नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला.

मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब बाहेर आला होता. मी वर पाहिले तर आंटीचे लक्षही तेथेच होते.

माझ्याकडे बघून ती मिश्किलपणे हसली आणि खाली गुडघ्यावर बसली. हसत हसत तिने मान खाली वळवली आणि आपल्या बोटाने मा‍झ्या लंडाच्या चीरेवरचा तो थेंब टिपला व बोट वर केले.

त्या थेंबात चिकटपणा असल्यामुळे तो पूर्ण तिच्या बोटावर आला नाही व एक चिकट धार मा‍झ्या लंडापासून तिच्या बोटापर्यंत तयार झाली. जेव्हा त्या धारेचे लिमिट संपले तेव्हा ती मा‍झ्या लंडापासून तुटली व तिच्या बोटाखालची धार तिच्या बोटाला चिकटली.

त्या प्रकाराने तिला मजा वाटली आणि हसत हसत तिने ते बोट आपल्या ओठांना लावले. मग जीभ बाहेर काढून तिने आपला ओठ आणि बोट चाटून घेतले.

आपले डोळे पसंतीच्या उद्देशाने तिने हलवले आणि मग ‘स्स्स’ करत आपले डोळे मिटून घेत तिने आपला हात आपल्या मांड्यांमध्ये दाबून धरला व मादक स्वरात ती म्हणाली,

“ओहऽऽऽ मा‍झ्या मांड्यांमध्ये जणू झरा वहात आहे, मा‍झ्या पाण्याचा. नुसत्या तुझ्या वीर्याच्या चवीने तू माझी पुच्ची पाझरवतोयस. छान चव आहे हं तुझ्या ‘पाण्याची’. मला आवडली! मला अजून हवंय, तुझे पाणी.”

ती माझ्याकडे बघत पुढे झुकली आणि तिने आपली जीभ बाहेर काढली. जीभ बाहेर काढून, माझ्याकडे बघत राहत, ती खाली वाकत गेली आणि मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्याजवळ तिने आपली जीभ आणली.

काय घडणार त्याचा मला अंदाज आला. त्या कल्पनेने मी अजूनच उत्तेजित झालो. मा‍झ्या हृदयाचे ठोके वाढले! माझी छाती भात्यासारखी वरखाली होऊ लागली. मी सोफ्यावर अजून मागे रेललो आणि जवळ जवळ आडवा झालो.

माझ्याकडे पाहत तिने अलगद आपली जीभ मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेवर टेकवली. तिच्या जि‍भेच्या स्पर्शाने मा‍झ्या अंगाला जणू इलेक्ट्रिक शॉक लागला व माझे अंग कंप पावले. मा‍झ्या लंडाला आचका बसला आणि सुपाड्याच्या चीरेमधून वीर्याचे पातळ थेंब बाहेर पडायला लागले.

नितू आंटीला मा‍झ्या लंडाने दिलेला आचका स्पष्ट जाणवला तेव्हा तिने खाली बघितले. मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या डोळ्यापासून अगदी एक इंचावर होता व तिला मा‍झ्या लंडामधून येत असलेले पाण्याचे थेंब स्पष्ट दिसत होते.

आपला चेहरा व मा‍झ्या लंडावरची नजर न हलवता तिने पुन्हा वर बघितले आणि आपली जीभ मा‍झ्या लंडाच्या चीरेवर वर नेत तिने मा‍झ्या वीर्याचे थेंब चाटायला सुरूवात केली.

नितू आंटी मा‍झ्या वीर्याचे थेंब चाटतेय ही जाणीव माझ्यासाठी अतिशय कामोत्तेजित करणारी होती त्यामुळे मा‍झ्या लंडाला जणू गळती लागल्यासारखे पाणेरी थेंब बाहेर येऊ लागले. ती फक्त जि‍भेचा शेंडा हलवून माझी चीर चाटत होती.

त्याने मला एक वेगळेच सेंशेशन मिळत होते. मा‍झ्या मुठी आवळून, माझे अंग आकसून घेऊन मी डोळे मिटून ते कामसुख अनुभवत होतो. पण मला माझी आंटी माझा लंड चाटतेय हे बघायचेही होते तेव्हा नाइलाजाने मी डोळे उघडून खाली तिच्याकडे बघू लागलो. आंटीने मा‍झ्या वीर्याचे बरेच थेंब चाटून घेतले. माझ्याकडे बघत ती चावटपणे हसत होती व माझे पाणी चाटत होती.

