आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले.

२/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला ‘काय? झाले का पाहून?’ आणि मी नजरेनेच तिला उत्तर दिले की ‘हो!’.

मग तिने कंबरेला खोचलेली आपली साडी ओढून काढायला सुरूवात केली. हळुवारपणे ओढत ओढत तिने पूर्ण साडी काढली आणि पायानेच ती बाजूला ढकलली.

मग ती हळूहळू पाठमोरी वळू लागली. माझ्याकडे पूर्ण पाठ करून ती उभी राहिली. मला परकर आणि ब्लाउजमधील तिचा मागचा भाग दिसत होता. निरखून पाहिले तर मला ब्लाउजच्या आतील तिची काळी ब्रेसीयर आणि परकराच्या आतील तिची काळी पॅन्टी सहज दिसत होती. फक्त मान वळवून तिने तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहिले आणि ती मादकपणे हसली.

मी पुन्हा नजरेनेच तिल इशारा केला की ‘चालू दे पुढे’. मग तिने आपल्या ब्लाउजची बटणे काढायला सुरूवात केली. ती पाठमोरी होती तेव्हा पुढचे काही मला दिसत नव्हते पण तिच्या हाताच्या हालचालीवरून मला कळत होते की तिची बटणे कुठपर्यंत काढून झाली होती.

ब्लाउजची सगळी बटणे काढल्यावर तिने त्याच्या दोन्ही बाजू आपल्या स्तनांवरून बाजूला केल्या आणि अंगापासून दूर धरल्या आणि पुन्हा मान वळवून माझ्याकडे पाहून ती चावटपणे हसली. मी पुन्हा होकारार्थी मान हलवली आणि तिने ब्लाउज आपल्या हातातून काढायला सुरूवात केली. ब्लाउज हातातून काढत तिने बाजूला फेकला.

आता मला तिची दुधाळ पाठ उघडी दिसत होती आणि त्यावर तिच्या काळ्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या दिसत होत्या. चावट मॅगझिनमध्ये किंवा ब्लू-फिल्ममध्ये असे अर्धनग्न दृश्य मी कित्येकदा पाहिले होते पण प्रत्यक्षात ते पाहताना मला एक वेगळीच उत्तेजना जाणवत होती. शॉर्टमध्ये माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

२/३ मिनिटे ती स्तब्ध उभी राहिली आणि मी तिची पाठ न्याहाळत राहलो. मग तिने आपल्या परकराच्या नाडीला हात घातला. नाडीचा शेंडा ओढून काढत तिने परकरची गाठ सोडली.

मग परकर ढिल्ला करत तिने खाली खेचायला सुरूवात केली. जेव्हा परकर तिच्या नितंबांवरून खाली सरकला तेव्हा तो आपोआप तिच्या पायाशी खाली पडला. तिने पायाने परकर सारून बाजूला केला.

आता आत्या माझ्यासमोर फक्त ब्रेसीयर आणि पॅन्टीवर पाठमोरी उभी होती. तिला इतक्या कमी कपड्यात मी प्रथमच पाहत होतो. तिचे भरीव गोल नितंब लक्ष वेधून घेत होते. त्यांच्या गोलाईवर काळी पॅन्टी फिट्ट बसली होती. पॅन्टीने तिचे नितंब बऱ्यापैकी झाकलेले होते तरीही त्यांचा काही भाग मला उघडा दिसत होता.

थोडा वेळ मला तिने तसे अर्धनग्न अवस्थेत पाहू दिल्यावर आत्या थोडीशी बाजूला वळली. आता ह्या पोझीशनमध्ये मला तिच्या स्तनांचा भरगच्चपणा साईडने स्पष्ट दिसत होता.

मग तिने आपले हात मागे आणले आणि कोपरात दुमडून वर केले. पाठीवरील आपल्या ब्रेसीयरचा हूक पकडून ती उघडू लागली. ह्या पोझीशनमध्ये तिच्या भरगच्च स्तनांची गोलाई उठून दिसत होती आणि मी त्याने पागल झालो.

