सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.
त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या. त्यांनी आपले सगळे कपडे काढले आणि त्या नग्न झाल्या. प्रार्तविधी आटपून त्यांनी शॉवरखाली मस्तपैकी अंघोळ केली. शॉवरच्या गरम पाण्याने त्यांचा सगळा थकवा दूर झाला आणि त्यांना एकदम फ्रेश वाटू लागले.
अंघोळ झाल्यानंतर त्यांनी टॉवेल घेतला आणि आपले अंग पुसत पुसत त्या बाहेर आल्या. अंग पुसून झाल्यावर आजूबाजूच्या आरशात दिसत असलेल्या आपल्या नग्न शरीराकडे त्या पाहू लागल्या. वेगवेगळ्या आरशात वेगवेगळ्या ॲंगलमध्ये आपले नग्न अंग कसे दिसत आहे हे त्या कुतुहलाने पहात होत्या.
थोडेसे डावीकडे मग उजवीकडे वळून त्या आपल्या फिगरच्या वळणांचे निरीक्षण करू लागल्या आणि त्यांना वाटले की वयाच्या मानाने त्यांची फिगर अजूनही मेंटेन्ड होती. जरी थोड्या फार प्रमाणात काही भागांवर चरबी चढली होती तरीही त्यांचे अंग अजूनही प्रमाणबद्ध आहे असे त्यांना वाटले.
आपल्या फिगरवर रिमा जाम खूष झाल्या आणि त्यांनी बॅगेतून साडी वगैरे कपडे काढून घालायला सुरुवात केली. आरशात आपले शरीर आणि हालचाली बघत त्यांनी साडी घातली. ड्रेसींग टेबलवरील प्रसाधने वापरून त्यांनी लाईट मेक.अप केला आणि मग आरशात स्वत:ला न्याहाळले.
आकाशी रंगाची ही शिफॉनची साडी त्यांना खुलून दिसत होती व साडी थोडीशी तलम असल्याने त्यातून त्यांची वळणे उठून दिसत होती. आपले अजूनही देखणे असलेले रूप पाहून त्यांना फार बरे वाटले! मग त्या बेडरूममधून बाहेर आल्या. त्या बाहेर आल्या पण त्यांना श्रेयस दिसला नाही.
श्रेयस दुसर्‍या एका बेडरूममध्ये झोपला होता. रात्री त्याला पटकन झोप लागली नव्हती. त्याच्या डोळ्यासमोर आपल्या सासूबाईचे रूप सतत उभे राहत होते. बेडवर त्या ज्या तर्‍हेने पडल्या होत्या आणि साडी सरकल्याने त्यांचे पोट व बेंबी जशी दिसत होती ते दृश्य सारखे त्याला दिसत होते.
त्याने त्यांचा विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकायचा फार प्रयत्न केला पण काही केल्या तो जात नव्हता. त्या रात्री त्याला आपली बायको सोनालीची उणीव प्रकर्षाने जाणवली! सासूबाईबद्दल विचार करता करता पहाटे कधीतरी त्या झोप लागली.
श्रेयस अजूनही झोपला असावा हे रिमाने ताडले आणि त्या किचनमध्ये ब्रेकफास्ट बनवायला गेल्या. किचनमध्ये जे काही थोडे फार सामान होते ते वापरून त्यांनी नाश्ता तयार केला. त्यांचा नाश्ता झाला आणि तेवढ्यात श्रेयस किचनमध्ये आला. आळस देत त्याने सासूबाईंना विचारले,
“तुमची झोप झाली का चांगली?”
“हो! पण तुझी झोप व्यवस्थित झालेली दिसत नाही. सोनालीची आठवण सतवत होती का?” रिमाने विचारले.
“हो!” श्रेयसने उत्तर दिले आणि आपले डोके हलवून आपल्या चेहर्‍यावरील आळस झटकून टाकायचा प्रयत्न केला.
