प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो.

मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून आपल्या जि‍भेने माझी जीभ स्वत:च्या तोंडात ओढून घेतली. मग माझ्या जि‍भेवर तिने जणू हल्ला केला!

कसून आमचे तोंड एकमेकांच्या ओठांवर दाबलेले होते आणि आम्ही त्वेषाने एकमेकांची जीभ चोखत होतो. शेवटी माझा श्वास कोंडला आणि मी तोंड बाजूला घेत ऊर भरून श्वास घेतला.

मी सोफ्यावर बसलो होतो आणि ती माझ्या मांडीवर बसली होती. मी सायलीच्या बगलेत हात घालून तिला पकडलेले होते तिने माझ्या खांद्यावर हात टाकून मला पकडलेले होते. आम्ही वासनामय नजरेने एकमेकांकडे पहात होतो. तासभरापूर्वी आम्ही नॉर्मल मामा-भाची होतो आणि आता कामांध झालेले पुरूष-स्त्री होतो.

मी सायलीच्या डोळ्यात खोलवर पहात तिला म्हटले,

“सायली, तुला कळतेय ना तू काय करतेय ते? म्हणजे मी तुझ्यावर काही जबरदस्ती तर करत नाही आहे ना??”

“नाही मामा, अजिबात नाही. मी माझ्या मर्जीनेच तुमच्याबरोबर हे करतेय.”

“तुला आवडतेय मी जे काही करतोय ते? मी असा वयस्कर आणि तू अशी यंग तरूणी?” मी विचारले.

“मामा, तुला वयस्कर कोणीही म्हणणार नाही. तू किती यंग, हॅन्डसम दिसतोस!”

“चल काहीतरीच काय, तू उगाच माझी स्तुती करतेय.” मी लाडाने म्हणालो.

“नाही, अजिबात नाही. मला तू नेहमी देखणा वाटतोस! टू टेल यु द ट्रूथ. मी अनेकदा तुझ्याबद्दल फॅन्टसी केली आहे.” सायली शरमत म्हणाली.

“काय सांगतेस! खरंच?? काय करतो मी तुझ्या फॅन्टसीमध्ये?” मी तिला जवळ ओढत म्हणालो.

“सगळे काही. जे मला माहितीय. जे तुम्ही पुढे करणार आहात ते.” तिने लाजत म्हटले.

“हंम्म्म. काय करणार आहे मी? सांग ना मला.” मी तिला अजून उत्तेजित करायला बोलत होतो.

“ते तुम्हाला जास्त चांगले माहीत! तुम्ही जास्त अनुभवी आहात. जे काही कराल ते मला खूप आवडेल!” तिने डोळे मिटून घेत मादक स्वरात म्हटले.

आवेशात मी पुन्हा सायलीला आवळले आणि तिच्या ओठांचे एक चुंबन घेतले. मग मी तिच्या हनुवटीचे एक चुंबन घेतले. आपोआप तिचे डोके मागे झाले आणि मी माझे ओठ खाली सरकवत तिच्या मानेवर एक चुंबन घेतले.

पुन्हा आपोआप तिचे अंग वर झाले आणि तिच्या छातीचे गोळे वर माझ्या तोंडाच्या दिशेने उभे राहले. मी मान खाली करून तिच्या छातीच्या गोळ्यांकडे पाहिले. टी-शर्टमध्ये तिचे ते मदमस्त गोळे पुष्ट दिसत होते!

तिने आत ब्रेसीयर घातलेली नव्हती तेव्हा तिची ताठ झालेली बोंडूस टी-शर्टला जणु भोक पाडून बाहेर यायला बघत होती. न राहवून मी तोंड तिच्या ताठलेल्या बोंडावर नेले. तिच्या टी-शर्टवरूनच मी तिचा बोंडूस चोखायला लागलो.

एक तिच्या पाठीवर ठेवून तिला पकडून तर दुसरा हात पुढे तिच्या गोळ्यावर आणून मी तिचा एक गोळा वर उचलला आणि तिचा बोंडूस चुरपू लागलो. जरी टी-शर्टचा कपडा मध्ये होता तरी मला वेगळीच मजा वाटत होती.

न राहवून मी तिच्या बोंडाचा चावा घेतला! मी इतक्या जोराने चावलो नाही की तिला त्रास होईल पण इतका जरूर चावलो की तिच्या तोंडून ’ओहहह मामाऽऽऽ’ करत चित्कार बाहेर पडला!

