नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले!

मी तिला विचारले, “हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?”

“अरे त्या दोघी बरेच दिवस झाले ‘सुट्टी द्या, सुट्टी द्या’ म्हणून मागे लागल्या होत्या तेव्हा मी त्यांना ४/५ दिवसाची सुट्टी दिली आहे. तेव्हा पुढचे ४/५ दिवस आपण फक्त दोघेच घरात असणार. त्या नसल्या तर काय झालं? आपण बाहेर जेवायला जाऊ आणि इतर छोटी मोठी काम आपण दोघं मिळून करू, काय? प्रॉब्लेम नाही ना काही?” आंटीने मिश्किलपणे हसत मला म्हटले.

“छे! कसला प्रॉब्लेम? उलट तुला काही करायची गरज नाही. मी करेल छोटी मोठी काम स्वत:.” मी आनंदाने तिला म्हणालो.

“अरे तू तर माझा गेस्ट आहेस. तू का म्हणून एकटा काम करशील?”

“ओह कम ऑन आंटी, मी पाहुणा थोडीच आहे? मी तर घरचाच माणूस आहे.”

“हो रे मा‍झ्या राजा, मला माहीत आहे.” नितू आंटी दिलखुलासपणे हसत म्हणाली, “मी मस्करीत बोलले. एनी वे! चल आपण फ्रेश होऊन येऊया आता. तुला तुझी रूम कुठली हे सांगायची गरज नाही. नाही का?”

“ऑफकोर्स नॉट आंटी!” असे म्हणत मी तिला डोळा मारला. त्यावर खळखळून हसत ती तिच्या रूममध्ये निघून गेली. मग मी गेस्ट बेडरूमकडे वळालो.

क्षणभर मा‍झ्या मनात विचार आला की आता नितू आंटी कपडे बदलेल तर गुपचूप जाऊन तिला चोरून बघायचे का? पण लगेच तो विचार मी मनातून काढून टाकला. म्हटले आल्या आल्या मला असा चावटपणा करताना तिने पकडले तर पुढच्या ४/५ दिवसाच्या एकांताचा बट्टयाबोळ होऊन जाईल. तेव्हा मी सरळ माझ्यासाठी असलेल्या रूममध्ये गेलो.

मग उरलेली संध्याकाळ आम्ही घरात आराम करत, गप्पा मारत घालवली. नितू आंटी एकदम चेंज झाली होती. तिच्यातील बदलाने तिची पर्सनॅलिटी आणि अपीअरन्स जास्त खुलून दिसत होता आणि तिचे वागणे, बोलणे एकदम बिनधास्त आणि मनमोकळे झाले होते.

तिचे ऑफिस आणि जॉबबद्दल ती भरभरून बोलत होती व ते सांगताना ती एकदम उत्साही वाटत होती. तिच्या बोलण्यात २/३ वेळा त्या उद्याच्या पार्टीचा उल्लेख आला. तेव्हा मी काही क्षण विचार केला आणि तिला म्हणालो,

“आंटी, तुला खरोखरच जायचे असेल तर मी येईन तुझ्याबरोबर त्या पार्टीला.”

“खरंच, राहुल?”

पार्टीसाठी माझी तयारी पाहून ती जाम खुश झाली. तिला स्वत:चा आनंद लपवता आला नाही आणि लगबगीने माझ्याजवळ येत तिने माझे दोन्ही हात आपल्या हातात घेतले व हसत हसत म्हणाली,

“खरंच तू येशील माझ्याबरोबर? तुला लाज नाही ना वाटणार माझ्याबरोबर यायची?”

“लाज कसली आंटी? उलट मलाच तुला विचारायला हवे की तुला माझी लाज वाटणार नाही ना त्या पार्टीत.”

“अरे काहीतरीच काय बोलतोस. तुझी मला लाज कशी वाटेल? उलट मला फार आनंद होईल तुला घेऊन जायला.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“हो ना, मग मलाही फार आनंद वाटेल तुझ्याबरोबर जायला.”

“ये! पण तुला बोअर होणार नाही ना आम्हा वयस्कर लोकांमध्ये?” नितू आंटीने मिश्किलपणे मला विचारले.

“नाही गं आंटी. आणि कोण तुला वयस्कर म्हणेल? विशीतल्या कोणत्याही तरूणीला लाजवशील तू, तुझ्या सौंदर्याने. पार्टीत तुझ्यासारख्या बऱ्याच जणी असतील, तेव्हा मला बोअर नाही वाटणार.”

“किती ॲडजेस्टेबल आहेस तू, राहुल! हेच जर मी जया किंवा जितेनला विचारले असते तर दोघांनीही नाक मुरडले असते.”

