प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ ठेवले आणि पुटपुटलो,

“इट्स टाईम फॉर रिअल फन, बेबी! माझा ‘तो’ तुझ्यात घुसायला उतावळा झाला आहे.”

“ओके, गो अहेड! डु ईट!” सायलीने तसेच पडून राहत म्हटले.

“हाऊ डु यु वॉन्टू डु?? कुठली पोझीशन?” मी तिच्या कानाची पळी हलकेच चावत विचारले.

“जी तुला हवी ती, मला कुठलीही आवडेल!” सायलीने मादकपणे म्हटले.

“मग आपण ‘डॉगी स्टाईल’ करूया.” सायलीच्या गरगरीत नितंबावर हात फिरवत मी म्हणालो.

त्यावर सायली फक्त शरमत हसली! मी सायलीच्या कंबरेला धरून तिला सोफ्यावरून खाली खेचले. खाली खेचून मी तिला जमिनीवर गुडघे टेकायला लावले आणि सोफ्याच्या वर आपले अंग ठेवून तिला पालथे केले.

मग तिच्या पायामध्ये जागा करून मी तिच्या मागे गेलो. तिचे दोन्ही नितंब मी कुस्करत मागून तिच्या योनिवर नजर टाकली. गुडघ्यावर वर होऊन मी माझा लंड एका हातात पकडला आणि दुसर्‍या हाताने तिचा नितंब बाजूला फाकवत मी तिच्या फटीतून योनिला माझा लंड लावला.

माझ्या लंडाचा सुपाडा जेव्हा मागून तिच्या योनिच्या चीरेला लागला तेव्हा सायलीच्या अंगाला एक हलकासा झटका बसला! माझ्या लंडाला तिच्या योनिची गरमी प्रचंड जाणवत होती! असे वाटत होते की गपकन लंड आत घालावा आणि कचाकच तिची योनी झवावी.

पण मला संयम बाळगणे गरजेचे होते. ती माझी भाची होती आणि कोवळी तरूणी होती तेव्हा थोडे हळुवारपणे मला तिला झवायला पाहिजे होते. मग मी तिच्या योनिच्या चीरेत माझ्या लंडाचा सुपाडा वर खाली घासला आणि त्याला तिच्या रसाने ओले केले.

मग चीरेत लंड घुसवून मी तिच्या योनिच्या भोकात लंड सारायला लागलो. सायलीची कोवळी योनी प्रचंड टाईट भासत होती! तिच्या सडपातळ भारी भक्कम अंगाच्या मानाने तिच्या योनिचे भोक लहानच वाटत होते. लंड आत सारायला मला थोडा जोर लावावा लागत होता.

माझी पोझीशन ॲडजस्ट करत मी हळूहळू सायलीच्या योनित मागून लंड घुसवत गेलो. इंच इंच करत लंड तिच्या प्रचंड टाईट योनित घुसत गेला. आणि शेवटी एकदाचा मी तो मुळापर्यंत तिच्या योनित घालून दम टाकला!

तिच्या योनित मागून पूर्ण लंड घालून मी पुढे झालो आणि सायलीच्या नग्न देहावर पडलो. तिच्या कानाकडे तोंड नेऊन मी तिच्या कानात कुजबुजलो,

“सायली डियर, तुझ्या मामाचा ‘तो’ पूर्णपणे तुझ्यात घुसला आहे. कसे वाटतेय तुला??”

“खूप मजा वाटतेय!” सायली पुटपुटली.

“तुझी योनी खूप टाईट आहे!” मी हळूच म्हणालो.

“तुझा तोपण खूप टाईट आहे!” ती म्हणाली.

“त्रास नाही होत तुला? टाईटनेसमुळे.” मी विचारले.

“नाही होत, उलट मजा वाटतेय!” ती म्हणाली.

“आणि मी करायला लागलो तर? मग त्रास होईल ना?” मी.

“नाही होणार, कर तू.” ती.

“अगं पण, किती टाईट आहेस तू. दुखेल ना तुला?” मी उगाच काळजी दाखवत म्हणालो.

“नाही दुखणार. मी म्हटले ना तुला मी वर्जीन नाही, तेव्हा कर बिनधास्त.” सायलीने त्वेषात म्हटले.

आता ती असे म्हणत होती तर मी कशाला तिची फिकीर करतोय? मी पटकन वर झालो आणि माझा लंड मी बाहेर काढायला लागलो. जेमतेम सुपाडा आत राहला तेव्हा मी परत त्याला आत घातला.

असे ३/४ वेळा मी हळुवारपणे आतबाहेर केले आणि मग जोर वाढवत वाढवत तिला मागून झवायला लागलो. आता मी खऱ्या अर्थाने सायलीला झवायला लागलो. तिची कंबर धरून मी तिला गचागच धक्के मारून मागून झवायला सुरूवात केली.

सायली सोफ्यावर आपले हात रोवून, उसासे सोडत माझे धक्के झेलू लागली. माझ्या प्रत्येक धक्क्याला तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडत होता आणि ती घुमत होती. पहिल्या वेळी सायलीच्या योनित मी लंड घातला होता तो टाईटपणा आता कमी झाला होता.

