प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो.

आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर करायला सुरूवात केली. तिच्यापासून किंचित मागे होत मी तिची साडी वर केला आणि पुन्हा तिला खाली भिडलो.

आता माझ्या पॅन्टमधला कडक लंड तिच्या पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीवर घासला जाऊ लागला. तिची पॅन्टी ओली झाली होती आणि तिच्या ओलसरपणाने माझी पॅन्ट ओली होणार होती. पण मला त्याची पर्वा नव्हती.

मायादिदीची साडी वर केल्याने आता मला तिचे नितंब चांगल्या प्रकारे हाताळायला मिळू लागले. तिच्या पॅन्टीमध्ये हात खुपसून मी तिचे नितंब कुस्करत होतो, चिवडत होतो. तिचे नितंब कुस्करताना ते पूर्वी कसे होते आणि आता कसे झाले आहेत ह्याचा विचार मी करू लागलो.

ऐन तारुण्यात मायादिदीचे नितंब व्हॉलीबॉल सारखे कडक पण मऊ मऊ असे होते आणि आता ते फुग्यासारखे पूर्णपणे मऊ मऊ झालेले होते. तिचे ते नितंब कुस्करताना माझी बोटे नेहमीप्रमाणे तिच्या नितंबाच्या फटीत शिरत होती आणि तिच्या बोच्याच्या भोकाला स्पर्श करत होती. तेथे स्पर्श झाला की तिच्या अंगाला झटका बसायचा आणि ती जास्त चेकळायची.

तिच्या नितंबाशीही मनसोक्त खेळून झाल्यावर मी तिच्या तोंडावरून तोंड उचलले आणि खाली बसलो. तिच्या केळीच्या गाभ्यासारख्या मांद्यांवर हात फिरवत मी तिची साडी तशीच वर केली आणि तिची जांघ उघडी केली. गुलाबी रंगाची इवलीशी पॅन्टी मायादिदीची पाणावलेली पुच्ची झाकण्याचा प्रयत्न करत होती.

काही सेकंद तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीकडे पाहून मी पटकन माझे तोंड त्यावर दाबले. तिच्या ओलसर पॅन्टीवरून मी तिची पुच्ची चोखायला लागलो. गाईपासून दूर केलेल्या वासराला जसा चान्स मिळाला की ते तिच्या आचळाला भिडते आणि चुरूचुरू तिचे दूध पिऊ लागते तसे मी मायादिदीच्या पुच्चीला भिडून तिची पुच्ची चोखू लागलो.

तिची पुच्ची चोखताना माझे हात तिच्या मांड्यांच्या मागच्या भागावर, तिच्या गरगरीत नितंबावर फिरत होते. तिच्या नितंबावरील पॅन्टीत घुसून त्यांना चिवडत होते. तिच्या पुच्चीवरील पॅन्टी मनसोक्त चोखल्यावर मी एका बोटाने तिची पॅन्टी पुच्चीवरून बाजूला केला आणि तिचा टपोरा पुच्चीदाणा तोंडात घेतला.

माझे बोट तसेच तिच्या पुच्चीच्या भोकात सारत मी तिचा दाणा चोखायला लागलो. त्याने मायादिदी चेकाळली आणि तिने एक पाय उचलून माझ्या खांद्यावर टाकला आणि मग माझे डोके धरून ती माझ्या तोंडावर आपला दाणा घासू लागली.

तिची पुच्ची चोखत पाच सात मिनिटे झाली आणि ती कंबर हलवायाला लागली. तिची कामवासना टि‍पेला पोहचली आणि ती हुंकारत त्वेषाने आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर घासू लागली. तिचा दाणा ओठांच्या पकडीत धरून मी चोखू लागलो आणि तोंड वरखाली करू लागलो. त्याने तिच्या कामवासनेचा कडेलोट झाला आणि ती झडायला लागली.

