नितू आंटी भाग : १०

“ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?”

“हांऽऽ हांऽऽ!” नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, “अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?”

“आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक आणि सेक्सी स्त्रिला मी एवढ्या जवळून बघतोय हे मला खरेच वाटत नाही. मी नशीबवान आहे की मला तुला असे बघायला मिळाले.” मी तिची जरा जास्तच स्तुती करत म्हणालो.

“अरे नुसते बघायचे नशीब नाही तुझे, माझ्याबरोबर काहीही करण्याचे भाग्य तुला लाभले आहे, अक्षरश: काहीही करण्याचे. आता मी जणू तुझी पर्सनल प्रॉपर्टी आहे आणि तू मला जणू विकत घेतले आहे.”

“वाऊ! मग मा‍झ्या ह्या प्रॉपर्टीला डोळे भरून बघून घेऊ दे मला. माझ्यासमोर फक्त उभी रहा.”

“शुअर, शुअर!”

आंटीने माझा हात पकडत मला सोफ्याच्या बसवले. उत्तेजनेने माझे अंग किंचित थरथरत होते आणि ते आंटीला नक्कीच जाणवत होते तेव्हा ती पुढे म्हणाली,

“तुला मला जेवढे पहावेसे वाटतेय आणि माझ्यासाठी तू जितका एक्साईट झालाय एवढे माझ्यासाठी कोणीही झाले नसेल. इव्हन तुझे मामासुद्धा आमच्या हनिमूनच्या रात्री एवढे एक्साईट नसतील. डोळे भरून पहा मला.”

त्यावर मी काही बोलूच शकलो नाही व कामातुर नजरेने तिला पाहू लागलो. मा‍झ्या डोळ्यांनी मी तिच्या अंगाचा मादकपणा आणि सेक्सीपणा पित होतो. खास करून तिच्या गुबगुबीत छातीचे उभारावर माझी नजर खिळली होती. तिच्या छातीपासून पायापर्यंत माझी नजर तिच्या अंगावर फिरू लागली.

थोडा वेळ मला तसे न्याहाळून दिल्यानंतर ती वळली आणि पाठमोरी झाली. मग मी अजून २/३ मिनिटे तिला पाठमोरी न्याहाळू लागलो. तिचे भरीव नितंब त्या शॉर्ट गाऊनमधून उठून दिसत होतो.

काही क्षणानंतर तिने हात वर नेले आणि ती पुढच्या बाजूला आपल्या गाऊनला काहीतरी करू लागली. मग किंचित मान वळवून तिने माझ्याकडे बघितले आणि ती मादकपणे हसली.

तिचा गाऊन थोडा लूज झालेला मला दिसला त्यावरून मी ओळखले की पुढून तिने आपल्या गाऊनचे हूक काढले होते. माझ्याकडे तसेच पाहत वळून पाहत तिने गाऊन काढायला सुरूवात केली. प्रथम डाव्या खांद्यावरून मग उजव्या खांद्यावरून तिने गाऊन खाली सरकवला.

तो तलम गाऊन सुळकन तिच्या खांद्यावरून हाताच्या कोपरापर्यंत खाली घसरला. पण तिने गाऊनची खालची कड पकडलेली होती तेव्हा गाऊन हातातून खाली घसरला नाही. मग तिने मान वळवली व ती पाठमोरी समोर पाहू लागली. मग तिने हळूच गाऊन सोडून दिला व तो तिच्या पायाशी लोळण घेऊ लागला.

आता नितू आंटी माझ्यासमोर फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर पाठमोरी उभी होती. तशी ती पाठमोरी अजूनच सेक्सी वाटत होती. आता तिची गोरी गोरी पाठ उघडी पडली होती व त्यावर तिच्या काळ्या ब्रेसीयरचे बारीक पट्टे दिसत होते.

तिची पॅन्टी जी-स्ट्रींग सारखी असल्याने तिच्या नितंबाचे दोन्ही गोळे नग्न दिसत होते व दोन्ही नितंबाच्या मधून काळ्या पॅन्टीची पट्टी वर कंबरेवर जाऊन एका आडव्या पट्टीला मिळत होती.