माझा लंड तिच्या योनित आत-बाहेर व्हायला लागल्यानंतर तिची योनी थोडी लूज झाली. म्हणजे तिच्या योनित टाईटनेस अजूनही होता पण तो त्रासदायक नव्हता. मला प्रचंड सुखाची अनुभूति जाणवत होती! माझ्या भाचीला झवण्याचे सुख मला मिळत होते. मी कल्पनापण केली नव्हती असे अनपेक्षित सुख मला मिळत होते.

मी आलो होतो बहि‍णीला झवायला पण अनपेक्षितपणे तिच्या मुलीला झवायचा चान्स मला मिळाला होता. बहि‍णीला झवायचे सुख तर मी अनेकदा घेतले होते पण भाचीला झवायचे हे सुख काही औरच होते!

बहिणीची पंचेचाळीशीची पुच्ची आणि भाचीची विशीची योनी ह्यातील फरक मला जाणवत होता. ह्या वेळी मला दोन वेगवेगळ्या योन्या झवायचा चान्स मिळत होता. आत्ता भाचीला झवून मी तृप्त होणार होतो आणि नंतर रात्री बहि‍णीला झवून मी माझ्या लंडाची शांती करणार होतो.

नंतर मग मला दोघींना अनेकदा झवायची संधी होती. बहिणीबरोबर माझे झवाझवीचे संबंध होतेच आणि आता भाचीबरोबरही ते संबंध चालू होणार होते. त्या आनंदात मी त्वेषाने सायलीला झवायला लागलो.

मा‍झ्यात जणु काहीतरी संचारले होते. कुठली तरी पाशवी शक्ती माझ्या अंगात शिरली होती आणि मी कचाकच तिला झवत होतो. मी मान तिरकी करून खाली सायलीकडे पाहिले तर तिचा एक हात तिच्या मांड्यांमध्ये घुसलेला होता. त्यावरून मी ओळखले की ती आपला दाणा घासत होती.

मी मागून तिला झवत होतो आणि पुढून ती आपला दाणा घासून झडायची तयारी करत होती. माझी भाजी बरीच चालू होती! तिला सेक्सबद्दल चांगलेच ज्ञान होते. असे मागून झवताना पुढून दाणा घासून मजा घ्यायचे तिला बरोबर माहीत होते.

माझ्या मनात विचार आला की तिला झवून तिच्यात लंड गाळताना आपण तिलापण झडण्याचा चान्स द्यावा. तेव्हा मी पटकन तिच्या योनितून लंड बाहेर काढला आणि उठून उभा राहलो. त्याने सायली हडबडली आणि पटकन वळून तिने प्रश्नार्थक मुद्रेने माझ्याकडे पाहिले.

मी हसून तिला नजरेनेच निश्चिंत केले आणि पटकन सोफ्यावर बसलो. मी तिचा हात पकडला आणि तिला उभे केले. मग सोफ्यावर मागे रेलत मी तिला माझ्या अंगावर ओढले. तिला त्या पोझीशनची कल्पना आली आणि ती उत्साहाने सोफ्यावर गुडघे टेकवून चढली. माझ्या लंडावर येऊन तिने पवित्रा घेतला. मी माझा लंड सरळ वर पकडला आणि तिने आपली योनी माझ्या लंडावर टेकवली.

तिची कंबर धरून मी खसकन तिला खाली खेचले आणि ती झटकन माझ्या लंडावर बसली. गपकन माझा लंड तिच्या योनित गडप झाला आणि मी पटकन तिला आवळली. आता मी खाली होतो आणि ती वर होती.

तिचे नितंब धरून मी तिला वरखाली हलवत झवायला लागलो. माझ्या खांद्याला धरून ती माझ्या लंडावर उसळायला लागली. मी अक्षरश: तिला उचलत होतो आणि माझ्या लंडावर आपटत होतो. पण ती जराही तक्रार न करता झवून घेत होती.

ती वरखाली उडत होती आणि तिच्या छातीचे गोळे गदगदा हलत होते. ते उसळत होते, डुचमळत होते. सायलीच्या उसळणाऱ्या गोळ्यांना पाहून मला राहवले नाही आणि मी तिला पुढे ओढून त्यावर माझे तोंड ठेवले. मग मी तिचे एक एक गोळे आळीपाळीने तोंडात घेऊन चोखत चोखत तिला झवू लागलो.

तिलाही डबल मजा वाटू लागली. खाली ती योनी कुटून घेत होती आणि वर ती गोळे चोखून घेत होती. ती चेकाळत होती, चित्कारत होती, हुंकारत होती. तिचा आवाज हॉलमध्ये घुमत होता आणि त्याने मला अजूनच चेव येत होता.

