सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,
“झाले का बघून?”
“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”
असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे काही करेल याची रिमाना कल्पना नव्हती तेव्हा जेव्हा त्याच्या ओठांचा स्पर्श त्यांना आपल्या खांद्याला जाणवला तेव्हा त्यांचे खांदे किंचित उडाले आणि त्यांच्या अंगावर शहारे आले!
त्या शहाऱ्यांनी रिमाना जाणीव करून दिली की त्या हेल्पलेस आहेत. त्यांचा नाईलाज आहे. श्रेयसला आता थांबवणे त्यांच्या हातात नव्हते. त्यांच्या मनातील सुप्त कामवासनेने त्यांच्या शरीराचा ताबा घेतला होता आणि त्यापुढे त्यांची सदविवेक बुद्धी भ्रष्ट झाली होती.
आपल्या पाठीवरील त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाने आगीत जणू तेल ओतले आणि त्यांची उत्तेजना अजून भडकली. वासनेच्या त्या आगीत होरफळून जात त्यांनी विचारले,
“माझी पाठ कशी दिसतेय?”
“एकदम सेक्सी! पण तुमच्या ब्लाऊजने तुमची पाठ झाकलेली आहे.”
असे बोलून श्रेयसने आपला हात वर नेला आणि आपली बोटे रिमाच्या ब्लाऊजच्या मानेवरील कडेत खुपसली व तो त्यांचा ब्लाऊज बोटाने खाली खेचू लागला.
ज्या तर्‍हेने श्रेयस त्यांच्या ब्लाऊजवर जोर लावत होता त्यावरून रिमाच्या लक्षात आले की पटकन काही केले नाही तर ब्लाऊज फाटायला वेळ लागणार नव्हता. त्या लगेच म्हणाल्या,
“श्रेयस, तू जे काही करतोय त्याची गरज आहे का?”
“म्हणजे काय, मम्मी?” श्रेयसला त्यांचे म्हणणे कळले नाही.
“तू जर माझा ब्लाऊज असाच ओढत राहलास तर तो फाटून जाईल.” रिमाने खुलासा केला.
“मग मी काय करू? मला तुमची पाठ पहायची आहे.”
“अरे वेड्या. पुढच्या बाजूला ब्लाऊजला हूक आहेत ना.” रिमाने चावटपणे उत्तर दिले.
“ओह येस्स्सऽऽऽ”
आपल्या सासूचे सुचक बोलणे ऐकून श्रेयस खूष झाला! त्याने हळुवारपणे त्यांच्या पाठीवर हात फिरवत त्यांच्या बगलेत घातले आणि पुढे त्यांच्या छातीच्या उभारांवर आणले. बोल्डपणे आपल्या हाताचे पंजे त्यांच्या उभारांवर पसरवत त्याने त्यांचे उभार हातात पकडले.
श्रेयसच्या हाताच्या स्पर्शाने पुन्हा रिमाच्या अंगावर काटा आला आणि त्या मागे त्याच्या अंगावर रेलल्या. उत्तेजनेने त्यांचे पाय थोडे विक झाले आणि त्यांच्या अंगाला किंचित झटका बसला.
“तुम्ही ठीक आहात ना, मम्मी?” श्रेयसने काळजीच्या स्वरात विचारले.
“हो रे!” रिमाने दीर्घ उसासा टाकत उत्तर दिले.
“नाही. तुमचे पाय किंचित लटपटले. म्हणून विचारले.”
“ते मला. किंचित विकनेस जाणवला. उत्तेजनेने.”
“उत्तेजनेने? उत्तेजनेने तर तरतरी यायला हवी.”
“तेच रे. उत्तेजनेने म्हणजे सुखाने. बऱ्याच वर्षांनी पुरुषाचा असा स्पर्श मा‍झ्या उभारांना झाला. म्हणून.”
“आय सी!” श्रेयसने हळुवारपणे त्यांचे उभार कुरवाळत म्हटले.
“येस्स्सऽऽऽ” असे म्हणत रिमा मागे त्याच्या अंगावर अजून रेलल्या आणि आपली छाती पुढे त्याच्या हातात अजून ढकलत त्यांनी हुंकार सोडला.
