मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे.

ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे पाहायचो व तिच्या ड्रेस, साडीमधून दिसणार्‍या तिच्या सेक्सी अंगाचे दर्शन घ्यायचा प्रयत्न करायचो. तिचे सेक्सी अंग आठवून, तिच्या नग्न देहाची कल्पना करून मी अनेकदा मुठ्ठ्या मारल्या होत्या.

तिला झवायला मिळाले तर मी तिला कसे झवेल ह्याची मी अनेकदा कल्पना केली होती. मला तिच्या सेक्सी अंगाचे आकर्षण वाटते हे तिने केव्हाच ताडले होते व ती नेहमी माझ्यासमोर जरा जास्तच मोकळेपणा दाखवायची. जसे जमेल तसे ती गुपचूप मला तिच्या अंगप्रदर्शनाने घायाळ करत रहायची.

आत्तापण तिला दहाव्या मजल्यावर जायचे होते व आम्हाला आठव्या मजल्यावर जायचे होते. पण ती आमच्या मागे उभी न राहता आमच्या पुढे उभी राहिली होती जेणे करून तिची उघडी पाठ मला दिसावी म्हणून.

नयना माझी कोणी नव्हती व एक वेश्या होती तेव्हा तिला काय वाटेल याची फिकीर न करता मी निर्लज्जपणे मिसेस पम्मीची पाठ न्याहाळत होतो. असे वाटत होते मागून तिला गच्च धरावी आणि तिची पाठ चाटून काढावी.

नयनाला घरात नेऊन झवण्यास मी आतुर झालेलो होतो आणि त्यात आता मिसेस पम्मीची पाठ बघून माझी वासना अजून चाळवली गेली होती. नयनाचे काही खरे नव्हते आता.

आठवा मजला आल्यावर मी मिसेस पम्मीला ‘एक्स्क्युज मी!’ म्हणालो तेव्हा ती थोडी बाजूला झाली. आधी नयना बाहेर पडली आणि मग तिच्या मागे मी बाहेर पडलो. बाहेर पडता पडता माझ्या हाताच्या दंडाला मिसेस पम्मीच्या उन्नत छातीच्या उभारांचा ओझरता स्पर्श झालाच!

मला माहीत होते मी जवळ आल्यावर ती मुद्दाम थोडी पुढे आली होती जेणे करून मला तिच्या उभारांचा स्पर्श व्हावा. पण मी तिच्या उभारांच्या स्पर्शसुखाचा आस्वाद घ्यायच्या मूडमध्ये नव्हतो. तेव्हा मी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि तिला ‘गुड नाईट’ करत बाहेर पडलो.

माझ्या फ्लॅटसमोर येऊन आम्ही काही क्षण थांबलो. लिफ्टचा दरवाजा बंद होऊन लिफ्ट वर गेली ह्याची खात्री झाल्यावर मी फ्लॅटची चावी काढली आणि दरवाजा उघडला. नयनाला मी फ्लॅटमध्ये घेतले आणि मागून दरवाजा लावून लॉक केला.

मी शूज वगैरे काढेपर्यंत नयना हॉलमध्ये शिरली आणि जाऊन सोफ्यावर बसली. मी आत आलो व पहिले जाऊन खिडकीचे पडदे नीट लावून घेतले. नयना स्वत:च्याच घरात बसल्यासारखी रिलॅक्स होऊन सोफ्यावर रेलली होती. पुन्हा तिचा पदर छातीवर नव्हता व आता तिला त्याची काहीच काळजी नव्हती.

मी तिच्या समोर उभा राहलो व तिच्या छातीच्या घळीत पाहत मी तिला विचारले की ‘ड्रिंक्स घेणार?’ तिने काय आहे विचारले तर मी तिला सांगितले की बिअर आहे आणि हार्ड ड्रिंक्सही आहे. तिने बिअर चालेल म्हटले तेव्हा मी बिअर आणायला किचनमध्ये गेलो.

मलाही बिअर हवी होती कारण हार्ड ड्रिंक्स घेऊन मला झूम व्हायचे नव्हते. कारण जर मी झूम झालो असतो तर नयनाचा पुरेपूर उपभोग घेऊ शकलो नसतो. म्हणून मीपण मला बिअर घेतली आणि बाहेर आलो.

