प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले.

सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७ किंवा ८ इंच होती. फक्त मायादिदी आता अंगाने जास्तच भरत चालली होती पण सायली चांगलीच स्लिम होती. कित्येकदा सायलीला साईडने पाहून मला तरूणपणातील मायादिदी आठवायची.

सायलीने एक सफेद टाईट टी-शर्ट घातला होता जो घामाने ओलसर होऊन तिच्या अंगाला जास्तच चिकटला होता. त्यामुळे तिने आत घातलेली स्पोर्टस ब्रा सुद्धा दिसून येत होती. सायलीच्या छातीचे उभार मायादिदीच्या तरूणपणातील उभारा एवढे भरगच्च नव्हते पण ते बऱ्यापैकी पुष्ट होते आणि उठावदार होते. म्हणूनच तर मघाशी मला त्याच्या स्पर्श गुदगुल्या करून गेला होता!

खाली तिने टेनीस खेळताना घालतात तसा सफेद शॉर्ट स्कर्ट घातलेला होता. स्कर्टची लांबी तिच्या मांड्यांपर्यंतच होती तेव्हा तिच्या लांबसडक मांड्या उठून दिसत होत्या. स्कर्टच्या आत तिने टाईट स्लॅक घातलेली होती जी स्कर्टच्या लांबी एवढीच होती.

सोफ्यावर बसून हसत खिदळत ती इकडे तिकडे होत होती तेव्हा मला तिच्या स्कर्टच्या आतली टाईट स्लॅक दिसत होती. खेळून तिचे पाय दुखले होते तेव्हा ती मध्येच एखादा पाय उचलून दुसर्‍या पायावर घेत होती आणि दाबत होती. त्याने मला तिच्या स्कर्टच्या आतील जांघेकडचा भाग दिसत होता. मी निरखून पाहिले तर स्लॅकच्या आत घातलेली पॅन्टीही कळत होती.

अचानक माझ्या मनात सायलीबद्दल कामुक भावना निर्माण होऊ लागल्या! सायली माझी भाची होती आणि तिच्याबद्दल मी तसा विचार करायला नाही पाहिजे होता. पण ती मायादिदीचीच छबी होती तेव्हा नकळत तिच्याबद्दल माझ्या कामभावना घर करू लागली.

माझ्या बहिणीबद्दल माझ्या मनात कामवासना होती आणि मी तिला झवत होतो. आणि आता तिच्या मुलीबद्दल म्हणजे माझ्या भाचीबद्दल माझ्या मनात कामवासना निर्माण झाली होती. खरे तर सायलीबद्दलची ही कामभावना माझ्यासाठी इतकी काही नवी नव्हती.

ह्या आधीही मी सायलीला पाहून कधी कधी कामुक विचार केले होते. खास करून ती जेव्हा तारुण्यात आली तेव्हा तिच्या शरीरातील उठावांचा बदल पाहून कधी कधी मी कामुक विचार केले होते. तिने सतरावे वर्ष पार केले त्यानंतर तिच्यात कसा अचानक बदल होत गेला ते मी ऑब्झर्व्ह केले होते. फक्त ती माझी भाची असल्याने मी त्या विचारांना जास्त चालना दिली नव्हती.

ऑलरेडी माझे मन माझ्या बहि‍णीविषयीच्या म्हणजे तिच्या मम्मीविषयीच्या कामवासनेत सतत मग्न होतो तेव्हा मी सायलीविषयीच्या कामुक भावनांना जास्त वाव दिला नव्हता. पण आज सायलीला पाहून अचानक माझ्या मनातील तिच्याविषयीची कामुक भावना उफाळून वर आली!

कदाचित मायादिदीने माझा लंड चोखून माझी कामवासना शांत केली नव्हती म्हणून असेल किंवा माझे मनच कामवासनामय होते म्हणून असेल पण ती अतृप्त वासना आता सायलीचा विचार करू लागली. बहिणीमुळे निर्माण झालेली कामवासना तिच्या मुलीवर घसरली होती.

अचानक मी भानावर आलो आणि माझे मन ओशाळले! माझ्या बहिणीबद्दल माझ्या मनात कामवासना असणे ठीक होते पण कोवळ्या वयाच्या भाचीबद्दलही आता मी कामुक विचार करायला लागलो ह्याची मला लाज वाटायला लागली! मी मनातून ते विचार झटकले आणि तिच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ लागलो.

तिकडे मागे मायादिदीचेही बोलणे झाले आणि तिने शेवटी फोन ठेवून दिला. नंतर मग मायादिदी आमच्या जवळ आली आणि ती सायलीच्या बाजूला बसली. आणि मग आम्हा तिघांच्या गप्पा चालू झाल्या. त्यांच्याशी गप्पा मारता मारता मी मनातून त्या दोघींची तुलना करू लागलो.

