प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते.

तेव्हा आता सायलीच्या ब्रा-पॅन्टीचा तो कोवळ्या योनिचा गंध तपासून पहावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या मनात आली! सायलीच्या योनिचा गंध तिची मम्मी म्हणजे मायादिदीच्या योनिसारखाच आहे की काही वेगळा हे मला पहावेसे वाटले.

त्या विचाराच्या धुंदीत मी बाथरूमचा दरवाजा बंद केला आणि पुढे सरसावलो. खाली वाकून हात पुढे करताना माझे हात थरथरायला लागले. एक अनामिक हुरहुर आणि उत्तेजना मनात वाटायला लागली. आपण काहीतरी वेगळेच करतोय अशी भावना व्हायला लागली.

तसे तर मी मायादिदीचे कपडे असे चोरून बऱ्याचदा चेक केले होते पण आता माझ्या भाचीचे कपडे मी चोरून बघणार होतो आणि त्यात मला वेगळीच एक्साईटमेंट वाटायला लागली! सायलीच्या बाबतीत असे काही वासनीक पाऊल मी प्रथमच उचलायला जात होतो.

किंचित थरथरत्या हाताने मी सायलीचा स्कर्ट उचलला. त्याच्या खाली मला सायलीची सफेद स्पोर्टस ब्रा दिसली! तिची ती ब्रा उचलताना माझे हात जास्तच थरथरायला लागले. ब्रा उचलली तर त्याला खाली चिकटलेली तिची सफेद पॅन्टी खाली पडली.

तिची पॅन्टीपण उचलावी असे मला वाटले पण म्हटले पहिले तिची ब्रा तपासावी. मग मी सायलीची ब्रा उत्सुकतेने तपासू लागलो. सफेद रंगाची ती स्पोर्टस ब्रा ताणणाऱ्या कपड्याची होती. दिसायला ती खूपच बारीक दिसत होती म्हणजे सायलीच्या बऱ्यापैकी भरीव छातीवर ती चांगलीच ताणून बसत असावी.

अर्थात ती स्पोर्टस ब्रा असल्याने ती छातीवर ताणून घटत बसलेली असावी जेणेकरून खेळताना छातीचे उभार जास्त हिंदळू नये किंवा उसळू नये. पण तरीही ती ब्रा सायलीने घातली तर तिचे भरीव उभार कसे उसळत असतील ही कल्पना माझ्या मनात आली.

थोड्या वेळापूर्वी ही ब्रा सायलीच्या छातीवर होती. सायलीच्या छातीचे उभार ह्या ब्राने घटत पकडले होते. सायलीच्या उभारावरील निप्पल ह्या ब्राने झाकला असेल. तिचा निप्पल ब्राच्या घर्षणाने कडक झाला असेल आणि ह्या ब्रा वरून तो स्पष्ट दिसला असेल. असे विचार मनात आणत मी सायलीची ती ब्रा माझ्या नाकाजवळ नेली. तिची ब्रा घामाने चांगली ओली झाली होती!

सायलीच्या घामाचा उग्र दर्प माझ्या नाकात शिरला आणि त्या वासाने मी धुंद झालो! तिची ती ओली ब्रा मी माझ्या नाकावर दाबली आणि त्याचा वास घेऊ लागलो. खास करून तिच्या छातीचे उभार आणि निप्पल ज्या भागावर असतात तो ब्राच्या कपाचा भाग मी हुंगत होतो.

राहवले नाही म्हणून मी तो कपाचा भाग तोंडात घातला आणि चोखायला लागलो. तिच्या घामाची खारट चव माझ्या जिभेला जाणवली! उत्तेजितपणे खाली माझा कडक लंड चोळत मी सायलीची ब्रा चोखत राहलो. दोन मिनिटे तिच्या ब्राचे सुख मनसोक्त घेऊन मी शेवटी तिची ब्रा खाली टाकली.

मग मी सायलीची पॅन्टी उचलली. तिची पॅन्टी उचलताना पुन्हा माझे हात जास्तच थरथरायला लागले. पॅन्टी म्हणजे स्त्रीचा सगळ्यात गुप्त आणि गूढ भाग झाकणारे वस्त्र! स्त्रीचे सगळ्यात उत्तेजित करणारे वस्त्र!

जरी सायलीची ती पॅन्टी सिंपल सफेद रंगाची होती तरी ती ’सायलीची’ होती ही जाणीव प्रचंड उत्तेजना देणारी होती! माझ्या भाचीची ती पॅन्टी होती आणि मी ती चोरून बघत होतो हा भाग कामवासना भडकवण्यास पुरेसा होता. कुतुहलाने मी सायलीची ती पॅन्टी उलट सुलट करून निरखून पाहू लागलो.

ती सफेद पॅन्टी सिंपल दिसत होती तरी ती बऱ्यापैकी महाग दिसत होती. ही पॅन्टीपण इवलीशी दिसत होती पण ताणणारे मटेरियल असल्याने तिच्या कंबरेवर, नितंबावर आणि योनिवर चांगलेच ताणून बसत असावे.

