नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो.

या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या बेडवर झवणार होतो. ही कल्पना, ही जाणीव इतकी कामोत्तेजित करणारी होती की क्षणात माझा लंड ताठ झाला.

मग नितू आंटी बेडवर पाठीवर पडली. तिच्या अंगावर फक्त पॅन्टी, स्टॉकींग्ज आणि गार्टर बेल्ट होता. पडल्यावर तिने आपले डोळे मिटून घेतले आणि ती आपल्या छातीवर हात फिरवू लागली. मी तिच्या बाजूला बेडवर पडलो आणि माझे डोके तिच्या छातीजवळ आणले. हात फिरवून झाल्यावर तिने आपली छाती खालच्या बाजूने वर उचलून धरली.

तिला काय हवंय ते मी ओळखले व खाली झुकून मी तिच्या छातीच्या उभारावरचा निप्पल मा‍झ्या ओठांत पकडला. मग मी तिचा निप्पल मा‍झ्या ओठांनी जोरात दाबला आणि वर ओढला. ‘स्स्स्स’ करत ती कामुकपणे विव्हळली!

काही क्षण मला तिने आपला निप्पल चघळून दिला आणि मग नंतर ती मा‍झ्या केसांमधून हात फिरवू लागली. मग ती माझे डोके खालच्या बाजूला ढकलायला लागली. माझे तोंड तिच्या पोटावरून तिच्या बेंबीवर आले. ती मला अजून खाली ढकलत होती पण मला तिच्या बेंबीत तोंड घालण्याचा मोह आवरता आला नाही व मी खाली झुकून तिच्या बेंबीत जीभ घातली.

थोडा वेळ तिने मला तिची बेंबी चाटू दिली आणि मग पुन्हा ती माझे डोके अजून खाली ढकलू लागली. मला कळत होते की ती माझे तोंड कुठे सरकवत होती ते. तिची बेंबी चाटत असतानाच मला तिच्या पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीरसाचा वास येत होता. तिच्या अंगाला चिकटलेले माझे ओठ न उचलता मी तसाच चुंबत चुंबत खाली सरकत तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टिकपर्यंत आलो.

तेथपर्यंत पोहचल्यावर नितू आंटीने माझे डोके सोडले आणि मी तेथेच तिला किस करत राहलो. तिने लगेच दोन्ही बाजूने आपली बोटे पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये घुसवली व तिने आपली पॅन्टी वर उचलली. त्याने तिच्या पुच्चीरसाचा उग्र वास मला अजूनच जाणवायला लागला. काही क्षण आपली पॅन्टी तशी उचलून धरल्यानंतर तिने ती खाली सरकवली.

पुढे काय घडणार त्यासाठी मी एकदम तयार होतो. जरी मला ह्या गोष्टीचा प्रॅक्टीकल अनुभव नव्हता तरी मा‍झ्या कल्पनेचा वापर करून मला नितू आंटीला सुख द्यायचे होते, तिला खुश करायचे होते. तिची कामोत्तेजना अजून वाढवण्यासाठी मी तिला चावटपणे विचारायला सुरूवात केली,

“काय आंटी, काय पाहिजे तुला? तुझ्या पुच्चीला मी किस करू का?”

“ओह राहुल! प्लीज माझी पुच्ची चाट! तू मा‍झ्या पुच्चीला तोंड लावलेस तर मी तुझ्यासाठी काहीही करेल, अक्षरश: काहीही करेल.”

नितू आंटीने आपली पॅन्टी खाली सरकवली आणि तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील काळेभोर केस उघडे पडले. मी तसाच किस करत करत खाली सरकलो आणि तिचे ते केस चाटू लागलो.

क्षणभर आपले नितंब उचलून धरत तिने पॅन्टी अजून खाली मांडीपर्यंत सरकवली. तिला वाटले की मी आता खाली सरकून तिची पुच्ची चाटायला सुरूवात करेल पण मी तिचे केसच चाटत राहलो. शेवटी तिला राहवले नाही आणि ती अस्वस्थपणे मला म्हणाली,

“राहुल आता राहवत नाही रे, तुझे तोंड अजून खाली ने.”

“ओह म्हणजे तुझ्या पुच्चीवर का?”

“हो रे!”

“अच्छा! म्हणजे मा‍झ्या आंटीची पुच्ची माझ्यासाठी तयार आहे?”

“हो रे बाबा. आता लवकर कर, मला सतवू नकोस जास्त.”

“म्हणजे मी तुझी पुच्ची चाटू का आंटी?”

“ओह राहुल, नको रे सतवूस मला. प्लीज! मला नाही रे धीर धरवत.”

आता नितू आंटीला जास्त सतवण्यात काही अर्थ नव्हता हे मी जाणले. तेव्हा मी पटकन उठलो आणि तिची पॅन्टी मी खाली सरकवू लागलो. पॅन्टी खाली सरकवता सरकवता मीही खाली सरकत गेलो आणि शेवटी तिच्या पायाशी बसून मी तिची पॅन्टी पूर्णपणे काढून टाकली. पॅन्टी निघून पूर्ण नागडी झाल्याबरोबर आंटी आपले पाय फाकवून तयार झाली.