एक ४५ वर्षाची अंगाने भरलेली, मादक सेक्सी, माजावलेली, अनुभवी स्त्री होती आणि दुसरी २० वर्षाची स्लिम अंगाची, तारुण्याने मुरमुसलेली, कोवळी नवखी तरूणी होती! एकीचे पूर्ण नागडे सेक्सी अंग मी पुढून-मागून, खालून-वरतून, डोळे भरून पाहिले होते आणि दुसरीचे नागडे अंग किती सेक्सी असेल ह्याची नुसती कल्पना केली होती.

एकीशी झवाझवी करून मी तृप्त आणि समाधानी होतो आणि दुसरीला झवायला मिळाले तर ती मला तसेच तृप्त आणि समाधानी करेल का असा विचार मी करत होतो. त्या दोघींच्या विचारात माझे अंतर्मन मग्न होते पण वर वर मी त्यांच्याबरोबर गप्पा मारत होतो.

थोड्या वेळाने सायली उठली आणि ’फ्रेश व्हायला जाते’ सांगून निघून गेली. ती निघून गेल्यावर मायादिदी माझ्या जवळ सरकली आणि हळूच कुजबुजत मला म्हणाली,

“सॉरी मनोज, त्या माझ्या मैत्रिणीच्या फोनने तुला उपाशी ठेवले ना? पण ती मैत्रिण एकदा बोलायला लागली की बोलतच राहते. आपण फोन ठेवतो म्हटले तर ठेवून देत नाही आणि बोलत जाते बोलत जाते. आय ॲम सो सॉरी!”

“इट्स ओके, दिदी. काही हरकत नाही.” मी हळूच म्हणालो.

“तू रागवला असशील ना? तुझा तो अतृप्त राहला म्हणून.” मायादिदीने मादकपणे नजर हलवत माझ्या लंडाकडे इशारा करत म्हटले.

“तो अतृप्त राहला आहे खरा. पण त्याचा वचपा तो नंतर काढणार आहे. जेव्हा तू माझ्या ताब्यात येशील तेव्हा सगळा हिरमोड दामदुप्पटीने मी वसूल करणार आहे.” मी हळूच म्हटले.

“कर ना. चांगला वसूल कर,” मायादिदी खुदकन हसत म्हणाली आणि पुढे हळुवारपणे पुटपुटली, “अगदी पुढून-मागून घालून वसूल कर. मी काहीही बोलणार नाही. अगदी माझ्या घशात खोलवर तुझ्या पिचकाऱ्या सोड. मी आनंदाने गिळेल.”

मायादिदीचा तो मादक सेक्सी आवाज आणि ती बिनधास्त वाक्ये माझ्या लंडात एक सणक सोडून गेली आणि मला असे वाटायला लागले की तशीच तिला तेथेच आडवी करावी आणि तिच्या तोंडात खोलवर लंड घालून तिच्या घशात लंड गाळावा. पण सायली आता घरात होती त्याचे भान ठेवावे लागत होते.

मग थोडा वेळ आम्ही अश्याच इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या आणि मग मायादिदी म्हणाली,

“ओके मनोज, मी किचनमध्ये जाऊन आपणा सगळ्यांना काहीतरी खायला बनवते. तोपर्यंत तू कपडे बदलून फ्रेश हो आणि येथे हॉलमध्ये बसून टीव्ही वगैरे पहात टाईमपास कर.”

“मी फ्रेश तर मघाशीच झालो. फक्त कपडे बदलायचे होते. ते बदलून येतो.” असे म्हणत मी उठलो.

मग मायादिदी किचनमध्ये निघून गेली आणि मी गेस्टरूममध्ये माझे कपडे बदलायला गेलो.

मायादिदीकडे माझा घरात घालायच्या कपड्याचा एखादा जोड नेहमी ठेवलेला असायचा. तो कपाटातून काढून मी अंगावरचे कपडे काढले आणि तो ड्रेस घातला. टी-शर्ट आणि पायजमा घालून मी बाहेर आलो. मनात विचार आला की टॉयलेटला जावे.

गेस्टरूमच्या बाजूला सायलीची रूम होती आणि दोन्ही रूमच्या मध्ये कॉमन बाथरूम कम टॉयलेट होते. सायली बाथरूममध्ये फ्रेश होत होती तेव्हा ते बंद होते. शॉवरच्या पाण्याचा आवाज येत होता म्हणजे बहुतेक सायली आत अंघोळ करत होती. तेव्हा मी विचार केला की नंतर ती बाहेर आली की जाऊ आपण टॉयलेटला.

