प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते!

वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा ज्याला सायली झवायला मिळाली? कोणी तिच्या त्या कोवळ्या योनित लंड घातला असावा? तिचे ते पुष्ट भरीव गोळे कोणी कुस्करले असतील? कोणी तिचे ते बॉल दाबले असतील, चोखले असतील?

कदाचित तिची योनी कोणी तरी चाटली असेल. तिचा दाणा कोणी तरी चोखला असेल. तिच्या तोंडात कोणी तरी लंड दिला असेल. कोणाचा तरी भाग्यवान लंड तिने चोखला असेल. कोणी तरी आपला चीक तिच्या तोंडात गाळला असेल. कोणाचा तरी चीक तिने गिळला असेल. ओह गॉड! किती एक्सायटींग! किती लकी असेल तो मुलगा!

सायलीला कोण झवले असेल त्याच्या विचाराने मी इतका एक्साईट झालो की माझा लंड सटकन ताठ झाला! लूज पायजम्यातून त्याचा फुगीरपणा चांगलाच दिसायला लागला. पण मला आता त्याची फिकीर नव्हती. सायलीच्या जरी ते नजरेत आले तरी त्याचे मला काही वाटणार नव्हते.

माझ्या मनात भलतेच विचार चालू झाले. जर सायलीला इतर कोणी झवले होते तर मग मला तिला झवायला मिळायचा चान्स होता. मी जर प्रयत्न केला तर ती मला झवायला देऊ शकत होती. लग्ना आधीच तिने जर कोणाबरोबर सेक्स केला होता तर मग मी चान्स मारून का नाही तिला झवायचे? मला प्रयत्न करून बघायला हरकत नव्हती.

अश्या विचाराने माझी उत्तेजना कमालीची वाढली! नाही म्हटले तरी आमच्या त्या संभाषणाने सायली सुद्धा एक्साईट झाली असावी. तिचे लक्ष माझ्या पायजम्यातील उंचवट्याकडे जात होते. माझ्या लंडाचा फुगीरपणा बघून तीपण उत्तेजित होत असावी कारण ती अस्वस्थ हालचाल करत वेगळ्याच नजरेने माझ्याकडे बघत होती. ती सारखी आपल्या ओठावर जीभ फिरवत होती.

शेवटी तिला राहवले नाही आणि तिने बिनधास्त माझ्या लंडाच्या उंचवट्याकडे पहात मला विचारले,

“मामा, चांगलाच एक्साईट झाला आहेस वाटतोय? कसला विचार करतोयस एवढा?”

इतर कुठली वेळ असली असती तर मी काहीतरी उत्तर दिले असते पण त्या क्षणी मी जे उत्तर देईल त्यावर आमच्यातील पुढील संबंध अवलंबून होते. तेव्हा मी विचार करत तिला उत्तेजितपणे म्हणालो,

“तुझ्या त्या पॅन्टीचा विचार करतोय. तुझ्या घामाच्या वासाचा विचार करतोय.”

“हंम्म्म्मऽऽऽ नुसत्या विचारानेच तू इतका एक्साईट झाला आहेस??” तिने कुतुहलाने विचारले.

“हो! तुझ्या घामाचा वास मला परत एकदा जाणवला. असे वाटतेय की पुन्हा तो वास नाकात भरून घ्यावा.” मी धुंदीत असल्यासारखे म्हणालो.

“मग जा बाथरूममध्ये, घे ती पॅन्टी पुन्हा, घे तिचा वास आणि मघाशी अर्धवट राहलेला तुझा कार्यक्रम उरकून टाक.” सायली पटकन म्हणाली.

“मीपण तोच विचार करत होतो.” मी हसून म्हणालो.

“मग मी आणून देऊ का तुला ती पॅन्टी? तू इथेच माझ्यासमोर तो कार्यक्रम कर.” सायली झटकन म्हणाली.

ते ऐकून तर मी सॉलीडच एक्साईट झालो! सायली मला तिच्यासमोर तिच्या पॅन्टीशी खेळायला सांगत होती. तिच्या समोर पॅन्टीशी खेळून मला मूठ मारायला सांगत होती. ह्या क्षणाचीच तर मी वाट बघत होतो! मी तिच्याकडे रोखून पहात उत्तेजितपणे विचारले,

“आर यु श्युअर? तुझ्यासमोर येथे करू मी??”

