प्रणय वेडी भाग : ७

“ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी.” मी सरळ सरळ कबूल केले.

“हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??” तिने हसून विचारले.

“बघायला.” मी म्हणालो.

“बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??” तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले.

“बघायला. तुझ्या पॅन्टीचा पॅटर्न, डिझाईन, ब्रॅन्ड, वगैरे वगैरे.” मी म्हणालो.

“हॅ. ती पॅन्टी काही इतकी फॅन्सी नव्हती. सिंपल सफेद पॅन्टी होती ती.” तिने हसून म्हटले.

“मग काय झाले? तेच तर बघायला घेतली होती.” मी हसून म्हणालो.

“बरं मग ती पॅन्टी बघताना तुझा दुसरा हात खाली तेथे का होता??” तिने चावटपणे हसत विचारले.

“खाली? कुठे??” मी मुद्दाम विचारले.

“खाली, तुझ्या तिथे, पायजम्याच्या आत आहे त्यावर.” सायलीने बिनधास्त माझ्या लंडाकडे बघत म्हटले.

“ते असेच. मला जोराची लघवीला लागली होती म्हणून.” मी उत्तर दिले.

“मामा, मी काही दुधखुळी नाही. पुरूष स्त्रियांची पॅन्टी घेतो तेव्हा त्याला काय होते ते मला माहीत आहे.”

“तुला काय माहीत? आणि काय होते त्याला??” मी उलट तिला प्रश्न केला.

“कमॉन मामा, मला सगळं कळते हं.” तिने हसून म्हटले.

“माहिती आहे तर सांग ना.” मी तिला बोलायला भाग पाडत होतो.

“पुरूष एक्साईट होतात. तूपण एक्साईट झाला असशील.” तिने हसून म्हटले.

“येस, यु आर राइट! मी एक्साईट झालो होतो!” मी बिनधास्त म्हटले.

“का? का एक्साईट झाला होतास?” सायलीने कुतुहलाने विचारले.

“खरं सांगू की खोटे सांगू?” मी तिला विचारले.

“ऑफकोर्स, खरे सांग!”

“बरं ठीक आहे, सांगतो. ते मी तुझ्या घामाच्या वासाने एक्साईट झालो!” मी शांतपणे म्हणालो.

माझे उत्तर ऐकून सायली अवाक झाला! ती तोंड वासून माझ्याकडे आश्चर्याने बघत बसली. तिला पुढे काय बोलावे ते कळेना. तिने कसेबसे म्हटले,

“घामाच्या वासाने? तेपण माझ्या? का? कसे काय?? घामाचा वास इतका एक्सायटींग असतो??” तिने प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.

“हो. असतो. एकदम एक्सायटींग असतो आणि एकदम एक्साईट करतो.” मी तंद्रीत म्हणालो.

“तू काय ‘स्वेट स्मेल फेटीश’ आहेस?” सायलीने पटकन विचारले.

“येस्स, आहे!” मी कबूल करत म्हटले.

“वाऊ मामा! कुलऽऽऽ!”

सायली उत्साहाने म्हणाली आणि कुतुहलाने मला ह्या ’स्वेट स्मेल फेटीश’ बद्दल विचारायला लागली. मीपण उत्साहाने तिला उत्तर द्यायला लागलो. तिने मला ही सवय का, कशी आणि कधी लागली त्याबद्दल विचारले आणि मी मला सुचेल तसे उत्तर देत गेलो.

मी तिला सगळे सांगितले. मी पॅन्टी घेऊन कसे त्याचा वास घेतो, कसे पॅन्टी चुंबतो, तोंडात घेऊन कसे ती चोखतो आणि शेवटी पॅन्टी लंडावर गुंडाळून कसे त्यात चीक गाळतो. ते सगळे सगळे मी तिला सांगितले.