“अग आंटी, जया, जितेन अजून लहान आहेत. त्यांच्या दृष्टीने तू आणि तुझ्या ऑफिस मधील लोक वयस्कर आहेत. पण तू मला विचारशील तर मी तुला अजिबात वयस्कर समजत नाही. उलट तुझ्या सहवासात रहायला मला फार बरे वाटते.”

“ओह राहुल, किती छान बोलतोस तू. खरंच! तुझ्यासारखा समजूतदार भाचा कोणाचाही नसेल. मी तुला सांगते, तुला फार मजा वाटेल त्या पार्टीत, चांगला टाईमपास होईल तुझा.” असे म्हणत नितू आंटीने मला जवळ ओढले आणि मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेकवले.

माय गॉड! तसे तर ती नेहमीच माझ्याशी प्रेमळ वागायची, मायेने मला जवळ घ्यायची व मा‍झ्या गालाचे चुंबन घ्यायची. पण आत्ता ती चक्क मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवून चुंबन घेत होती आणि हे चुंबन अगदी वेगळे होते.

नितू आंटीने या आधी मला असे कधी किस केले नव्हते. बरे माझे चुंबन घेताना ती मा‍झ्या डोळ्यांत रोखून बघत होती, खोलवर बघत होती. मी नक्की सांगू शकत नाही पण तिच्या डोळ्यांत मला कामुकतेची चमक दिसली!

कदाचित मा‍झ्या मनात कामुक भावना होत्या त्यामुळे बहुतेक मला तसे भासले असावे. आणि आंटीही फार उत्साही व उत्तेजित होती तेव्हा मला तसे वाटले असेल असा विचार करत मी ते विचार मनातून काढून टाकले.

नंतर मग तिने मला सोडले व आम्ही रिलॅक्स झालो. रात्रीच्या जेवणाची वेळ झाली होती तेव्हा नितू आंटीने बाहेरून जेवण ऑर्डर केले. मग आम्ही जेवण केले.

आंटी किचनमध्ये डिशेस वगैरे क्लिअर करत होती तोपर्यंत मी मा‍झ्या रूममध्ये आलो. छानपैकी शॉवर वगैरे घेऊन मी फ्रेश झालो. मग पायजमा आणि टी-शर्ट घालून मी बाहेर आलो व हॉलमध्ये सोफ्यावर बसून टीव्ही बघत बसलो.

किचनमधले आवरून आंटी बाहेर हॉलमध्ये आली व मा‍झ्या बाजूला सोफ्यावर बसली. थोडा वेळ आम्ही टीव्ही प्रोग्राम वगैरे विषयावर गप्पा मारल्या. मग ती उठली आणि आत निघून गेली.

मला वाटले की ती आत झोपायला गेली असावी कारण दुसर्‍या दिवशी शुक्रवार होता व तिला ऑफिसला जायचे होते. आता आंटी येणार नाही असा विचार करत मी आरामात सोफ्यावर आडवा झालो व चॅनलवर एखादा इंटरेस्टींग प्रोग्राम सापडतो का हे बघू लागलो.

थोड्या वेळानंतर मला कसली तरी चाहुल लागली आणि मान वळवून मी पाहिले. नितू आंटी परत आली होती आणि तिला पाहून माझे डोळे विस्फारले! तिने नक्कीच शॉवर घेतला होता आणि आधीचा सिंपल गाऊन चेंज करून एक असा नाईट गाऊन घातला होता जो तिच्या अंगावर एकदम सेक्सी वाटत होता!

गुलाबी रंगाचा तो शिफॉनचा गाऊन होता आणि त्याच्या कॉलरला फरची झालर होती. गाऊनची उंची तिच्या पोटऱ्या झाकल्या जातील इतकी होती आणि त्याला उजव्या बाजूला स्लीट होती जी वर तिच्या मांडीपर्यंत जात होती.

ती पुढे चालत येत होती आणि तिचा उजवा पाय त्या स्लीटमधून मांडीपर्यंत उघडा दिसत होता. त्या गाऊनचा गळा फारसा खोल नव्हता पण त्यातून तिच्या पुष्ट छातीची उभार उठून दिसत होती.

काय सेक्सी माल दिसत होती, नितू आंटी! ती आधीही सुंदर दिसायची व छान कपडे घालायची पण आत्ता मी तिला ज्या कपड्यात बघत होतो असे कपडे तिने या आधी कधी घातलेले मी बघितले नव्हते.

तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात कामुक भावना आधीपासूनच होत्या पण आत्ताचे तिचे रूप पाहून मी जास्तच कामवेडा होत होतो. तिने थोडा वेगळ्या प्रकारचा लाईट मेकअप चेहर्‍यावर केला होता ज्याने ती अजूनच सेक्सी आणि उत्तेजक वाटत होती.

“वाऊ आंटी, यु लूक ग्रेट!”