आपली सासू स्वत:हून आपले उभार त्याच्या हातावर दाबत आहे हे पाहून श्रेयसला कल्पना आली की ती चांगलीच उत्तेजित झालेली होती. त्याचा फायदा घेत त्याने पुढची हालचाल केली. त्याने हाताची बोटे तिच्या ब्लाऊजच्या कडेला नेली आणि खालच्या बाजूने एक एक करत तिच्या ब्लाऊजचे हूक काढायला सुरुवात केली.
आरामात वेळ घेत तो एक एक हूक काढत होता. रिमा स्तब्ध उभ्या राहून त्याला ते करू देत होत्या. त्याच्या प्रत्येक हालचालीने त्यांची उत्तेजना वाढत होती आणि बऱ्याव वर्षानी मिळणाऱ्या अशा कामसुखाने त्या सुखावत होत्या. श्रे
यसने शेवटचा हूक काढला आणि हळुवारपणे ब्लाऊजच्या दोन्ही बाजू रिमाच्या उभारावरून बाजूला केल्या. मग आपला चेहरा आणि नाक त्यांच्या मानेवर घासत त्याने म्हटले,
“ब्लाऊज काढू का मी, मम्मी?”
“आता अजून काय बाकी ठेवलाय?”
“अहो अजून तुमच्या अंगावरच आहे. परवानगी असेल तर त्याला धारातीर्थ पाडेल.”
“बाजी तर तू मारलीच आहेस. आता शरणागतींचे जे हाल तुला करावेसे वाटतात ते खुशाल कर.”
“जशी आपली इच्छा, सासूमाँ!” श्रेयसने छद्मीपणे हसत त्यांना दुजोरा दिला.
त्याने ब्लाऊजच्या दोन्ही बाजू पकडून खाली खेचायला सुरुवात केली. रिमाच्या दंडावर ब्लाऊज रुतला होता तेव्हा थोडेसे हिसडे देत ब्लाऊज त्यांच्या हातावरून खाली सरकला. मग श्रेयसने ब्लाऊज पूर्णपणे काढून बाजूला जमीनीवर टाकला. मग त्याने हात पुन्हा त्यांच्या बगलेतून पुढे आणले आणि आता फक्त ब्रेसीयरमध्ये कसलेल्या त्यांच्या उभारांवर ठेवले. मग तो त्यांचे उभार पुन्हा कुरवाळू लागला.
रिमाना पुन्हा मजा वाटू लागली. त्यांनी आपले हात वर आणून त्याच्या हातावर दाबून धरले. सुखाने डोळे मिटून घेत त्या मागे सरकल्या आणि त्यांनी श्रेयसला विचारले,
“तू काय करतोय, श्रेयस?”
“तुमचे एकदम सेक्सी आणि ॲट्रॅक्टीव उभार दाबतोय.” त्याने उत्तर दिले.
“तुला खरोखर ते सेक्सी वाटतायेत की उगाच मला खूष करण्यासाठी तसे बोलतोय?”
“खरच सांगतोय, मम्मी. तुमचे उभार एकदम भरीव आहेत आणि लुसलुशीत सुद्धा.”
“म्हणून तुला दाबायला आवडतात. हो ना?”
“येस्स्सऽऽ फार फार आवडतात.”
“तुला एकदम मजा वाटत असेल न?”
“हे काय विचारण झालं? तुम्हाला पण मजा वाटतेय. तुम्हीपण उत्तेजित झालाय.” श्रेयसने रिमाना म्हटले.
“कशावरून म्हणतोस मी उत्तेजित झालेय?” रिमाने प्रश्न केला.
“तुमचे निप्पल सांगतायेत. बघा किती ताठर झालेत.”
“हं. निप्पल ताठ झालेत म्हणजे मी उत्तेजित झालेय का?”
“हो! हेच तर स्त्री उत्तेजित झाल्याचे लक्षण आहे.”
“आणि पुरुषाचे उत्तेजित झाल्याचे लक्षण?” रिमाने हसत विचारले.
