आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो.

चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या ब्लाउजची बटणे काढायला सुरूवात केली.

एक एक करत आत्याने सगळी बटणे काढली आणि ब्लाउजच्या दोन्ही बाजू आपल्या स्तनाच्या उभारांवरून बाजूला केल्या. आत तिने पांढऱ्या रंगाची ब्रेसीयर घातली होती व त्यात तिचे स्तन ठासून भरले होते. मा‍झ्या घशाला कोरड पडू लागली, माझी छाती धडधडू लागली.

मी आवंढा गिळत तिच्या ब्रेसीयरमध्ये भरलेल्या स्तनांच्या गोळ्याकडे बघू लागलो. हळूहळू पाऊल पुढे टाकत तिने आपली बोटे दोन्ही स्तनांमधील हूकावर ठेवली आणि ‘टक’ आवाज करत हूक काढला. जसा हूक उघडला तसे तिच्या स्तनांवरील ब्रेसीयर ढिल्ली झाली पण तिने हूकाचे दोन्ही भाग बोटात पकडले होते तेव्हा ब्रेसीयर स्तनावरून बाजूला झाली नाही.

माझ्याकडे रोखून पाहत पाहत ती पुढे आली आणि तिने आपल्या दोन्ही स्तनावरील ब्रेसीयर बाजूला करत आपले स्तन माझ्यासमोर नग्न केले. मला जणू स्वर्गाचे दार खुले झाले असे वाटले!

माझी नजर तिच्या स्तनांच्या गोळ्यावर खिळली होती. ती आता माझ्याजवळ जेमतेम दोन फुटावर आली आणि उभी राहिली. तिच्या भरगच्च स्तनांचे गोळे मा‍झ्या नजरेसमोर उभे होते.

प्रथमच मी कोणा स्त्रीचे असे नग्न स्तन पाहत होतो. तिचे स्तन मला एकदम सेक्सी वाटत होते. ते दाबताना मला जितकी उत्तेजना वाटायची तितकीच मला त्यांना पाहताना वाटत होती.

तंद्रीत असल्यासारखा मी जागेवरून उठलो. तिच्या स्तनावरील नजर न हटवता मी पुढे झालो. माझे हात वर करून मी तिच्या स्तनावर ठेवले आणि त्यांना हलकेच दाबले. ‘स्स्स्स’ करत तिने दीर्घ उसासा टाकला! तिच्या अंगावर काटा उभा राहला!

मला तिच्या उघड्या छातीवरील लव उभी राहलेली स्पष्ट दिसत होती. तिची स्तनाग्रे ताठर झाली होती व मा‍झ्या तळहाताला खुपत होती. मी माझा तळहात त्या कडक स्तनाग्रांवर वर्तुळाकार फिरवू लागलो. मग माझा पंजा तिच्या पूर्ण स्तनावर पसरवत मी तिचे स्तन दाबू लागलो.

मला दुसरे काही दिसत नव्हते. फक्त आणि फक्त तिचे स्तन दिसत होते व मी आवडीने त्यांना कुस्करत होतो, दाबत होतो. त्याने मी कमालीचा कामोत्तेजित झालो होतो आणि माझा लंड मा‍झ्या शॉर्टमध्ये कडक झाला होता व तंबू बनवून उभा होता.

जे चालले होते तो वेडेपणा होता. दाजी बाहेर जेवत होते, बरगळत होते आणि माझी आत्या मा‍झ्या रूममध्ये येऊन, माझ्यासमोर आपले स्तन उघडे करून मला ते दाबू देत होती. केवढी तिची हिंमत, केवढे हे साहस! तिचा नवरा बाहेरच्या रूममध्ये आहे आणि ही येथे ती आपले स्तन दाबून घेत होती.

आत्याने आपला हात खाली केला आणि मा‍झ्या शॉर्टवरून मा‍झ्या कडक लंड पकडला! तिचे स्तन दाबण्यात मी इतका मग्न होतो की मा‍झ्या लंडाला तिने केलेल्या स्पर्शाने मला जणू विजेचा झटका लागला व मी दचकलो!