’आह्ह्ह्हऽऽ ओहहहहऽऽ’ करत ती चित्कारत झडायला लागली आणि तिची कामतृप्ती होऊ लागली. मी तिचा दाणा चोखणे आणि तिचे नितंब कुस्करणे चालू ठेवले. तिचा आवेग हळूहळू कमी कमी होत गेला आणि ती शांत होत गेली. तिची कामतृप्ती होऊन ती शांत झाली आणि तिने माझे डोके सोडून दिले.

विजयी मुद्रेने मी उठलो आणि तिच्या पुच्चीरसाने बरबटलेले तोंड तसेच तिच्या तोंडात घातले आणि तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. तिला मी अशी तिच्या पुच्चीरसाची चव अनेकदा दिली होती आणि तीपण आवडीने माझ्या तोंडावरील तिचा पुच्चीरस चाटत असे.

आतापण ती जि‍भेने माझ्या तोंडावरील रस चाटायला लागली. मी तिची छाती कुस्करत तिला चाटू देत होतो. जेव्हा तिचे झाले तेव्हा ती माझ्याकडे बघून प्रसन्नपणे हसली! तिच्या पुच्चीची खाज मी काही अंशी शमवली होती तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसत होते. तिचा हात पकडून माझ्या कडक लंडावर ठेवत मी म्हणालो,

“आता जरा तुझ्या ह्या भावाची तृप्ती करून दे.”

मायादिदीला माझा इशारा कळला आणि तिने हसत हसत माझा लंड दाबला आणि चावटपणे हसत म्हणाली,

“मग काढ ना त्याला बाहेर. त्याची बहीणही आसुसली आहे त्याला तोंडात घ्यायला.”

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून मला वेगळाच उत्साह आला! मी भरभर माझी पॅन्ट खोलायला लागलो. मायादिदी साडी नीट करत हसत सोफ्याकडे जात म्हणाली,

“अरे कित्ती वेळ झाला आपण उभ्यानेच करतोय. जरा सोफ्यावर बसून करूया ना.”

खोललेली पॅन्ट तशीच धरत मी तिच्या मागे गेलो. पॅन्ट अंडरवेअर सकट खाली करत मी सोफ्यावर बसलो आणि माझा कडक लंड वर पकडून मायादिदीकडे पाहिले. ती माझ्या लंडाकडे बघतच होती. हसून ती काही बोलणार इतक्यात.

’ट्रिंगऽऽऽऽ ट्रिंगऽऽऽऽ ट्रिंगऽऽऽऽ ट्रिंगऽऽऽऽ’

कोपऱ्यात ठेवलेला फोन वाजला. आम्ही दोघांनीही त्रासिकपणे फोनकडे पाहिले. मायादिदीने अगतिकपणे माझ्याकडे पाहिले आणि ती फोन घ्यायला वळली.

“नको. कशाला उचलतेस?”

“बघू तर दे कोणाचा आहे. नाहीतर सारखा वाजत राहील.”

मी थोडे उदास होत बसून राहलो आणि मायादिदी फोन घ्यायला गेली. नंबर बघून तिने हसत फोन उचलला आणि ती बोलायला लागली. काय कसे बोलून झाल्यावर तिने माऊथपीसवर हात ठेवला आणि हळूच मला म्हणाली,

“माझ्या मैत्रिणीचा फोन आहे. जरा वेळ जाईल तिच्याशी बोलायला. तुला हवे तर फ्रेश होऊन ये.”

असे बोलून ती हसून फोनवर बोलायला लागली.

मी हिरमुसलेपणे सोफ्यावर मागे रेलून बसलो. माझा कडक लंड हलवत मी मायादिदीचे निरीक्षण करायला लागलो. मायादिदी फोनच्या बाजूला ठेवलेल्या चेअरवर बसत हसत खिदळत फोनवर बोलायला लागली. तिची मदमस्त फिगर मी न्याहाळायला लागलो.

