मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले!

जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला करायची म्हणजे मला मागे होता यावे म्हणून आणि जेव्हा मी लंड आत घालायचो तेव्हा ती आपल्या पायाने मला तिच्या पुच्चीत खोलवर घ्यायची.

गचागच करत मी दहा मिनिटे तिला झवत होतो. मग मी तिच्या पुच्चीतून लंड बाहेर काढला आणि तिला वळवून आपल्या पोटावर केले. मग तिचे नितंब उचलून मी वर केले आणि तिला हाता गुडघ्यावर उभे रहायला लावले.

मागून तिचे नितंब कुस्करत मी तिच्या फटीत माझा लंड घातला आणि तिच्या पुच्चीवर नेला. तिचे नितंब हलवून मी तिच्या भोकाची दिशा निश्चित केली आणि गपकन मागून लंड तिच्या पुच्चीत घातला. तिच्या कंबरेला धरून मी गचागच तिला मागून डॉगी स्टाईलने झवायला लागलो. मा‍झ्या अंगात आता जंगली जनावर संचारले होते!

मी त्वेषाने तिला झवत होतो. लंड पूर्ण बाहेर काढून मी पुन्हा आत मुळापर्यंत घालत होतो. तिच्या नितंबाच्या फटीतून लंड आतबाहेर होताना मला दिसत होता आणि ते बघताना मला मजा वाटत होती.

मी तिच्या अंगावर ओणवा झालो आणि तिच्या अंगाला मा‍झ्या अंगाचा जास्तीत जास्त स्पर्श होईल असे मी तिला आलिंगन दिले. थोडे कमी जोरात पण खोल धक्के मारत मी तिला झवायला लागलो.

“आहहहऽऽऽ” करत मिसेस पम्मीने मान वर केली आणि ती चवताळलेल्या वाघिणीसारखी गुरगुरायला लागली. तिच्या पुच्चीच्या हालचालीने मा‍झ्या लक्षात आले की ती झडायला लागली होती. मा‍झ्या डॉगी स्टाईल झवण्याने ती रत व्हायला लागली.

जेव्हा तिची कामतृप्ती सरली तेव्हा मी लंड बाहेर काढला आणि पटकन बेडवर खाली झोपलो. मग मी तिचा हात धरून तिला मा‍झ्या अंगावर ओढले. तिच्या लक्षात आले की मी तिला आता वर घेत होतो. उत्साहाने तिने एक पाय मा‍झ्या कंबरेवरून दुसरीकडे टाकला आणि तिने मा‍झ्या लंडाच्या वर पवित्रा घेतला.

मी लंड उभा सरळ पकडला आणि तिने आपली पुच्ची मा‍झ्या लंडावर आणली. हळूहळू ती खाली दाबत गेली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत गडप होतं गेला. माझा पूर्ण लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन ती मा‍झ्या अंगावर बसली आणि ती खाली वाकली.

मिसेस पम्मी खाली वाकून मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागली आणि मी तिच्या पाठीवरून नितंबावर हात फिरवू लागलो. तिला किस करता करता मी तिला गच्च आवळत होतो व तिच्या नग्न शरीराची गरमी अनुभवत होतो.

हळूहळू मिसेस पम्मी आपली कंबर हलवू लागली आणि माझा लंड आपल्या पुच्ची घेऊ लागली. ही पोझीशन बायकांची आवडती असते कारण ह्यात ते झवाझवीवर कंट्रोल ठेवू शकतात आणि मिसेस पम्मी त्याला अपवाद नव्हती.

ज्या तऱ्हेने ती मा‍झ्या लंडावर वर खाली होतं होती त्यावरून वाटत होते की असे झवण्यात ती माहीर होती. मध्येच ती आपले अंग रवी सारखे गोलाकार घुसळत होती तर मध्ये मध्ये ती आपला दाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होती.