ताणून बसत असल्याने पूर्ण वेळ ही पॅन्टी तिच्या नाजुक भागावर चिकटून बसत असावी. तिच्या योनिला ही पॅन्टी सदा सर्वकाळ पूर्णपणे चिकटलेली असावी. किती भाग्यवान होती ही पॅन्टी! ही पॅन्टीपण घामाने ओली झालेली होती.

मी पॅन्टीच्या आतील योनिला चिकटत असलेला भाग निरखून पाहू लागलो. तो भाग जास्तच ओला आणि चिकट लागत होता. त्या भागावर पॅन्टीचा रंग मळलेला दिसत होता. तो मळ म्हणजे सायलीच्या योनिरसाचा चिकटपणा होता. तिच्या योनितून निघणाऱ्या रसाचा तो घटत झालेला भाग होता.

नकळत मी तो भाग माझ्या नाकाजवळ नेला. सायलीच्या योनिरसाचा उग्र दर्प माझ्या नाकात शिरला! कामवासनामय झालेल्या माझ्या मनाला योनिचा तो वास कुठल्याही अत्तरापेक्षा जास्त सुगंधी भासत होता!

सायलीच्या योनिचा तो वास होता. माझ्या भाचीच्या योनिचा तो गंध होता. माझ्या बहिणीच्या योनिसारखाच तो वास होता. मायादिदी २० वर्षाची असताना तिच्या योनिच्या रसाचा वास असाच होता असे मला जाणवले.

त्या वासाने मी धुंद झालो आणि मी सायलीच्या पॅन्टीचा तो योनिचा भाग नकळत माझ्या तोंडात टाकला. तिच्या योनिरसाची खारट तुरट चव माझ्या जिभेला जाणवली आणि कामवासनेची एक तीव्र सणक माझ्या लंडातून डोक्यात गेली! मी माझ्या पायजम्यावरून लंड चोळायला लागलो आणि सायलीची पॅन्टी अधाश्यासारखा चोखायला लागलो.

सायलीची ती पॅन्टी चोखताना मी पुन्हा १८ वर्षाचा मनोज झालो होतो जो मायादिदीची पॅन्टी अशीच चोरून चोखायचा. मायादिदीची पुच्ची प्रत्यक्षात चोखायला मिळायच्या आधी तिच्या पुच्चीरसाची चव मी अशी अनेकदा चोखून पाहिली होती आणि आता मी तिची मुलगी म्हणजेच माझ्या भाचीच्या योनिरसाची चव चाखून पहात होतो.

जस्ट थोड्या वेळापूर्वी मी मायादिदीची पुच्ची चोखली होती. तिच्या पुच्चीरसाची चव माझ्या जि‍भेवर एकदम ताजी ताजी होती. आणि आत्ता मी सायलीच्या योनिरसाची चव त्या पॅन्टीवरून घेत होतो. म्हटले तर मला दोघींच्या योनिरसात फरक जाणवत नव्हता पण तरीही त्यात बराच फरक होता.

आधीची ती एक पंचेचाळीशीच्या प्रौढ स्त्रीची चव होती आणि दुसरी ही विशीतल्या कोवळ्या तरूणीची चव होती. पण दोघींच्या चवीमध्ये सारखाच गोडवा होता! दोघींच्या योनिचा रस मला सारखीच कामोत्तेजना देत होता! मी खरे तर स्वत:ला भाग्यवान समजायला लागलो की मला माझ्या बहिणीच्या आणि भाचीच्या दोघींच्या योनिचा रस चाखायला मिळाला!

आई आणि मुलगी दोघींच्या पुच्चीची चव मला मिळत होती. आईच्या पुच्चीची चव मी डायरेक्ट उगमावरून घेतली होती, म्हणजे तिच्या पुच्चीवरून. पण मुलीच्या योनिची चव अजून मला डायरेक्ट मिळाली नव्हती. मला ती ह्या तिच्या पॅन्टीवरून मिळत होती.

तसे तर मायादिदीच्या पुच्चीची चव अशीच सुरुवातीला मला पॅन्टीवरून मिळत होती. नंतर मग तिच्याबरोबर माझे लैंगिक संबंध प्रत्यक्षात चालू झाले आणि मला तिची पुच्ची डायरेक्ट चोखायला मिळू लागली. तसेच मग आता मला सायलीची योनिपण डायरेक्ट चोखायला मिळेल का? नंतर जसे मायादिदीला मला प्रत्यक्षात झवायला मिळाले तसे सायलीला मला झवायला मिळेल का??

त्या विचाराने मी कामवेडा झालो! सायलीला, माझ्या भाचीला झवायची कल्पना मला अतिशय सनसनाटी आणि एक्सायटींग वाटायला लागली! एक मन म्हणत होते की नाही ते योग्य नाही. काही झाले तरी ती आपली भाची आहे, आपल्यापेक्षा खूप लहान आहे.

