सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”
“कसली पुढची गंमत?”
“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”
“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”
“अहो, मम्मी. तुम्ही जर नकार दिलात, माझे म्हणणे ऐकले नाही. तर मग पुढे आपण मित्र-मैत्रीणी सारखे कसे वागणार. ती मजा आत्ताच संपून जाईल.”
“अरे पण तू मला काहीही करायला सांगशील. मी ते ऐकले पाहिजे का?”
“ऐकायला काहीच हरकत नाही. आणि मी तुम्हाला असे काहीही सांगणार नाही ज्याने तुमचे नुकसान होईल.”
“अरे हे तू मला साडी काढून नग्न व्हायला सांगतोय. आणि म्हणतो माझे काही नुकसान नाही. मा‍झ्या मनाला काय वाटेल त्याने?”
“काही वाटणार नाही, मम्मी. मला एक सांगा. तुम्ही मला इतके काही दाखवले. मी सांगीतले म्हणून ही ट्रान्सफरंट साडी घालून आलात. मग हे सगळे का केलेत? तुम्हाला खरोखरच शरम वाटली असती, ऑकवर्ड वाटले असते तर तुम्ही हे केलेच नसते. तुम्हाला पण मजा वाटतेय. गंमत वाटतेय म्हणून तुम्ही करताय. तेव्हा तसेच. तुम्ही नग्न झालात तर अशीच मजा येईल.”
“व्वा! काय लॉजिक आहे. मानलं तुला, श्रेयस.” रिमाने वेडावणे आणत म्हटले.
“हो ना. मग ऐका पाहू माझे.” श्रेयसने आपले घोडे पुढे दामटत म्हटले.
“तुला मी फारच आवडते वाटत?”
“हो, मम्मी. मला तुम्ही आवडता.”
“सासू म्हणून की मैत्रिण म्हणून?”
“दोन्ही. सासू म्हणून मला तुमचा अभिमान वाटतो. कारण तुम्ही इतक्या सुंदर आहात आणि आकर्षक आहात. आणि मैत्रिण म्हणून तर प्रश्नच नाही. तुम्ही एकदम सेक्सी आहात.”
“आणि म्हणून तुला मला नग्न बघायचे आहे. हो ना?”
“हो! साडी वरून तुम्ही इतक्या सेक्सी दिसता मग बिनासाडीच्या कश्या दिसाल ही उत्सुकता मला आहे. तेव्हा मला तुम्हाला नग्न पहायचे आहे.”
“मग मी तयार झाले तर मला माझी साडी काढावी लागणार की तू काढणार?”
“नाही! तुम्हीच काढा. मी नुसते पाहीन.”
“आय सी! पण मग मी हळूहळू साडी काढू की पटकन साडी फेडू?”
“पटकन नको! हळूहळू काढा.”
“हळूहळू म्हणजे इरॉटीकपणे की साधेपणे.”
“अर्थात! इरॉटीकपणे, मम्मी.”
“म्हणजे हळूहळू काढून माझे एक एक अंग उघडे करून दाखवू?”
“येस्सऽऽऽ तसेचऽऽऽ” असे म्हणून श्रेयस सोफ्याच्या कोपऱ्यात जाऊन बसला आणि उत्साहाने आपल्या सासूकडे पाहू लागला.
त्याने हे गृहीत धरले होते की रिमा साडी काढून नग्न होणारच. आणि त्याची समजूत खोटी नव्हती. रिमा खरोखरच साडी काढायला तयार झाल्या होत्या. आपल्या जावयासमोर नग्न व्हायला त्या तयार होत्या.
दोघेही एकमेकांकडे रोखून पहात होते आणि पुढे काय घडणार याची उत्सुकता दोघांच्याही डोळ्यात होती. आपल्या खांद्यावरील साडीचा पदर काढून त्यांनी हातावर घेतला. श्रेयसची नजर त्यांच्या डोळ्यावरून खाली त्यांच्या छातीच्या उभारावर सरकली. रिमाने मादक स्वरात विचारले,
“तुला काही दिसतेय का?”
