नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती.

अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा बिनधास्तपणा पाहून मी उत्तेजित होत होतो आणि मा‍झ्या छातीची धडधड वाढत होती.

“आता तू मला मसाज करशील का?” अतिशय चावट स्वरात तिने मला विचारले.

“यस! शुअर आंटी!” मी लगबगीने पटकन उत्तर दिले. माझी उत्तराची घाई आणि मोठा आवाज माझी उत्तेजना स्पष्ट करत होता.

खरे तर ती जेव्हा माझा मसाज करत होती तेव्हा मा‍झ्या मनात विचार आला होता की जर आंटीने मला तिचा मसाज करायला सांगितले तर? तर मी काय करेल? वगैरे वगैरे. तेव्हा तिने जेव्हा मला विचारले तेव्हा मी लगेच तयार झालो!

“कसा मसाज करू मी तुझा? कुठे बसतेस तू?” मी तिला विचारले.

“येथे!” आंटी सोफ्यावर तिच्या बाजूची जागा थोपटत म्हणाली, “तू येथे बस आणि मी तुझ्या पायांमध्ये बसते.”

मी पटकन पुढे झालो व सोफ्यावर तिच्या बाजूला बसलो. त्याच वेळी ती उठली आणि माझ्याकडे पाठ करून मा‍झ्या दोन्ही पायांमध्ये उभी राहिली. मला वाटले जसा मी तिच्या पायांमध्ये खाली जमिनीवर बसलो होतो तसेच ती मा‍झ्या पायांमध्ये जमिनीवर बसेल तेव्हा मी पाय थोडे फाकवून तिला जागा करून दिली.

पण ती तशी बसलीच नाही आणि ज्या तर्‍हेने ती बसली त्याने तर मी चकीतच झालो! ती चक्क मा‍झ्या मांड्यांमध्ये सोफ्यावर बसली. मी मा‍झ्या मांड्या अजून थोड्या फाकवल्या आणि ती आपले नितंब मा‍झ्या मांड्यांवर दाबत अजून मागे सरकली.

नितू आंटीचा गाऊन तलम असल्याने आणि माझा पायजमा पातळ असल्याने मला असे वाटायला लागले की आम्ही दोघं नग्नपणे एकमेकांना चिटकून बसलो आहोत. तिचे मांसल नितंब आणि मादक अंग मला इतके मुलायम आणि उष्ण भासत होते की काही क्षणातच माझा लंड कडक होऊ लागला व मा‍झ्या पायजम्यात तंबू करू लागला.

नितू आंटीच्या नितंबाला मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श न व्हावा म्हणून मी थोडा अजून मागे सरकलो. मग मी माझे हात तिच्या मानेवर ठेवले व हळूहळू तिला मसाज करू लागलो. मानेवरून खांद्यावर आणि खांद्यावरून मानेवर असे मा‍झ्या हाताची बोटे फिरू लागली.

“ओह राहुल, किती बरे वाटते म्हणून सांगू. असेच करत रहा, थांबू नकोस!”

माझी ही सेक्सी आंटी मला चिटकून बसली होती आणि मी तिच्या मादक अंगाला मसाज करत होतो. त्याने मा‍झ्या कामभावना भडकत होत्या. मा‍झ्या मनात फक्त कामुक आणि कामोत्तेजित विचारच येत होते.

मी तरी काय करणार? या आधी कुठल्याही मुलीच्या किंवा बाईच्या एवढ्या जवळ मी बसलो नव्हतो. असे म्हणण्यापेक्षा कुठलीही मुलगी किंवा बाई मा‍झ्या इतकी जवळ बसली नव्हती.

त्या क्षणी मी इतका कामवेडा झालो होतो की तिने मला काहीही सांगितले असते तरी मी करायला तयार होतो आणि तिला ते माहीत होते. तिच्या परफ्युमचा सुगंध, तिच्या गरम अंगाचा स्पर्श आणि तिचे मादक आवाजात विव्हळणे मला वेडेपिसे करत होते.

मी नितू आंटीच्या मानेखाली तिच्या पाठीच्या मध्यावरून खाली हात फिरवायला सुरूवात केली. तिच्या गाऊनच्या कॉलरमुळे मी फारसा खाली सरकू शकत नव्हतो.

तिच्या ते लक्षात आल्यावर ती थोडी मागे झुकली व तिने चक्क आपल्या दोन्ही खांद्यावरचा गाऊन खाली सरकवला. दोन्ही खांद्यांवरून गाऊन खाली तिच्या हातावर पडला आणि तिची अर्धी पाठ माझ्यासमोर उघडी झाली.

तिने पुढच्या बाजूने आपल्या उभारावर हात ठेवून गाऊन पकडला होता तेव्हा तो पुढच्या बाजूने खाली सरकत नव्हता. नितू आंटीचा तो बोल्डपणा पाहून मी हरखून गेलो.