माझा कडक लंड शॉर्टवरून मी चोळायला सुरूवात केली. आता मलाही कसली लाज, शरम वाटत नव्हती. माझी कामोत्तेजना आत्याला कळली तरी काही बिघडत नव्हते ह्याची मला कल्पना होती म्हणून मी माझा लंड हलकेच चोळायला लागलो. जेणे करून तिला कळावे की तिचे नग्न होत असलेले अंग माझ्यावर काय परिणाम करत होते ते.

आत्याने मग आपल्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला. हूक उघडल्याबरोबर तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे उडाले आणि तिच्या बगलेत आले. ती तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहत होती आणि मी निरखून तिच्या हालचाली टिपत होतो.

तिने खांद्यावरील ब्रेसीयरच्या पट्ट्या एक एक करत खाली ढकलल्या आणि ती वळून माझ्याकडे तोंड करून उभी राहिली. ब्रेसीयरच्या पट्ट्या ढकलल्यावर तिने ब्रेसीयरचे कप आपल्या छातीवर धरून ठेवले होते त्यामुळे ब्रेसीयर खाली पडली नाही.

माझ्याकडे पाहत ती मादकपणे हसत राहिली आणि मग तिने आपले हात खाली करायला सुरूवात केली. एक एक सेंटीमीटर ब्रेसीयर तिच्या स्तनांवरून खाली सरकू लागली.

तिच्या स्तनांचा वरचा फुगीर भाग, मग मधला भाग, तिचा तपकिरी अरोला, मग तिचे काळपट स्तनाग्रे, मग खालची गोलाई, असे टप्प्या टप्प्याने मला तिच्या स्तनांचे दर्शन होत गेले. शेवटी तिने हात पूर्ण खाली केले आणि ब्रेसीयर पूर्णपणे काढून बाजूला टाकली.

आता तिचे स्तन माझ्यासमोर नग्न झाले. मोठे मोठे गोल गरगरीत स्तन. जरी साधारण ओघळले होते तरी ते एकदम सेक्सी वाटत होते. तिचे स्तनाग्र ताठर झाले होते. आत्याचे स्तन दिसल्यावर मा‍झ्या लंडाने आचका दिला! मी शॉर्टवरून माझा लंड दाबायला लागलो.

थोडा वेळ मला नजरेने आपल्या नग्न स्तनांचे रसपान करू दिल्यावर आत्या पुन्हा हळुवारपणे पाठमोरी वळली. मग वळून माझ्याकडे पाहत तिने आपल्या हाताची बोटे आपल्या पॅन्टीवर ठेवली आणि हळूहळू ती आपली पॅन्टी खाली खेचू लागली.

जस जशी पॅन्टी खाली जाऊ लागली तस तसे मला तिच्या भरीव नितंबांचे दर्शन घडत गेले. नितंबांवरून पॅन्टी खाली सरकल्यानंतर ती पॅन्टी धरून खाली वाकत गेली.

म्हणजे ती असे दाखवत होती की ती पॅन्टी काढतेय पण खाली वाकून आपले नितंब मागच्या बाजूला ढकलून ती मला नितंबांचा गरगरीतपणा दाखवत होती. जेव्हा पॅन्टी तिच्या पायात पडली तेव्हा ती हळूहळू वर होऊन उभी राहिली.

आता आत्या माझ्यासमोर पूर्ण नग्न होऊन पाठमोरी उभी होती. मी हपापलेल्या नजरेने तिच्या नग्नपणाचे रसपान करत होतो. मग आत्या हळूहळू माझ्याकडे वळू लागली. अगदी निवांतपणे ती वळली आणि माझ्याकडे तोंड करून उभी राहिली.

