मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या.

त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे कसे झवायला दिले ते सगळे मी तिला सांगितले. मिसेस पम्मी कुतुहलाने आणि नवलाने माझे सांगणे ऐकत होत्या.

माझे सांगून झाल्यावर त्या आश्चर्याने म्हणाल्या,

“अस्सं होय, म्हणजे तुम्ही अशी मज्जा केलीत. वेल! आय ॲम स्पीचलेस! तुमची माझ्याबद्दलची फॅन्टसी ऐकून. म्हणजे तुम्ही मला आवडता आणि म्हणून मी तुमच्याशी नेहमी फ्लर्टींग करत होते. पण त्याने तुम्ही माझ्या बाबतीत इतके ऑब्सेस व्हाल असे मला कधी वाटले नव्हते. इतके की एका दुसर्‍या बाईबरोबर तुम्ही मी समजून सेक्स केलात. वाऊ!. इट्स रिअली अमेझिंग!”

मिसेस पम्मीला ते ऐकून मजा वाटली हे पाहून मला बरे वाटले. मा‍झ्या ओठांचे एक करकचून चुंबन घेत तिने मला विचारले,

“मी खरंच तुम्हाला इतकी सेक्सी वाटते?”

“अहो आता तुम्हाला काय सांगू, फक्त इथे हात लावून पहा, तुम्हाला स्वत: हून कळेल मी किती एक्साईट आहे तुम्हाला नुसते असे मिठीत घेऊन ते.”

असे बोलून मी तिचा हात पकडला आणि मा‍झ्या कडक झालेल्या लंडावर ठेवला. मिसेस पम्मी हलकेच आपला हात मा‍झ्या लंडावरून फिरवू लागली. नशिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहत मादक स्वरात तिने मला विचारले,

“मग आता तुमच्याबरोबर खरी मिसेस पम्मी आहे. मग काय कराल माझ्याबरोबर?”

“काय करेल? मी काही करणार नाही, हा करेल जे करायचे ते.”

असे बोलून मी पटकन उभा राहलो आणि अंडरवेअरसकट ट्रॅक पॅन्ट खाली सरकवून मी माझा लंड मोकळा केला.

टणकन माझा लंड तिच्या नजरेसमोर ताठ उभा राहला! खाली बसून मी पायातून पॅन्ट व अंडरवेअर काढली आणि पाय मोकळे केले. मग मागे रेलून बसत मी मिसेस पम्मीचा हात पकडला आणि मा‍झ्या कडक लंडावर ठेवला. माझा लंड मुठीत पकडून त्याच्याकडे चमकत्या डोळ्यांनी पाहत मिसेस पम्मी म्हणाली,

“वाऊ! एकदम सेक्सी आहे हं तुमचा लंड आणि एकदम गरम! लेट मी कूल डाऊन ईट.”

असे बोलून मिसेस पम्मी खाली वाकली आणि तिने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला!

माय गॉड! मला अत्यानंदाने भोवळ येईल की काय असे वाटू लागले! ज्या मिसेस पम्मीबद्दल मी अनेकदा फॅन्टसी केली होती ती स्वत: माझा लंड तोंडात घेत होती.

नयनाने किंवा मा‍झ्या बायकोने माझा लंड चोखला तेव्हा मी कल्पना जरूर केली की मिसेस पम्मी माझा लंड चोखतेय पण त्या कल्पनेपेक्षा जास्त कामोत्तेजना मला खऱ्या मिसेस पम्मीच्या तोंडाने वाटत होती.

तिने आधी मा‍झ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तोंडात घेतला आणि जोराने ती चोखायला लागली. मग पूर्ण लंड तोंडात घेऊन ती आपले मुलायम तोंड त्यावर वरखाली करायला लागली. मी तिच्या केसांमधून माझी बोटे फिरवत तिच्याकडून चोखून घेण्याचा आनंद घेऊ लागलो.

ती अगदी मन लावून लंड चोखत होती व त्यावरून कळत होते की तिला लंड चोखायला आवडत होते. तिचे उभार मा‍झ्या मांडीवर घासत होते आणि त्याचा स्पर्श मला खुणावत होता. मी हात तिच्या बगलेतून पुढे नेला आणि तिचे उभार दाबायला लागलो.