काय दिसत होती नितू आंटी तसे पाय फाकवून! तिच्या पायात स्टॉकींग्ज आणि कंबरेला गार्टर बेल्ट तसाच होता तेव्हा एखाद्या एक्स-रेटेड मॅगझिन मधील रांडेसारखी ती दिसत होती. तिला तशीच नागडी पाहत राहवे असे मला वाटत होते पण ती वैतागेल म्हणून मी जास्त वेळ घेतला नाही.

मी पटकन तिच्या फाकलेल्या पायांमध्ये पडलो व तिच्या स्टॉकींग्जने आच्छादलेली डावी मांडी चाटू लागलो. चाटत चाटत मी तिच्या पुच्चीच्या वर आलो व तसे चाटत तिच्या उजव्या मांडीवर गेलो. मग पटकन मी माझे तोंड उचलले आणि सरळ तिच्या पुच्चीवर ठेवले.

“येस्स्स्सऽऽऽ दॅट्स ईट, राहुल! किस कर मला तेथे, चाट माझी पुच्ची.” तिने वेड्यासारखे डोके हलवत विव्हळत म्हटले.

नितू आंटीचे अंग थरथरू लागले. ती तळमळत असल्यासारखी करू लागली. ती आपली छाती करकचून दाबू लागली, आपला निप्पल पीळू लागली. तिचे नितंब वरच्या बाजूला उचलले जाऊ लागले व ती आपली कंबर तालबद्धपणे हलवू लागली.

मा‍झ्या ऐकीव माहितीच्या आधारवरून मी जाणले की ती कामतृप्तीच्या परमोच्च बिंदूजवळ पोहचत होती. तिला मी कामतृप्त करणार ह्या गोष्टीची मला मजा वाटू लागली व मी जास्तच उत्कटतेने तिची पुच्ची चाटू लागलो, चोखू लागलो. एक अस्फुट किंचाळी मारून ती कामतृप्त होऊ लागली.

नितू आंटीच्या पुच्चीतून सतत रस बाहेर पडत होता व माझे तोंड त्याने बरबटत होते. कामोत्तेजनेने स्त्रीच्या पुच्चीतून रस बाहेर पडतो हे मला माहीत होते पण तो इतका असतो हे पाहून मला फार आश्चर्य वाटत होते. त्याची चव वेगळीच लागत होती व त्याला कसली सर नव्हती. मला राहवले नाही व मी तिला म्हणालो,

“आंटी! तुला जशी मा‍झ्या वीर्याची चव आवडली तशी मलाही तुझ्या पुच्चीरसाची चव आवडली! मला फार मजा वाटतेय तुझी पुच्ची चाटायला.”

“ओह राहुल डियर! मग थांबलास कशाला? चाटत रहा माझी पुच्ची. तुझी जीभ घाल मा‍झ्या पुच्चीत आणि काढून घे जितका रस तुला हवाय तितका. जेवढे तू चाटशील तेवढा जास्त रस मा‍झ्या पुच्चीतून बाहेर पडेल. थांबू नकोस आता.”

तिने माझे डोके खाली दाबले. मी पटकन माझे तोंड पूर्णपणे वासले आणि तिची पुच्ची जास्तीत जास्त तोंडात घेतली. त्याने ती विव्हळायला लागली. तिने माझे डोके धरले आणि गोलाकारपणे हलवले. मग मी तसे तोंड हलवून तिची पुच्ची चोखू लागलो. नंतर मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घातली व तिच्या शेंड्याने तिच्या पुच्चीच्या आतला भाग चाटू लागलो.

त्याने ती बेभान झाली व आपले नितंब वर उचलून धक्के देऊ लागली. तिच्या पुच्चीत जीभ घालून तिच्या पुच्चीच्या वरचा दाणा तोंडात घेऊन चोखत राहिल्याने तिच्या अंगाला झटका बसतो हे मला कळले आणि मी तसेच करत राहलो.

नितू आंटीने एखाद्या रांडेसारखे पाय होईल तितके फाकवले होते व ती कामवासनेने तडफडत होती. लवकरच ती मा‍झ्या तोंडाने दुसऱ्यांदा कामतृप्त होऊ लागली. “ओऽऽऽहऽऽऽऽ राऽऽहुऽऽऽलऽऽ” असे किंचाळत ती रत होऊ लागली.

आपली पुच्ची ती खालून वर मा‍झ्या तोंडावर दाबत होती. हळूहळू ती शांत होत गेली आणि मग शेवटी निपचित पडली. शेवटी एकदाचे मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीवरून उचलले.