मग मी बाहेर हॉलमध्ये आलो आणि सोफ्यावर बसत टीव्ही लावून पहात राहलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी एका हिंदी मुव्हीच्या चॅनलवर एक सिनेमा पहात बसलो. खरे तर तो साऊथचा सिनेमा होता पण हिंदीत डब केलेला होता. मला तो साऊथचा सिनेमा बघण्यात फारसा इंटरेस्ट नव्हता, पण त्या सिनेमात जी मुख्य अभिनेत्री होती ती मायादिदीसारखी दिसत होती तेव्हा मी आवडीने तो सिनेमा बघू लागलो.

त्या सिनेमात टी नटी एकदम सेक्सी दिसत होती आणि तिला पाहून मी उत्तेजित व्हायला लागलो. नकळत मला तिच्या जागी मायादिदी दिसायला लागली. त्याने माझी उत्तेजना अजूनच वाढली. मायादिदी तसाच सेक्सी आऊटफीट घालून फिरतेय असा मला भास होऊ लागला.

त्याने माझी कामोत्तेजना प्रचंड वाढली! लंड बऱ्यापैकी कडक झाला आणि त्याला हलवावेसे वाटू लागले. खरे तर मी मायादिदीकडे आल्यापासून त्याला गाळलेले नव्हते तेव्हा त्याला आता गाळायची तीव्र इच्छा माझ्या मनात घर करू लागली.

मला राहवले नाही आणि मी टॉयलेटला जायला उठलो. गेस्टरूमच्या बाथरूम जवळ मी आलो आणि पाहिले की बाथरूमचा दरवाजा उघडा होता. म्हणजे सायलीचे झाले होते आणि ती आपल्या रूममध्ये गेली होती. तिच्या रूमचा दरवाजा बंद होता पण आतून तिचा आवाज ऐकू येत होता.

ती एक गाणे गुणगुणत होती आणि ते ऐकत मी बाथरूममध्ये शिरलो. सायलीचे गुणगुणणे खूपच मोहक होते तेव्हा ते ऐकत राहावे असे मला वाटू लागले. मी बाथरूमचा दरवाजा न लावता त्याला थोडी फट ठेवली आणि तिचा गुणगुणता आवाज ऐकत राहलो.

डोळे मिटून मी मंत्रमुग्ध होऊन तिचे गाणे ऐकत राहलो. एक तर आधीच त्या सिनेमातील अनुष्काच्या जागी सायलीची कल्पना करून मी उत्तेजित झालेलो होतो. आणि त्यात आता तिचे ते मादक आवाजात गाणे गुणगुणणे ऐकून मी जास्तच उत्तेजित व्हायला लागलो.

नकळत माझा हात लंडाकडे गेला आणि मी त्याला पॅन्टवरून चोळायला लागलो. माझा लंड खूपच कडक झाला होता आणि त्याचे प्रेशर मला असह्य होऊ लागले. आता ह्याला गाळलेच पाहिजे असा विचार करत मी डोळे उघडले.

अचानक माझी नजर बाथरूममध्ये वॉशबेसीनच्या जवळील कोपऱ्यात गेली. तेथे धुण्याच्या कपड्यांचे बकेट होते पण त्याच्या पुढे जमिनीवर सायलीने घातलेला तो सफेद स्पोर्टस ड्रेस पडला होता. अंघोळ करायच्या आधी बहुतेक सायलीने तो ड्रेस काढून तेथे टाकला होता. घाई घाईत तो बकेटमध्ये टाकायच्या ऐवजी तिने खाली जमिनीवर टाकला होता.

वरून मला तिचा टी-शर्ट आणि स्कर्ट दिसत होते आणि ज्या अर्थी तिचे ते कपडे तेथे पडले होते म्हणजे तिची स्पोर्टस ब्रा व पॅन्टीपण त्यात असावी. ते पाहून माझे डोळे काही विचाराने चमकले! सायलीने घातलेली ब्रा-पॅन्टी! तिच्या नाजुक भागावर असणारी आणि नुकतीच काढलेली ब्रा-पॅन्टी!

त्या वस्त्रांना सायलीच्या अंगाचा वास येत असणार. तिच्या घामोजलेल्या अंगाचा वास असणार. स्त्रीच्या घामाचा वास, पुरूषाला धुंद करणारा स्त्रीगंध, तेपण सायलीसारख्या कोवळ्या मुलीच्या अंगाचा गंध, उफऽऽऽऽ!

मायादिदीच्या अंतर्वस्त्रांचा वास मी कित्येक वर्षे घेत आलो आहे. अगदी ती १८ वर्षाची असल्यापासून आता पंचेचाळीशीची झाली तोपर्यंत अनेक वर्षे मी तिच्या अंतर्वस्त्रांचा वास घेतला आहे, त्यांना चाटले चोखले आहे, त्यांच्यावर मूठ मारली आहे. हल्ली मी ते करणे सोडून दिले होते पण आत्ता सायलीच्या अंतर्वस्त्रांच्या विचाराने मी उत्साहीत झालो आणि उत्तेजित झालो!

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!