त्या हॉलमध्ये मी तिच्या मम्मीला असे अनेकदा झवले होते. माझ्या बहि‍णीला, मायादिदीला मी तसे त्या सोफ्यावर खूप वेळा चोदले होते. आणि आता त्याच सोफ्यावर तश्या पोझीशनमध्ये मी तिच्या मुलीला झवत होतो. माझ्या भाचीची कोवळी योनी मी झवून चोथा करत होतो.

तेथे आल्यापासून काय काय घडत गेले ते माझ्या नजरेसमोर उभे राहू लागले. पहिले मायादिदीला कसे मी तेथे चोंबाळले ते मला आठवले. नंतर सायलीच्या पॅन्टीबरोबर मी कसे बाथरूममध्ये मजा घेतली ते मला आठवले. आणि आता येथे मी तिलाच झवत होतो. माझ्या भाग्याचा मलाच हेवा वाटत होता!

आता माझा स्पीड वाढायला लागला. माझ्या लंडात गळायचे प्रेशर तयार व्हायला लागले. माझ्या लंडाला आता माझ्या भाचीच्या योनित गळायचे होते. तिची योनी माझ्या चीकाने मला भरून काढायची होती. त्या विचाराने माझी वासना अजूनच भडकली आणि मी अजून जोर लावून तिला झवू लागलो.

मी आता गळायच्या बेतात आलो आहे हे सायलीच्यापण लक्षात आले. ती चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे पाहू लागली. मी तिला खाली दाबत माझे तोंड वर केले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो.

तिनेही अधाश्यासारखे माझ्या तोंडात जीभ सारली आणि आम्ही फ्रेंच किसिंग करत झवत राहलो. नंतर मग सायलीने आपले तोंड माझ्या कानाजवळ नेले आणि ती झवता झवता माझ्या कानात कुजबुजू लागली,

“मामा, माझ्या पॅन्टीचा वास तुला खूप आवडला ना? माझी पॅन्टी तुला चोखायला मजा वाटली ना?” तिने मादक स्वरात विचारले.

“हो! खूप खूप मजा वाटली!” मी उत्तेजितपणे म्हणालो.

“आणि मम्मीची पॅन्टी? तिचा वासपण तुला आवडतो ना? तिची पॅन्टी चोखायलापण तुला आवडते ना?”

“हो हो! तिच्या पॅन्टीचापण वास मला आवडतो. ती चोखायला मला आवडते!” मी पटकन उत्तर दिले.

“आणि माझी योनी चोखायला आवडली का तुला? माझ्या योनिचा रस कसा वाटला तुला??” तिने विचारले.

“खूपच डिलीशस! तुझी योनी चोखायला खूप खूप वेगळी मजा वाटली!” मी म्हणालो.

“आणि आता मला असे फक करताना कसे वाटतेय? मजा वाटतेय ना?? “

“हो सायली. खूप मजा वाटतेय. ओहहह तुझी योनी किती टाईट आहे!” मी चेकाळत म्हणालो.

“हो ना, असणारच! एका तरूण मुलीची योनी आहे ही, वयस्कर बाईची नाही.” तिने हळूच म्हटले.

“हो. ते तर आहेच.” मी माझ्या धुंदीत म्हटले.

“मम्मीची योनी कशी आहे? माझ्यासारखीच टाईट आहे का??” तिने पटकन विचारले.

“पूर्वी होती. पण आता नाही.” मीपण पटकन बोलून गेलो.

आणि मला स्ट्राईक झाले की तिने काय प्रश्न विचारला होता आणि मी उत्तेजनेच्या भरात तिला काय उत्तर दिले ते!

ते लक्षात आल्यावर मी जागीच स्तब्ध झालो! मी पटकन तिला मागे केले आणि आश्चर्याने तिच्या डोळ्यात पाहिले. ती माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसली आणि ती मला बिलगत माझ्या लंडावर वरखाली व्हायला लागली.

मी जरी आश्चर्याने स्तब्ध झालो होतो आणि ॲक्शनमध्ये नव्हतो तरी ती माझ्या लंडावर वरखाली होत असल्याने आमचे झवणे चालू राहले. तसेच वरखाली होत होत सायली माझ्या कानात कुजबुजली आणि तिने शेवटचा घाव घातला.

“मामा, मला माहीत आहे, तू मम्मीबरोबर फक करतोस. तू तुझ्या बहि‍णीला झवतोस ते.”

सायलीच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझा बांध फुटला आणि मी तिच्या योनित गळायला लागलो!! मी जागीच स्तब्ध होतो आणि मी तिला झवतही नव्हतो. तरीही तिच्या वाक्यात इतकी प्रचंड शक्ती होती, उत्तेजना होती, स्फोटकता होती की काही न करता माझ्या कामवासनेचा स्फोट झाला आणि माझा लंड गळायला लागला.

सायलीच्या योनित माझ्या लंडाचा बार रिकामा करताना माझ्या डोक्यात दोनच प्रश्न घोळत होते. सायलीला कसे माहीत पडले की मी तिच्या मम्मीला झवतो ते? तिला कसे माहीत पडले की मी माझ्या बहि‍णीला झवतो ते??

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!