नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती.

अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम भासत होती मला तिची ती पॅन्टी! जस्ट थोड्या वेळापूर्वी ही पॅन्टी तिच्या अंगावर होती, तिच्या पुच्चीला झाकत होती आणि आत्ता या क्षणाला ती मा‍झ्या हातात आहे.

आंटीची ती सिल्की पॅन्टी तिच्या समोरच मा‍झ्या हातात होती आणि ते मला इतके इरॉटिक वाटत होते की माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली. मी बिनधास्तपणे कामुक नजरेने तिच्याकडे पाहिले तर ती मला म्हणाली,

“तुला पाहिजे तर तू ठेवू शकतोस ती तुझ्याकडे. मला वाटले की जोपर्यंत मी तुझ्याबरोबर नाही तोपर्यंत माझे काहीतरी तुझ्याकडे हवे जे तुला माझी आठवण करून देईल.”

“आंटी आता तू दिली आहेस तर मी ठेवतो ही, पण खरं सांगू का? तुझी आठवण ठेवायला मला ह्याची खरोखरच गरज नाही, तसेही तू सतत मा‍झ्या मनात आहेस.”

तेवढ्यात मी त्या सेल्समनला तिसरा जोड घेऊन येताना पाहिले. पटकन मी ती पॅन्टी पुन्हा मा‍झ्या पॉकेटमध्ये ठेवली व आंटीचा पाय उचलून तिला सॅन्डल व्यवस्थित घालू लागलो. मग आंटी उठून उभी राहिली व दोन चार पावले चालून पाहू लागली की सॅन्डल कशी आहे. पण ती म्हणाली की ती सॅन्डल कंफर्टेबल वाटत नाही तेव्हा आम्ही तिसरी सॅन्डल ट्राय करायचे ठरवले.

ट्रायल चेअरवर बसताना आंटीने गोड आवाजात त्या सेल्समनला ती सॅन्डल घालण्याची विनंती केली. मा‍झ्या लक्षात आले की निव्वळ मला तिची नागडी पुच्ची दाखवण्यासाठी नितू आंटीने मला सॅन्डल घालायला लावले होते तेव्हा आता तिने सेल्समनला सॅन्डल घालायला लावली म्हणून मला त्याचे काही वाटले नाही.

तो सेल्समन नितू आंटीच्या पायात सॅन्डल घालू लागला. मी सेल्समनच्या बाजूला थोडे मागे उभा होतो व आंटीच्या गोऱ्या गोऱ्या लांबसडक पायांकडे पाहत होतो. जेव्हा सेल्समनने तिचा पाय थोडा उचलला तेव्हा आंटीने मला जसे केले होते तसेच केले. तिने आपले पाय थोडे फाकवले आणि सेल्समनच्या तोंडातून दबका सुस्कारा बाहेर पडलेला मी ऐकला!

नक्कीच त्याची नजर तिच्या मांड्यांमध्ये गेली होती आणि त्याला नितू आंटीची पुच्ची दिसली असणार. मी आश्चर्याने आंटीकडे बघितले तर ती जणू त्या गावचीच नाही अश्या तर्‍हेने खाली बघत होती. पण तिच्या चेहऱ्यावरचा मिश्किल भाव मला सांगत होता की ती त्या सेल्समन बरोबर चावटपणा करत होती.

त्या सेल्समनला दरदरून घाम फुटला! त्याला आंटीला सॅन्डल घालायला वेळ लागू लागला. त्याला आंटीचा जो नजारा दिसत होता त्याचे नेत्रसुख तो जास्त वेळ घेण्याचा प्रयत्न करत होता.

बरे मी त्याच्या थोडे मागे उभा होतो तेव्हा ही गोष्ट मा‍झ्या लक्षात येत नसेल असे त्याला वाटत असावे. पण मग आंटीने मांड्या जवळ घेऊन नजारा बंद केला आणि सेल्समनचे सॅन्डल घालून झाले. मग आंटी उठली आणि चालून पाहू लागली की ती सॅन्डल कंफर्टेबल आहे की नाही.