“अरे ह्याची काळजी घ्यायला सांगितलेस ना तू मला? मग असा दचकतोस काय?”

अच्छा! म्हणजे आत्याने डायरीतला मेसेज वाचला होता. मी कदाचित जेवत असताना ती मा‍झ्या रूममध्ये आली असेल आणि वाचला असेल. मी काही बोललो नाही व अजून जोराने तिचे स्तन दाबू लागलो. त्याने तिला कळले की मला मा‍झ्या लंडाला तिचे हात लावणे आवडले होते.

काही क्षण तिचा हात शॉर्टवरूनच मा‍झ्या लंडावर फिरत राहला. हात वरखाली फिरवताना अधून मधून ती मा‍झ्या लंडाची जाडी चाचपून पाहत होती. तिला बहुतेक राहवले नाही. तिने दोन्ही हात मा‍झ्या शॉर्टच्या इलास्टिकमध्ये खुपसले आणि माझी शॉर्ट खाली ढकलू लागली.

मी पटकन माझे हात खाली नेले आणि तिला मदत करत माझी शॉर्ट अंडरवेअर सकट खाली सरकवली. माझा कडक लंड फणा काढलेल्या नागासारखा चवताळून उडाला आणि ताठ उभा राहला.

आत्या चमकत्या डोळ्याने मा‍झ्या लंडाकडे पाहू लागली. चावटपणे माझ्याकडे पाहत ती हसली आणि तिने खुणेनेच मला दर्शवले की ‘व्वा! काय दमदार लंड आहे तुझा!’ तिने हळुवारपणे आपल्या हाताची बोटे मा‍झ्या कडक लंडाभोवती आवळली.

अहाहा! काय मजा वाटली म्हणून सांगू! प्रथमच कोणा स्त्रीने मा‍झ्या लंडाला हात लावला होता. उत्तेजनेच्या भरात मा‍झ्या लंडाने दोन तीन आचके दिले! मग तिने आपली मूठ मा‍झ्या लंडाभोवती आवळली आणि ती हळुवारपणे आपली मूठ मा‍झ्या लंडावर वरखाली करू लागली.

काही क्षण मी सगळे विसरून गेलो आणि डोळे मिटून आत्याच्या गरम हाताचा मा‍झ्या लंडावरील स्पर्शसुखाचा आस्वाद घेऊ लागलो. मग मला आठवले की तिचे स्तन दाबायचे मी क्षणभर विसरूनच गेलो.

झटकन डोळे उघडत मी तिच्याकडे पाहिले. तिच्या ते लक्षात आले की मला तिचे लंड हलवणे जाम आवडले आहे आणि ते समजल्याने ती मिश्किलपणे हसली आणि माझा लंड अजून जोमाने हलवू लागली.

तिकडे दाजी बाहेर जेवत होते आणि इकडे आत्या माझा लंड हलवत होती. आमचे हे जे काही चोरून चालले होते त्यामुळे माझी कामोत्तेजना अजून वाढत होती. आत्याच्या घट्ट मुठीत माझा लंड फणफणत होता आणि मला आता जास्त तग धरवत नव्हते.

काही क्षणातच मा‍झ्या लंडात वीर्य स्खलनाच्या भावना उफळून आल्या आणि माझा ताबा सुटला! मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली आणि माझा लंड गळू लागला. नशीब ती थोडी साईडला उभी होती नाहीतर मा‍झ्या लंडाची पिचकारी तिच्या साडीवरच उडाली असती.

आत्या माझा लंड मुठीत हलकेच दाबत राहिली. मा‍झ्या वीर्याचे शेवटचे काही थेंब मा‍झ्या सुपाड्यावरून ओघळत खाली आले. आत्याचा हात त्याने बरबटला पण ती तरीही माझा लंड हलवत राहिली. मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या भावनांचे सुख घेत मी आत्याचे मोठे मोठे स्तन दाबत होतो.

