मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली.

तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते मध्येच खाली घसरले आणि तिच्या बोच्याच्या भोकाला लागले. त्याने मला काय वाटले कोणास ठाऊक? मी तोंड वर केले आणि तिचे पाय वर दाबायला लागलो ज्याने तिच्या पुच्चीखालची तिची नितंबाची फट उघडी पडत गेली.

तिच्या बोच्याचे भोक मला आता व्यवस्थित दिसत होती. गोऱ्या गोऱ्या मिसेस पम्मीचे बोच्याचे भोक बाकी थोडे करड्या रंगाचे होते. मी तिच्या बोच्याच्या भोकाजवळ डोळे आणून तिचे भोक निरखून पाहू लागलो.

मी काय पाहतोय हे त्या चमकत्या डोळ्यांनी पाहात होत्या. मी तिच्या बोच्याच्या भोकाकडे पाहतोय ह्या जाणि‍वेने ती उत्तेजित झाली आणि तिच्या भोकाची हालचाल झाली. ती जसा श्वास घेत होती तसे ते भोक बाहेर प्रसरण पावत होते व आत आकुंचन पावत होते.

मिसेस पम्मीचे हे भोकच झवायचे अशी कल्पना करून मी नयनाचे भोक अनेकदा झवलो होतो. तेच हे भोक मा‍झ्या डोळ्यासमोर उघडे पडले होते आणि मी लवकरच ते झवणार होतो. ह्या कल्पनेने माझा लंड अक्षरश उडायला लागला!

उत्तेजनेने त्यातून वीर्याचे पातळ थेंब कधीच बाहेर गळायला लागले होते. मी पटकन खाली वाकलो आणि माझे तोंड मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले. उत्तेजनेने ती चित्कारली आणि तिने एक उसळी मारली! माझे नाक तिच्या पुच्चीवर होते आणि त्याचा वास मा‍झ्या नसानसात भिनत होता.

“ओह गॉडऽऽऽ किती बरे वाटतेयऽऽऽ आहहहऽऽ.” ती चित्कारली.

तिच्या पुच्चीत एक बोट घालून मी तिच्या बोच्याचे भोक चाटायला लागलो. कामोत्तेजनेने तिची तडफड चालू झाली आणि तिचे अंग हलायला लागले. मी तिचे भोक चाटत राहलो आणि अंगठ्याने तिचा दाणा हलवत तिच्या पुच्चीत बोट घालत राहलो.

माझी जीभ कडक करत तिचा शेंडा मी तिच्या भोकाच्या वर्तुळात घालायला लागलो. त्याने ती अजूनच चेकाळली आणि तिचे भोक जास्तच हलायला लागले. मी जि‍भेचा शेंडा तिच्या भोकात घालायला बघत होतो पण तो जात नव्हता.

जेव्हा मी शेंड्याने जोर द्यायचो तेव्हा तिच्या भोकाचे वर्तुळ आकसायचे आणि माझा आत जायचा मार्ग खुंटायचा. पण आकसल्या नंतर पुढच्या क्षणाला तिचे भोक बाहेर खुलून उघडे व्हायचे. तेव्हा त्या हालचालीचे निरीक्षण करून मी पुढच्या वेळी जि‍भेच्या शेंड्याने रेटा दिला आणि तिचे भोक आकसले.

मग जेव्हा पुढच्या क्षणाला ते खुलायला लागले तेव्हा मी शेंडा आत घातला. जसे तिचे भोक उघडत गेले आणि माझा शेंडा आत गेला. ‘आहहहऽऽऽ’ करत ती चेकाळली आणि मी जि‍भेच्या शेंड्याने तिच्या बोच्याचे भोक झवायला लागलो.

ती तडफडत होती, थरथरत होती आणि मी तिला घट्ट धरून ठेवत एक बोट तिच्या पुच्चीत घालत होतो. काही क्षणातच तिच्या कामवासनेचा उद्रेक झाला आणि ती रत व्हायला लागली. जेव्हा ती झडायला लागली तेव्हा ती रानटी जनावरासारखी हालचाल करायला लागली व कंबर जोराने हलवायाला लागली.

मला तिला पकडून ठेवायला कठीण जात होते तेव्हा मी तिच्या भोकात जीभ घालायचे बंद केले आणि नुसतेच तिचे भोक चाटत राहलो. झडत असताना हळूहळू ती शांत होत गेली. गलितगात्र होऊन ती निपचित पडून राहिली.