तिचे ते कामवासनेने भरलेले नशीले डोळे, मा‍झ्या लंडावर फिरत असलेली तिची लवलवती जीभ आणि तिचा उत्तेजित स्पर्श सहनशक्तीच्या बाहेरचा होता तेव्हा मी झटकन वर झालो आणि तिचे डोके धरून मी तिला वर ओढले. मा‍झ्या चेहऱ्याजवळ मी तिचा चेहरा आणला आणि तिच्या ओठावर माझे ओठ दाबले.

तिचे ओठ मा‍झ्या वीर्याच्या पाण्याने ओलसर झालेले होते तेव्हा माझे ओठही त्याने थोडे ओलसर झाले जेव्हा तिने ओठ विलग करून मा‍झ्या तोंडात जीभ सारली तेव्हा मी तिची जीभ चोखायला लागलो. तिच्या जि‍भेवर मला मा‍झ्या वीर्याच्या पाण्याची चव स्पष्ट जाणवली. त्याने मी बेभान झालो आणि वेड्यासारखी तिची जीभ चोखू आणि चाटू लागलो.

एखाद्या रानटी जनावरासारखे आम्ही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून चुंबत होतो. पण आंटीच्या मनात दुसरेच काहीतरी होते तेव्हा तिने किसिंग करणे थांबवले आणि ती खाली सरकली. मला मागे ढकलून तिने पुन्हा खाली झोपायला भाग पाडले आणि ती मा‍झ्या छातीवर, पोटावर आपली जीभ आणि ओठ फिरवत फिरवत तशीच खाली सरकली.

एवढ्या वेळेत मा‍झ्या लंडातून पाणी बाहेर येणे चालूच होते जे आता मा‍झ्या बेंबीखालच्या भागावर जमा झाले होते. आंटी माझे पोट चाटत तेथे आली आणि तिने ते वीर्याचे पाणी चाटायला सुरूवात केली.

माझा लंड कमालीचा कडक आणि लांब झाला होता आणि शॉर्टमधून अर्धवट बाहेर असल्याने मला अस्वस्थ करत होता, तेव्हा मी त्यावरून माझी शॉर्ट खाली केली आणि मा‍झ्या गोट्यांखाली अडकवली. त्याने माझा लंड मोकळा झाला व ताठपणे वर उभा राहला.

आंटी आवडीने चाटत होती आणि माझा कडक लंड तिच्या गालाला स्पर्श करत होता. तिने आपला हात वर आणला आणि माझा लंड मुळाशी मुठीत पकडला आणि ती मूठ वरखाली करू लागली.

एकदा सगळे चाटून झाल्यावर ती वर झाली आणि माझा लंड मुळाशी सरळ पकडत तिने आपले ओठ मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर ठेवले. मग आपले तोंड उघडत नितू आंटीने माझा लंड तोंडात घ्यायला सुरूवात केली. तिचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबले जात होते आणि हळूहळू माझा लंड तिच्या तोंडात गुडूप होत होता आणि त्याच वेळी ती माझा लंड मुळाशी धरून मूठ मारत होती.

माझा अर्धा लंड तिच्या तोंडात होता आणि खालच्या अर्ध्या भागावर ती मूठ मारत होती आणि ते सेंशेशन माझ्यासाठी सहन करण्या पलीकडचे होते तेव्हा मी तिची मूठ पकडली आणि तिला थांबवले.

तिच्याही ते लक्षात आले तेव्हा तिने मूठ मारायचे थांबवले आणि आपला हात बाजूला घेऊन मा‍झ्या मांडीवर ठेवला. मग तिने माझा उरलेला लंड शक्य होईल तितका आपल्या तोंडात घेतला आणि ती तो चोखू लागली.

मी कितीही अडवून धरण्याचा प्रयत्न केला तरीही मला माझी कामवासना काबूत ठेवता आली नाही आणि मा‍झ्या लंडातून वीर्य स्खलनाची भावना उफळून आली. मी नितू आंटीचे डोके पकडले आणि मा‍झ्या लंडावर अजून दाबण्याचा प्रयत्न केला.

तिच्याही लक्षात आले की मी गळायच्या बेतात आहे ते पण तिने आपल्या तोंडाचे प्रेशर मा‍झ्या लंडावर कमी केले नाही की तिने माझा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढला नाही.

उलट ती जास्तच जोराने माझा लंड चोखू लागली. मला असे वाटायला लागले की मा‍झ्या गोट्यांचा स्फोट होणार आणि माझा लंड तिच्या तोंडात अजूनच ताणला गेला.

काही क्षणानंतर नितू आंटीच्या तोंडात माझे वीर्य स्खलन होणार हे नक्की होते. क्षणभर मला वाटले की तिच्या तोंडात मी वीर्य सोडले तर ती रागवेल तेव्हा मी तिचे डोके मा‍झ्या लंडावरून उचलण्याचा प्रयत्न केला पण तिने माझे हात धरून बाजूला केले आणि स्पष्ट केले की तिला मला तिच्या तोंडातच गळून द्यायचे होते.