“हो! मला तुमच्या ब्लाऊजच्या गळ्यामधून छातीच्या उभारांचा भाग दिसत आहे.”
“कसा वाटतोय तुला तो?”
“एकदम सेक्सी. असे वाटतेय तुमचे उभार उसळून बाहेर येत आहेत.” श्रेयसने बिनधास्तपणे म्हटले.
“अजून पहायचे आहेत?”
“मी आतुर झालो आहे.”
मग रिमाने आपल्या ब्लाऊजची वरची २ बटणे काढली आणि ब्लाऊजच्या कडा बाजूला केल्या व त्याला विचारले,
“आता काय दिसतेय?”
“आता उभार अजून दिसतायेत. आणि ब्रेसीयरचा थोडा भाग.”
“कसे वाटतायेत आता ते?”
“पहिल्यापेक्षा जास्त सेक्सी.”
“नुसते सेक्सी?”
“सेक्सी आणि आकर्षक.”
“सोनालीपेक्षा जास्त सेक्सी?”
“हो! तिच्यापेक्षाही जास्त.”
“चल काहीतरीच काय सांगतोय. ती किती तरूण आहे. मी किती वयस्कर आहे.”
“पुन्हा वयस्कर?” श्रेयसने लटक्या रागात म्हटले, ” तुम्ही का स्वत:ला वयस्कर म्हणून घेता? बघा! बघा हे उभार. कोणाही तरुणीला लाजवतील असे गुबगुबीत आहेत हे.” रिमाच्या उभाराकडे बोट दाखवत तो म्हणाला.
“असतील ते गुबगुबीत. पण सोनालीपेक्षा नक्कीच सुंदर नाहीत.”
“ओके! मान्य! ते सोनालीसारखे नाहीत. पण तुमचे उभार तिच्यापेक्षा जास्त मोठे आहेत.”
“किती मोठे आहेत?”
“जवळ जवळ २ इंच.”
“तुला काय माहीत? तू कधी मोजलेस?”
“बस काय, मम्मी. तुम्हीच तर सांगीतले मघाशी. तुमच्या ब्राचा साईज ३६ आहे म्हणून. आणि सोनालीची ही ब्रा ३४ साईजची आहे.”
“अरे हो हो! मीच सांगीतले तुला. मी गंमतीने तसे विचारले. बरे मग मी ही साडी काढू का?” असे म्हणत रिमाने आपल्या हातावरील पदर श्रेयससमोर वर केला.
“अहो काढा ना, मम्मी. त्याचीच तर वाट पहातोय.”
“पहाणारच. मग तुला माझे पोट आणि बेंबी दिसेल ना. हो ना?”
“येस्स्सऽऽ तेच तर पहायला माझा जीव चाललाय.”
“का? पोट आणि बेंबी पहायला तुला फार मजा वाटते? तू फार उत्तेजित होतोस का?”
“हो, मम्मी. स्त्रियांचा ओटीपोटाचा भाग म्हणजे पुरुषांचा विक पॉईंट असतो. कोणीही वेडा होईल पाहताना.”
“म्हणजे तुला माझे ओटीपोट पाहून वेडा व्हायचेय तर.”
“वेडा म्हणजे ठार वेडा. मेंटली नव्हे तर उत्तेजनेने.”
“आय सी! मग हो वेडा आता.”
असे बोलून रिमाने आपल्या हातातील पदर खाली जमीनीवर टाकला. त्याने त्यांचे पोट श्रेयससमोर उघडे झाले.
“खूष?” आपल्या जावयाची वखवखलेली नजर आपल्या पोटावर खिळलेली पाहून रिमाने चावटपणे विचारले.
“एकदम! तुमचे ओटीपोट एकदम सेक्सी आहे. तुमची कंबर रुंद आहे.”
“अजून काय?”
“अजून. तुमची बेंबी खोल वाटते. कंबरेवर जी थोडीफार चरबी दिसतेय त्याने तुम्ही जास्तच सेक्सी दिसता.” श्रेयसने त्यांच्या पोटावरील नजर न हलवता त्यांना म्हटले.