मग मी उठलो आणि वर होऊन मिसेस पम्मीच्या अंगावर पडलो. त्यांचा चेहरा हातात घेऊन मी त्यांच्या ओठाचे चुंबन घ्यायला लागलो. त्यांचे चुंबन घेता घेता मी माझे तोंड त्यांच्या ओठांवर आणि जि‍भेवर घासत होतो जेणे करून त्यांच्या पुच्चीरसाने बरबटलेला माझा चेहरा त्या चाटून घेतील.

त्यांनी जशी मा‍झ्या वीर्याची चव मला दिली तशी मला त्यांच्या पुच्चीची चव त्यांना द्यायची होती. त्यांनी पण ते जाणून माझे ओठ आणि आजूबाजूचा सगळा भाग चाटून घेतला. आता वेळ आली होती की माझी मिसेस पम्मी बद्दलची फॅन्टसी पूर्ण करण्याची. त्यांच्या बोच्याचे भोक मी चाटून, मा‍झ्या जि‍भेने चोदलेच होते, तेव्हा आता त्यात माझा लंड घालायची पाळी आली होती.

ज्या तऱ्हेने त्यांनी मला त्यांचे भोक चाटू दिले होते त्यावरून ते माझा लंड त्यात घालून झवायला नकार नक्कीच देणार नव्हत्या पण तरीही त्यांना विचारणे भाग होते. तेव्हा मी हळूच त्यांच्या कानात कुजबुजत म्हणालो,

“मिसेस पम्मी तुम्हाला माझी तुमच्या बद्दलची फॅन्टसी माहीत आहे ना?”

“कसली?” तिने उत्तर दिले.

“अहो मी तुम्हाला सांगितले ना.” मी तिला म्हटले.

“ऊंहूंऽऽऽ! मला नाही माहीत, तुम्हीच स्पष्ट सांगा.” त्या हसत म्हणाल्या. बहुतेक त्या मला खेळवत होत्या.

“अहो मला तुमची गांड आवडते! तुमचे गांडीचे म्हणजे बोच्याचे भोक! आत्ताच नाही का मी चाटले ते भोक!”

“त्या भोकाचे काय?” त्यांनी मिश्किलपणे हसत विचारले.

“त्या भोकात मला लंड घालायचाय.” मी शेवटी तिला म्हणालो.

“अस्सं. तुम्हाला माझे भोक इतके आवडले?”

“हो मिसेस पम्मी, मी अनेकदा कल्पना केली होती तुमच्या भोकाची पण त्याहून सुंदर दिसले तुमचे भोक!”

“तुम्हाला माहीत आहे का? मा‍झ्या त्या भोकात अजूनपर्यंत कोणीही घातलेला नाही.”

“काय सांगता काय? खरंच?” मी उगाचच आश्चर्य दाखवत म्हटले.

“अगदी खरे! घालणे तर दूरच अजून कोणी तेथे स्पर्शही केलेला नाही.”

“रिअली? पण मी केला ना.” मी पटकन म्हणालो.

“तेच तर! तुम्ही केला आणि मला खूप खूप बरे वाटले! मी खूप एक्साईटमेंट अनुभवली!”

“हो ना? मग मला त्यात माझा लंड घालू द्या, मग तुम्हाला अजून मजा वाटेल.”

“पण मी नाहीही म्हणू शकते.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“म्हणू शकता, नक्कीच म्हणू शकता. पण ह्या क्षणाला तुम्ही तसा मूर्खपणा करणार नाही.” मी म्हणालो.

“का? तुम्हाला का तसे वाटते?”

“कारण तुम्ही स्वत:च अनुभवले, मी नुसती जीभ लावली तर तुम्ही किती एक्साईट झाल्या. मग विचार करा, मी लंड घातला तर तुम्ही किती उत्तेजित व्हाल.”

“यु नो मिस्टर राजेश, तुम्ही अगदी बरोबर बोलताय. मी खूपच एक्साईट झाले होते, जेव्हा तुम्ही जि‍भेने तेथे करत होतात तेव्हा आणि मी मनात विचारही करत होते. तुमचा तो तेथे घालून घेतला तर कसे वाटेल.”

“हो ना, मग पहा ना ते करून. उगाच कशाला वेळ घालवताय?” मी अधीरतेने म्हणालो.