बिअरचे कॅन फोडत मी नयनाच्या बाजूला सोफ्यावर बसलो आणि तिला कॅन देत मी चिअर्स केले. मग आम्ही बिअरचे घोट घेत गप्पा मारू लागलो. मी तिला तिच्याबद्दल काही प्रश्न विचारले आणि तिने तिच्या परीने त्याची उत्तरे दिली.

तिची काही उत्तरे मला पटली नाहीत पण तिच्या खाजगी जीवनाबद्दल मला काही घेणे देणे नव्हते तेव्हा मी त्याबद्दल फारसा विचार केला नाही.

गप्पा मारत बिअरचे २ कॅन खाली केल्यावर माझा मूड एकदम हवेत जायला लागला. म्हणजे माझ्या डोक्यातला मूड आणि माझ्या पॅन्टमधला मूड दोन्ही उठायला लागले.

मी तिच्या जवळ बसलो होतो पण एक हाताचे अंतर ठेवून पण आता मला ते अंतर जास्तच वाटू लागले तिच्या जवळ सरकत मी तिला साईडने चिकटलो आणि मी तिला कवेत घेतले. तिच्या लक्षात आले की आता मी मूड मध्ये आलो आहे. तेव्हा तिने रिकामा झालेला कॅन खाली ठेवला आणि मला मादक स्वरात विचारले,

“सो! आता मी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे?”

“वेल जस्ट टू स्टार्ट विथ, एखादा सेक्सी डान्स करून दाखव ना.” मी रंगात येऊन तिला आवळत म्हणालो.

“ओके! नो प्रॉब्लेम! एखादे सेक्सी गाणे किंवा म्युझिक लावा.” नयनाने जराही न संकोचता मला म्हटले.

“ओह श्युअर!” असे म्हणत मी उत्साहाने उठलो आणि माझ्या म्युझिक डेकवर मी एक डान्स सिडी लावली.

आवाज मुद्दाम थोडा कमी ठेवला कारण मोठा आवाज ऐकून आजूबाजूचे उठून यायचे. म्युझिक लावून मी हॉलच्या मध्यावरील सेंटर टेबल बाजूला करून तिला नाचायला थोडी जागा केली आणि मग येऊन मी पुन्हा सोफ्यावर बसलो व कुतुहलाने तिच्याकडे पाहू लागलो.

नयना थोडी मटकत मटकत चालत माझ्या पुढ्यात आली आणि पाठमोरी उभी राहिली. मग खांद्याची मादक हालचाल करत करत ती नाजूकपणे कंबर हलवत नाचायला लागली. मी अधाश्यासारखा तिच्याकडे पाहत तिचा डान्स पाहायला लागलो.

नयना साधारण पाच फूट सहा सात इंच होती. सेक्सी फिगर आणि भरलेल्या अंगाने ती मुरमुसलेली होती. इतकी सेक्सी मुलगी रांड होती ह्यावर माझा विश्वास बसत नव्हता. हिने जर लग्न केले तर तो नवरा किती भाग्यवान असेल असा विचार माझ्या मनात आला.

नाड्या नाड्यांचा तिचा ब्लाउज पाठीवर थोडा उघडाच होता आणि तिची गोरी गोरी पाठ पाहून मला मिसेस पम्मीची गोरी गोरी पाठ आठवली. मिसेस पम्मीच्या आठवणीने माझा लंड ताठ व्हायला लागला. तिच्यापेक्षा नयना काही कमी सेक्सी नव्हती पण नयनाला पाहून मला मिसेस पम्मीच दिसायला लागली.

आता नयना वळून माझ्याकडे पाहत डान्स करायला लागली. ती काही प्रोफेशनल डान्सर सारखी नाचत नव्हती पण अंगाची मादक हालचाल, थोडे लटके झटके देत ती बऱ्यापैकी सेक्सी डान्स करत होती. सवयीप्रमाणे तिच्या छातीवरचा पदर धारातीर्थ झाला होता व ब्लाउजमध्ये कसलेले तिच्या छातीचे उन्नत उभार माझ्या नजरेला खुणावू लागले.