मी नवलाने नितू आंटीच्या पुच्चीचे निरीक्षण करू लागलो. एवढ्या जवळून एखादी खरी पुच्ची मी प्रथमच पाहत होतो. पुच्चीच्या पाकळ्या, त्याच्या मधली उभी चीर, त्याच्यावरचा दाणा आणि भोवतालचे काळे काळे केस सगळे कसे सेक्सी आणि उत्तेजक वाटत होते. तिने माझे नाव घेतल्यावर मी भानावर आलो.

“राहुल डियर! वर ये असा.” असे म्हणत तिने आपले हात पसरले.

मी पटकन उठलो व तिच्या नग्न अंगावर झोपत वर गेलो. माझा चेहरा हातात धरत तिने जवळ ओढला व मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवून ती मला उत्कटपणे किस करू लागली. मग ती हसून हळूच म्हणाली,

“तुझ्या तोंडाला मा‍झ्या पुच्चीरसाचा वास येतोय आणि तुझ्या तोंडाची चव मा‍झ्या पुच्चीसारखीच झाली आहे.”

“तुला कशी माहीत तुझ्या पुच्चीची चव, आंटी?” मी तिला मिश्किलपणे विचारले.

“अरे वेड्या, आम्ही जेव्हा स्वत:च स्वत:ची खाज भागवतो तेव्हा आमचा रस आम्हीच चाटत असतो.”

“तो कसा काय?” माहीत असूनही मी कुतुहलाने विचारले.

“दाखवेन मी तुला कधीतरी, आता पुढच्या गंमतीला तयार हो!”

नितू आंटीने आमच्या मांड्यांमध्ये हात घातला व माझा लंड पकडला. मी थोडा वर झालो आणि तिने माझा लंड पकडून आपल्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मग माझे नितंब धरून तिने मला वर ओढले व माझा लंड तिच्या पुच्चीत शिरू लागला.

पूर्ण वेळ ती मा‍झ्या डोळ्यात डोळे घालून बघत होती व त्याने मी फार उत्तेजित होत होतो. मी तिच्या पुच्चीत खसकन लंड घुसवायचा प्रयत्न केला पण तो आत जाऊ शकला नाही. असे वाटत होते की तिने आपल्या पुच्चीने माझा लंड घट्ट पकडून धरला आहे. जेव्हा ती माझे नितंब वर ढकलत होती तेव्हाच मला तिची पुच्ची लूज जाणवत होती व माझा लंड आत शिरत होता.

त्यावरून मा‍झ्या लक्षात आले की नितू आंटी तिला हवा आहे तितकाच आणि तिला हवाय त्या प्रेशरनेच माझा लंड आत घेत होती. पुच्चीच्या आतील स्नायुने ती मा‍झ्या लंड कंट्रोल करत होती.

मी कुठे तरी वाचले होते की असे आपल्या पुच्चीवरचे नियंत्रण फार अनुभवानंतर व बऱ्याच प्रॅक्टीसने येते. असे पुच्चीचे नियंत्रण मोस्टली झवाड्या रांडांमध्येच असते कारण त्या कित्येक लंड पुच्चीत घेत असतात व त्यांना कंट्रोल केले की त्यांना त्याचा त्रास होत नाही.

नितू आंटीने हे नियंत्रण कसे मिळवले असणार? ह्या कलेत ती कशी पारंगत झाली असणार? असे प्रश्न मा‍झ्या मनात घोळू लागले पण ते प्रश्न तिला आत्ता विचारून मी मा‍झ्या परमोच्च सुखाचा विचका करून घेणार नव्हतो तेव्हा मी ते विचार मनातून काढून टाकले व तिला झवण्याचा आनंद घेऊ लागलो.

हळूहळू माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत शिरला. जेव्हा मा‍झ्या लंडाभोवतीचे केस तिच्या पुच्चीवरील केसांमध्ये मिसळले तेव्हा ती आतुरतेने म्हणाली,

“ओह राहुल, शेवटी तुझा लंड मी मा‍झ्या पुच्चीत घेतलाच. ह्याच क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत होते. तुझ्या लंडाने माझी पुच्ची भरून जावी अशी माझी इच्छा होती. ती इच्छा आत्ता पूर्ण झाली. आय लव यु, राहुल! आय लव यु.”

“आय लव यु टू, आंटी!”

“झव आता मला राहुल, चांगला झवून काढ, मा‍झ्या पुच्चीची भूक भागव आता. फार फार तडफले रे मी हिच्यासाठी. सगळी तडफड शांत कर माझी. झव तुझ्या ह्या आंटीला. अजून पूर्ण रात्र पडली आहे आपल्या जवळ, भरपूर मजा करू आपण. पुढचे ३/४ दिवस आहेत आपल्याकडे. भरपूर झवायची मजा करू आपण. तुला नक्कीच आवडणार ही आंटीबरोबरची मजा.” आणि मी नितू आंटीला लंड आतबाहेर करत झवू लागलो.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

error: नका ना दाजी असं छळू!!