पण दुसरे मन म्हणत होते ‘म्हणून काय झाले? मायादिदी तुझी बहीण होती तरी तू तिला झवलास ना? तिला अजूनही तू झवतोय ना? मग तुझ्या लंडाला बहिणीची पुच्ची काय किंवा भाचीची योनी काय, दोघीही सारख्याच! तुझ्या कामवासनेला मादी स्त्री हवी आहे. मग ती बहीण असो किंवा भाची असो.

लंडाची वासना फक्त स्त्रीची योनी जाणतो. ती कोणाची आहे हे तो जाणत नाही. बायकोला झवतो तेव्हा लंड तसाच गळतो. बहि‍णीला झवतो तर तो तसाच गळतो. तसेच भाचीला झवल्यावर तो तसाच गळणार आहे. तेव्हा त्यांच्यात काही फरक नाही. तू बिनधास्त सायलीला झवू शकतोस.’

मीच माझ्या मनात प्रश्न उभे करत होतो आणि मीच त्याचे जस्टीफिकेशन करून उत्तर देत होतो व माझे समाधान करून घेत होतो. एकूण सायलीबद्दल कामवासनेने विचार करून तिला झवायची कल्पना करण्यात काहीही गैर नाही अशी मी समजूत करून घेतली आणि तिची पॅन्टी चोखत राहलो.

सायलीची पॅन्टी चोखताना मी कल्पना करू लागलो की त्या पॅन्टीमध्ये तिची योनी आहे. तिच्या योनिवर ही पॅन्टी आच्छादलेली आहे आणि मी पॅन्टीवरून तिची योनी चोखत आहे. तशीच जशी मी तासभरापूर्वी मायादिदीची पुच्ची चोखली होती तशीच.

मग सायलीची ही पॅन्टी मी तिच्या योनिवरून हळूच बोटाने बाजूला करेन. मग मला सायलीची योनी दिसेल! तिच्या कोवळ्या योनिची भेग दिसेल. डबल रोटीप्रमाणे फुललेली तिची योनी दिसेल. त्याच्या वर असलेला तिचा कोवळा योनिचा दाणा दिसेल. तो लालचुटुक दाणा मला खोडकरपणे खुणावेल.

मग मी जि‍भेच्या शेंड्याने त्या दाण्याशी खेळेल. सायलीचा दाणा मी जि‍भेने छेडेल. तो गुलकंदासारखा दाणा मी तोंडात घेईल. चेरीसारखा लाल असा तो दाणा मी चघळेल. ओठांमध्ये पकडून मी त्याला ओढेल, चोखेल, चुरेल. तिच्या भेगेत बोट घालून मी तिचा दाणा चोखत राहील. तिच्या योनिच्या कोवळ्या लुसलुशीत भोकात मी बोट घालून तिच्या योनिचा तप्तपणा तपासेल.

तिच्या योनिच्या आतील रसाळपणा मी चाचपून पाहील. तिच्या योनितील गरम लाव्हामध्ये मी माझ्या बोटावरील कामवासना शेकवून घेईल आणि मग सायलीच्या त्या कोवळ्या तप्त योनित मी माझी जीभ घालेल. जि‍भेने मी ती कोवळी योनी आतून-बाहेरून चाटून काढेन. तिच्या योनिचा तो रस त्या उगमावरून मी ‘लप लप’ करत चाटून चोखून काढेन.

सायलीच्या योनिचा विचार करत मी वासनांध होऊन तिची पॅन्टी चोखत होतो आणि तिला झवण्याची स्वप्न बघत होतो. माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि माझ्या पायजम्यात तंबू करून उभा होता.

त्याला मी तसाच वरून चोळत होतो, घासत होतो, हलवत होतो. त्याला बाहेर काढून खसाखस हलवावे असे मला वाटत होते पण उत्तेजनेने पायजम्याची नाडी खोलून त्याला बाहेर काढायचे भानही मला राहले नव्हते. नुसतेच पायजम्याच्या वरून मी तो माझा ताठलेला लंड हलवत होतो.

माझ्या विचारात मी इतका मग्न होतो की बाथरूमचा दरवाजा उघडला गेला आणि सायली आत आली ते मला क्षणभर कळलेच नाही. जेव्हा कळले तेव्हा मी फक्त तोंड फिरवून तिच्याकडे पाहिले. पटकन मला स्ट्राईक झाले!! ‘ओह शीट! मघाशी मी घाई घाईत दरवाजा बंद केला पण लॉक केलाच नाही.’

माझ्या धुंदीत मी दरवाजा बंद केला पण कडी लावलीच नाही. शीट! आता सायली आपल्याला बघणार. तिला मी ह्या अवस्थेत दिसणार. ओह गॉड! व्हाट अ शेम! तिला आत शिरलेले पाहून मला इतका प्रचंड धक्का बसला की मी जागीच फ्रिज झालो होतो!

मी माझ्या जागी स्टॅच्यु झाल्यासारखा स्तब्ध उभा होतो. तिची पॅन्टी मी वर माझ्या तोंडाजवळ पकडली होती आणि माझा हात खाली माझ्या लंडावर होता. काही हालचाल करायचे त्राणच मा‍झ्यात राहले नाही!

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!