आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला.

मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही करतोय ते आवाज जावे. मी जोरजोरात लंड हलवू लागलो. आत्याचे मी दाबलेले स्तन, तिच्या ओठांचे मी घेतलेले चुंबन आठवून मी माझी कामोत्तेजना शिगेला नेली.

तोंडातून जोराचे हुंकार काढत मी मा‍झ्या लंडातून वीर्य गाळायला सुरूवात केली. नेहमीपेक्षा आजची माझी उत्तेजना जास्तच होती त्यामुळे जरूरीपेक्षा जास्तच वीर्य मी गाळले. शांत झाल्यावर मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन झोपलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी उठलो आणि आवरायला घेतले. नाश्ता करायला मी किचनमध्ये आलो तर दाजी नाश्ता करत होते. मी गुपचूप बसून नाश्ता खाऊ लागलो. आत्या आपले काम करत होती आणि किचनमध्ये फिरत होती.

आंघोळी नंतर तिने साडी अगदी चापून चुपून नेसली होती आणि त्यातून तिचे भरीव नितंब उठून दिसत होते. तिच्या साडीचा पदर तिच्या दोन्ही स्तनाच्या घळीत गोळा केलेला होता, ज्याने तिच्या भरगच्च स्तनांची गोलाई ब्लाउजवरून बरोबर दिसत होती. मी दाजींच्या नकळत आत्याच्या दिसणाऱ्या उठावदार अंगांचे निरीक्षण करत होतो.

दाजींचे झाले आणि ते कामावर निघून गेले. माझा नाश्ता झाला आणि मी प्लेट घेऊन उठलो. आत्या किचनच्या सिंकजवळ उभी राहून भांडी धुवत होती. मी माझी प्लेट सिंकच्या बाजूला ठेवली. मला उत्सुकता होती की रात्रीच्या प्रकाराबद्दल ती काहीतरी बोलेल म्हणून मी तिच्या मागे उभा राहलो.

पण ती काही बोलली नाही. मी पुढे सरकलो. इतका पुढे की तिच्या साडीचा स्पर्श मा‍झ्या अंगाला जेमतेम होत होता. तरीही ती काही बोलली नाही की तिने वळून पाहिले नाही. काय करावे हे मला समजेना पण भानाच्या भरात मी माझे हात उचलले आणि तिच्या कंबरेवर दोन्ही बाजूला ठेवले.

आता तरी आत्या काहीतरी रिएक्ट करेल असे मला वाटले पण ती जागेवरून ढिम्म हलली नाही. ती आपले काम करत राहिली. मी कंबरेवरून हात पुढे नेले आणि तिच्या पोटावर धरले. तरीही तिने काही हालचाल केली नाही.

मी तिच्या बेंबीत माझे एक बोट घातले आणि वर्तुळाकारपणे फिरवू लागलो. त्याने तिला थोड्या गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. पण तिने मला थांबवले नाही की माझा हात बाजूला काढला नाही. मग मी माझे हात वर नेले आणि तिच्या स्तनांवर खालच्या बाजूला ठेवले.

माझे हृदय धडधडत होते आणि मी उत्तेजित होत होतो. मी हळुवारपणे तिच्या दोन्ही स्तनांचे गोळे उचलून धरले, त्यांचे वजन तोलत. तिने ब्लाउज खाली ब्रेसीयर घातली नव्हती त्यामुळे तिची ताठरलेली स्तनाग्रे मला जाणवत होती.

मी ब्लाउज वरूनच तिची स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीत पकडली आणि मी त्याच्याशी खेळू लागलो. आत्याने आता काम करायचे बंद केले आणि ती ओट्याचा आधार घेत स्तब्ध उभी राहिली. पण ती मला थांबवत नव्हती आणि मला पहायचे होते की अजून ती मला काय काय करू देत होती.

मी मागून तिच्या अंगाला चिकटलो. माझा पॅन्टमधला कडक लंड तिच्या दोन्ही नितंबाच्या फटीत घासला जाऊ लागला. तिच्या मांसल, भरीव नितंबाचा मा‍झ्या मांड्यांमधला स्पर्श मला सुखावत होता.

मी आता तिचे स्तन कुस्करायला लागलो. आणि त्याच वेळी माझा कडक लंड तिच्या नितंबाच्या फटीत घासत अशी हालचाल करू लागलो जणू मी तिला मागून झवत आहे आणि आत्याची सहनशक्ती संपली!

तिने माझे हात तिच्या स्तनावरून दूर केले आणि तिने मला मागे ढकलले. माझा खेळ संपला ह्याची मला जाणीव झाली. मी गुपचूप मागे फिरलो आणि मा‍झ्या रूममध्ये निघून आलो.

माझे मी आवरत होतो तेवढ्यात आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. ती मला म्हणाली,

“मला काही वस्तू हव्या आहेत. जरा डायरी दे, मी लिहून देते.”