ते चावे, ती चुंबने डायरेक्ट सायलीच्या नग्न गोळ्यांवर द्यायची मला उर्मी आली! मी तिच्या टी-शर्टला हात घातला आणि तो वर करायला लागलो. सायली माझ्यापेक्षा जास्त तयार होती आणि तिने पटकन आपले हात वर करून मला टी-शर्ट काढायला मदत केली.

एका झटक्यात तिचा टी-शर्ट निघाला आणि ती कंबरेच्या वर नग्न झाली! माझी नजर तिच्या नग्न कबुतरांवर खिळली! मी कल्पना केली होती तशीच तिची कबुतरे गिर्रेबाज, भरलेली आणि पुष्ट होती! त्यांच्या चोची चांगल्याच लांब आणि कडक दिसत होत्या. आता तिच्या उघड्या चोचीत तोंड घालायची वेळ आली होती.

तिचे गोळे दोन्ही हातांनी धरून मी आळीपाळीने तिच्या गोळ्यावरची दोन्ही बोंडूस चोखायला, चुरपायला लागलो. तिचे गोळे दाबत मी ते चोखत होतो. सायली त्याने चेकाळत होती आणि खाली अस्वस्थपणे हलत होती. माझे डोके धरून ती अजून माझे तोंड आपल्या गोळ्यांवर दाबत होती.

माझ्या लंडाचा स्पर्श तिच्या योनिला होत नव्हता म्हणून ती पुढे पुढे होत तो स्पर्श करायला बघत होती. मध्ये मध्ये मी तिचे गोळे सोडून देत हात मागे तिच्या कूल्ह्यांवर नेत होतो आणि ते कुस्करत तिला पुढे ओढत होतो. शेवटी तिने आपली योनी माझ्या लंडावर दाबलीच!

स्कर्टच्या कपड्याचा अडसर मध्ये होता पण तरीही मला तिच्या योनिची धग जाणवत होती! आता तिच्या योनिकडे लक्ष देण्याची वेळ आली होती! मी सगळे थांबवून तिला माझ्या मांडीवरून उठवले आणि माझ्या पुढे उभे केले.

एक क्षण वर मी तिच्या डोळ्यात पाहिले आणि तिला पुढील गोष्टीची मुक संमती मागितली. तिने आपले डोळे मिटून मला संमती दिली! मी तिच्या कंबरेवर तिच्या स्कर्टमध्ये बोटे खुपसली आणि तो खाली खेचू लागलो.

तिच्या स्कर्टचे इलास्टिक तिच्या बेंबीच्या जेमतेम खाली होते पण आता जेव्हा तिचा स्कर्ट खाली सरकत चालला होता तेव्हा मला तिची गोलाकार मादक बेंबी स्पष्ट दिसायला लागली. सपाट पोटावर बेंबीचा तो गोलाकार खड्डा अतिशय मोहक दिसत होता!

तिच्या बेंबीकडे मंत्रमुग्ध होऊन पहात मी तिचा स्कर्ट खाली सरकवत होतो. स्कर्ट तिच्या पायात पडला आणि माझ्या पायाला त्याचा स्पर्श झाला तेव्हा मी भानावर आलो! झटकन माझी नजर तिच्या बेंबीखाली तिच्या योनिवर गेली!

तिची नग्न झालेली योनी प्रथमच माझ्या नजरेस पडली! सायलीच्या योनिभागावर एकही केस नव्हता. तिची योनी तुळतुळीत शेव्ह केलेली होती! केसांची बारीकशी लवही तिच्या योनिवर नव्हती. जणु आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी तिने तेथील केस काढून टाकले असावे इतकी ती चिकनी दिसत होती!

सायलीच्या योनिचा गोरा गोरा भाग फुललेला होता. त्या फुललेल्या भागावर एक बारीक उभी चीर होती. चीरेचे तोंड जास्त उघडे नव्हते. चीरेच्या वरच्या टोकाला तिचा योनिदाणा मुकुट शिरोमणीसारखा शोभून दिसत होता.

वीस वर्षाच्या मादक तरूणीची ती कोवळी योनी होती! डबल रोटीप्रमाणे भरलेली, फुललेली! मी सोफ्यावर बसलो होतो आणि ती पुढे उभी असल्याने तिची योनी बरोबर माझ्या तोंडाच्या लेवलला होती. बघताच क्षणी तोंड त्या योनित घालावेसे वाटत होते.