“पुरुषाचे हे लक्षण,”
असे म्हणत श्रेयस मागून रिमाना चिकटला आणि त्याने आपला अर्धवट कडक लंड त्यांच्या नितंबाच्या फटीत खुपसला.
रिमाना आपल्या जावयाच्या लंडाचा कडकपणा जाणवला आणि तो किती उत्तेजित झाला आहे हे त्यांच्या लक्षात आले.
“चांगलाच उत्तेजित झाला आहेस तू.”
“हो! होणारच ना.”
अचानक श्रेयसने रिमाना ढकलत थोडे बाजूला नेले आणि त्यांना फिरवून उलटे उभे केले. रिमाना त्याचे आश्चर्य वाटले आणि त्यांनी त्याला विचारले,
“अरे काय करतोस? मला असे का हलवलेस?”
“तुम्हाला बघण्यासाठी.”
असे बोलून श्रेयसने समोरच्या भिंतीवरील फूल हाईट आरशाकडे बोट दाखवले.
समोरच्या आरशात रिमाना स्वत:ची अर्धनग्न छबी दिसली. त्यांना आरशात दिसले की श्रेयस पुन्हा पहिल्यासारखा मागून त्यांना चिकटला आणि मग त्यांच्या बगलेतून हात पुढे आणत पुन्हा तो त्यांच्या छातीचे उभार दाबू लागला. त्याने आपली हनुवटी त्यांच्या खांद्यावर टेकवली होती व आपला गाल तो त्यांच्या गालावर घासत होता.
आरशातून श्रेयससुद्धा रिमाकडे पहात होता. आरशातून त्यांच्या प्रतिमा पहायला इतके सेक्सी वाटत होते की रिमा कमालीच्या उत्तेजित झाल्या. त्यांनी मादक स्वरात विचारले,
“ही तुझी अजून एक पद्धत का? उत्तेजना वाढवायची.”
“हो!” त्याने उत्तर दिले.
“ह्याच्यात काय तुला गंमत वाटते?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“अहो तुमच्या मागे असे उभे राहून मी तुमचे अर्धनग्न उभार व्यवस्थित पाहू शकतो आणि त्याच वेळी मी तुमचे उभार दाबतोय तेही मला दिसतेय.” आरशात तिच्याकडे पहात त्याने उत्तर दिले.
“अरे पण माझे उभार अजूनही ब्रेसीयरमध्ये बंद आहेत.”
“असू दे ना.”
“पण मग तुला असे नाही वाटत की त्यांना मोकळे करून पाहीले तर जास्त गंमत येईल.” रिमाने सुचकपणे म्हटले.
“येईल ना. पण असे अर्धनग्न उभार पहाण्यातही एक वेगळीच मजा आहे.”
असे बोलून श्रेयसने रिमांच्या मानेचे चुंबन घेतले आणि मग त्यांच्या गालावर गाल घासून त्यांच्या गालाचे चुंबन घेतले.
मग तो त्यांच्या गालाचे चुंबन घेत राहिला आणि रिमा डोळे मिटून घेत त्याच्या चुंबनाचे सुख फिल करत राहिल्या. त्याचे ओठ रिमाच्या ओठांच्या दिशेने वळत होते आणि तो त्यांच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला आतुर झाला होता. त्याचा अधीरपणा रिमाने हेरला आणि त्यांनी विचारले,
“काय शोधतायेत तुझे ओठ?”
“तुमचे लुसलुशीत ओठ, मम्मी.”
“लुसलुशीत? तुला काय माहीत माझे ओठ लुसलुशीत आहेत का कसे?”
“अहो दिसायला ते इतके टपोरे आहेत. तेव्हा लुसलुशीत नक्कीच असणार.”
“ओह. म्हणजे निव्वळ अंदाजाने सांगतोय.”
“अंदाज कशाला, मम्मी. मी प्रत्यक्ष फिलच करतो ना.”
असे म्हणून श्रेयसने रिमाच्या दुसर्‍या गालावर हात ठेवून त्यांचे तोंड त्याच्या तोंडाच्या दिशेने वळवले आणि त्यांच्या ओठावर आपले ओठ टेकवले.