मी गुपचूप तिला डायरी काढून दिली. आत्या डायरी घेऊन निघून गेली. मी तयार होऊन बाहेर आलो. आत्याची वाट पाहत मी दरवाज्यात उभा राहलो. थोड्या वेळात आत्या आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हास्य होते.

चावटपणे माझ्याकडे पाहत तिने मला डायरी दिली. मीपण सूचकपणे हसत डायरी घेतली आणि घराबाहेर पडलो. घरापासून थोडे दूर आल्यावर मी डायरी उघडली आणि आत्याने काय लिहिले आहे ते वाचू लागलो.

‘तू फारच फाजील होत चालला आहेस हं, विजु! मा‍झ्या स्तनांना हात लावलास तो पर्यंत ठीक होते पण मा‍झ्या नितंबावर तुझा तो घासणे म्हणजे फारच झाले. तुझी हिंमत कशी झाली माझ्याबरोबर असा चावटपणा करायची? मी किती वयस्कर आहे तुझ्यापेक्षा. पुन्हा असे मा‍झ्या मागून चिकटून तुझा तो माझ्यावर घासू नकोस. नाहीतर मी तुला मार देईल!’

आत्याने जे लिहिले होते ते वाचून मला हसू येत होते. जरी तिने मेसेजमध्ये मला दम दिला होता तरी ते सगळे तिने चावटपणे लिहिले होते, हे मा‍झ्या लक्षात आले. तिचे जर खरोखरच ऑब्जेक्शन असले असते तर तिने मला तेव्हाच झाडले असते. तेव्हा मी सुद्धा चावटपणा करायचे ठरवले.

‘आत्या, भले तू वयस्कर असशील पण तुझे स्तन एखाद्या तरूण मुलीपेक्षा कमी सेक्सी नाहीत. तुझे स्तन निव्वळ सेक्सी दिसत नाहीत तर दाबायलाही एकदम मजा वाटते. आणि त्यामुळे मी कामोत्तेजित होतो व माझा ‘तो’ टाईट होतो. ‘तो’ टाईट झाला की कुठे तरी घासावासा वाटतो. तुझे नितंब जवळ असल्याने मी त्याच्यावर माझा ‘तो’ घासला. आता तुला ते आवडले नसेल तर तू ‘त्याला’ शांत करण्यासाठी दुसरे काहीतरी कर. पुढच्या वेळी मी तुझ्याबरोबर असेल तेव्हा तू ‘त्याची’ व्यवस्थित ‘काळजी’ घेशील अशी मी अपेक्षा करतो.’

मी डायरी बंद केली. आज मी नेहमीपेक्षा जास्तच मोठा आणि चावट मेसेज लिहिला होता. त्याने आत्याची काय रिएक्शन असेल ह्याची मला जबरदस्त उत्सुकता लागली होती.

रात्री मी मुद्दाम थोडे उशिराच घरी गेलो असा विचार करून की मी जाईपर्यंत दाजी झोपले असतील आणि मला आत्याबरोबर जास्त एकांत मिळेल. पण मी जेव्हा घरी पोहचलो तो पर्यंत दाजी आलेले नव्हते. ते नाही दिसले म्हणून मी थोडा खुश झालो.

मी मा‍झ्या रूममध्ये गेलो तर राजेश घरी आलेला होता. माझा थोडा हिरमोड झाला! जर राजेश घरी राहला तर मला आज आत्याबरोबर काही करता येणार नव्हते. आमचे जुजबी बोलणे झाले.

तेवढ्यात आत्याने आम्हाला जेवायला हाक मारली. तो जेवायला निघून गेला व मी बाथरूममध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन मग जेवायला गेलो. जेवताना आम्ही शांतच होतो. आत्या आम्हा दोघांना शांतपणे वाढत होती. मध्येच ती एकदा आत जाऊन आली.

मी विचार केला की कदाचित तिने डायरीतला आजचा मेसेज वाचला असणार. मग अधून मधून मी आत्याकडे चोरून बघत होतो व आमची नजरानजर होत होती पण आत्याच्या चेहर्‍यावर कुठलेही भाव नव्हते. बहुतेक राजेश जवळपास असल्याने ती काही दाखवत नव्हती.

राजेशचे जेवण झाले होते व तो बाहेर जायला निघाला. मी खुश झालो की तो बाहेर जात आहे हे समजून की आता मला आत्याबरोबर एकांत मिळणार होता. पण माझा आनंद काही क्षणच टिकला!

जसा राजेश निघून गेला तसे आत्याचे मिस्टर, दाजी घरी आले. ते जाम दारू प्यायलेले होते. दारूच्या नशेत ते आत्याला बडबड करू लागले. माझे जेवण झाले होते तेव्हा मी मा‍झ्या रूममध्ये निघून आलो.

फार उशीर झालेला होता तेव्हा आत्याबरोबर आज रात्री काही करायला मिळणार नाही असे मला वाटत होते तेव्हा मी बेडवर पडून राहलो. बाहेर दाजी जेवायला बसले होते व त्यांच्या बडबडीचा आवाज ऐकू येत होता.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!