मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो. गचागच करत झवून मी तिच्या पुच्चीत आता माझे वीर्य गाळायला लागलो.

आधी गळलेलो होतो तेव्हा ह्या वेळी लंडामधून फारसे वीर्य बाहेर पडले नाही पण तरीही तीन चार पिचकाऱ्या मी नक्कीच सोडल्या. जेव्हा माझे झाले तेव्हा मी तिच्या अंगावर पडून राहलो. नंतर मी तिच्या बाजूला लवंडलो आणि तिला मिठीत घेऊन पडून राहलो.

“कसा वाटला ह्या रंडीचा परफॉर्मन्स?” तिने मला विचारले.

“एकदम फर्स्ट-क्लास! अजून पर्यंत तरी तू मला एकदम खुश ठेवले आहे. आता पुढे बघू तू काय काय करते ते, काय करशील तू अजून?”

“बरेच काही. पण आता मी थकले आहे. थोडा वेळ विश्रांती घेऊया. मी फ्रेश होऊन येते. टॉयलेट कुठे आहे?”

मी तिला इशारा करून अटॅच्ड टॉयलेटचा दरवाजा दाखवला. ती उठली आणि तशीच नागडी टॉयलेटमध्ये गेली. मी पडल्या पडल्या साईड टेबलवरची सिगारेट घेतली आणि पेटवून झुरके घ्यायला लागलो.

साधारण पाच सहा मिनिटांनी ती फ्रेश होऊन बाहेर आली आणि बेडवर मा‍झ्या बाजूला पडली. मा‍झ्या हातातील सिगारेट घेऊन ती झुरके मारायला लागली. आता मी उठलो व टॉयलेटमध्ये गेलो.

लघवी करून वगैरे मी फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो. येऊन मी तिच्या बाजूला पडलो आणि मी तिला मिठीत घेतले. मग अजून एक सिगारेट पेटवून आम्ही आळीपाळीने त्याचे झुरके घेत गप्पा मारायला लागलो.

नयनाने मला मा‍झ्या बायकोबद्दल विचारले आणि मी तिला तिच्याबद्दल, तिच्या सवयींबद्दल सांगितले. मग तिने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारले आणि मी तिला खरे खरे ते सगळे सांगितले.

मॉडर्न अशी मिसेस पम्मी प्यारेलाल कशी मला चाळवते आणि तिला झवायला मिळाले तर मी तिला कसे झवेल हे मी नयना सगळे सांगितले. तिला मा‍झ्या बोलण्याची मजा वाटली आणि ती मला मिसेस पम्मीबद्दल बरेच काही विचारू लागली. मी पण उत्साहाने तिला तिचे काही किस्से सांगू लागलो.

शेवटी नयनाने मला हसत विचारले,

“जर तुला पम्मीशी सेक्स करायला मिळाले तर तू काय करशील? तिच्याबद्दलची तुझी फॅन्टसी काय आहे?”

“मी नेहमी अशी कल्पना करतो की मिसेस पम्मी आमच्याकडे आली आहे आणि मी एकटाच घरात आहे. तिने शिफॉनची साडी घातलीय पण साडीच्या आत तिने पॅन्टी न घालता ती नागडी आहे. माझ्याशी फ्लर्ट केल्यावर मी उत्तेजित होतो व तिला पकडतो.

“मग ती बेडवर ओणवी होऊन उभी राहते व आपली साडी वर करून मला आपले नितंब दाखवते. मग तिचे नितंब पाहून मी चेकाळतो व तिच्या गांडीच्या भोकाला तेल लावून तिचे गांडीचे भोक चोदतो.” मी एका दमात माझी फॅन्टसी नयनाला सांगितली.

“आय सी! पण तिच्या गांडीचे भोक का? तिची योनी का नाही?” नयनाने चावटपणे हसत मला विचारले.

“कारण तिची पुच्ची तिच्या नवऱ्याने खूप वेळा चोदली असणार, पण तिची गांड नक्कीच नाही. तिची गांड फक्त मीच मारणार.”