तिचे चाळे चालू होते व ती झवणे एंजॉय करत होती आणि मी तिच्या नितंबांना दाबून तिच्या अंगावर हात फिरवून मजा घेत होतो. मी थोडा वर झालो आणि तिची लोंबणारी छाती मी तोंडात घेतली. तिचा निप्पल आणि उभार तोंडात घेऊन मी आळीपाळीने तिच्या छातीचे उभार चोखायला लागलो.

थोडा वेळ तिचे उभार चोखल्यावर ती मा‍झ्या अंगावर वाकली आणि ती मा‍झ्या खांद्याचे चुंबन घ्यायला लागली. खांद्याचे चुंबन घेता घेता ती खाली आली आणि ती मा‍झ्या छातीवर जीभ फिरवू लागली. छातीवरील निप्पलवर आल्यावर ती जि‍भेने मा‍झ्या निप्पलशी खेळायला लागली.

पुर्णवेळ ती चाळे करत होती आणि मा‍झ्या लंडावर वरखाली होत होती. मी मध्येच तिचे नितंब वर पकडून धरत खालून सटासट तिला झवत होतो. आता आम्हा दोघांनाही आमची कामवासना असह्य होतं होती. मीपण एकदम उत्तेजित होतो व काम स्खलनाच्या शिखरावर चढायला लागलो.

मी पटकन तिचे दोन्ही हात मा‍झ्या हातात पकडले आणि मा‍झ्या खांद्यावर ते रोवले. तिला हिंट मिळाली आणि ती तिच्या शरीराचा भार मा‍झ्या खांद्यावर टाकत आपली कंबर हलवून आपला दाणा मा‍झ्या लंडाच्या वर घासायला लागली.

मी माझे डोळे मिटून घेतले आणि तिचे झवण्याचे सेंसेशन एंजॉय करू लागलो. माझी कंबर वर करून मी तिला जास्तीत जास्त कडकपणा देऊ लागलो जेणे करून ती आपला दाणा मा‍झ्या लंडावर घासू शकेल आणि पटकन रत होऊ शकेल. तिला पण त्याने हिंट मिळाली आणि ती जोराने आपला दाणा मा‍झ्या लंडावर घासू लागली.

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली. ‘आहहऽऽ आहहऽऽ आहहहऽऽऽ’ करत ती जोराने कंबर हलवायाला लागली आणि मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. झडून झडून तिची कामतृप्ती होई पर्यंत ती हलत होती व हळूहळू ती शांत होतं गेली.

जेव्हा तिची कामतृप्ती पूर्ण झाली तेव्हा ती मा‍झ्या अंगावर कोसळली आणि निपचित पडून राहिली. मी तिचे नितंब वर पकडले आणि गचागच तिला झवायला लागलो. ती झडली होती आणि आता मला गळायचे होते.

ती आता तिच्या अंगाचा पूर्ण भार मा‍झ्या अंगावर टाकून पडली होती तेव्हा मला तिला तसे खालून झवणे कठीण जात होते, तेव्हा मी तिला बाजूला खाली ढकलले आणि पाठीवर झोपायला लावले. मग मी तिच्या अंगावर आलो आणि तिला मिशनरी स्टाईलने झवायला लागलो.

आता मी कसलीही तमा न बाळगता जोराने तिला झवत होतो. तिची पुच्ची मा‍झ्या झवण्याच्या फटक्याने कुटली जात होती आणि अचानक मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो. गचागच झवत मी तिच्या पुच्चीत माझे पाणी सोडायला लागलो.

एका मागोमाग एक पिचकाऱ्या सोडल्यावर मी तिला घट्ट आवळून धरत तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालून तसाच पडून राहलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत गाळत राहलो. पुन्हा एकदा त्वेषाने झवून मला थकवा जाणवला आणि मला ग्लानी आली.