तिला वासनामय नजरेने बघून बघून मी अजून उत्तेजित व्हायला लागलो. आता तिला नुसते बघून माझी वासना शमणार नव्हती तर तिच्या तोंडात लंड गाळून किंवा पुच्चीत गाळून मी शांत होणार होतो. अस्वस्थपणे मी लंड हलवत तिचे बोलणे संपायची वाट पहात बसून होतो.

जस जसा वेळ जात होता तस तसे माझी घालमेल वाढत होती. मायादिदी म्हणाली होती आपल्याकडे अर्धा तास आहे तसा अर्धा तास होत आला होता. न जाणो सायली आली तर सगळी मजा फिसकटून जाणार होती.

माझा आधी ताठलेला लंड ताटकळत राहिल्याने आता मलूल पडत चालला होता. मी लंड हलवत हलवत त्याला ताठ ठेवायचा प्रयत्न करत होतो पण त्याच्यातील उत्तेजना कमी कमी होत चालली होती. मी मध्ये मध्ये इशारा करून तिला फोन ठेवायला सांगत होतो आणि ती मला २ मिनिटे करत करत फोनवर बोलतच होती.

शेवटी मी कंटाळून उठलो आणि आत टॉयलेटकडे निघालो. मायादिदीने बोलता बोलता इशाऱ्यात मला विचारले ’कुठे चाललास?’. तर मी तिला करंगळी वर करत इशारा केला की ’मुतायला चाललोय.’ ती फक्त हसली आणि हसत हसत बोलत राहिली.

तिचे फोन ठेवायचे लक्षण दिसत नव्हते तेव्हा मी कंटाळत उठलो आणि टॉयलेटमध्ये गेलो. कमोड समोर मी मुतायला उभा राहलो. खरे तर मी जाम उत्तेजित होतो आणि मायादिदीला मला झवून माझी उत्तेजना शांत करायची होती. पण त्या फोनने सगळा घोटाळा केला आणि मी उपाशी राहलो होतो.

माझ्या मनात विचार आला की मूठ मारून लंड गाळावा. पण म्हटले ’कशाला मूठ मारायला पाहिजे. मायादिदी इतकी जवळ असताना मूठ मारून लंड गाळायची काय गरज? तिचे फोनवरचे बोलणे झाले की झवूच तिला तेव्हा आता फक्त मुतून घेऊया’ असा मी विचार केला.

‘जर तिचे बोलणे संपले नाही तर तशीच तिची साडी वर करून ती फोनवर बोलत असतानाच तिला झवायला सुरूवात करायची’ असे मी मनाशी ठरवले. मग मी मुतून घेतले आणि वॉशबेसीनजवळ तोंडावर पाणी मारून फ्रेश व्हायला लागलो. चेहरा वगैरे धुवून, केस वगैरे नीट करून मी फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो.

खोललेली पॅन्ट धरून मी इकडे तिकडे फिरू शकत नव्हतो तेव्हा मी ती पुन्हा नीट घालून पॅन्टची झिप वगैरे लावली होती. मायादिदी अजूनही फोनवर बोलत होती. पुन्हा मी नजरेनेच तिला विचारले ’कधी होणार गं तुझे?’. त्यावर तिने असहाय्य असल्यासारखे तोंड केले आणि ’संपवते २ मिनिटात’ असा इशारा केला. मी चडफडत सोफ्यावर बसलो आणि अधीरपणे मायादिदीकडे पहात राहलो.

डिंग डॉंगऽऽ डिंग डॉंगऽऽ

दरवाज्याची बेल वाजली! पुन्हा मी त्रासिकपणे दरवाज्याकडे पाहिले आणि वळून मायादिदीकडे पाहिले. मायादिदीने पुन्हा माऊथपीसवर हात ठेवत मला हळूच म्हटले,

“सायली आली असेल. जा जाऊन दरवाजा उघड.”