“अच्छा! इंटरेस्टींग!” असे बोलून नयना हसायला लागली व पुढे म्हणाली, “मग तुला वाटते तुझी ही फॅन्टसी कधी पुरी होईल?”

“कोण जाणे? कदाचित होईलही. कदाचित नाहीही होईल.” मी उत्तर दिले.

“हंऽऽऽ पण तुझी फार इच्छा आहे ना ही फॅन्टसी पूर्ण व्हावी अशी?” नयनाने मला विचारले.

“खूपचऽऽ! मी अगदी कासावीस होतो ही फॅन्टसी आठवून.” मी म्हणालो.

“अरे मग त्यात काय एवढे? आत्ता तुझी फॅन्टसी पूर्ण करूया.” नयनाने उठत म्हटले.

“म्हणजे?” मी आश्चर्याने विचारले.

“अरे मिसेस पम्मी नाही तर नाही, मी आहे ना. थांब मी आलेच पाच मिनिटात.”

असे बोलून ती हसत हसत बेडवरून उठली आणि बाहेर गेली. मी वेड्यासारखा तिच्याकडे पाहत राहलो. साधारण पाच सात मिनिटांनी ती रूममध्ये आली ती पूर्ण साडी घालून, कंबर लचकवत ती आली आणि म्हणाली,

“आता मी मिसेस पम्मी प्यारेलाल आहे, असे समज. मी ऑलरेडी तुझ्याशी फ्लर्टींग केले आहे आणि तू चेकाळलाय. तू मला धर आणि ओणवी कर. मग माझी साडी वर करून माझे नितंब चाट आणि मग माझी गांड घे. काय पाहिजे ते कर.”

ते ऐकून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला! नयना मला चक्क गांड मारायला सांगत होती. तिच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवावा की नाही असा विचार मी करू लागलो. पण ती खरोखरच बेडवर हात टेकून उभी राहिली तेव्हा माझी खात्री पटली. त्या विचाराने माझा लंड पटकन कडक व्हायला लागला.

मी टुणकन उडी मारून बेडवरून खाली उतरलो आणि नयनाच्या मागे आलो. तिला मागून चिकटत मी तिला गच्च आवळले आणि तिची छाती दाबत मी तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता मी तिला हळूच विचारले,

“तू मिसेस पम्मी आहेस का? सांग ना मला.”

“हो! मी पम्मी आहे. तुझी स्वप्न सुंदरी! घे आता मला. मार माझी गांड!” नयना पुटपुटली.

“ओहऽऽऽ पम्मीऽऽऽ माय डार्लिंग!”

मी डोळे मिटून घेऊन पम्मीला आठवून तिला दाबायला लागलो व चुंबायला लागलो. माझा लंड ऑलरेडी कडक होऊन तिच्या नितंबावर ठोसे मारायला लागला होता व तो कमालीचा कडक झाला होता. मला राहवले नाही आणि मी तिला बेडवर ओणवी केली आणि तिचे नितंब वर उचलून धरले.

ती खाली वाकली आपले नितंब वर करून. मग मी तिची साडी मागून वर केली आणि तिचे नग्न नितंब उघडे केले. तिने आत पॅन्टी घातली नव्हती तेव्हा तिचे गोल गरगरीत नागडे नितंब मा‍झ्या नजरे समोर होतो. ते नितंब मिसेस पम्मीचे आहेत अशी कल्पना करत मी त्यांच्यावरून हात फिरवायला लागलो आणि मग माझे तोंड त्यावर ठेवून मी ते चाटायला लागलो.

थोडा वेळ वर वर चाटल्यावर मी नितंबाच्या फटीत माझे तोंड घातले आणि तिची फट चाटायला लागलो. मा‍झ्या चाटण्याने नयना उत्तेजित व्हायला लागली आणि बडबडायला लागली.

