माझे वस्त्रहरण. अगदी सावकाश, तुला आवडेल असे.” असे बोलून आत्याने हळुवारपणे आपल्या खांद्यावरील पदर ओढायला सुरूवात केली.

हळूहळू तिचा पदर घसरत खाली आला आणि तिने तो जमिनीवर पाडला. आता तिचे ब्लाउजमध्ये कसलेले स्तन माझ्यासमोर उघडे झाले. माझी नजर तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळली.

मी तिच्या स्तनांकडे खिळून पाहत होतो आणि आत्या माझ्याकडे रोखून पाहत होती. मा‍झ्या ते लक्षात आल्यावर मी शरमलो आणि मी माझी नजर तिच्या स्तनांवरून हटवली.

“अरे लाजू नकोस विजु, अगदी मन भरून बघ. तुला पहाण्यासाठीच तर मी करतेय हे सगळे. मलापण मजा वाटतेय. कोणी तरी इतक्या आसक्तीने मला पहातेय म्हणून. असे फिलिंग कित्येक वर्ष मला अनुभवायला मिळालेले नाही. तेव्हा अजिबात संकोच करू नकोस. ही मी अजून तुझ्या जवळ येते. म्हणजे तुला अजून निरखून पाहता येईल.”

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!