इतके कामसुख मी या आधी कधीही अनुभवले नव्हते. स्त्रीच्या हाताची खरी जादू आज मला कळली होती. आणि ती स्त्री माझी लाडकी आत्या होती त्याने मला जरा जास्तच कामोत्तेजना मिळाली होती. मा‍झ्या स्खलनाच्या भरातून मी सावरलो आणि मागे होत बेडवर बसलो.

आपला वीर्याने बरबटलेला हात वर करून आत्या इकडे तिकडे पाहू लागली. मला कळले की तिला हात पुसायला काहीतरी हवे होते. मी पटकन उठलो आणि माझा एक रूमाल काढून तिला दिला. मंदपणे हसत तिने रूमाल घेतला आणि तिने आपल्या हातावरील वीर्य त्याने पुसले.

मग आत्याने आपल्या ब्रेसीयरच्या दोन्ही कडा पकडल्या आणि आपल्या स्तनाच्या उभारांवर ब्रेसीयरचे कप आणत तिने ब्रेसीयरचा हूक लावला. मग कपात हात टाकून तिने आपले स्तन व्यवस्थित ब्रेसीयरमध्ये ठासले. मग तिने ब्लाउजच्या दोन्ही बाजू उभारांवर आणून ब्लाउजची बटणे लावायला सुरूवात केली.

मी कुतुहलाने तिच्या सगळ्या हालचाली पाहत होतो आणि ती माझ्याकडे रोखून पाहत, मंदपणे हसत सगळे करत होती. ब्लाउजची बटणे लावून झाल्यावर तिने कंबरेला खोचलेला पदर ओढून काढला आणि आपल्या खांद्यावर घेतला. मग साडी ठीकठाक करत तिने प्रेमाने माझ्याकडे पाहिले आणि मग पुढे होत तिने माझा चेहरा आपल्या हातात धरला आणि खाली वाकत आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर ठेवले.

काही क्षण ती मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेत राहिली आणि मी तिला साथ देऊ लागलो. नकळत माझे हात वर झाले आणि मी तिच्या नितंबांना मा‍झ्या हाताचा विळखा घातला. तिने आपल्या जि‍भेने माझे ओठ विलग केले आणि आपली जीभ मा‍झ्या ओठांत सारली.

हा प्रकार मला नवा होता! मी तिच्या जिभेला माझी जीभ लावली आणि ती मा‍झ्या जि‍भेबरोबर खेळू लागली. माझे हात मुक्तपणे तिच्या नितंबावर फिरत होते. मी त्यांना जमेल तसे हाताने कुस्करत होतो आणि मग आत्याने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवरून दूर केले. माझ्याकडे पाहत हसत हसत ती मागे झाली आणि फिरून चालायला लागली आणि ती बाहेर निघून गेली.

मी स्वप्नात असल्यासारखा ती गेली तिकडे पाहत राहलो. खरे तर तिच्या उत्कट चुंबनाने आणि तिच्या मांसल नितंबाच्या मर्दनाने मी पुन्हा उत्तेजित व्हायला लागलो होतो.

असे वाटत होते की पुन्हा एकदा ती माझा लंड मोकळा करेल आणि हलवून माझा लंड गाळेल. पण त्या आधीच ती निघून गेली होती. पण तिने आज जे काही माझ्याबरोबर केले होते ते सुद्धा काही कमी नव्हते. ते पुन्हा पुन्हा आठवून लंड चोळत मी पडून राहलो. आत्या आज अशी मा‍झ्या रूममध्ये का आली आणि तिने माझा लंड हलवून मला तृप्त का केले ह्याचा मी विचार करू लागलो.

कदाचित आज दाजी उशिरा आलेले होते तेव्हा आम्हाला रात्रीचा तो नेहमीचा एकांत मिळणार नाही असे समजून आज ती आधीच मा‍झ्या रूममध्ये आली असावी व मला तिने तृप्त केले असावे.

तेव्हा आता झोपायला हरकत नाही असा विचार करून मी पडलो. पण मला काही केल्या झोप लागेना. सारखी आत्या, तिचे स्तन, तिचे माझा लंड हलवणे मा‍झ्या डोळ्यासमोर उभे राहत होते.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!