“हो! माझी काही हरकत नाही,” सायली बिनधास्तपणे म्हणाली आणि पुढे तिने म्हटले, “म्हणजे तुला ऑकवर्ड वाटणार नसेल तर.”

“छे छे! मला कशाला ऑकवर्ड वाटेल? उलट तुला ऑकवर्ड वाटायला पाहिजे. तुला जर वाटत नाही तर मलापण वाटणार नाही.” मी खुश होत म्हणालो.

“ओके देन, लेट्स डु ईट! मला बघायला मजा वाटेल!,” सायली उत्तेजितपणे म्हणाली.

“आणि नंतर काही घडले तर? म्हणजे! काहीतरी वेगळे एक्सायटींग?” मी मुद्दाम सूचकपणे तिला म्हणालो.

“घडू दे. बघू तरी काय एक्सायटींग घडते ते. मी जाऊन ती पॅन्टी आणते.”

असे बोलून सायली जागेवरून उठली. पण तिच्या डोक्यात काय आले कोणास ठाऊक? पण ती परत खाली बसली आणि तिने चावटपणे हसत म्हटले,

“अरे पण मामा, आता त्या पॅन्टीला तसा वास राहला नसेल. मी फ्रेश काढून ठेवली होती तो वास आता निघून गेला असेल.”

“हो! वास गेला असेल खरा, पण हरकत नाही! चालेल ती पॅन्टी मला.” मी उतावळा झालो होतो म्हणून पटकन म्हणालो.

“आपण असे केले तर? तुला मी फ्रेश वासाची दुसरी पॅन्टी देते.” ती साळसुदपणे म्हणाली.

“म्हणजे काय? कुठल्या पॅन्टीबद्दल बोलतेय तू??” मी न समजून भोळसटपणे विचारले.

सायली माझ्याकडे बघून चावटपणे हसली आणि ती मागे रेलून बसत तिने आपले पाय थोडे फाकवले. मग ती हळूहळू आपला स्कर्ट वर करू लागली. मी श्वास रोखून तिच्या हाताकडे पाहू लागलो आणि हळूहळू तिचा स्कर्ट वर होत गेला.

आधी मला तिच्या मांड्या दिसत गेल्या आणि मांड्यांच्या वर स्कर्ट गेला तेव्हा तिच्या जांघेचा भाग दिसला! आणि मग तिने स्कर्ट पूर्ण वर घेत कंबरेवर आणला आणि आतली तिची लाल रंगाची पॅन्टी मला दाखवली!

“मी ह्या पॅन्टीबद्दल म्हणतेय.” उत्तेजनेने भरलेला मादक आवाज काढत ती म्हणाली.

आई गऽऽऽ! तिच्या योनिवर ताणलेली लाल पॅन्टी पाहून माझ्या लंडाने एक आचका दिला आणि मी गपकन त्याला पायजम्यावरून पकडले! सायलीच्या योनिवरची पॅन्टी पाहून जवळ जवळ माझा लंड गळायलाच आला पण मी त्याला पकडून गच्च दाबला आणि माझे स्खलन रोखून धरले!

प्रयत्नाची शर्थ करत मी माझ्या कामभावना कंट्रोल केल्या आणि गळायची ती नामुष्की कशीबशी टाळली! सायलीच्या पॅन्टीकडे पाहून मी जोराने श्वास घेऊ लागलो आणि माझा लंड दाबू लागलो. नुसते पॅन्टी दाखवून तिने मला उत्तेजित केले ह्याचा अभिमान सायलीच्या चेहर्‍यावर पसरला! तिने उत्तेजित स्वरात मला विचारले,

“चालेल ना मामा तुला ही पॅन्टी? माझ्या योनिवरची ही फ्रेश पॅन्टी. एकदम फ्रेश वास आहे तिला, माझ्या जांघेतील घामाचा आणि माझ्या योनिच्या रसाचा. ओहहहऽऽऽ.”