रिमा त्याच्या स्तुतीने भारावल्या! त्यांना एक वेगळीच उत्तेजना जाणवत होती. आपल्या मांड्यांमध्ये त्यांना वळवळ झाल्यासारखे वाटत होते. आपल्या योनीला स्पर्श करावा अशी तीव्र इच्छा त्यांना झाली तेव्हा त्यांनी दोन्ही मांड्या जवळ घेतल्या व साडी दोन्ही मांड्यांमध्ये खुपसली.
साडी खुपसायच्या बहाण्याने त्यांनी आपल्या योनीवर दाब दिला. त्याने त्यांना बरे वाटले व पुढे त्यांनी मादक स्वरात श्रेयसला विचारले,
“आणि माझा कंबरेखालील भाग?”
“त्याबद्दल मी नंतर बोलेल. जेव्हा मला तुमच्या कंबरेखालील भाग दिसेल तेव्हा.”
“मी दाखवेन याची काही गॅरंटी नाही.”
“नसे ना का. मी कल्पना करेन.”
“कसली कल्पना?”
“हीच की. तो तुमचा खालचा भाग कसा दिसत असेल.”
“तुम्हा पुरुषांना झाकलेल्या भागाची कल्पना करायची भारी हौस बाई.”
“तो तर पुरुषाचा धर्मच आहे. जे दिसत नाही त्याची कल्पना करायची. आणि पुरुषाला जे दिसत नाही त्याची जाम आकर्षण असते. आणि जे काही अर्धवट दिसते त्याने तो उत्तेजित होतो.”
“म्हणजे मा‍झ्या ह्या अर्धवट दिसणार्‍या उभारांनी तू उत्तेजित होत असणार.” असे म्हणत रिमाने आपल्या छातीच्या उभारांना हात लावला.
“हो! उत्तेजित तर होतोय मी. पण असे दृश्य आज काल एकदम कॉमन आहे.”
“तू कोणाचे पाहीलेस?”
“कितीतरी जणींचे दिसतात. आज काल मुलीं आणि बायका असे ड्रेस, ब्लाऊज घालतात की त्यातून त्यांची अर्धी-अधिक छाती दिसत असते.”
“अच्छा! म्हणजे तुझी नजर अशा अर्धवट दिसणार्‍या उभारांवर असते का?”
“नाही मुद्दाम अशी नाही. पण येता-जाता नजर जाते तीच.”
“आय सी. मग तुला माझे उभार बघण्यात काही इंटरेस्ट नसणार.”
“कोण म्हणते असे?” श्रेयसने आपली बाजू सावरत म्हटले.
“आता तुला येणार्‍या जाणाऱ्या बायका मुलींचे उभार दिसतात ना.”
“हो! पण ते वेगळे. आणि तुमची गोष्ट वेगळी.”
“माझी गोष्ट काय वेगळी? मी पण त्यांच्यासारखीच एक स्त्री आहे. ते पण वय झालेली.”
“अहो, मम्मी. सर्व प्रथम इतर बायका मुलीं मा‍झ्या कोणीही नाही. आय मीन. त्यांच्याबरोबर माझे काही नाते-संबंध नाही. दुसरे असे की तुमच्याबरोबर माझे जे भावनीक संबंध आहेत तसे इतर कोणाबरोबर नाहीत. शेवटी तुम्ही कोणी ऐरी गैरी नाहीत तर माझी सासू आहात.”
“म्हणून तुला मी खास वाटतेय? आणि माझे उभार खास वाटतायेत?”
“हो! आणि तसेही तुम्ही एक सुंदर स्त्री आहात. तेव्हा तुमचे उभार पहायला मला नक्कीच आवडेल.”
“अरे पण मी असे काही बोलले नाही की मी तुला माझे उभार दाखवेन.” रिमाने पुन्हा चावट टोनमध्ये म्हटले.
“हो हो. माहीत आहे. पण मला आशा आहे.”
“तुला बऱ्याच आशा असतात हं.”
“मम्मी. कमीत कमी ती साडी तरी काढा.”