“ओहऽऽ राजेशऽऽ चाट माझी गांडऽऽ मग नंतर मस्तपैकी मारऽऽ मी तुझी पम्मी आहेऽऽ ही पम्मीची गांड आहेऽऽ फाडून टाक माझी गांडऽऽ”

“हो पम्मी! मस्त आहे तुझी गांड,” मी तिच्याबरोबर कल्पना करू लागलो, “आज पहिल्यांदाच चान्स मिळालाय तुझी गांड बघण्याचा. काय मस्त आहे तुझी गांड, पम्मीऽऽ ओहऽऽऽ पम्मीऽऽ मी मारणार तुझी गांड आताऽऽ”

असे बोलून मी घाई घाईत माझा लंड पकडला आणि त्याचा सुपाडा नयनाच्या गांडीच्या भोकावर ठेवून आत घुसवायला लागलो. पण तो काही आत घुसेना.

मी प्रयत्न केला पण ते कठीण होते. तेव्हा मग मी ड्रेसींग टेबलवरून तेलाची बाटली घेतली आणि मा‍झ्या लंडाला तेल चोपडले. तेलात माझे बोट घालून मी तेल बोटावर घेतले आणि नयनाच्या गांडीच्या भोकाला लावले. थोडे वर वर लावल्यावर मी बोट आत घालायचा प्रयत्न केला.

तिचे भोक आकसले पण प्रयत्न केला तर बोटाचे पेर आत गेले. मग बोट आतबाहेर करत मी तिचे भोक ढिल्ले करू लागलो. जेव्हा मला वाटले की आता तिचे भोक लूज पडले आहे तेव्हा मी माझा लंड पकडला आणि तिच्या भोकावर ठेवून धक्का मारू लागलो.

खूप प्रयत्न केल्यावर मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या गांडीत शिरला. नयना थोडी कळवळली पण ती निपचित उभी राहिली. तिची कंबर धरून मी धक्का मारत राहलो आणि लंड थोडा थोडा आतबाहेर करत तिची गांड मारायला लागलो.

मी डोळे मिटून कल्पना करत होतो की मी पम्मीची गांड मारतोय तेव्हा माझी उत्तेजना अजून वाढली आणि मी जोराने कंबर हलवू लागलो. आता माझा अर्ध्याहून अधिक लंड तिच्या गांडीत आतबाहेर होत होता व मी खऱ्या अर्थाने तिची गांड मारत होतो.

काही क्षणात तिच्या गांडीच्या भोकाला मा‍झ्या लंडाची सवय झाली आणि आता तो सहज आतबाहेर व्हायला लागला. तिच्या छातीचे उभार धरून मी तिला घट्ट पकडून धरली आणि त्वेषाने तिच्या गांडीत लंड आतबाहेर करायला लागलो. नयनाही रंगात आली व बडबडायला लागली.

“मार, राजेश मारऽऽऽ नीट मार माझी गांडऽऽ मी खूप तरसवलेय तुलाऽऽ घे सगळा बदलाऽऽ माझी गांड दुखतेयऽऽ रेऽऽ तुझ्या जाडजूड लंडानेऽऽ ओहऽऽऽ आहऽऽऽ मारऽऽ देऽऽ फाडूनऽऽ टाकऽऽ”

“हांऽऽऽ मिसेस पम्मीऽऽऽ नाही सोडणार आता तुलाऽऽ अशीच झवणार तुझी गांडऽऽ ओहऽऽ पम्मीऽऽ माय डार्लिंगऽऽ माय डियरऽऽ माय लवऽऽ घेऽऽ अजून घेऽऽ अशीच घेऽऽऽ हंऽऽ हंऽऽऽ”

नयनाच्या गांडीचे भोक म्हणजे मिसेस पम्मीचे भोक आहे ह्या कल्पनेने मी इतका उत्तेजित झालो होतो की मला दम धरवला नाही. पुढे जेमतेम आठ दहा धक्के मारल्यावर माझा लंड अचानक तिच्या गांडीत गळायला लागला.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!