तसे उत्तेजित बोलून सायलीची स्वत:ची उत्तेजना भडकली आणि ती पॅन्टीवरून आपल्या योनिवर बोटे फिरवू लागली. मला माझ्या भावना कंट्रोल करणे कठीण जात होते तेव्हा मी उतावळेपणे म्हटले,

“नको वेळ घालवू, सायली. दे ती तुझी फ्रेश पॅन्टी. माझा जीव कासावीस झालाय तिचा वास घ्यायला.”

“ओहहहऽऽऽ माऽऽऽमाऽऽऽ देते हं तुला, माझी पॅन्टी काढून.”

असे बोलून सायलीने कंबरेवर आपल्या पॅन्टीत बोटे खुपसली आणि ती पॅन्टी काढू लागली. किंचित वर होऊन तिने आपल्या कूल्ह्याखालची पॅन्टी खाली सरकवली आणि एका झटक्यात मांड्यांच्या खाली ढकलली.

पुढे होऊन तिने पॅन्टी आपल्या पायात सरकवली. मला तिची योनी दिसण्याची आशा होती पण तिचा कंबरेच्या वर सरकवलेला स्कर्ट तिच्या योनिवर पडला आणि तिची योनी झाकली गेली. तिने पायातून पॅन्टी काढली आणि ती पॅन्टी घेऊन उभी राहिली.

मी श्वास रोखून तिच्या हालचाली बघत होतो. माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि मी त्याला पायजम्यावरून दाबत होतो. कधी एकदा तिची ती योनिवरून काढलेली फ्रेश पॅन्टी माझ्या हातात येतेय आणि कधी मी तिचा वास घेतोय, ती तोंडात घालून तिची चव घेतोय असे मला झाले!

मला वाटले सायली तेथूनच पॅन्टी माझ्याकडे टाकेन पण ती आपली पॅन्टी घेऊन माझ्या जवळ यायला लागली. तिच्या-माझ्यातील अंतर कमी कमी व्हायला लागले तसे माझ्या हृदयाची धडधड वाढायला लागली. तिची धडधडही वाढत होती कारण तिच्या स्तनाचे गोळे भात्यासारखे वरखाली होत होते.

आता सायली जवळ येऊन तिच्या पॅन्टीने काय करेल ह्याची प्रचंड उत्सुकता माझ्या मनात होती. शेवटी एकदाची ती माझ्याजवळ पोहचली! माझ्या पासून एक पाऊल मागे उभी राहत तिने दोन्ही हाताने आपली पॅन्टी माझ्या नजरेसमोर पसरवून धरायला सुरूवात केली.

कंबरेचे इलास्टिक थोडे ताणत तिने पॅन्टी व्यवस्थित धरली आणि मादक आवाज काढत म्हणाली,

“मामा, कशी दिसते माझी पॅन्टी?”

“सुपर्ब! माईंड ब्लोईंग!” मी उत्तेजितपणे म्हणालो.

“तुला कधी वाटले होते का? मी अशी तुझ्यासमोर माझी पॅन्टी धरेल.”

“कधीही नाही.” मी प्रामाणिकपणे कबूल करत म्हटले.

“तुला वाटले होते का? माझ्या योनिवर घातलेली पॅन्टी मी तुला अशी काढून दाखवेन.” तिचे आपल्याच धुंदीत बोलणे चालू होते.

“स्वप्नातही नाही. अगदी वाईल्ड स्वप्नात सुद्धा नाही.” मी चेकाळत उत्तर दिले.

“आणि तू कधी कल्पना तरी केली का? की मी स्वत: तुझ्या नाकावर माझी पॅन्टी दाबून तुला तिचा वास देईल.”

असे बोलून सायलीने तिची पॅन्टी माझ्या नाकावर दाबली. बरोबर तिच्या योनिचा भाग माझ्या नाकावर दबला गेला. मी काही बोलूच शकलो नाही आणि ’हंम्म्म्मऽऽऽऽऽ’ करत मी ऊर भरून तिच्या फ्रेश पॅन्टीचा वास घेतला!