एकदा हे स्पष्ट झाल्यावर मी दम धरला नाही व मा‍झ्या स्खलनाच्या भावना मोकळ्या सोडल्या. पुढच्याच क्षणी मी तिच्या तोंडात माझे वीर्य सोडू लागलो. पहिलीच पिचकारी सरळ तिच्या घशात गेली असावी. आणि मग पुढच्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडत राहिल्या.

आश्चर्य म्हणजे नितू आंटीने एकदाही आपले तोंड वर करायचा प्रयत्न केला नाही की माझा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढला नाही. माझे वीर्य तिने पूर्णपणे पिऊन घेतले. आपली जीभ मा‍झ्या लंडाच्या खालच्या भागावर फिरवत ती माझे वीर्य गिळून घेत होती.

मी तर निव्वळ ब्लू-फिल्ममध्ये असे काही घडताना पाहिले होते. तेव्हा ब्लू-फिल्ममध्ये जे काही दाखवतात ते फक्त कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी दाखवतात आणि प्रत्यक्षात क्वचितच कोणी तसे करत असेल असा माझा समज होता. पण येथे प्रत्यक्षात मा‍झ्या स्वत:च्या आंटीला मी आवडीने वीर्य गिळताना बघत होतो ज्याचे मला फार फार आश्चर्य वाटत होते.

माझा लंड गळायचा थांबला व हळूहळू मलूल होत गेला. नितू आंटी थोडा वेळ तसाच माझा लंड चाटत राहली आणि शेवटी तिने आपले तोंड वर केले.

“ओह राहुल! बऱ्याच वर्षानी आज इतकी मजा वाटली. तुझ्या मामांबरोबर पूर्वी मी असे करायची. पण नंतर ते बंद झाले. मला हा प्रकार फार आवडतो. तुझ्याबरोबर असे करायचे स्वप्न मी नेहमी बघत होते पण मा‍झ्या कल्पनेपेक्षाही जास्त मजा मला प्रत्यक्षात करताना वाटली.”

तिचे बोलणे ऐकून मला उगाचच स्वत:चा अभिमान वाटला! मा‍झ्या स्खलनाने मला थोडा थकवा जाणवत होता म्हणून मी काही न बोलता तसाच निपचित पडून राहलो.

“मला अजून हवे राहुल, नेहमी हवे. तुला कधीही, केव्हाही वाटेल तेव्हा तुझ्या ह्या आंटीचे तोंड तुझ्या लंडासाठी तयार असेल. जेव्हा जेव्हा आपल्याला चान्स मिळेल तेव्हा तेव्हा मला तुझा लंड चोखायला मिळाला पाहिजे. तुझे वीर्य चाटायला मिळाले पाहिजे. कळलं का?”

“ओह शुअर, आंटी! अगदी आवडीने मी तुला माझा लंड चोखायला देईन.”

“ओह राहुल!” असे म्हणत आंटी उठली आणि मला मिठी मारत म्हणाली, “मला तू आवडतोस, मला तू हवाय, मला तुझा लंड हवाय, तू मला झवायला पाहिजे, झवशील ना मला? सांग राहुल, भागवशील ना मा‍झ्या पुच्चीची खाज?”

“ऑफकोर्स आंटी, मलाही तू फार आवडतेस. मलाही तू हवी आहे.”

मी नितू आंटीला गच्च आवळले व तिचे मी चुंबन घेऊ लागलो. थोडा वेळ चुंबन घेतल्यानंतर मी तिला मा‍झ्या अंगावरून बाजूला केले व मी सोफ्यावरून उठलो. माझी शॉर्ट व टी-शर्ट काढून मी पूर्ण नागडा झालो व तिचा हात पकडत मी तिला उठवत म्हणालो,

“आंटी आपण तुझ्या बेडरूममध्ये जाऊया. तुझ्या बेडवर आपल्याला जास्त कंफर्टेबल वाटेल.”

“मीपण तेच म्हणणार होते. चल राहुल, घेऊन चल मला आत. आमच्या बेडवरच झव मला. मला तुझी रांड बनायचेय, तुझी झवाडी आंटी.”

नितू आंटी उत्साहाने उठली आणि माझा हात धरून चालायला लागली. तिच्या तोंडून मी असली घाणेरडी वाक्य प्रथमच ऐकत होतो तेव्हा त्याने मी उत्तेजित होऊ लागलो व माझा मलूल झालेल्या लंड उठू लागला.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!