मी उतावळेपणा दाखवला नाही आणि सावकाश वेळ घेत पुढील हालचाली करू लागलो. तिचा एक पाय धरून मी वर घेऊ लागलो. तिने तो ढिल्ला सोडला आणि मला जे करायचे ते करू देत होती. तिचा तो एक पाय उचलून मी सोफ्यावर माझ्या कंबरेजवळ ठेवला.

एक पाय जमिनीवर आणि एक पाय गुडघ्यात दुमडून वर सोफ्यावर ठेवलेला अश्या अवस्थेत आता ती उभी होती. मी तिच्या उभ्या पायाची मांडी कुरवाळत तिच्या आडव्या पायाच्या मांडीवर माझे ओठ ठेवले. मग तिची ती मांडी मी चुंबू लागलो. तिच्या मांडीवर हलकी चुंबने देत देत मी हळुवारपणे तिच्या योनिकडे प्रवास चालू केला.

मी जे काही करत होतो त्याने सायली चेकाळत होती! तिचे अंग थरथरत होते आणि तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडत होते! माझ्या केसांमध्ये बोटे खुपसून ती माझे केस धरत होती. माझे तोंड आपल्या योनिवर आणायची तिला घाई झाली होती.

ती माझे केस धरून माझे तोंड तिच्या योनिकडे वळवत होती. पण मी अजिबात घाई न करता वेळ घेत होतो. मला तिला थोडे तरसवायचे होते तेव्हा मी मुद्दाम तिच्या मांडीवर जास्त वेळ चुंबत राहलो. पण मला सुद्धा मनातून तिच्या योनिवर तोंड न्यायची तीव्र इच्छा होती तेव्हा मी जास्त टाईमपास केला नाही.

सायलीच्या मांडीवरून मी चुंबत चुंबत तिच्या जांघेत आलो. तिच्या जांघेच्या रेषेत मी जीभ फिरवली तेव्हा ती वेडीपिसी झाली! तिच्या जांघेची रेषा मी ओठांनी चुंबू लागलो तेव्हा ती माझे तोंड जबरदस्ती आपल्या योनिवर आणायला लागली.

मी मुद्दाम तोंड घटत धरून ठेवले आणि तिला अजून काही क्षण तरसवले. श्वास बाहेर सोडताना माझ्या नाकातील गरम हवा मी तिच्या योनिभागावर टाकून तिला अजून गरम करत होतो. शेवटी ती बिथरली आणि तिने चांगलाच जोर लावून माझे तोंड योनिवर न्यायचा प्रयत्न केला.

तेव्हा माझा नाईलाज झाला! मी तोंड सायलीच्या योनिला लावले आणि तिने ते अजून दाबून घेत माझ्या तोंडात तिची योनी जवळ जवळ भरली! ‘हम्म्म्मऽऽऽऽ’ ऊर भरून मी तिच्या योनिचा वास घेतला!

तिच्या ह्या योनिचा वास मी तिच्या पॅन्टीवरून घेतलेला होता. बाथरूममध्ये तिच्या पॅन्टीचा वास घेताना मला वाटलेही नव्हते की इतक्या लवकर मला तिची ही योनी हुंगायला मिळेल. सायलीची योनी हुंगायला मिळाली हे माझ्यासाठी अनपेक्षित सुख होते!

सायलीच्या कोवळ्या मादक योनिचा नशीला वास डायरेक्ट तिच्या योनिवरून घेऊन मी तृप्त झालो आणि मी माझे तोंड उघडून माझी जीभ तिच्या योनिला लावली! माझ्या जि‍भेच्या ओलसर स्पर्शाने सायलीच्या अंगाला झटका बसला आणि ती चेकाळली! मी नुसता जि‍भेचा स्पर्श करून थांबलो नाही तर ‘लपक लपक’ करत तिची योनी चाटायला लागलो.

आधी नुसती हळुवारपणे चाटल्यावर मी थोडा जोर लावून माझी जीभ घासत तिची चीर चाटू लागलो. जि‍भेच्या शेंड्याने तिच्या योनिची चीर मी छेदली आणि आत शिरकाव केला आणि मग हावरटासारखा मी सायलीच्या कोवळ्या योनिचा रस डायरेक्ट तिच्या योनिच्या आतून चाटून घेऊ लागलो.

सायलीची योनी चांगलीच ओली झाली होती! गरम गरम लाव्हा तिच्या योनितून बाहेर पडतोय असे मला वाटत होते. माझे नाक आणि जीभ मी भट्टीत घातल्यासारखा गरमपणा मला जाणवत होता! न राहवून मी माझ्या हाताची दोन बोटे तिच्या चीरेच्या दोन्ही बाजूला ठेवली आणि तिची चीर फाकवत जमेल तितकी आत जीभ घालून तिची योनी चोखायला लागलो.