“मला माहीत आहे. मी समजू शकते.” त्यांनी त्याचे सांत्वन करत म्हटले.
“ओह. तसे काही नाही हं, मम्मी. मला पटकन झोप लागली नाही. कारण मा‍झ्या डोक्यात विचार चालू होते.”
“का रे? एवढा कसला विचार करत होतास?”
“विचार म्हणजे. मला विचित्र स्वप्न पडत होती.” त्याने खरी गोष्ट लपवत म्हटले.
“हो का. कसली स्वप्न पडत होती इतकी विचित्र?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“सांगेन कधीतरी तुम्हाला.” श्रेयसने पान पलटत म्हटले.
“ठीक आहे! चल ये लवकर फ्रेश होऊन. आपण ब्रेकफास्ट करूया.”
श्रेयस जाऊन ब्रश वगैरे करून फ्रेश होऊन आला. मग ते दोघे डायनींग टेबलवर बसून ब्रेकफास्ट करू लागले. ते समोरासमोर बसले होते तेव्हा खाता खाता श्रेयस आपल्या सासूचे गुपचूप निरीक्षण करत होता.
आज तो आपल्या सासूला वेगळ्याच नजरेने बघत होता आणि त्याला ती भलतीच सुंदर वाटू लागली. थोड्याश्या पारदर्शक अशा त्या आकाशी साडीतून त्यांची फिगर कळत होती आणि राहून राहून तो त्यांच्या फिगरचा अंदाज घेत होता.
श्रेयसच्या निरीक्षणाची कल्पना नसलेल्या रिमा उत्साही चेहर्‍याने ब्रेकफास्ट करत होत्या. त्यांचा उत्साही चेहरा पाहून तो सुद्धा उत्साहीत झाला! तो जस जसे आपल्या देखण्या सासूबाईचे निरीक्षण करू लागला तस तसे त्याचा आळस आणि थकवा गायब होऊ लागला आणि त्याला एकदम फ्रेश वाटू लागले.
श्रेयस त्यांच्याकडे सारखा पहात आहे हे रिमाच्या लक्षात आले. त्यांनी हसत हसत त्याला विचारले,
“काय जावईबापू. इतके काय निरखून बघताय. माझ्यात काही बदल झाला आहे का?”
“हम्म, नाही. बदल नाही. पण तुम्ही एकदम ॲट्रॅक्टीव दिसता.” श्रेयसने प्रामाणिकपणे उत्तर दिले.
“ॲट्रॅक्टीव? तू मलाच बोलतोय ना? का तुझ्या डोक्यात दुसरीच कोणी तरी आहे?” रिमाने मिश्किलपणे म्हटले.
“अहो दुसरे कोण तुमच्यापेक्षा जास्त आकर्षक असणार?”
“अरे सोनालीला विसरलास की काय?” रिमाने लटके आश्चर्य दाखवत म्हटले.
“अहो, मम्मी. तुमची सर तिला कुठे.” श्रेयसनेही मिश्कीलपणे उत्तर दिले.
“हम्मऽऽऽ ती नाही आहे येथे. म्हणून तू असा बोलतोस. ती येथे असली असती तर तिने तुला बरोबर सरळ केले असते.” त्या म्हणाल्या.
“का? मी काय तिला घाबरतोय की काय? आणि हे खर आहे की तुम्ही तिच्यापेक्षा जास्त चार्मींग आहात.”
“अस्सऽऽ का बरे? तुला मी का चार्मींग वाटते? मी तुझी सासू आहे म्हणून माझी तारीफ करतोस का?”
“नाही. म्हणजे. तुम्ही मा‍झ्या सासू आहात हे कबूल. पण तुम्ही एक स्त्री आहात. आकर्षक स्त्री.”
“अच्छा! म्हणजे तू मला एक स्त्री म्हणून पहात आहेस. सासू म्हणून नव्हे.”