तिच्या अंगावर मान टाकून मी डोळे मिटून पडून राहलो. काही मिनिटांनी मला इतकेच जाणवले की मा‍झ्या अंगाचा भार असह्य झाल्यावर तिने मला बाजूला ढकलले आणि मी तिच्या बाजूला पडलो. मला किंचित डोळा लागला.

नंतर मला जाग आल्यावर मी पाहिले तर मिसेस पम्मी बाथरूममध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन आल्या होत्या. त्यांनी अंगावर ब्रेसीयर, पॅन्टी आणि गाऊन घातला होता. मी घड्याळात पाहिले तर मी आल्यापासून जवळ जवळ दोन अडीच तास होऊन गेले होते.

मग मी उठलो आणि बाथरूममध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन आलो. बाहेर आल्यावर मी माझे कपडे घातले आणि मग मिसेस पम्मीच्या बाजूला बसत मी तिला मिठीत घेतले. तिचे चुंबन घेत मी तिला म्हणालो,

“थँक्स मिसेस पम्मी! तुम्ही आज मला भरपूर सुख दिले! ज्याची मी खूपदा कल्पना केली होती पण प्रत्यक्षात ते अनुभवताना मला खूपच आनंद मिळाला.”

“ओह रिअली? म्हणजे मी तुम्हाला त्या नयनापेक्षा जास्त सुख दिले?” तिने मिश्किलपणे विचारले.

“खरे सांगायचे तर येस्स! तुम्ही मला असे सुख दिले की ज्याची मी कल्पना करू शकत नाही.”

“आय सी! आय ॲम ग्लॅड! मी तुम्हाला इतका आनंद दिला आणि मलाही खूप खूप मजा आली. तुम्ही मा‍झ्या नवऱ्यापेक्षा खूपच वेगळे आहात, खूप वेगळे. तुम्हाला चांगले माहीत आहे स्त्रीला काय हवे ते. तुमच्याबरोबर सेक्स करायला कोणतीही स्त्री खुश असेल.”

“ओह रिअली! आय टेक धीस ॲज अ कॉम्प्लिमेंट! म्हणजे याचाच अर्थ तुम्ही पुन्हा मा‍झ्या बरोबर झवायला उत्सुक असाल, हो ना?”

“व्हाय नॉट? आवडेल मला.” तिने लाजत उत्तर दिले.

“मग अजून एक राऊंड होऊन जाऊ दे का?” मी चावटपणे तिला डोळा मारत म्हटले.

“ओह नो! मे बी तुमच्या स्टॅमिना असेल. पण मी फार थकले आहे, मला विश्रांती हवी. मला वाटते तुम्हालापण जायला हवे, तुमची बायको येणार असेल.”

“नाही, तिला यायला अजून वेळ आहे.” मी खुलासा केला.

“वेल! तरीही मला रेस्ट हवी आहे. बट डोंट वरी! माझे मिस्टर दोन दिवसांनी येणार आहे. आपल्याला उद्या परवाही चान्स मिळेल.”

तिने तो खुलासा करून मला होप्स दिले. तेव्हा मी तिला जास्त आग्रह केला नाही. खरे तर मलाही विश्रांतीची गरज होती तेव्हा मी उठलो. तिला उभे करत मी मिठीत घेतले आणि तिचे एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि मग मी तिला म्हणालो,

“गुड नाईट मिसेस पम्मी, मी तुम्हाला उद्या सकाळी फोन करेन. मग आपण ठरवू मी कधी यायचे ते.”

असे बोलून मी तिला डोळा मारला आणि तिने लाजत मला होकार दिला. मा‍झ्या हातात हात घालून ती मला दरवाज्यापर्यंत सोडायला आली.

दरवाजा उघडायच्या आधी, मी पुन्हा एकदा तिचे शेवटचे करकचून चुंबन घेतले. तिच्या अंगावरून हात फिरवत मी तिचे उभार आणि नितंब दाबले आणि दरवाजा उघडून तिच्या घरातून बाहेर पडलो.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

error: नका ना दाजी असं छळू!!