सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.
“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.
“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.” रिमाने मिश्कीलपणे म्हटले.
“जर तुम्हाला माझा हा पहायची गरज वाटत नसेल तर नका काढू.”
“मला काय गरज?”
“नाही तुम्ही मोठ्या आश्चर्याने विचारले होते ना. फार मोठा आहे का तुझा? तेव्हा मला वाटत तुम्हाला तो बघण्याची उत्सुकता असावी.”
“वेल! आता इतपत सगळे काही आपण केल्यावर मी मागे कशाला फिरू? एनी वे! मला पण तुझा पहायची उत्सुकता आहे म्हणा.” रिमाने खुलासा केला.
असे बोलून रिमाने आपल्या जावयाच्या अंडरवेअरमध्ये बोटे खुपसली आणि त्या ती खाली खेचू लागल्या.
इंच इंच करत त्याचा लंड त्यातून दिसत गेला आणि अंडरवेअर त्याच्या पायात पडली. पायाने बाजूला सारून त्याने अंडरवेअरची गतही पॅन्टसारखी केली. आता श्रेयसचा कडक लंड ताठपणे रिमासमोर उभा होता. त्याची लांबी आणि रुंदी पाहून रिमाचे डोळे विस्फारले!
“बापरे! बराच मोठा आहे तुझा लंड, श्रेयस!”
“तुम्हाला त्याचा अभिमान वाटत असेल ना?”
“मला? का बरे?”
“कारण आता तो तुमचा आहे.”
“माझा? छे! तो तर सोनालीचा आहे.”
“हो! पण आता त्यावर तुमचाही हक्क आहे, मम्मी.”
“इज ईट? व्हेरी इंटरेस्टींग!”
असे म्हणत रिमाने श्रेयसचा लंड मुठीत पकडला. त्यांनी त्याचे थोडेसे वरून खालून निरीक्षण केले.
“आवडला का?” श्रेयसने चावटपणे विचारले.
“नाही कसे म्हणू? नक्कीच इंप्रेसीव्ह आहे!”
“सोनालीच्या पप्पांचा केवढा होता?”
“लांबी तुझ्यापेक्षा थोडीशी कमी भरेल. पण त्यांचा इतका जाड नव्हता. तुझा चांगला जाडजूड आहे!”
“मग तुम्हाला त्रास होईल का?”
“मला त्रास? कसला?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“आत घ्यायला.” श्रेयस पटकन बोलला.
“आत घ्यायला? कशाच्या?” रिमा जाणून बुजून असमंजसपणा दाखवत होत्या.
“अहो तुमच्या पुच्चीत.” श्रेयसने बेधडक म्हटले.
“शी! काय पण शब्द वापरलास. योनी तरी म्हणायचे.”
“आम्हाला पुच्ची शब्दच आवडतो.”
“पण मी मा‍झ्या पुच्चीत तुला घालून देईल असे कसे तू समजतोस?”
“न समजायला काय झाले? तुमचाच डायलॉग मारतो. आता इतपत सगळे काही आपण केल्यावर आपण मागे कसे फिरणार?” श्रेयसने त्यांच्या आवाजाचे वेडावणे आणत म्हटले.
“व्हेरी फनी!” रिमाने किंचित नाराज स्वरात म्हटले.
“ओह कमॉन, मम्मी! दाखवा मला तुमची पुच्ची.”
“बघितलीच पाहिजे का?”
“म्हणजे काय? त्याच साठी तर माझा जीव चाललाय.”
“तुझा जीव तर या आधीही बरेच काय पहाण्यासाठी जात होता.”
“हो! पण आता ही शेवटची गोष्ट. तुमची पुच्ची पाहीली की मग सगळ्या इच्छा पूर्ण होणार.”
“नुसती पाहीली की हं? अजून काही करायची गरज नाही. बरोबर ना?”
“ते पुढे पाहू. आधी दाखवा तर खर.”
असे बोलून श्रेयस खाली वाकला आणि तो आपल्या सासूचा परकर वर करू लागला.
रिमाने हसत हसत त्याचा हात झटकला आणि त्या लगबगीने सोफ्याकडे पळाल्या. श्रेयस त्यांच्या मागे पळाला. रिमा सोफ्याजवळ पोहचल्या आणि श्रेयसने त्यांना मागून पकडले. मागून मिठी मारल्यामुळे त्याचा कडक लंड पुन्हा रिमाच्या नितंबाच्या फटीत खुपसला गेला. त्यांना जबरदस्तीने सोफ्यावर वाकायला लावून तो त्यांच्या नितंबाच्या फटीत आपला लंड घासू लागला.
रिमा आता स्तब्ध राहिल्या. त्या सोफ्यावर थोड्या वाकल्या होत्या आणि श्रेयस त्यांच्या परकरावरून त्यांच्या नितंबाच्या फटीवर लंड घासत होता. श्रेयस त्यांच्या अंगावर वाकला आणि त्याने त्यांचा परकर पकडून वर केला व त्यात आपले हात घातले.