पारदर्शक काळ्या स्टॉकींग्जने आच्छादलेले तिचे लांबसडक पाय आकर्षक वाटत होते. गार्टर बेल्टची आडवी लाल पट्टी व स्टॉकींग्जची वरची कड या मधला तिच्या त्वचेचा गोरा गोरा भाग सुंदर दिसत होता.

बराच वेळ मी नितू आंटीला तसे पाठमोरे बघत होतो, न्याहाळत होतो. नंतर ती हळूहळू वळली आणि माझ्याकडे तोंड करून उभी राहिली. माझी नजर तिच्या ब्रेसीयरबद्ध छातीच्या उभारावर खिळली.

सिल्कची ती काळी ब्रेसीयर अर्ध्या कपची होती व तिच्या छातीचे अर्धे उभार त्यातून बाहेर ओसांडत होते. तिच्या छातीच्या अरोलाचा अर्धा भाग त्यातून बाहेर डोकावत होता.

काही क्षण थांबून मग ती चालत माझ्याजवळ आली. ती जेव्हा चालत येत होती तेव्हा तिच्या छातीचे उभार डुचमळत होते. मा‍झ्या अगदी जवळ येऊन ती उभी राहिली आणि तिने मा‍झ्या खांद्यावर दोन्ही हात ठेवले. माझ्याकडे नशिल्या डोळ्यांनी बघत ती म्हणाली,

“काय वाटते तुला, मला असे बघून? अगदी मोकळ्या मनाने सांग!”

“काय सांगू तुला, आंटी? असे वाटते अशीच तुला आडवी करावी आणि तुझ्यावर तुटून पडाव.”

“अहंऽऽ असा राकटपणा नको हां करूस. आता माझे वय नाही राहले तसा रानटी सेक्स करण्याचे. मला अगदी नाजूकपणे हातळ, अगदी हळुवारपणे.”

नितू आंटीने मा‍झ्या ओठावर ओठ ठेवले व माझे दीर्घ चुंबन घेऊ लागली. थोडा वेळ आम्ही ओठांचे चुंबन घेत राहलो आणि मग ती उठली. मी सोफ्याच्या कडेला पाय जुळवून बसलो होतो आणि ती पाठमोरी होऊन मा‍झ्या पायाच्या दोन्ही बाजूला आपले पाय ठेवून मा‍झ्या मांडीवर बसली.

अहाहाहाऽऽऽऽ! किती मऊ आणि मुलायम वाटत होते नितू आंटीचे नितंब! मा‍झ्या मांडीवर त्याचा गुबगुबीत स्पर्श मला वेडापिसा करत होता. आपोआप माझे हात तिच्या कंबरेवर गेले आणि मी तिला हळूच मागे ओढले.

ती मागे झुकली आणि तिची गोरी गोरी पाठ मा‍झ्या ओठांना लागली. तिच्या कंबरेवरचे माझे हात आपोआप तिच्या पोटावर सरकले आणि हळूहळू वर होत होत तिच्या छातीच्या उभारावर थांबले.

त्याच वेळी मी तिची मुलायम पाठ चुंबू लागलो. पाठीच्या मध्यावरून दोन्ही बाजूला तसेच खालून वर तिच्या खांद्यापर्यंत मी तिच्या पाठीचे चुंबन घेऊ लागलो आणि त्याच वेळी तिच्या छातीचे पुष्ट उभार हळुवारपणे दाबू लागलो, चिवडू लागलो.

मा‍झ्या तोंडावर आपल्या पाठीचा दाब देत नितू आंटी ‘आहऽऽऽऽ ओहऽऽऽ स्सऽऽ’ असे विव्हळू लागली. मी जे करत होतो ते तिला आवडत होते. तिच्या पाठीचे चुंबन घेता घेता मी माझे ओठ उघडले आणि किंचित जीभ बाहेर काढून तिची पाठ चाटू लागलो.