ती सॅन्डल छान होती व तिला ती आवडली. मग आम्ही ती सिलेक्ट केली. पुन्हा आंटी ट्रायल चेअरवर बसली आणि तो सेल्समन तिची सॅन्डल काढू लागला. आपले पाय फाकवून काही क्षण तिने पुन्हा त्याला आपली पुच्ची दाखवली आणि लगेच मांड्या जवळ घेतल्या.

तिची आधीची सॅन्डल घालून झाल्यावर नितू आंटी उठली. ती सॅन्डल खरेदी करून आम्ही बाहेर पडलो. बिल पेड करून बाहेर पडेपर्यंत तो सेल्समन नितू आंटीकडे पाहत होता आणि रूमालाने आपल्या चेहऱ्यावरचा घाम पुसत होता.

थंड एअर कंडीशनमध्ये ही त्याला दरदरून घाम फुटला होता. आंटी आणि मी कसेबसे आपले हसू आवरत होतो. शॉपच्या बाहेर पडल्यावर आम्ही खदखदून हसू लागलो.

“आंटी एवढ्या थंड शॉपमध्ये तू त्याचा घाम काढला, त्याला अगदी पाणी पाणी केलेस.”

“गंमतच केली ना मी त्याची, मस्त!”

“पण तू असे का केलेस आंटी? एका परक्या पुरूषाला तुझी प.. तुझा प्रायव्हेट पार्ट दाखवलास?”

“मला नाही माहीत, मी तसे का केले ते. पण उत्तेजनेच्या भरात माझ्याकडून ते झाले. मला त्याची गंमत कराविशी वाटली. जशी मी तुझी गंमत केली. पण मला एक गोष्ट सांग राहुल, त्याला माझी ती बघून घाम फुटला, तो चलबिचल झाला पण तुला तसे काही झाले नाही. का बरे?”

“मलापण नाही माहीत आंटी. खरे तर मीही चलबिचल झालो पण त्याच्या एवढा नाही. कदाचित मला त्याच्या एवढे ह्या गोष्टीचे अप्रूप वाटले नसावे.”

“म्हणजे काय राहुल, तुला मी माझी एवढी प्रायव्हेट जागा दाखवली, त्याचे तुला काही वाटले नाही?”

“नाही नाही, आंटी. मा‍झ्या म्हणण्याचा अर्थ तो नव्हता. मला एवढेच म्हणायचे होते की त्या सेल्समनला तुझी ती गंमत पुन्हा कधी बघायला मिळणार नव्हती. तशी शक्यता परत नव्हती. तेव्हा तो शक्य होईल तितके बघण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्या प्रयत्नात त्याला घाम फुटत होता. पण माझे म्हणशील तर मला तुझी ती प्रायव्हेट जागा पुन्हा बघायला मिळेल कदाचित. तशी शक्यता फारच आहे. नाही का?” असे म्हणत मी आंटीला डोळा मारला.

“हं कशावरून तू असे म्हणतोस? कदाचित तुला ती पुन्हा बघायला मिळणारही नाही.” आंटीने चावटपणे मला म्हटले.

“ओह! कम ऑन आंटी, ज्या तर्‍हेने आपण एकटे राहत आहोत आणि वागत आहोत त्यावरून ती शक्यता नक्कीच आहे.”

“अहं व्हेरी स्मार्ट बॉय.” एक भुंवई उडवत आंटीने गालातल्या गालात हसत म्हटले.

मला वाटले तोपर्यंत आमची शॉपिंग झाली असेल पण जेव्हा एक लेडीज अंडरगारमेंट्स शॉप आले तेव्हा आंटी माझा हात धरत मला आत नेत बोलली,

“चल राहुल, मला काही गोष्टी सिलेक्ट करायला मदत कर.”

त्या शॉपमधील वेगवेगळ्या रंगाची, डिझाइनची, शेपची सेक्सी लिंजरी पाहून मी हरखून गेलो. प्रथमच मी अश्या शॉपमध्ये आलो होतो व तेथील सेक्सी लेडीज अंडरगारमेंट्स पाहून मी कामोत्तेजित व्हायला लागलो. जी कुठली लिंजरी आंटी मला दाखवेल ती मला आवडत होती.