सायली चेकाळत आपली कंबर हलवत माझ्या तोंडावर आपली योनी घासत होती. तसे उभे राहून योनी चोखून घेणे तिला असह्य झाले आणि तिने जोर लावत माझे तोंड मागे ढकलले. सायलीच्या अंगात वासनेची आग संचारली आणि तिने मला मागे ढकलत सोफ्याच्या बॅकवर मला डोके ठेवायला भाग पाडले.

आपली योनी माझ्या तोंडावर दाबून धरत तिने सोफ्यावर माझ्या कंबरेजवळ आपले दोन्ही गुडघे ठेवले आणि ती वर चढली! पूर्ण वेळ तिची योनी माझ्या तोंडावर दाबलेली होती आणि माझी जीभ तिच्या योनिच्या चीरेत होती.

आता मी मागे रेलून पडलो होतो आणि सायली माझ्या अंगावर चढून माझ्या तोंडावर आपली योनी घासत होती. मी तिची गांड दाबत तिची योनी अजून माझ्या तोंडावर दाबून घेत होतो. सायली सोफ्याच्या बॅकवर आपले हात रोवून त्वेषाने आपली योनी माझ्या तोंडावर वरखाली घासत होती.

आता सायली जास्त तीव्र झाली होती आणि जवळ जवळ माझे तोंड झवत होती. तिचा दाणा माझ्या तोंडावर चांगलाच रगडला जात होता तेव्हा तिची कामवासना वेगाने तृप्तीच्या शिखरावर पोहचत होती. माझा लंड खाली सडकून कडक झाला होता आणि पायजम्यात त्याचा तंबू झाला होता.

मी सायलीची योनी चोखता चोखता माझा पायजमा अंडरवेअरसकट खाली केला आणि लंड मोकळा केला. पायजमा काढून मी खाली पूर्ण नागडा झालो आणि माझा लंड मोकळ्या हवेत ताठ उभा राहला. कुठल्याही क्षणी त्याला चान्स मिळाला की तो सायलीच्या कोवळ्या योनित चढाई करायला सज्ज होता!

अचानक सायलीने एक आर्त किंचाळी फोडली! माझ्या डोक्यावरील केस घटत धरून ती पिसाटल्यासारखी माझे तोंड आपल्या योनिवर घासू लागली. माझ्या तोंडावर आपला दाणा रगडत ती झडायला लागली. तिचे अंग थरथरत होते आणि ती गुरगुरत होती.

त्वेषाने ती आपली योनी घासत स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत होती. घासून घासून तिची योनी लालीलाल झाली होती! झडल्यामुळे त्यातून रस बाहेर पडत होता जो माझ्या तोंडावर बरबटला जात होता. प्रचंड आवेशाने सायली हलत होती आणि माझ्या तोंडावर झडत होती.

तिची कामतृप्ती झाली आणि ती शांत होत गेली. तिच्या झडण्याचा भर ओसरत गेला आणि तिच्या हालचाली मंदावत गेल्या. शेवटी ती पूर्ण शांत झाली आणि माझ्या तोंडावरून बाजूला झाली. झडल्याने तिच्या अंगातील शक्ती कमकुवत झाली आणि ती धाडकन बाजूला सोफ्यावर पडली.

सोफ्यावर पालथी पडून ती धापा टाकत दम घेऊ लागली. मी तसाच मागे रेलून पडलो होतो आणि जेव्हा सायली माझ्या बाजूला पडली तेव्हा मी सरकून तिला जागा करून दिली होती. आता पालथ्या पडलेल्या सायलीच्या नग्न देहाकडे पाहून मी माझा लंड हलवायाला लागलो.

ती कुशीवर पडलेली पाठमोरी मला दिसत होती. तिचे गरगरीत गोलाकार नितंब मादक दिसत होते. दोन नितंबाच्या मधल्या फटीतून मला तिची ओलसर योनी मागून दिसत होती. डबलरोटीप्रमाणे फुललेली योनी नितंबाच्या मध्ये दबलेली होती आणि जणु मला खुणावत होती!

आता माझ्या त्या कोवळ्या भाचीला झवायची वेळ आली होती! तिच्या मादक कोवळ्या लुसलुशीत योनित लंड घालून तिला झवायची वेळ आली होती!

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!