जस जसे ती मला विचारत गेली आणि मी उत्तर देत गेलो तस तसे तिला मजा वाटत गेली आणि ती ‘वाऊऽऽ ओहहहऽऽ कूलऽऽऽ.’ वगैरे बोलून आपल्या भावना व्यक्त करत गेली. शेवटी तिने मला विचारले,

“मग माझी पॅन्टी तू फर्स्ट टाईम घेतलीस की या आधीही घेतली होती?”

“वेल, तुझी पॅन्टी मी फर्स्ट टाईम आज घेतली. ते तू टेनीस खेळून आली होतीस आणि घामाने भिजली होतीस. तेव्हा तुझ्या घामाने मी एक्साईट झालो होतो. लकिली बाथरूममध्ये मला तुझी पॅन्टी मिळाली!” मी म्हणालो.

“हंम्म्मऽऽऽ मग या आधी तू कोणा कोणाची पॅन्टी घेऊन त्याचा वास घेतला आहेस?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“माझी बायको, म्हणजे तुझ्या मामीच्या पॅन्टीचा.” मी पटकन उत्तर दिले.

“ते तर तू लग्न झाल्यानंतर घेत असशील. पण लग्नाच्या आधी?” तिने विचारले.

“लग्नाच्या आधी माझ्या गर्लफ्रेन्डच्या.” मी म्हणालो.

“हॅ. तुला लग्नाआधी गर्लफ्रेन्ड नव्हती हे मला माहीत आहे. तू सांगितले होते आणि मम्मीनेपण सांगितले होते ते मला.” तिने माझे म्हणणे खोडून काढत म्हटले.

“हं. मग कोणाच्या नाही.” मी मस्करीत म्हणालो.

“बस काय. तू तर म्हणालास तुला लग्नाआधीपासून ही सवय आहे. मग सांग ना, लग्नाआधी कोणाच्या पॅन्टीचा वास घेत होतास तू?” तिने मला लाडात येऊन विचारले.

“वेल, ते सिक्रेट आहे. तुला नाही सांगता येणार.” मी गुढपणे हसत म्हणालो.

माझ्या उत्तराने सायलीचा चेहरा विचारात पडला. बहुतेक ती विचार करत असावी की मी कोणाच्या पॅन्टीचा वास घेत असावा.

काही क्षण विचार केल्यावर तिच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलले. तिचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले आणि तिने तोंडाचा आ वासला! त्यावरून मी ओळखले की तिने बहुतेक बरोबर गेस केले आहे. तिचा चेहरा पाहून मला हसू आले आणि तिने आश्चर्याने विचारले,

“मामा तू? तू मम्मीच्या पॅन्टीचा वास घ्यायचास??”

त्यावर मी फक्त गुढपणे हसलो आणि काही बोललो नाही. सायलीने अधीरपणे मला पुन्हा विचारले,

“सांग ना, मामा. खरंच तू मम्मीच्या पॅन्टीचा वास घ्यायचास??”

“हं वेल, टू टेल यु ट्रूथ, येस्स!” मी शेवटी कबूल केले!

“वाऊऽऽऽऽ अनबिलीवेबल! मामा तू स्वत:च्या बहिणीच्या पॅन्टीचा वास घ्यायचास?? कूलऽऽऽऽऽ!” सायली डोळे मोठे करत म्हणाली.

“मग काय करणार? माझ्या अवती भोवती फक्त मायादिदी असायची. तेव्हा मी तिचीच पॅन्टी घ्यायचो.” मी तिला म्हणालो.

“आणि हे मम्मीला माहीत आहे?? तू तिची पॅन्टी घेत होतास ते.”

“नाही! तिला माहीत नाही.” येथे मी तिला खोटे सांगितले.

“आणि ते तू अजूनही करतोस? म्हणजे! मम्मीची पॅन्टी घेऊन?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“वेल, येस.” मी कबूल केले.

“हंम्म्मऽऽऽ माऽऽमाऽऽऽ तूऽऽऽ नाऽऽऽ पक्का फेटीश आहेस! अमेझिंग!”

असे बोलून सायली हसायला लागली. मीपण तिच्याबरोबर हसायला लागलो.