गाऊनवरून तिचे उभार दाबायला मजा वाटत नव्हती तेव्हा मी तिच्या गाऊनचे पुढचे हूक काढायला लागलो. मिसेस पम्मीला मी आता नग्न करत होतो व ती पण नग्न व्हायला उत्सुक होती तेव्हा ती पटकन उभी राहिली आणि तिने तिचा गाऊन काढून टाकला.

तिच्या अंगावर आता फक्त लाल रंगाची ब्रेसीयर, पॅन्टी होती. पुन्हा खाली बसून तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि ती चोखायला लागली. पुन्हा मी ब्रेसीयरवरून तिचे दोन्ही उभार कुस्करायला लागलो. तिच्या पाठीवर हात नेऊन मी तिच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला आणि ब्रा बाजूला सरकवली. माझा लंड चोखता चोखता तिने ब्रा काढून टाकली.

आता तिच्या अंगावर फक्त पॅन्टी होती. मी मग तिचे नग्न झालेले उभार आवडीने चोळायला लागलो व दाबायला लागलो. ती मग उठली आणि मा‍झ्या पायांमध्ये गुडघ्यावर बसली.

आता ती जीभ बाहेर काढून माझा लंड खालपासून वरपर्यंत चाटायला लागली. तिच्या ओलसर जि‍भेच्या स्पर्शाने मा‍झ्या अंगावर शहारे आले! ती मान तिरकी करून माझ्याकडे पाहत माझा लंड खालपासून वरपर्यंत चाटत होती व तिला तसे करताना पाहून माझी उत्तेजना चेतावत होती.

मला माझे सुख असह्य झाले आणि माझे डोळे मिटले जाऊन आपोआप मा‍झ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले,

“ओहऽऽ मिसेस पम्मीऽऽ किती मस्त चाटताय तुम्हीऽऽ किती बरे वाटतेय म्हणून सांगूऽऽ आहहऽऽऽ”

मी तसे म्हणल्यावर मिसेस पम्मीला चेव आला! ती जास्तच जोराने माझा लंड चाटायला लागली. माझा लंड तोंडात घेऊन ती त्वेषाने चोखायला लागली आणि आतल्या आत आपली जीभ मा‍झ्या लंडाभोवती फिरवायला लागली. तिचे गरम गरम तोंड आणि नागिणीसारखी वळवळणारी जीभ मा‍झ्या लंडाला इतके सेंसेशन देत होती की माझी कामवासना शिगेला पोहचली!

मी गळणार याचे संकेत मी तिला दिले पण ती माझा लंड चोखतच राहिली आणि मग मी गुरगुरत एक धक्का मारला आणि मा‍झ्या लंडातून माझी कामवासना तिच्या तोंडात उडाली! मा‍झ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या घशात उडायला लागल्या..

ती शक्यतो सगळे माझे वीर्य गिळून घेऊ लागली पण मी इतका तिच्या तोंडात गळत होतो की तिच्या ओठांच्या कडेतून ते बाहेर सांडू लागले. ती माझा लंड चोखतच राहिली, चाटतच राहिली. जेव्हा माझा लंड थंड होऊन मलूल झाला तेव्हाच तिने तो तोंडातून बाहेर काढला.

माझ्याकडे पाहून मादकपणे हसत ती उठली. आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवत ती बाहेर सांडलेले माझे वीर्य चाटून घेत होती. तिला वीर्य चाटायला आवडते हे त्यावरून कळत होते. उठून ती मा‍झ्या बाजूला बसली आणि मी तिला मिठीत घेत म्हटले,

“थँक्स, मिसेस पम्मी!” मी मनापासून तिला म्हणालो.

“यु अलवेज वेलकम!”

असे म्हणत तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांजवळ आणले आणि ती मला किस करू लागली. आपले तोंड उघडून तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि माझी जीभ आपल्या तोंडात घेतली. तिच्या तोंडात मला मा‍झ्या वीर्याची चव चाखायला मिळाली. तिला तसे किस करून माझ्याच वीर्याची चव घेताना मला इतके एक्सायटींग वाटत होते की काय सांगू?

