सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली,

“तुला सांगितले ना, कुठेही हात लावायचा नाही ते. हात का काढलेस पाठीखालून?”

माझे हात परत माझ्या पाठी खाली गेले. तोपर्यंत सावनीचे केस बांधून झाले होते. तिने नजर माझ्या लिंगावर टाकली, एक मोठ्ठा श्वास घेतला आणि हात हळुवारपणे लिंगावर ठेवला.

“अरे, किती कडक झाले आहे? आणि गरमही. तुला ताप आला आहे का.” तिने गंमतीत विचारले!

“हं!”

“अरे बोलत का नाहीस तू. सांग कसे वाटतंय?” तिने डोळा मारत विचारले.

“मस्त वाटतंय, उउमम.”

“आणि काय वाटतंय?”

“आता लवकरच शांत व्हावेसे वाटतेय. खूप टेंशन आलंय.”

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ इतक्यात नाही.”

असे म्हणून सावनी परत माझ्या लिंगावर झुकली. तिने ओठांनी हलकेच लिंगमुखाचे चुंबन घेतले. मग हळूच जि‍भेने टोकावरचे कामसलील पुसून घेतले. जीभ तोंडात घोळवत त्याचा आस्वाद घेतला.

मऊ, उष्ण जिभेचा स्पर्श होताच माझ्या लिंगाने एक आचका दिला. आताच मी गळतो की काय असे मला वाटले. पण सावनी हुशार होती. तिने त्याच वेळी हाताने माझ्या लिंगाला घट्ट दाबून धरले आणि दुसर्‍या हाताने माझी वृषणे मुठीत धरून दाबली.

वृषणांवर पडलेला दाब अतिशय दु:खदायक असतो. त्यामुळे स्खलित व्हायची भावना एकदम नाहीशी होते. वृषण दाबताच मी “आऽऽ आऽऽ आऽऽऽ” अशी किंकाळी मारली, माझ्या लिंगाचा ताठरपणा थोडा कमी झाला आणि माझे स्खलन होण्यापासून थांबले.

सावनीने मग हाताच्या मुठीत माझे लिंग पकडले आणि वरखाली करायला लागली. माझा वेदनेचा भर ओसरला नसल्याने लिंग अजून पूर्ण ताठ होत नव्हते. मग सावनी थोडी मागे सरली आणि माझ्या पायांवर झोपली. तिचे स्तन माझ्या गुडघ्यांवर दाबले गेले.

सावनीने तोंड उघडले आणि लिंग तोंडात घेतले. अहाहा! तिच्या मऊ, उष्ण तोंडाचा विळखा माझ्या लिंगाला बसला. लिंग तोंडात धरून ती लिंगमुखावर जीभ फिरवू लागली. त्या ओल्या, मांसल, उष्ण स्पर्शाने माझ्या लिंगात परत ऊर्जा आली आणि ते क्षणात ताठ झाले.

सावनीने लिंग तोंडात खेचत त्याला चोखणे चालू केले. लिंगाला सर्व बाजूने लाळेचे लिंपण झाले. मग तिने लिंग बाहेर काढले आणि लिंगमुखापासून त्याच्या मुळापर्यंत जीभ फिरवायला लागली. एका हाताने माझ्या वृषणांना मसाज करत होती, दाबत होती. मी गळायला लागतोय असे समजताच वृषण दाबून माझा आवेग कमी करत होती.

थोड्या वेळाने ती लिंगाला बाहेरून चाटत माझ्या वृषणांपर्यंत गेली आणि मला काही समजायच्या आत माझी वृषणे तिने तोंडात घेतली. ही संवेदना अजब होती. दोन्ही गालात गुलाबजाम ठेवल्यासारखी सावनीने माझी वृषणे धरली होती आणि तोंडात खेळवत होती, त्यांच्यावर जीभ फिरवत होती.

सावनीच्या वजनाने माझे गुडघे आता अवघडले होते. जरा पाय मोकळा करत मी गुडघ्यात थोडा वाकवला. त्यामुळे पायाची बोटे तिच्या योनिला लागली.

“काय करतोयस तू?”

तिने तोंड लिंगावरून काढले आणि खाली बघत विचारले. पाय योनिशी खेळताना पाहून तिच्या चेहर्‍यावर वेगळेच हसू उमटले.

“काही नाही, पायाला रग लागली होती, तू बसलीस इतका वेळ म्हणून जरा पाय मोकळा केला.”

“अस्सं.”

थोडे चावट हसून तिने बसण्याची दिशा थोडी बदलली. थोडी अजून मागे सरकून तिने योनी माझ्या पायांच्या बोटावर आणली. मग खाली बसून तिने पायचे बोट तिच्या योनित सारले आणि कंबर हलवू लागली. योनिचा ओला स्पर्श बोटाला होताच मी पण बोट हलवायाला लागलो. एकदा हे सेट झाल्यावर सावनीने मोर्चा परत माझ्या लिंगाकडे वळवला. लिंग तोंडात घेऊन चोखायला सुरूवात केली.

“अऽऽहाहाऽऽ सावनीऽऽ”

“हम्मम!”

लिंग तोंडात ठेवून ती हुंकार भरायला लागली.

“काय गरम झाला आहेस तू आणि कडकही.”

“तुझ्यामुळे गं तुझ्यामुळे! पण थोडे हळू चोख. मी गळेल नाहीतर.”

“असा कसा गळशील? मी थोडीच तुला अशी सोडणार आहे? आता माझ्या स्तनांना दाब, चांगले दुखेपर्यंत! आणि पायची हालचाल चालू ठेव.” असे म्हणून तिने परत लिंगाला तोंडात घेतले.