असे वाटायला लागले की असेच मागून तिच्या गाऊनमध्ये हात घालावे आणि तिच्या छातीचे उभार धरून कुस्करावे पण लगेच मी तसा रानटी विचार मनातून काढून टाकला. मग मी तिच्या खांद्यावरून तिच्या पाठीच्या मध्यापर्यंत मसाज करू लागलो.

“ओह.. येस..! असेच… राहुल… असेच.. कर..! ओह.. आह.. गुड… फार बरे वाटते रे…”

नितू आंटी मादक स्वरात असे काहीतरी बडबडत होती आणि मी कामोत्तेजनेच्या भरात मनात कल्पना करत होतो की मी तिला झवतोय आणि ती आनंदाने विव्हळत असे काहीतरी बडबडतेय.

माझा मा‍झ्या मनावरचा ताबा सुटत चालला होता. माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला होता व पायजम्यात चांगलाच जखडून राहला होता. असे वाटत होते कधीही माझा बांध फुटेल.

तेवढ्यात नितू आंटी मागे झाली आणि मा‍झ्या अंगावर रेलली. त्याने मला तिच्या खांद्यांवर माझे हात रोवून धरल्याशिवाय पर्याय नव्हता.

ती अजून मागे रेलली तर तिचे नितंब मा‍झ्या कडक लंडाला लागतील हे मला माहीत होते म्हणून मी तिला धरून ठेवत होतो. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही! ती अजून मागे रेलली आणि मा‍झ्या कडक लंडाला तिचे नितंब चिकटले.

काही क्षणानंतर ती थोडीशी माझ्याकडे वळली आणि मादक स्वरात मला म्हणाली, “राहुल, आता बस्स झाले. नाहीतर मी तुझ्या कवेत झोपून जाईल.”

“माझी काही हरकत नाही त्याला,” तिचे वाक्य ऐकून कामोत्तेजनेने माझी बाटली फुटता फुटता राहिली, “मला आवडेल तुला असे धरून रहायला.”

ती थोडीशी उठली आणि माझ्याकडे चेहरा करून अजून वळली. मग तिने आपले छातीवरचे हात मागे आणले व आपल्या खांद्या मागे पडलेला गाऊन ती वर करू लागली. पुढून तिच्या उभारावरचा गाऊन जास्त खाली सरकला नाही पण किंचित सरकला ज्याने मला तिच्या निप्पल भोवतालचा अरोला थोडा दिसू लागला.

मी निर्लज्जा सारखा तिचा दिसत असलेला अरोलाचा भाग बघत राहलो आणि त्याच्या जस्ट खाली गाऊनच्या आत तिचा ताठ झालेला निप्पल कसा असेल याची कल्पना करू लागलो.

नितू आंटीने मा‍झ्या डोळ्याला डोळे भिडवले आणि ती माझ्याकडे बघून चावटपणे हसली. मग ती सोफ्यावरून खाली सरकली आणि मा‍झ्या पुढ्यात गुडघ्यावर बसली. तिने तिचे दोन्ही हात मा‍झ्या दोन्ही मांड्यांवर ठेवले आणि ती नशिल्या डोळ्यांनी म्हणाली,

“राहुल तुझ्या कुशीत झोपायला मला फार मजा वाटली असती पण आता मला जाऊन झोपले पाहिजे, नाहीतर सकाळी ऑफिसला वेळेवर जाण्यासाठी मी उठू शकणार नाही.”

मग नितू आंटी पुढे झुकली आणि तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर ठेवले. मला असे जाणवले की तिने आपल्या ओठांनी मा‍झ्या ओठाला पकडले.

कदाचित माझी समजण्याची चूक झाली किंवा मी अननुभवी होतो पण तिला प्रतिसाद देण्यासाठी मी माझी जीभ तिच्या ओठाला लावली. तिने हळूच आपले डोळे उघडले व माझ्याकडे पाहिले आणि मा‍झ्या ओठांवर तसेच ओठ ठेवत आपले ओठ विलग केले, माझी जीभ आत घेण्यासाठी.

मी लगेच माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली आणि तिनेही त्याच अधीरतेने मा‍झ्या जिभेला जीभ लावली आणि पटकन ती मागे झाली आणि मा‍झ्या मांडीवर हाताचा जोर देत उठली.

तसे उठताना नकळत तिचा हात मा‍झ्या कडक लंडावर हलकेच घासला गेला. त्या स्पर्शानेच बहुतेक पण तिच्या चेहर्‍यावर आश्चर्याचे भाव उमटले. ती अगदी हळू आवाजात पुटपुटली,

“असे वाटते आपले हे सेशन तूपण माझ्यासारखे एंजॉय केलेले दिसतेय!”