मी ते कधी अनुभवले नव्हते कारण कोणी माझे वीर्य तोंडात घेतले की मी त्या स्त्रीला किस करायचे टाळायचो. पण मिसेस पम्मी बरोबर आज मी इतका एक्सायटेड होतो की काहीही करत होतो. तिला किस करता करता माझा एक हात तिच्या कंबरेवरून मागे तिच्या नितंबावर होता त्याने मी तिचे नितंब दाबायला लागलो.

माझा पुढचा हात तिच्या गोऱ्या गोऱ्या नितळ मांड्यांवर फिरत होतो तो मी वर तिच्या जांघेत नेला. जांघेवरून तो हात मी तिच्या पॅन्टीवर आणला आणि तिच्या पुच्चीवर ठेवला. तिची पॅन्टी ओली झाली होती व तिची पुच्ची गरम भासत होती! मी पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीवर बोटे फिरवत तिला म्हणालो,

“तुमची पुच्ची एकदम गरम झालीय, मी चाटू का?”

“अहो विचारायचे काय त्यात? मीपण आतुर झालेय!” ती मादकपणे म्हणाली.

मग मी खाली सरकलो आणि मिसेस पम्मीच्या पायात गुडघ्यावर बसलो. तिच्या मांड्यांच्या बाजूने दोन्ही हात वर नेऊन मी तिची पॅन्टी पकडली आणि खाली खेचली. तिने पाय वर करून मला पॅन्टी काढायला मदत केली आणि मी तिची पॅन्टी काढून टाकली. पॅन्टी काढून ती पूर्ण नग्न झाली आणि तिने आपले पाय फाकवून मला तिच्या पुच्चीचा नजारा दाखवला.

वाऊ! तिची पुच्ची एकदम तुळतुळीत शेव्ह केलेली होती. ओलसरपणामुळे ती चमकत होती आणि एकदम चिकणी वाटत होती! तिची मासोळीसारखी पुच्ची पाहूनच माझा लंड पुन्हा उठायला लागला आणि बघता बघता कडक झाला!

“वाऊ! काय चिकणी आहे तुमची चूतऽऽ! लवलीऽऽ!” मा‍झ्या तोंडून तारीफ बाहेर पडली.

“नयनापेक्षा चिकणी?” मिसेस पम्मीने नशिल्या स्वरात विचारले.

“नयनापेक्षा मस्तऽऽ! मा‍झ्या बायकोपेक्षा मस्तऽऽ! मी पाहलेली सगळ्यात बेस्ट पुच्चीऽऽ!”

“ओहहऽऽ! थँक्स मिस्टर राजेशऽऽऽ कोई तो है, जिसे मेरी चूत पसंत आयी!” उत्तेजनेने चित्कारत ती म्हणाली.

तिच्या पुच्चीत मी माझी तर्जनी घातली आणि तिच्या भोकाचा अंदाज घेतला. मुलायम मखमलीच्या कपड्यात मी बोट घातले आहे असे मला वाटले! तिच्या बुळबुळीत पुच्चीने माझे बोट ओले झाले.

ते बोट बाहेर काढून मी तोंडात घातले आणि तिच्या पुच्चीरसाची चव घेतली. खारट, तुरट चव मला आवडली! ती अर्धवट उघड्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहून सुस्कारत होती. तिच्याकडे पाहत पाहत मी खाली वाकलो आणि मी माझे ओठ तिच्या मांडींवर टेकवले.

मग तिच्या मांडीवरून वर तिच्या जांघेकडे मी चाटत, चुंबन निघालो. ती चित्कारत होती, अस्वस्थपणे हालचाल करत होती. तिच्या जांघेवरून चाटत चाटत मी तिच्या पुच्चीवर आलो आणि माझी जीभ तिच्या पुच्चीच्या पटलाला लागली.

“ओहऽऽ मिस्टर राजेशऽऽ नका सतवू नाऽऽऽ चाटा माझी चूतऽऽ चोखाऽऽ खाऊन टाकाऽऽ काहीही कराऽऽ” मादक स्वरात ती चित्कारली.

मी पटकन माझे तोंड उघडले आणि मिसेस पम्मीची पुच्ची तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. तिच्या पुच्चीच्या चिकट ओलसरपणाने माझे ओठ लवकरच ओले होऊन बरबटले.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!