“वेल! यु आर राईट! मी उगाचच वेळ घालवतेय. ओके मिस्टर राजेश, गो अहेड! घाला मा‍झ्या त्या भोकात.” हसून मिसेस पम्मी म्हणाल्या.

“ओह थँक्स, मिसेस पम्मी! आपण तुमच्या बेडरूममध्ये जायचे का? तेथे जास्त कंफर्टेबल वाटेल.” मी आनंदाने म्हटले.

“ओह श्युअर! व्हाय नॉट!”

असे म्हणून त्यांनी मला त्यांच्या अंगावरून हळूच बाजूला केले. मी पटकन उठलो आणि त्याही उठल्या. माझा हात हातात घेऊन त्या मला त्यांच्या बेडरूममध्ये घेऊन आल्या. मग त्या बेडवर पडल्या आणि त्यांनी आपले पाय फाकवले.

मिसेस पम्मीने ‘गो अहेड’ दिला होता तेव्हापासून माझा आनंद गगनात मावत नव्हता! त्यांची गांड मारायला मी उतावळा झालेलो होतो तेव्हा मी पटकन बेडवर चढलो आणि गुडघ्यावर बसत मी त्यांचे पाय मागे फाकवले. त्यांच्या गांडीची फट उघडी करत मी त्यांच्या भोकाकडे पाहिले.

ते बोच्याचे भोक मला खुणावत होते. ‘ये आणि मला फाडून टाक’ असे ते मला बोलत होते. मी माझा लंड एका हातात पकडून दोन तीनदा हलवला आणि त्याला अजून कडक केले. मग मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा मी त्यांच्या ओल्या पुच्चीवर फिरवायला लागलो.

जेव्हा मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्यांच्या दाण्याला लागायचा तेव्हा त्यांना झटका बसायचा. पण माझा उद्देश त्यांच्या दाणा चेतवणे किंवा त्यांची पुच्ची झवणे नव्हता तर मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्यांच्या पुच्चीरसाने ओला करायचा होता. जेव्हा माझा सुपाडा बऱ्यापैकी ओला झाला तेव्हा मी तो सुपाडा खाली नेत तिच्या बोच्याच्या भोकावर टेकवला.

“मिस्टर राजेश,” मादक स्वरात मिसेस पम्मी म्हणाल्या, “जरा हळू हं, नाजूक आहे माझे ते भोक.”

त्यांच्या घायाळ स्वरात मला प्रेमळ सूचना होती आणि मी त्याकडे दुर्लक्ष करणार नव्हतो तेव्हा मी म्हणालो,

“श्युअर मिसेस पम्मी, पण तुम्ही एकदम रिलॅक्स व्हा, अजिबात आतून आकसू नका. बाहेर जोर काढत रहा. म्हणजे आत पटकन जाईल आणि तुम्हाला त्रास होणार नाही.”

त्यांना सूचना देऊन मी मा‍झ्या सुपाड्याचा त्यांच्या भोकावर जोर द्यायला लागलो. आधी घडल्या प्रमाणे जेव्हा मी जोर द्यायचो तेव्हा त्यांचे भोक आकसायचे आणि मग पुढच्या क्षणी उघडायला लागायचे.

मला त्या हालचालीची कल्पना होती तेव्हा मी जसे त्यांचे भोक उघडायला लागले तसे जोर द्यायला लागलो. पण सुपाडा आत घुसत नव्हता. तेव्हा मी सुपाडा बाजूला केला आणि त्यांच्या पुच्चीत माझे बोट घालून त्यांचा पुच्चीरस बोटावर घेतला. मग तो रस मी त्यांच्या बोच्याच्या भोकाला लावला.

माझे बोट किंचित त्यांच्या भोकात घालून मी पुच्चीरस थोडा आत लावला आणि मग पुन्हा मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्यांच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवला आणि हळूहळू धक्का देऊ लागलो.

तिच्या भोकाकडून मला विरोध होतं होता व आत शिरायला मार्ग बनत नव्हता. पण पुढच्याच क्षणी ते उघडले आणि सुळकन मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्यांच्या भोकात शिरला.

“ओह येस्स्सऽऽ घाला आता आत.” मिसेस पम्मी ओरडल्या.

मी अजून जोर लावत माझा लंड अजून त्यांच्या बोच्याच्या भोकात घालायला लागलो. त्यांचे भोक माझा लंड जखडून टाकत होते. मा‍झ्या लंडावर मला प्रचंड घर्षण जाणवत होते. तरीही एक अनामिक सुख मला जाणवत होते.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!