माझी नजर आपोआप तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये स्थिर झाली. जेव्हा माझी नजर तेथे स्थिरावली तिने आपले पाय किंचित फाकवले आणि दोन पायात साधारण दिड फूट अंतर ठेवून ती कंबरेवर हात ठेवून उभी राहिली.

आत्याच्या मांड्यांमधील भाग पाहून मी चकीतच झालो! तिने पुच्चीवरील सगळे केस काढले होते. एखाद्या बालिश मुलीसारखी तिची पुच्ची तुळतुळीत झाली होती. पायात थोडे अंतर ठेवल्यामुळे तिच्या पुच्चीची उभी भेग मला स्पष्ट दिसत होती. पुच्चीची दोन्ही पटले आणि त्यावरील पुच्चीदाणा ओलसरपणामुळे चमकत होता.

आयुष्यातील पहिली पुच्ची मला दिसत होती आणि मला ते दर्शन प्रचंड आवडले. मा‍झ्या चेहऱ्यावरील चमकते भाव आणि मा‍झ्या डोळ्यात ठासून भरलेली कामवासना पाहून आत्याच्याही लक्षात आले की तिची पुच्ची मला आवडली आहे.

मला राहवले नाही आणि मी मा‍झ्या जागेवरून उठलो. मा‍झ्या ताठ लंडामुळे मा‍झ्या शॉर्टचा तंबू झाला होता पण मला आता कसलीही फिकर नव्हती. पुढे होत मी नग्न आत्याला मा‍झ्या मिठीत घ्यायचा प्रयत्न केला. पण आत्याने मला दूर ढकलले आणि ती चालत बेड जवळ गेली.

मी वळून तिच्याकडे पाहू लागलो. उशी घेऊन तिने भिंतीवर तिरकी ठेवली आणि ती त्यावर रेलून बेडवर बसली. मग तिने आपले पाय वर घेतले आणि हळूहळू ती ते फाकवू लागली. आपले पाय वर घेऊन तिने बऱ्यापैकी फाकवले आणि मला तिच्या पुच्चीचे व्यवस्थित दर्शन दिले.

माझी नजर पुन्हा आत्याच्या पुच्चीवर खिळली. तिला असे पाय फाकवत, पुच्ची दाखवत पडलेले पाहून माझी कामोत्तेजना कमालीची वाढली होती. माझा हात पुन्हा मा‍झ्या लंडावर गेला आणि मी शॉर्टवरून पुन्हा माझा लंड चोळू लागलो. पुढे होत मी बेड जवळ गेलो आणि गुडघे टेकून खाली बसलो.

आता मला अजून जवळून तिची पुच्ची दिसू लागली. आत्याने आपले दोन्ही हात आपल्या पुच्ची जवळ आणले आणि आपल्या पुच्चीची पटले दोन्ही बाजूला फाकवली. त्याने मला तिच्या पुच्चीच्या आतील भाग स्पष्ट दिसू लागला.

पुच्चीच्या आतील सगळा भाग गुलाबी दिसत होता. पुच्चीचे भोके अंधारलेले होते तेव्हा त्याची खोली कळत नव्हती. मी साधारण दिड फूट अंतरावरून आत्याची पुच्ची पाहत होतो. मग तिने आपली ताणलेली पुच्ची सोडून दिली आणि ती पुच्चीवरील आपला दाणा बोटाने घासू लागली.

आपोआप तिचे डोळे मिटले गेले आणि ती अजून रिलॅक्स होत आपला दाणा चोळू लागली. मी उत्सुकतेने तिची प्रत्येक हालचाल पाहत होतो व खाली माझा लंड लंड चोळत होतो. जसा तिचा दाणा घासण्याचा स्पीड वाढला तसे तिची कंबर आपोआप हलू लागली. तिच्या हाताचा स्पीड वाढला तसे तिचे कंबर हलवण्याचा स्पीडही वाढला. तिच्या श्वासाची लय वाढली व तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडू लागले.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!