सायलीच्या योनिवरून नुकतीच काढली गेलेली पॅन्टी. माझ्या भाचीच्या कोवळ्या योनिवरची पॅन्टी! तिच्या योनिरसाने ओली झालेली पॅन्टी! ऊफऽऽऽऽ! काय धुंद करणारा गंध होता तिच्या पॅन्टीला!! योनिच्या घामाचा आणि रसाचा मिश्र असा तो वास कुठल्याही सुगंधी अत्तरासारखा नशिला होता!

मी जोरजोराने श्वास घेत तो सुवास माझ्या छातीत भरून घेऊ लागलो. खाली माझा हात माझ्या लंडावर फिरत होता. उत्तेजनेने तो प्रचंड कडक झाला होता आणि मी त्वेषाने त्याला दाबत होतो. मला राहवले नाही आणि मी सायलीच्या कंबरेला हात घालून तिला जवळ ओढले व मला चिकटून उभे केले.

नकळत माझे हात वर गेले आणि मी ते सायलीच्या दोन्ही गोळ्यांवर दाबले! तिच्या छातीची गिर्रेबाज कबुतरे मी दोन्ही हातांनी पकडून त्यांना कुरवाळायला लागलो. पण मी इतका उतावळा झालो होतो की त्या कबुतरांना नुसते कुरवाळून माझे समाधान होत नव्हते.

मग मी त्यांना कुस्करायला लागलो. तिच्या कबुतरांच्या चोची इतक्या कडक झाल्या होत्या की त्या माझ्या तळहाताला टोचत होत्या. तिच्या गोळ्यावरची स्तनाग्रे चांगलीच ताठ झाली होती आणि ‘मला ओढ, मला चोख’ असे बोलत होती.

सायलीपण चांगली उत्तेजित झालेली होती आणि तिच्या तोंडून उसासे बाहेर पडत होते. उत्तेजनेने तिच्या छातीचे गोळे भात्यासारखे वर खाली होत होते. तिचे तोंड उघडे होते आणि मान किंचित मागे करून तिने डोळे अर्धवट मिटले होते.

माझ्या नाकावर तिने धरलेली पॅन्टी ती खाली सरकवू लागली. पॅन्टीचा तिच्या योनिचा भाग तिने माझ्या ओठांवर आणला आणि बोटांनी तो दाबला. तिच्या योनिच्या भागाची पॅन्टी ती माझ्या तोंडात कोंबू लागली.

सायली मला तिच्या त्या फ्रेश पॅन्टीची चव देत होती. जेव्हा तिने तो भाग माझ्या तोंडात आपल्या बोटासकट कोंबला आणि जेव्हा माझी जीभ त्या भागाला आणि तिच्या बोटांना लागली तेव्हा तिने ‘ओहहह माऽऽमाऽऽऽ’ करत एक चित्कार सोडला!!

मी हावरटासारखा सायलीची पॅन्टी तिच्या बोटासकट चोखायला लागलो. ती स्वत: तिची पॅन्टी माझ्या तोंडात कोंबत तिच्या योनिची चव मला देत होती. तिच्या पॅन्टीबरोबर तिची बोटे चोखताना एक वेगळेच एक्सायटींग फिलिंग मला जाणवत होते. मी तिचे बॉल दाबत दाबत पॅन्टी चोखत होतो.

शेवटी मला राहवले नाही आणि मी हात सायलीच्या कंबरेवर आणून तिला माझ्या मांडीवर बसायला भाग पाडले. ती तिचे पाय माझ्या पायाच्या दोन्ही बाजूला टाकून माझ्या मांडीवर बसली. ती इतक्या जवळ बसली खरी पण माझ्या लंडाचा तिच्या योनिला स्पर्श होत नव्हता.

माझा उभा कडक लंड तिच्या जांघेत खुपलेला होता. मी माझ्या तोंडातील तिची पॅन्टी आणि बोटे बाहेर काढली. तिने वर केलेली मान हळूच खाली केली आणि आपले मिटलेले डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले. तिच्या डोळ्यात मला कामवासना भरलेली दिसली! माझ्या डोळ्यातील वासना तर ती आधीपासूनच बघत होती.

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!