हात परकरच्या आत घालून त्याने त्यांच्या मांड्यांवर ठेवले आणि मग तो रिमाच्या मांड्यां चोळू लागला. त्याच्या मांड्यावरील स्पर्शाने त्या उत्तेजित झाल्या व त्या आपले नितंब त्याच्या लंडावर मागे दाबू लागला.
त्याने श्रेयस चेकाळला आणि तो जोराने त्यांच्या नितंबामध्ये लंड घासू लागला. जणू तो मागून त्यांना झवत होता. त्याचा लंड कधीही गळायला लागेल असे त्याला वाटू लागले. ते ओळखून त्याने त्यांचा परकर अजून वर केला.
थोडेसे मागे होत त्याने परकर पूर्णपणे वर केला आणि त्यांचे नितंब उघडे केले. त्यांचे अर्धे-अधिक नितंब पँटीजने झाकले होते तेव्हा त्याने त्यांच्या पँटीजच्या लेगमध्ये बोटे खुपसली आणि त्यांची पँटीज गोळा करत त्यांच्या नितंबाच्या फटीत आणली.
आता श्रेयसला आपल्या सासूचे पूर्ण नितंब दिसू लागले. त्याने काही क्षण फक्त त्यांच्या नग्न नितंबाकडे पाहीले आणि त्याचा धीर सुटला! त्याला असे वाटले की कामोत्तेजनेने त्याच्या लंडाचा स्फोट होणार.
“मम्मीऽऽऽ” अशी आर्त किंचाळी मारत त्याने खसखस मूठ मारत त्यांच्या नग्न नितंबावर लंड गाळायला सुरुवात केली. त्यांची कंबर एका हाताने पकडत तो दुसर्‍या हाताने लंड धरून त्यांच्या नितंबावर आपले वीर्य गाळू लागला. एका मागोमाग एक अशा वीर्याच्या पिचकाऱ्या रिमाच्या नितंबावर उडाल्या. वीर्याने त्यांचे नितंब भरून गेले.
रिमा सोफ्यावर आपले हात रोवून स्तब्धपणे ओणव्या उभ्या होत्या. आपल्या नितंबावर उडत असलेल्या आपल्या जावयाचे वीर्य त्यांना जाणवत होते आणि त्याने त्यांच्या योनीतून पाणी सुटत होते. तो इतक्या पटकन गळाला ह्याचे त्यांना थोडे आश्चर्य वाटत होते.
जेव्हा श्रेयसचा लंड गळायचा थांबला तेव्हा त्याने रिमाची कंबर सोडली. तो अजूनही आपला लंड हातात धरून हलवत होता. त्याने कंबर सोडल्यावर रिमा सरळ उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी आपला वर केलेला परकर खाली केला. मग त्या श्रेयसकडे पाहून हसल्या. श्रेयस सत्खलनाच्या धुंदीत होता पण तोही फिकटपणे हसला.
“काय? मजा वाटली का?” रिमाने श्रेयसला विचारले.
“हो, मम्मी! पण मी लवकर गळालो.” श्रेयसने थोडेसे लाजत उत्तर दिले.
“का बरे गळलास इतक्या पटकन?”
“तुमच्या नितंबामुळे. तुमच्या फटीत मी लंड घासत होतो आणि मला असे वाटत होते की मी तुम्हाला झवतोय.”
“अस्स होय.”
“हां आणि नंतर जेव्हा तुमचा परकर वर केला आणि तुमची पँटीज बाजूला करून तुमच्या नितंबाचा डेरेदारपणा दिसला तेव्हा माझा धीर सुटला.”
“हा हा हाऽऽऽ इतका उतावळा झालेला होतास?” रिमाना गंमत वाटून त्या हसू लागल्या.
“उतावळा असे नाही. पण तुमचे नितंब खरोखरच भरीव आणि डेरेदार आहेत तेव्हा त्यांना पाहून माझा कंट्रोल गेला.”
“तरीही इतक्या लवकर तू गळायला नव्हता पाहिजेस.”
“हो ना. पण काय करणार. मी पण बरेच दिवस असे काही केले नव्हते.”
“काय म्हणतोस? सोनाली गेल्यानंतर स्वत:ची गरज तू कधी शमवली नाहीस?” रिमाने आश्चर्याने विचारले.
“तशी तर शमवली. पण फक्त हस्तमैथुन करून.”
“खरे बोलतोयस ना?”
“हो! का तुम्हाला काही शंका वाटतेय का?”
“शंका असे नाही. पण तू इतका हॅन्डसम. तुझी ऑफीसमध्ये बऱ्याच मुलीं, बायकां बरोबर मैत्री असेल. तेव्हा इतके दिवस बायको बरोबर नाही तर तुझा पाय घसरायचे चान्सेस आहेत.”
“हो! असेल. पण मी सोनालीशी पूर्ण प्रामाणिक आहे. हां! आता ही गोष्ट वेगळी की तुमच्याबरोबर असताना माझा पाय घसरला पण त्यात तुम्ही सुद्धा मा‍झ्या इतक्याच दोषी आहात.”