श्रेयसने रिमाच्या साडीकडे इशारा करत म्हटले. रिमाने हसत हसत आपल्या पोटाखाली खोचलेली साडी ओढून काढली. आणि कंबरेला खुपसलेली साडी काढून खाली पाडली. त्यांना वाटले इतपत ब्लाऊज आणि परकरवर राहून श्रेयसला दाखवले की त्यांची ही गंमत संपणार. पण साडी फेडून रिमाने फार मोठी चूक केली होती.
त्यांना कल्पना नव्हती पण मघाशी साडी मांड्यांमध्ये खुपसल्याने त्यांचा पेटीकोट ओला झाला होता. श्रेयस आणि त्यांच्या सेक्सी बोलण्याने त्या किंचित कामोत्तेजीत झाल्या होत्या आणि त्यांची योनी पाझरू लागली होती.
त्याने त्यांची पँटीज तर ओली झालीच होती पण जेव्हा त्यांनी साडी मांड्यांमध्ये खुपसली होती. तेव्हा त्यांचा पेटीकोट ओल्या पँटीजवर दबला होता व ओला झाला होता. आता जेव्हा रिमाने साडी काढली तेव्हा नकळतपणे त्यांनी श्रेयसला तो ओला स्पॉट दाखवला, ज्याची त्यांना कल्पना नव्हती.
तो ओला स्पॉट पाहून श्रेयस चकीत झाला! त्याला कल्पना होती की त्यांच्यातील हे मादक संभाषण त्याची सासू एंजॉय करत होती पण त्याने ती इतकी कामोत्तेजीत होईल हे त्याने एक्सपेक्ट केले नव्हते. तो निरखून त्या ओल्या स्पॉटकडे पाहू लागला.
रिमाने आपल्या जावयाची चलबिचल हेरली आणि त्यांनी त्याची नजर कुठे आहे ह्याचा अंदाज घेतला. तो त्यांच्या परकराकडे रोखून पहात आहे हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी खाली आपल्या परकरावर नजर टाकली आणि त्यांना धक्का बसला!
आपली उत्तेजना अशी स्पष्ट दिसतेय हे पाहून रिमाना शरमल्यासारखे झाले. त्या उत्तेजित झाल्या होत्या हे त्यांना कळत होते. आपली योनी पाझरत आहे व त्याने त्यांची पँटीज ओली झाली होती हेही त्यांना कळत होते पण त्याने परकरही ओला होईल ह्याची त्यांना कल्पना नव्हती. साडी मांड्यांत खुपसायचा मुर्खपणा आपण कसा केला ह्याचेच त्यांना आश्चर्य वाटत होते.
‘झाली तेवढी गंमत पुरे’ असा विचार करून रिमा खाली पडलेली साडी उचलू लागल्या. त्यांनी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहीले की ते पाहून श्रेयस जागेवरून उठला आणि त्यांच्या जवळ येऊ लागला.
“मम्मी, थांबा जरा. अजून बाकी आहे.”
“काय?” रिमाने अस्वस्थ होत विचारले.
“अहो आपला शो! मी अजून तुम्हाला पाठमोरी पाहीली नाही.”
“पाठमोरी काय पहायचे त्यात?”
“पहायचेय मला.” असे म्हणत त्याने त्यांचा खांदा पकडला.
“त्याची जरूरी आहे का? जे पाहीले त्याने तुझे समाधान झाले नाही का?”
“जरूरी आहे, मम्मी. तुम्ही पाठमोऱ्या अजून छान दिसता. मला जरा पाहू द्या.”
असे बोलून श्रेयस रिमाच्या मागे उभा राहिला.
त्याने त्यांच्या पाठीवरील त्यांचे केस बाजूला करत पुढे त्यांच्या खांद्यावर ढकलले आणि तो त्यांची पाठ न्याहाळू लागला. त्यांच्या पाठीवरून तो हलकेच हात फिरवू लागला. त्याच्या स्पर्शाने रिमाच्या अंगावर काटा उभा राहिला!

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!