खरे तर सायलीबरोबर ते सगळे काही बोलून मला वेगळीच उत्तेजना वाटायला लागली होती. तिच्याबरोबर माझा असा काही संवाद होईल असे मला वाटले नव्हते. तिने मला तिच्या पॅन्टीबरोबर पकडले होते तेव्हा त्याबाबत आमच्यात काहीतरी बाचाबाची होईल असे मला वाटले होते.

पण आमच्यात वेगळेच एक्सायटींग संभाषण होत होते ज्याने मी एक्साईट व्हायला लागलो. माझा लंड पायजम्यात कडक व्हायला लागला. मी पायावर पाय टाकून त्याचा फुगीरपणा लपवायला लागलो आणि पुढे सायलीला म्हणालो,

“हे बघ सायली, तुला मी माझे हे सिक्रेट सांगितले आहे. म्हणजे तुला ते माहीत पडले आहे. तेव्हा प्लीज कोणाला ते सांगू नकोस! खास करून तुझ्या मम्मीला. बाय द वे! थँक्स! थँक्स तुझ्या मम्माला सांगितले नाही म्हणून!”

“नाही नाही. मी सांगणार मम्मीला.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“हे कमॉन, सायली. डोंट डु दॅट!” मी म्हणालो.

“मी सांगणार! तिलापण कळू दे तिचा भाऊ किती घाणेरडा आहे ते.” ती हसत म्हणाली.

“ओह सायली, प्लीज सांगू नकोस ना.” मला खात्री होती की ती सांगणार नाही पण तरीही मी तिला विनंती केली.

“ओके ओके. नाही सांगणार. हंम्म्म. म्हणजे तुझे हे सिक्रेट मला माहीत आहे तर. त्याबद्दल मी तुला ब्लॅकमेल करू शकते. कळले का??” सायलीने चावटपणे हसत म्हटले.

“हो कळले. माझी काही हरकत नाही, ब्लॅकमेल व्हायला.” मी म्हणालो.

“बघ हं, मी काहीही मागेन. तुला काहीही करायला लावेल.” सायलीने मजेत मला म्हटले.

“चालेल! माझी तयारी आहे! तू मागून काय मागणार? आणि काय करायला लावणार??” असे बोलून मी हसलो.

“ते कळेलच तुला, वेळ आली की.” असे बोलून सायली दिलखुलासपणे हसली.

अजूनही तिने आपल्या मांडीवरचा घसरलेला स्कर्ट वर केला नव्हता. माझी नजर परत एकदा तिच्या मांडीकडे गेली.

तसे तर आमच्यात ते संभाषण चालले होते तेव्हा वारंवार माझी नजर तिच्या मांडीवर जात होती पण आत्ता मी थोडे स्पष्टपणे तिच्या मांडीकडे पाहिले. ते लक्षात आल्यावर सायलीने स्कर्ट वर करत आपली मांडी झाकून घेतली आणि माझे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी तिने मला विचारले,

“मग मामा. तू नंतर काय केलेस? म्हणजे मी तुला पाहिले आणि बाथरूमच्या बाहेर आले त्यानंतर.”

“काही नाही.” मी म्हणालो.

“काही नाही? खरंच? का रे??” सायलीने आश्चर्याने विचारले.

“आता काय करणार मी पुढे? तू मला त्या अवस्थेत पकडले. तर माझी हवाच गेली!” मी हसून म्हणालो.

“हाऽऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽ. मामाचा सगळा पचका झाला!” सायली हसत म्हणाली.

“पचका म्हणजे चांगलाच पचका झाला. माझी उत्तेजना खाडकन उतरली! मी आपली तुझी पॅन्टी टाकली आणि बसलो कमोडवर विचार करत.” मी वैतागल्यासारखे म्हटले.

“ओहहऽऽऽ बिच्चारा मामा! मला वाटले नंतर तू बराच वेळ आत होता तर पुढचा कार्यक्रम केला असशील.” सायलीने लटकी सहानुभूती दाखवत म्हटले.