माझे ओठ तिच्या पाठीवर घासून मी जि‍भेच्या शेंड्याने तिची पाठ चाटत होतो. मा‍झ्या जि‍भेच्या थंड स्पर्शाने तिचे अंग शहारले आणि तिच्या अंगावर काटा उभा राहला. त्याने तिच्या पाठीवरची बारीक केसांची लव ताठ होऊन उभी राहिली आणि शहारलेल्या अंगाची तिची खरबरीत त्वचा चाटायला मला मजा वाटू लागली.

तिची पाठ चाटता चाटता तिच्या ब्रेसीयरचे दोन्ही खांद्यावरून खाली येत असलेले दोन उभे पट्टे व पाठीच्या मध्यावर असलेला एक आडवा पट्टा मध्ये मध्ये येत होता तेव्हा पुढे मी तिच्या छातीचे जे उभार कुस्करत होतो ते मी थांबवले आणि ब्रेसीयरच्या दोन्ही कपामधील हूकवर माझी बोटे नेली.

‘कट’ आवाज करत मी तिच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला आणि तिच्या उभारावरून ब्रेसीयरचे मटेरियल दोन्ही बाजूला केले. मग तसेच हात तिच्या मुलायम अंगावर घासत घासत मी मागे आणले आणि तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी वर तिच्या खांद्यावर सरकवली.

आता तिची दुधाळ पाठ पूर्ण मोकळी झाली आणि मी तिची पाठ चोखायला, चाटायला व चुंबायला सुरूवात केली. त्याच वेळी मी हात पुन्हा पुढे नेले आणि नितू आंटीच्या नग्न झालेल्या छातीच्या उभारावर ठेवून मी ते चिवडू लागलो.

या वयातही तिच्या छातीचे उभार पपईसारखे भरलेले होते व त्यांना चिवडताना, कुस्करताना मला जाम उत्तेजना मिळत होती. तिचे ताठरलेले निप्पल जाणवून देत होते की ती किती उत्तेजित झालेली होती व तिची छाती दाबताना ते मा‍झ्या तळव्यात रूतत होते.

तिचे ताठरलेले निप्पल हाताळण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. प्रथम मी मा‍झ्या बोटाचा अग्रभाग तिच्या निप्पलच्या सगळ्या बाजूने तसेच वरून खालपर्यंत फिरवून त्याच्या आकाराचा, लांबी-रुंदीचा अंदाज घेतला. मग निप्पलच्या शेंड्यावर मा‍झ्या बोटाचे टोक ठेवून मी वर्तुळाकार फिरवू लागलो.

त्याने तिचे निप्पल अजून ताठरले व पुन्हा तिच्या अंगावर काटा उभा राहला. अंगावर काटा उभा राहिल्यामुळे तिच्या छातीचा उरोला आकुंचित झाला व त्यावरील केसांच्या लवीच्या मुळाची त्वचा बारीक फोड आल्यासारखी वर झाली.

मग तिचा तो खरबरीत अरोला आणि अतिशय ताठरलेला निप्पल मी बोटांनी चाचपू लागलो, त्यांना स्पर्श करू लागलो. मग मी तिचे निप्पल मा‍झ्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि मी त्यांना दाबू लागलो, पीळू लागलो.

त्याने तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले. ‘स्स्सऽऽऽऽ आहहऽऽऽऽ’ असे करत ती विव्हळू लागली. कितीतरी वेळ मी निव्वळ तिच्या निप्पल आणि छातीशी खेळत होतो.

नितू आंटी कामवासनेच्या भराने विव्हळत होती आणि मा‍झ्या मांडीवर आपले नितंब दाबत होती. आपले हात तिने पुढच्या बाजूला आपल्या मांड्यांमध्ये दाबले होते. उत्तेजनेने तिचे शरीर किंचित कंप पावत होते.

मी तिची पाठ चाटत होतो व तिची छाती दाबत होतो. माझे हात मी तिच्या कंबरेच्या वर तिच्या अंगाला पूर्णपणे चिटकवलेले होते त्यामुळे मांडीपासून वर मा‍झ्या ओठापर्यंत मला तिच्या अंगाचा पुरेपूर स्पर्श अनुभवायला मिळत होता.