“हो! तेही खरे आहे म्हणा. आणि माझ्याबरोबर जे तू केलेस त्याला पाय घसरला असे म्हणता येणार नाही.” रिमाने गुढपणे म्हटले.
“म्हणजे काय, मम्मी? मी समजलो नाही तुमचे बोलणे.” श्रेयसने कुतुहलाने विचारले.
“ते जाऊ दे. आता झाले का तुझे? मी जाऊ आता?” रिमाने विषय बदलत म्हटले.
“जाऊ आता? कुठे?” श्रेयसने आश्चर्याने विचारले.
“झोपायला.”
“अहो एवढ्यात कुठे? अजून आपली गंमत संपली नाही.”
“संपली नाही?”
“हो! अजून मी कुठे तुमची पुच्ची पाहीली?”
“आता काय पहायचे त्यात? तुझा गळला ना. म्हणजे तुझ्या त्याचे समाधान झाले आता.”
“मा‍झ्या ह्याचे समाधान झाले. पण मा‍झ्या डोळ्याचे समाधान झाले नाही ना.” श्रेयसने चावटपणे म्हटले.
“ओऽऽऽ होऽऽऽ आता डोळ्याचे समाधान का?”
“हो, मम्मी! मा‍झ्या डोळ्याचे समाधान.”
“म्हणजे तुझ्या डोळ्याचे समाधान करताना तू माझी पाहिलीस की तुझा हा पुन्हा जागा होणार.” श्रेयसचा लंड हातात घेऊन रिमा हसत म्हणाल्या.
“आहऽऽऽ ते तर सहाजिकच आहे ना.” त्यांच्या हाताच्या स्पर्शाने श्रेयस सुखावत म्हणाला.
“म्हणजे मग नंतर पुन्हा तुझ्या ह्याचे समाधान करावे लागणार.”
“हो तर.”
“मग नंतर पुन्हा कसले तरी समाधान. हे सगळे कधी थांबायचे?”
“जोपर्यंत मी पूर्ण तृप्त होत नाही तोपर्यंत.” श्रेयसने निक्षून सांगीतले.
“मला नाही वाटत मी तुला पूर्ण तृप्त करू शकेल.” रिमाने थोड्याशा उदासपणे म्हटले.
“का? असे का बोलता तुम्ही, मम्मी?”
“कारण तू तरुण आहेस. जास्त रोमँटीक आहेस.”
“मग काय त्यात?”
“मी पडले वयस्कर. मग तुझे समाधान कसे होणार?”
“तुम्ही प्रयत्न तर करून बघा.”
“कसला?”
“माझे समाधान करण्याचा. मी सांगतोय तसे करा. मला तुमची पुच्ची दाखवा.”
“हश्श्शऽऽऽ तुला अजूनही माझी पुच्ची बघायची इच्छा आहे?”
आपल्या सासूच्या तोंडून प्रथमच पुच्ची शब्द ऐकून श्रेयस उत्तेजित होऊ लागला. त्याचा मलूल लंड ताठ होऊ लागला. रिमाचा हात अजूनही त्याच्या लंडावर होता. उत्तेजनेच्या भरात श्रेयसने बिनधास्तपणे उत्तर दिले,
“हो आहे! आणि तुमच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची.”
“पुच्चीत लंड घालण्याला काय म्हणतात?” त्याचा ताठ होत असलेला लंड हलवत रिमाने चावटपणे विचारले.
“त्याला झवणे म्हणतात. मला तुम्हाला झवायचेय.”
“ओह! म्हणजे तुला माझी पुच्ची नुसती पहायची नाही तर मला झवायचे सुद्धा आहे?”
“हो! मला तुम्हाला झवायचेय. आणि चांगले झवून काढायचेय.”
“मग ने मला तुझ्या बेडरूममध्ये.” रिमाने पटकन म्हटले.
रिमाच्या सडेतोड उत्तराने श्रेयस क्षणभर अवाक झाला! त्याला वाटले त्याची सासू थोडे अजून आडेवेढे घेईल मग त्याला तिची अजून मनधरणी करावी लागेल. पण ती पटकन तयार झाली हे पाहून तो क्षणभर बावचळला! त्याने थोडेसे शंकेने विचारले,
“म्हणजे तुम्हाला बेडरूममध्ये नेऊन मी झवू?”
“हो. लवकर. माझे मन पुन्हा बदलायच्या आत.”
“येस्स्सऽऽ मम्मीऽऽऽ”
असे बोलून श्रेयसने आनंदाने रिमाना उचलून घेतले.
त्या वजनाने थोड्या भारी होत्या पण त्यांना झवायला मिळण्याच्या आनंदाने त्याला वेगळेच बळ आले व त्याने लिलया त्यांना पेलले. रिमाने त्याच्या गळ्यात हात घालून थोडा आधार घेतला होता.

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!