“कसला कार्यक्रम आणि कसले काय,” मी वैतागत म्हटले आणि पुढे मला काहीतरी लक्षात आले तर आश्चर्याने मी सायलीला विचारले, “बाय द वे, तुला काय माहीत गं? मी कसला कार्यक्रम करणार होतो ते?”

“बस काय मामा, तू सांगितलेस ना आत्ताच, तू पॅन्टीशी काय काय करतोस ते. आणि बाय द वे, मला ते आधीपासून माहीत आहे. मला सगळे माहीत आहे.” सायली गुढपणे हसून म्हणाली.

“काय माहीत आहे गं तुला? सांग ना मला.” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

“हे बघ मामा. मी आजच्या इंटरनेट युगातील मुलगी आहे. तेव्हा मला सगळे माहीत आहे. नेटवरून आम्हाला सगळे माहीत पडते.” सायली चावटपणे हसत म्हणाली.

“हंऽऽऽ म्हणजे बरेच नेट सर्फ करतेस तू वाटते. काय माहीत आहे गं तुला? सांग बरं.”

“सगळे काही, म्हणजे सगळेच!”

तिचे उत्तर ऐकून मी क्षणभर अवाक झालो पण ती आजच्या युगातील मुलगी असल्याने ते सहाजिकच होते हे मला पटले! मग मी तिला ’लव, लस्ट ॲन्ड सेक्स.’ बद्दल बरेच काही विचारायला लागलो. नेटवरून तिला काय काय, कसे कसे माहीत पडले होते ते विचारू लागलो.

सुरुवातीला तिने किंचित लाजत, शरमत उत्तरे दिली पण नंतर तिचीही भीड चेपली आणि मग ती बिनधास्त उत्तर देऊ लागली. जस जसे मी तिला विचारू लागलो तस तसे माझ्या लक्षात आले की सेक्सबद्दल तिला सगळे काही माहीत होते.

मूठ मारणे, लंड गाळणे. लंड चोखणे आणि तोंडात गळणे. योनी चोळणे, दाणा घासणे, योनी चोखणे आणि झडणे. लंड योनित घालून झवणे. सगळे सगळे काही तिला माहीत होते. तिला इव्हन ’इंसेस्ट’ प्रकाराबद्दलही माहिती होती आणि तश्या संबंधाबद्दल तिला जास्त काही आश्चर्य वाटलेले दिसले नाही.

खरं सांगायचे तर सायलीबरोबर सेक्सबद्दल तसे काही बोलून मी एक्साईट व्हायला लागलो होतो! ती माझी भाची होती आणि तिच्याबरोबर मी असे बिनधास्त सेक्सबद्दल बोलत होतो त्याने मी अजूनच उत्तेजित व्हायला लागलो.

एक तर ती सुंदर आणि सेक्सी होती. आणि तिच्याबद्दल माझ्या मनात सेक्स्युअल फिलिंग होते तेव्हा तिच्याबरोबर सेक्सबद्दल बोलताना माझा लंड कडक व्हायला लागला होता. सगळ्यात शेवटी न राहवून मी तिला प्रश्न केला,

“सायली. तुला जर इतकी सगळी माहिती आहे. तुम्ही कॉलेजमधले मित्रमैत्रिणी हे सगळे नॉलेज शेअर करता. तर आता मला खरं खरं सांग. तुला हे सगळे नॉलेज नुसते ऐकीव किंवा नेटवर वाचून, पाहून माहीत आहे की प्रॅक्टीकल नॉलेजही आहे??”

माझ्या प्रश्नाने सायली किंचित विचारात पडली. बहुतेक ती काय उत्तर द्यावे ह्याचा विचार करत होती. पण मग लगेच ती चावटपणे हसून म्हणाली,

“वेल, आय कॅन ओन्ली टेल यु धीस! आय ॲम नॉट अ ‘वर्जीन’!” तिने बिनधास्त म्हटले!

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!