हुश्शऽऽऽऽ! सायली आली म्हणजे आमची मजा संपली होती! ह्या मायादिदीच्या फोनने माझा पोपट केला होता. चडफडत मी जागेवरून उठलो आणि दरवाजा उघडायला गेलो. मायादिदीची तृप्ती झाली होती आणि मी उपाशीच राहलो होतो. पण ह्या उपवासाचा वचपा नंतर चांगला काढायचा असे मनाशी ठरवून मी दरवाज्याजवळ गेलो आणि दरवाजा उघडला.

सायली टेनीसची रॅकेट घेऊन दारात उभी होती. तिला पाहून मी माझ्या चेहऱ्यावरील भाव बदलले आणि आनंदाने तिला म्हणालो,

“हाय सायलीऽऽ. हाऊ आर यु?” असे बोलून मी माझे हात पसरले.

“हाय मामाऽऽऽऽ तू कधी आलास?” आनंदाने असे म्हणत सायली आत शिरली आणि मला बिलगली.

“झाला अर्धा तास येऊन.” तिला कवेत घेत मी म्हणालो.

“हे रे काय मामाऽऽऽ. तू येणार होतास तर मला फोन करून सांगायचे ना. मी गेले नसते टेनीस खेळायला.” सायलीने लाडिकपणे तक्रार करत म्हटले.

“अगं ते? ते माझे अचानक ठरले. म्हणून सांगता आले नाही.”

मी तिला सबब सांगितली पण मनातून म्हटले, ’अगं तुला जर सांगितले असते आणि तू घरी राहिली असती तर तुझ्या मम्मीला चोंबळायला मिळाले असते का मला? तुझ्या मम्मीची पुच्ची चोखायला मिळाली असती का मला?’

पण चेहर्‍यावरून तसे काही न दाखवत मी तिला सोडले आणि दरवाजा लावून घेतला. मग मी तिच्या खांद्यावर हात टाकत व ती मला बिलगत आम्ही चालायला लागलो. सायली पटकन म्हणाली,

“अरे मामा, माझे कपडे घामाने भिजलेत. तुझे कपडे खराब होतील ना त्याने.”

“राहू दे गं, नाही खराब होत.” असे बोलून मी तिला अजून जवळ ओढले.

मग काय, कसे आहे, काय चाललेय, असे बोलत बोलत आम्ही चालत चालत सोफ्याजवळ आलो.

आम्ही जेमतेम आठ दहा सेकंद तसे चिकटून चालत होतो आणि मला काहीतरी वेगळीच संवेदना जाणवत होती. ती कसली होती हे माझ्या लक्षात येत नव्हते. सोफ्याजवळ आल्यावर सायली मोठ्या सोफ्यावर ‘हुश्श!’ करत बसली आणि मी तिच्या समोर सिंगल सोफ्यावर बसलो. माझी पाठ कोपऱ्यात फोनवर बोलत असलेल्या मायादिदीकडे होती. मग मी सायलीशी गप्पा मारायला लागलो.

गप्पात तिच्या मम्मीचा विषय निघाला तर मी वैतागत तिला सांगितले की तुझी मम्मी खूप वेळ झालाय फोनवर तिच्या मैत्रिणीशी बोलतेय म्हणून. सायलीने त्रासिक चेहरा करत म्हटले की मम्मीची ती एक मैत्रिण ’सुनीता’ असेल जिच्याशी ती तासन तास गप्पा मारत असते.

मग आम्ही इतर विषयावर गप्पा मारायला लागलो. सायली सोफ्यावर इकडे तिकडे रेलत, हसत-खिदळत बोलत होती. मीपण मजेशीर गोष्टी सांगून तिला हसवत होतो. पुढे होऊन हसताना तिच्या छातीचे उभार हिंदळत होते.

अचानक मला स्ट्राईक झाले की मघाशी येताना मला वेगळ्या संवेदना कसल्या होत होत्या!! मला सायलीच्या मऊ मऊ छातीच्या उभारांचा स्पर्श जाणवत होता आणि त्याने मला स्ट्रेंज फिलिंग होत होते. नकळत मी चोरून सायलीचे निरीक्षण करायला लागलो.

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!