तसे तर तिचे उभार मी ती भेटल्यापासून पाहत होतो पण आता मला त्यांना मुक्त करण्याची घाई होती. सोफ्यावरून पुढे झुकून मी तिचा खाली पडलेला पदर धरला आणि उठून बसत मी तो खेचायला लागलो. कंबर हलवून नाचत ती गोल गोल फिरायला लागली आणि मी तिची साडी खेचत राहलो. लवकरच पूर्ण साडी माझ्या हातात आली आणि आता ती परकर, ब्लाउजमध्ये नाचायला लागली.

साडीचा अडसर दूर झाला आणि आता मला ब्लाउज व परकरामधील तिच्या अंगाचा उघडा भाग नीट दिसायला लागला. तिने कंबरेला परकर अगदी खाली बांधला होता तेव्हा तिचे सपाट पोट आणि त्याच्या मध्यावरील खोल बेंबी माझ्या नजरेला खुपायला लागली.

नाचताना तिच्या पोटावरील किंचित चरबी थरथरत होती व बेंबीचे खोल भोक हलत होते आणि ते पाहून माझा लंड कासावीस व्हायला लागला. माझा लंड कडक होऊन पॅन्टमध्ये उभा राहला आणि आपोआप माझा हात त्यावर गेला. ते पाहून नयना सूचकपणे हसली व मला म्हणाली, “कपडे काढ.”

तिचे वाक्य संपेपर्यंत मी ताडकन उठलो आणि भराभर माझे कपडे काढू लागलो. फक्त अंडरवेअर ठेवून मी बाकीचे कपडे काढले आणि पुन्हा खाली बसलो. माझ्या अंडरवेअरचा तंबू झाला होता! त्याकडे पाहत नयनाने पुन्हा मादक स्वरात म्हटले, “लाजू नकोस, त्यालापण मोकळा कर.”

मी खरे तर किंचित लाजूनच अंडरवेअर ठेवली होती पण आता तिने म्हटले तर ती काढायलाच पाहिजे होती. तेव्हा मी उठलो व अंडरवेअर काढून पूर्ण नागडा झालो.

माझा सात इंच लांब कडक लंड हातात पकडून मी पुन्हा खाली बसलो व वासनेच्या नजरेने नयनाकडे पाहायला लागलो. नयना माझ्या लंडाकडे पाहत हसत हसत पुढे आली. माझ्या अगदी जवळ उभी राहत तिने तिच्या परकराच्या नाडीच्या गाठीचा भाग माझ्या चेहर्‍यासमोर आणला आणि मला नजरेनेच इशारा केला.

तिचा इशारा समजून मी हात वर केला आणि तिच्या नाडीची गाठ सोडून मी तिचा परकर ढिल्ला केला. परकर हाताने तसाच वर धरून ती पुन्हा मागे केली आणि माझ्याकडे पाठ करून नितंब हलवत नाचायला लागली. मग हळूहळू तिने परकर सोडून दिला आणि तो तिच्या पायात पडला.

मग ती तशीच पाठमोरी मागे आली आणि माझ्या चेहऱ्याच्या दोन फुटावर नितंब हलवू लागली. तिच्या गरगरीत नितंबावर गुलाबी रंगाची पॅन्टी घट्ट बसली होती. पॅन्टीने तिचे फक्त अर्धे नितंब झाकलेले होते तेव्हा उरलेल्या अर्ध्या नग्न नितंबाची नितळ त्वचा पाहून माझा लंड पुन्हा कासावीस झाला!

मी हात पुढे करून तिची कंबर पकडली आणि तिला तसेच मागे खेचले. आपले ओठ मी तिच्या नितंबावर ठेवून मी तिचे नितंब चाटायला लागलो. तिचे मांसल नितंब चिवडत मी ते चाटायला लागलो. ती तशीच उभी राहून मला ते करू देत होती.

मी तिला फिरवले आणि तिचे तोंड माझ्या समोर केले. तिला मी खाली खेचले आणि गुडघ्यावर बसायला लावले. मग तिचे डोके धरून मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून तिला जोराने किस करायला लागलो.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!