मग तो हळुवारपणे त्यांच्या ओठांचे चुंबन घेत राहिला. काही क्षण हळूवारपणा दाखवल्यावर त्याने त्यांच्या ओठावरील जोर वाढवला. त्याच्या दबावाने रिमाच्या अंगावर पुन्हा शहारा आला! त्या सुद्धा आवडीने त्याच्या चुंबनाचा आस्वाद घेऊ लागल्या आणि त्याला साथ देऊ लागल्या.
जेव्हा श्रेयसने आपली जीभ रिमाच्या ओठांमध्ये सारली तेव्हा त्या कमालीच्या उत्तेजित झाल्या आणि त्यांची योनी पाझरू लागली. श्रेयसच्या जीभेला त्यांनी आपली जीभ लावली आणि मग श्रेयस त्यांची जीभ चोखू लागला.
आपल्या सासूच्या लुसलुशीत ओठांवर आपले ओठ दाबत तो त्यांची जीभ चोखत होता आणि त्याचवेळी त्यांच्या छातीचे उभार तो दाबत होता. शेवटी त्या दीर्घ चुंबनाचा भंग करत त्याने आपला चेहरा वर केला. त्याचे ओठ रिमाच्या ओठांवरून दूर झाले तेव्हा त्यांनी एक दीर्घ निश्वास टाकला!
“माझे असे कोणी चुंबन घेतले नव्हते.” त्या म्हणाल्या.
“काय म्हणता? सोनालीच्या पप्पांनी सुद्धा नाही?” श्रेयसने आश्चर्याने विचारले.
“हो! त्यांनी पण नाही.”
“तुम्हाला आवडले का पण?”
“आवडले? मी चिंब झालेय! माझी पँटीज भिजलीय त्याने.” रिमाने लाजत म्हटले.
“माझा पण एकदम कडक झालाय. आणि काही करायला गेले तर पटकन गळेल.” असे म्हणत श्रेयसने पुन्हा मागून त्यांच्या नितंबात आपला कडक लंड खुपसला.
“काही करू का मी?” त्यांनी विचारले.
“हो! तुमची ती मला दाखवा.” तो म्हणाला.
“माझी ती बघून गळेल का तुझा?”
“हो नक्कीच! पण त्या आधी माझे कपडे काढा.”
“गरज आहे का त्याची?”
“हो आहे! त्याने त्याला जरा रिलीफ मिळेल.”
“का? मा‍झ्या नितंबावर घासून त्याला रिलीफ नाही मिळाला का?” रिमाने आपले नितंब श्रेयसच्या कडक लंडावर घासत विचारले.
“मिळतोय. पण तो मोकळा झाला तर अजून रिलीफ मिळेल.”
“बिच्चारा!”
असे बोलून रिमा मागे वळल्या. श्रेयसच्या नजरेला नजर भिडवत त्या त्याच्या शर्टाची बटणे काढू लागल्या.
एक एक करत त्यांनी सगळी बटणे काढली आणि त्याचा शर्ट हातातून खाली सरकवला. जेव्हा त्याच्या अंगावरून शर्ट निघाला तेव्हा त्याच्या शर्टाखाली लपलेला त्याच्या कडक लंडाचा फुगवटा रिमाना दिसला. पॅन्टवरून त्याच्या लंडाचा तंबू पाहून त्यांनी नवलाईने विचारले,
“फार मोठा आहे का तुझा?”
“तुम्हीच पहा ना. त्याला बाहेर काढून.”
“हंऽऽ दिसायला तरी बराच मोठा दिसतोय.”
असे पुटपूटत रिमाने त्याच्या पॅन्टचे बटन काढले. मग त्याच्या पॅन्टची झिप त्यांनी खाली केली आणि पॅन्टच्या दोन्ही बाजू साईडला केल्या. मग त्याच्या पॅन्टमध्ये बोटे खुपसून त्या पॅन्ट खाली ढकलू लागल्या. पॅन्ट त्याच्या मांडीवरून सरकत त्याच्या पायात पडली आणि श्रेयसने त्यातून पाय काढत ती बाजूला सरकवली.

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!