“पाहिजे तर तसे म्हणा. पण त्याने जे आहे ते चेंज होत नाही. तुम्ही खरोखरच ॲट्रॅक्टीव आहात.” श्रेयसने निक्षून सांगीतले.
“आय सी! ओके! आय लाईक युवर कॉम्प्लीमेंट्स! पण मला एक सांग. तुला मी आकर्षक का वाटते? इतरांपेक्षा माझ्यात काय वेगळेपण आहे?” रिमाने कुतुहलाने श्रेयसला विचारले.
“वेल! तुमचा चेहरा सुंदर आहे! तुम्ही ह्या साडीत ॲट्रॅक्टीव वाटता!” आपल्या सासूच्या अंगावरून वरून-खाली नजर फिरवत श्रेयसने उत्तर दिले.
“ह्या साडीत? ही तर एकदम साधी साडी आहे.” रिमाने हसत म्हटले.
“हो! पण ती तुमच्या अंगावर शोभून दिसतेय.”
“खरंच? तुला मी जर ह्या साध्या साडीत ॲट्रॅक्टीव वाटतेय. तर मग मी एखादी महागडी साडी घातली तर त्यात मी तुला जास्तच ॲट्रॅक्टीव वाटेल.” रिमाने थोड्याश्या अभिमानाने म्हटले.
“हो. नक्कीच! एखादी महागडी साडी तुमच्या अंगावर ह्यापेक्षा जास्त खुलून दिसेल. मला आवडेल तुम्हाला बघायला.” श्रेयसनेही उत्साहाने उत्तर दिले.
“पण माझ्याकडे नाहीत हं महागड्या साड्या आत्ता. मी मोजक्याच साड्या घेऊन आलेय.” रिमाने उदासपणे म्हटले.
“त्यात काय एवढे. आपण विकत घेऊ.” श्रेयसने त्यांची उदासी हेरत म्हटले.
“विकत? कशाला?”
“कशाला म्हणजे? घालायला.”
“अरे त्याची काय गरज? माझ्याकडे आहेत. पण मी आणल्या नाहीत.”
“हो ना. पण मग येथे आपण बाहेर जाऊ तेव्हा तुम्हाला घालायला काही उंची साड्या हव्याच. तेव्हा घेऊ आपण विकत.”
“अरे पण कशाला उगाच खर्च?” रिमाने त्याला समजावत म्हटले.
“अहो खर्च कसला त्यात? घ्या माझ्यासाठी काही साड्या.” श्रेयसने त्यांना आग्रह करत म्हटले.
“का हो जावईबापू? मी अजून जास्त चार्मींग दिसावी असे तुम्हाला वाटतेय का?” रिमाने चावटपणे विचारले.
“हो, मम्मी! तसे समजा हवे तर. आता परत नाही म्हणू नका.”
“बरे बाबा! आता तुझा इतका आग्रह असेल तर घेईन मी.”
“हंऽऽऽ आत्ता कसे शहाण्यासारखे बोललात. मी आता ऑफीसला जातोय. संध्याकाळी आलो की आपण शॉपींगला जाऊया. ठीक आहे?” श्रेयसने आनंदाने म्हटले.
“ठीक आहे! आता जावई जसे म्हणेल तसे ऐकायला पाहिजे ना.” शेवटी रिमाने हसत श्रेयसचे म्हणणे कबूल केले.
मग श्रेयस आवरून ऑफिसला निघून गेला.
दिवसभर घरात राहून कधी टिव्ही बघत तर कधी मॅगझीन, पेपर वाचत रिमाने आरामच केला. श्रेयसने मध्ये दोन-तीनदा फोन करून त्यांची विचारपूस केली. दुपारचे जेवण त्याने त्यांना जवळच्या रेस्टॉरंटमधून ऑर्डर करायला लावले.