तिचे वाक्य ऐकून मला आश्चर्य वाटले. मला प्रश्न पडला की तिने त्या सेक्सी चुंबनामुळे तसे म्हटले की तीही माझ्यासारखी कामोत्तेजित होती म्हणून?

“चल! आता तू चांगली झोप घे. कारण उद्या रात्री आपल्याला फार मजा करायची आहे,” असे म्हणत ती थोडी पुढे गेली आणि मागे वळून बघत पुढे म्हणाली, “म्हणजे आपल्याला म्हणण्यापेक्षा तुला जितकी मजा कराविशी वाटेल तितकी मजा करू!”

असे बोलून तिने मला फ्लाईंग किस केले आणि ती तिच्या रूममध्ये निघून गेली.

मला आता राहवले नाही मी पटकन माझा पायजमा खाली ओढला आणि तिथेच सोफ्यावर बसून खसखस करत लंड हलवू लागलो. आंटी आल्यापासून जाईपर्यंत काय काय, कसे कसे घडले ते झरकन मा‍झ्या नजरे समोरून सरकत गेले.

मी आणि तिने तो लहानसा कामोत्तेजक प्रसंग चांगला एंजॉय केला हे मला खरेच वाटेना. तिचे सेक्सी अंग आणि त्याचा स्पर्श आठवल्यावर माझा बांध फुटला आणि मी तेथेच सोफ्यासमोर मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडू लागलो.

नंतर नॉर्मल झाल्यावर मी सगळे क्लीन वगैरे केले आणि झोपायला मा‍झ्या रूममध्ये गेलो. जरी मी बेडवर डोळे मिटून पडलो आणि झोपायचा प्रयत्न केला तरी मला झोप लागत नव्हती. सतत नितू आंटी, तिचे नवे रूप, तिचे वागणे मा‍झ्या मनात येत होते.

मी कितीही प्रयत्न केला तरी तिचे विचार मा‍झ्या मनातून जात नव्हते. मध्ये मध्ये मला झोप लागत होती पण अर्ध्या-पाऊण तासाने पुन्हा मला जाग यायची आणि झोपेत व जागेपणी फक्त तिचाच विचार मा‍झ्या मनात होता. मग दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला जाग आली व मी उठून बाहेर आलो. नितू आंटी ऑलरेडी ऑफिसला गेलेली होती. मला तसेही काही काम नव्हते तेव्हा मी हॉलमध्ये येऊन तसाच सोफ्यावर लोळत पडलो.

मा‍झ्या मनात अजूनही नितू आंटी आणि रात्रीची घटना होती. तसे खरोखरच घडले की ते एक स्वप्न होते? अशी मला शंका यायला लागली आणि तसे घडले होते तर नितू आंटीला काय वाटले असेल? मी जरा जास्तच बोल्डनेस दाखवला का? त्यामुळेच नितू आंटी तशी वागली का तीही माझ्यासारखीच कामोत्तेजित झाली होती?

एक ना अनेक प्रश्न मा‍झ्या मनात उठू लागले. ह्या प्रश्नांची उत्तर फक्त नितू आंटीच देऊ शकत होती आणि त्यासाठी मला फार वाट पहावी लागली नाही. थोड्याच वेळाने फोन वाजला आणि मी जेव्हा फोन घेतला तर तो नितू आंटीचा होता.

“कधी उठलास तू राहुल?” तिने मला विचारले.

“आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी.” मी म्हणालो.

“हो ना. मला वाटलेच, रात्री तुला उशीरा झोप लागली असणार. तेव्हा तू काही लवकर उठणार नाहीस. म्हणून मी आधी फोन केला नाही. एनी वे! आता दुपारी लंचसाठी काय करणार आहेस?”

“हं? बघेल काहीतरी, कदाचित जवळपास एखाद्या हॉटेलमध्ये जाऊन जेवेन.”

“त्यापेक्षा आपण एकत्र लंच घेतले तर?” आंटीने उत्साहाने सुचवले, “मला ना रात्रीच्या पार्टीसाठी थोडी फार शॉपिंग करायची आहे तेव्हा मी ऑफिसमधून दिड-दोन तास बाहेर असणार आहे. तू एक काम कर, तयार होऊन खाली जा आणि एखादी टॅक्सी पकडून सिटी बाहेरील त्या मोठ्या शॉपिंग सेंटरमध्ये ये, मी तुला तेथेच भेटते. मग आपण जाऊन शॉपिंग करू आणि मग लंच करू. तू मला शॉपिंगमध्ये मदत कर, ओके?”

“ओके! चालेल आंटी.” मी अगदी उत्साहाने तयार झालो.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!