शेवटी नितू आंटीला राहवले नाही आणि ती उठून उभी राहिली. तिने ब्रेसीयर काढून बाजूला टाकली व मग ती माझ्याकडे वळली.

आता तिची नग्न छाती मा‍झ्या नजरेसमोर होती. तिचे ताठरलेले निप्पल पाहून मी हरखून गेलो. चांगले अर्धा इंच लांब झालेले तिचे ते गडद गुलाबी निप्पल मला जणू वाकुल्या दाखवत होते. त्याच्या भोवती असलेला डार्क ब्राऊन कलरचा अरोला निप्पलला शोभून दिसत होता.

जवळ जवळ दोन मिनिटे मी तिची छाती न्याहाळत होतो. माझे डोळे तिच्या छातीच्या उभारावर खिळले होते आणि तिची नजर मा‍झ्या डोळ्यात रूतली होती. तिने हात लांब करून माझे डोके पकडले आणि थोडी पुढे येत माझे तोंड आपल्या छातीवर टेकवले.

“राहुल माझी ही छाती आता तुझ्याच ताब्यात आहे. केव्हाही कधीही तू तिला पाहू शकतोस, हाताळू शकतोस, चोखू शकतोस. तेव्हा अजिबात अधाशीपणा करू नकोस, अगदी भरपूर वेळ घे, मनसोक्तपणे माझी छाती चोख, हळुवारपणे त्याची मजा घे.”

नितू आंटीने असे म्हणल्यावर काय करावे ते मला कळेना कारण तिच्या छातीच्या उभाराला मा‍झ्या ओठाचा स्पर्श झाला तेव्हा मी क्षणात ठरवले की चांगले करकचून चोखूया तिचे उभार.

पण तिने हळुवारपणा घ्यायला सांगितला तेव्हा मी क्षणभर स्तब्ध झालो. मग सुरूवात करायची म्हणून मी तिच्या उभाराला किस करू लागलो. एका उभाराच्या पूर्ण भागाचे एक एक करत चुंबन घेतल्यावर मी दुसर्‍या उभारावर वळत होतो.

“ओह राहुल, किती छान वाटतेय. असेच करत रहा. हेच मला अपेक्षित होते. असेच किस कर मा‍झ्या छातीला.”

मी करतोय ते नितू आंटीच्या आवडले हे जाणून मी खुश झालो. तिच्या बोलण्याने मला उत्साह आला व मी आनंदाने तिच्या छातीवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. तिच्या उभाराच्या वरच्या भागावर, डाव्या बाजूला, उजव्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला मी हळुवारपणे किस करत होतो.

ती आपल्या छातीचे उभार उचलून धरत तिला ज्या भागावर हवे असेल त्या भागावर मला किस करायला सांगू लागली. मला जणू स्वर्गात असल्यासारखे वाटत होते व तिच्या भरगच्च छातीचे चुंबन घेण्यात मी इतका गुंग झालो होतो की मा‍झ्या कडक झालेल्या लंडाचा मला विसर पडला.

“वाऊऽऽ! ओ मायऽऽऽ” असे म्हणत आंटीच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली तेव्हा मी चमकून वर पाहिले की तिचे कुठे लक्ष गेले होते.

ती खाली बघत होती म्हणून मी खाली पाहिले तर माझा कडक लंड मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला होता. नॉर्मली शॉर्टमध्ये माझा लंड कडक झाला तर मी तो वरच्या बाजूला उभा करून ठेवतो ज्याने तो टी-शर्ट खाली झाकून जातो. पण आता टी-शर्ट वर झालेले होते व लंड फारच कडक झाल्याने शॉर्टच्या वरच्या बाजूने बाहेर आला होता.

मी थोडा ओशाळलो आणि माझा बाहेर आलेला लंड झाकण्याचा प्रयत्न करू लागलो तर आंटीने मला थांबवत म्हटले, “अरे राहू दे त्याला बाहेर, उलट त्याला पूर्ण बाहेर काढ आणि पाहू दे मला नीट.”

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!