जसे एखाद्या लहान मुलाला खेळण्याच्या दुकानातली सगळी खेळणी आवडतात व त्याला सगळी खेळणी घ्याविशी वाटतात तसे मला नितू आंटीने दाखवलेली प्रत्येक लिंजरी आवडत होती व तिने ती घ्यावी असे मला वाटत होते. मध्येच मला काय वाटले कोणास ठाऊक पण मी हळूच तिच्या कानाजवळ कुजबुजलो,

“आंटी येथे सगळ्या लिंजरी सेटमध्ये आहेत, म्हणजे ब्रा आणि पॅन्टी.”

“हो! मोस्टली अश्याच असतात. मॅचिंग ब्रा आणि पॅन्टी. बायकांना अश्याच घालायला आवडतात आणि पुरूषांनाही.” असे म्हणत तिने मला डोळा मारला.

“हो ना! मग तू मला दिलेल्या पॅन्टीची मॅचिंग ब्रा असेल, हो ना?”

“हो आहे, मी आत्ता ब्लाउजच्या आत घातलीय.”

“मग तू ती पेअर तोडलीस, मला तू त्यातली एकच गोष्ट दिलीस.”

“म्हणजे काय राहुल? मला कळले नाही तुला काय म्हणायचे आहे ते.” नितू आंटी थोडी गोंधळली.

“अग मला असे म्हणायचे आहे की आता तू मला पॅन्टी दिलीच आहेस तर मग त्याची मॅचिंग पेअर ब्रेसीयरपण दे.” मी चावटपणे तिला म्हणालो.

“ओह! असे तुझे म्हणणे आहे होय, पण मी कशी तुला माझी ब्रा काढून देऊ?”

“कशी म्हणजे जशी तू पॅन्टी काढून दिलीस.”

“पॅन्टी ठीक आहे रे. मी आत घातली की नाही हे कोणाला कळणार नाही. पण ब्राचे तसे नाही. कोणाच्याही लक्षात येईल ते. मला परत ऑफिसमध्ये जाऊन बसायचेय.”

“मग काय झाले, तू ब्लाउज घातला आहेस ना?”

“हो! पण ब्लाउजमधून माझी छाती दिसेल ना?”

“अग पण तुझे जॅकेट आहे ना ब्लाउजवर. जॅकेटची बटणे लाव वरपर्यंत म्हणजे कोणाला कळणार नाही तुझ्या ब्लाउजच्या आतले.”

“अरे पण मी ऑफिसमध्ये बसताना जॅकेट काढून ठेवते. तेव्हा मी जॅकेट घालून बसले तर ते ऑड वाटेल ना?”

“ते मला माहीत नाही आंटी, मला तू घातलेली मॅचिंग ब्रेसीयरही हवीय. नाहीतर तुझी पॅन्टी परत घेऊन टाक.” असे म्हणत मी मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला.

“अरे नको देऊस ती मला परत, मी देते तुला माझी ब्रापण. चावटच आहेस तू फार.”

असे हसून म्हणत तिने रॅकवरची एक ब्रा घेतली व ट्राय करायला जाते असे दाखवत ट्रायल रूममध्ये गेली.

थोड्या वेळाने ती बाहेर आली तेव्हा तिचा चेहरा लाजेने लालबुंद झाला होता. तिच्या मुठीत कपड्याचा एक गोळा होता जो तिने मा‍झ्या जीन्सच्या मागच्या दुसर्‍या पॉकेटमध्ये खुपसला व म्हणाली,

“झाले तुझे समाधान आता?”

“हो! आता माझ्याकडची पेअर पूर्ण झाली.” हसून मी तिला म्हणालो.

मग नितू आंटीने लिंजरीजचे २/३ सेट सिलेक्ट केले. २/३ ब्रेसीयर, पॅन्टीचे सेटही तिने निवडले. सगळे काही निवडताना तिने माझी हेल्प घेतली आणि मीही उत्साहाने तिला सिलेक्शनसाठी मदत केली. मग बिल वगैरे पेड करून आम्ही बाहेर आलो.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!