“थॅंक्यु, राहुल!”

तिने निव्वळ इतकेच म्हटले व अश्या बेफिकिरीचे ती मा‍झ्या समोर चालत आली की जणू तिने अगदी साधा गाऊन घातला आहे. जरी ती असे भासवत होती तरी तिच्या चेहऱ्यावरची लाली आणि उत्तेजना सांगत होते की तिलाही माझ्यासमोर असे सेक्सी अपियरंसमध्ये यायला आवडत होते.

एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी वाटत होती नितू आंटी. ती उंच होती, ५ फूट ८ इंच. तिच्या छातीचे उभार भरगच्च होते, कदाचित ३६ साईजचे. तिची कंबर बारीक होती, एवढी की तिच्या कंबरेला मी हाताचा विळखा घातला तर सहज माझी मनगट पकडू शकेल आणि तिच्या कंबरेच्या मानाने तिचे हिप्स बरेच पसरलेले होते आणि तिचे नितंब भरीव होते.

मी तिचे निरीक्षण करत होतो आणि ती चालत मा‍झ्या जवळ येऊन उभी राहिली. चटकन मा‍झ्या लक्षात आले की मी सोफ्यावर झोपलो होतो व मला उठायला पाहिजे. घाई घाईत मी उठायला लागलो आणि मा‍झ्या मानेत चमक भरल्यासारखे झाले!

“आईऽऽ गंऽऽ!” असे उद्गार काढत मी उठलो.

“काय झाले, राहुल? पाठीला काही झाले का?” नितू आंटीने थोड्या काळजीच्या स्वरात म्हटले.

“नाही गं, ते आज ट्रेनचा प्रवास झाला ना, त्यामुळे मानेत चमक भरल्यासारखे झाले.”

“मग मान मोकळी करण्यासाठी मी थोडा मसाज करू का?”

“चालेल आंटी! खूप बरे वाटेल मला त्याने.” मी आनंदाने तिला म्हणालो.

इतर कोणी असले असते तर मी कदाचित नाही म्हणालो असतो, पण ती नितू आंटी होती तेव्हा तिच्या हातून मसाज करून घ्यायला मी लगेच तयार झालो. शक्य होईल तितके मला तिच्या मादक, सेक्सी शरीराजवळ रहायचे होते, तिचा स्पर्श करून घ्यायचा होता.

मी पटकन उठलो व तिच्या समोर खाली जमिनीवर बसलो. ती ज्या सोफ्यावर बसली होती, तो सोफा लो होता तेव्हा माझी मान आणि खांदे बरोबर तिच्या हाताच्या लेवलला होते. मग नितू आंटीने मा‍झ्या मानेला आणि खांद्याला छानपैकी मसाज करून दिला.

मी तिच्या दोन्ही पायांमध्ये तिच्या पायांना चिटकून बसलो होतो. मसाज करताना ती हलकेच आपल्या पायांचा दाब मा‍झ्या अंगावर देत होती. मध्ये मध्ये ती मला विचारत होती, “आता कसे वाटते?”, “बरे वाटते का?”

मी डोळे बंद करून तिच्या मसाजचा आनंद घेत तिला उत्तर देत होतो. “ओह येस, आंटी!”, “फार बरे वाटते, आंटी!” मला विचारताना ती पुढे झुकायची व मा‍झ्या कानाजवळ बोलायची. त्याने तिच्या गरम श्वासाची हवा मला मा‍झ्या मानेवर जाणवायची. तिच्या मंद परफ्युमच्या वासाने मला धुंद झाल्यासारखे वाटायचे.

नितू आंटीच्या मसाजने मला इतके रिलॅक्स वाटायला लागले की मा‍झ्या डोळ्यावर पेंग यायला लागली. शेवटी मी तिला ‘बस्स’ म्हणालो आणि उठलो. तिने मला चांगला मसाज दिला म्हणून मी तिचे आभार मानले. मग मी थोडी डेअरींग दाखवत तिला गुड नाईट किस करण्यासाठी खाली वाकलो.

ती तर तयारच होती किससाठी तेव्हा ती पटकन पुढे झुकली. ती पुढे झुकल्याने तिच्या नाईट गाऊनच्या गळ्याला फट पडली आणि त्यातून मला तिच्या छातीच्या उभारांचा वरचा भाग नजरेस पडला.

मी पटकन तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले व किस करून वर व्हायला लागलो. वर होता होता माझी नजर पुन्हा तिच्या गाऊनच्या गळ्याच्या फटीत शिरली. माझी नजर तेथे टिकू नये यासाठी मी फार प्रयत्न केला पण तिच्या छातीच्या पुष्ट उभारांचे ते सेक्सी दर्शन मा‍झ्या नजरेला मॅग्नेटसारखे खेचून घेत होते.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!