संध्याकाळी श्रेयसची यायची वेळ झाली तसे रिमाने फ्रेश वगैरे होऊन आवरायला घेतले. त्यांनी आणलेल्या साड्यांमधील एक गोल्डन सिल्कची साडी त्यांनी नेसायला काढली. ही साडी इतकी महागडी नव्हती पण त्यांनी दिवसभर घातलेल्या साडीपेक्षा जास्त चांगली होती.
साडी आपल्या अंगावर टाकून रिमाने वेगवेगळ्या आरशातून दिसत असलेले आपले प्रतिबिंब न्याहाळले. अल्लड मुलीसारखे इकडे तिकडे पहात, थोडेसे झुलत, गाणे गुणगुणत त्या स्वत:ला पहात होत्या आणि स्वत:वरच खूष होत लाजून हसत होत्या.
त्यांचे मन भरल्यावर त्यांनी अंगावरची साडी काढायला सुरुवात केली. साडी काढून त्या परकर, ब्लाऊजवर होत्या तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की गोल्डन सिल्कच्या साडीसाठी त्यांना पिवळा किंवा तसा डार्क रंगाचा परकर हवा होता आणि त्यांनी तो आणला नव्हता.
काही क्षण विचार केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या मुलीचा, सोनालीचा त्या रंगाचा परकर असावा. त्यांनी त्या बेडरूममधील वॉर्डरोब उघडून त्यात शोधायला सुरुवात केली.
सोनालीच्या बऱ्याच ऊंची ऊंची साड्या आणि ड्रेसेस पाहून त्यांना खात्री झाली की श्रेयसला अशा भारी भारी कपड्यांची आवड होती. सहज त्यांनी कपाटातील एक ड्रॉवर उघडून बघितला तर तो सोनालीच्या अंर्तवस्त्राचा ड्रॉवर होता.
त्यात वेगवेगळ्या रंगाची, डिझाईनची, स्टाईलची अंर्तवस्त्र खचून पडली होती. ब्रेसीयर, पँटीजबरोबर स्टॉकींग्ज, गार्टर बेल्ट वगैरे ॲक्सेसरीजही होत्या. कुतुहलाने त्यांनी काही ब्रेसीयर, पँटीज काढून पाहिल्या.
श्रेयस आणि सोनाली बरेच रसिक आहेत हे रिमाच्या लक्षात आले. त्यांना आठवत नव्हते की त्यांची सोनाली तशी रसिक होती की नाही पण ऑफकोर्स नवऱ्याला आवडते म्हणून ती कदाचित असली सेक्सी अंर्तवस्त्र घालत असावी.
त्यांना आठवले की त्यांचे पती सुद्धा असेच रसिक होते आणि त्यांच्यासाठी त्या सुद्धा अशीच सेक्सी अंर्तवस्त्र घालायच्या. त्या आठवणी उफळून आल्यावर त्यांना कसेतरीच झाले. आपली कानशि‍ले गरम होत आहेत आणि अंगातून काही वेगळ्याच गरम लहरी गेल्यासारखे त्यांना वाटले.
त्या भावना त्यांना परिचित होत्या कारण त्या कामोत्तेजनेच्या भावना होत्या. बरीच वर्ष झाली होती त्यांना अशी सेक्सी अंर्तवस्त्र घालून नवऱ्यासाठी असे काहीतरी सेक्सी घालावे आणि मग तिला त्यात पाहून त्यांची वाढलेली उत्तेजना पहाणे ह्यात एक वेगळीच मजा होती आणि तसे फिलींग अनुभवून त्यांना बरीच वर्ष झाली होती.
का कोणास ठाऊक? पण तो अनुभव पुन्हा घ्यावा असे रिमांना वाटू लागले. आपल्या मुलीच्या त्या सेक्सी अंर्तवस्त्रातून काहीतरी सेक्सी घालावे आणि कळत-नकळत आपला जावई, श्रेयसला दाखवावे आणि मग त्याची प्रतिक्रिया गुपचूपपणे पहावी असा चावट विचार त्यांच्या मनात आला.

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!