मी दोन्ही स्तन हातात घेऊन चिवडू लागलो, स्तनाग्र कुस्करू लागलो. चोखताना सावनी मधूनच हुंकारत होती, योनी पायावर घासत होती. पुढे झुकल्यामुळे तिचे केस माझ्या पोटाला, लिंगाला गुदगुल्या करत होते.

प्रत्येक वेळी सावनी मला टोकाला नेत होती आणि मी स्खलित व्हायच्या बेताल आलो की लिंगाला चावत होती. वेदनेने परत माझा आवेग कमी होत होता. इकडे पायाच्या बोटामुळे सावनीची योनी चांगलीच ओली झाली होती. तिच्या कामसलीलाचा ओघळ बोटावरून वहात असल्याचा मला भास होत होता, पण उठून बघू शकत नव्हतो.

थोड्या वेळाने सावनी चोखायचे थांबली, तिने योनिला हात लावून परिस्थिती पहिली. आता मला वाटले ती माझे लिंग योनित घेऊन शेवटची क्रीडा चालू करेल. पण कसले काय, सावनीला अजून खेळायचे होते. तिने चोखलेल्या ओल्या लिंगाकडे डोळे भरून पाहिले आणि उठून माझ्या पोटावर उलटी, दोन्ही बाजूला पाय टाकून बसली.

आता तिचे नितंब माझ्या पोटावर होते, पोटाला योनिभागाचा केसांचा खरखरीत आणि योनिचा ओला, मऊ स्पर्श होऊ लागला. माझ्या समोर असलेली गोरे भरीव नितंब आणि गोरीपान पाठ डोळ्यात भरत होती. माझे लिंग तिच्या योनिभागाला घासले जात होते.

सावनी माझ्या तोंडाकडे सरकली आणि तिने नितंब माझ्या तोंडावर धरले. आणि माझ्या डोळ्यासमोर तिचा केसाळ योनिभाग आला. कामसलीलाने ओलीचिंब झालेली योनी आणि केस अतिशय मादक दिसत होते. योनिचा सुगंध नाकात शिरत होता.

“अरे, काय नुसता बघतोयस बावळटा? चालू कर चाटायला, संपूर्ण स्वच्छ झाले पाहिजे माझा खालचा भाग आणि हो नितंबही.”

सावनी अशी बसल्याने मला काय करायचे त्याचा अंदाज आलाच होता. तिच्या या बोलण्याने मी अधिकच उत्तेजित झालो आणि तिच्या नितंबांना धरून खाली तोंडावर खेचले. योनित तोंड खुपसून जीभ योनिमुखात सारली. सावनीच्या मदनबिंदूला चोखायला लागलो.

सावनी जोरात हुंकारू लागली आणि माझ्या लिंगाला, वृषणांना चोळू लागली. थोड्या वेळ चोळल्यानंतर तिने पुढे झोकून लिंग चोखायला सुरूवात केली. आम्ही सिक्स्टी-नाईन क्रीडा चालू केली. आपण योनी चाटत असताना लिंगही चाटले जातेय, ही भावना अतिशय आनंद देणारी असते आणि योनी चाटली जात असताना तोंडात पुरूषाचे लिंग घोळवायचे, याचा स्त्रियांनाही खूप आनंद होतो.

मी माझ्या अनेक क्लायंटना मी अशा प्रकारे सुखप्राप्ती करून दिली होती. प्रत्येक वेळी लिंग-योनी संभोगच व्हायला हवे असे नाही. सिक्स्टी-नाईन सारख्या वेगळ्या मार्गानेही कामतृप्ती होते आणि वेगळा आनंद मिळतो.

सावनीला पहिली कामतृप्ती मी अशीच दिली होती. त्याची नशा इतकी होती की तिने आपणहून दुसर्‍या फेरीला सुरूवात केली. पण आता मी सावनीला इतक्या लवकर तृप्ती देणार नव्हतो. तिला थोडे छळायचे होते मला.

मी तिचे योनिपदर दातात धरून ओढले, त्या सरशी तिला झटका बसला. लिंग तोंडातच धरून ती स्तब्ध झाली. मी माझ्या दातांनी तिच्या योनिपदरांना चावू लागलो. तशी ती नितंब माझ्या चेहर्‍यावर घुसळू लागली. मग मी योनिपदर सोडले आणि तिचे ताठलेला मदनबिंदू दातात धरला त्यावरून जीभ फिरवू लागलो.

“आहाऽऽ हाहाऽऽ अस्ससऽऽऽ आहाऽऽऽ आऽऽ”

सावनी लिंग सोडून विव्हळायला लागली. विव्हळणे वाढत ती आता स्खलित होणार असे जाणवताच मी मदनबिंदूला चावलो. त्याच्या वेदनेने सावनीचा आवेग ओसरला.

“आऽऽऽ काय करतोयस तू, दुखते ना मला.”

मी मदनबिंदू दातातून सोडला आणि त्यावर फुंकर मारू लागलो. सावनी शहारली आणि कामसलीलाची मोठी धार तिच्या योनितून बाहेर आली. माझे तोंड, चेहरा त्याने बरबरटला. माझ्या नाकात थोडे पाणी गेले.

मी सावनीचे नितंब धरून तिला थोडे उचलले, एक श्वास घेतला आणि परत माझ्या तोंडावर तिचा योनिभाग बसवला. हळुवारपणे चाटणे चालू केले. सावनी थोडी शांत झाली आणि माझ्या लिंगाशी हाताने खेळायला लागली.

एका हाताने ती माझी वृषणे कुरवाळत, दाबत होती. तेवढ्यात मी हात वर करून तिच्या डाव्या स्तनाला जोरात फटका मारला. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने सावनी बिचकली आणि तिने माझे लिंग घट्ट पकडले. पुन्हा त्वेषाने तोंडात घेऊन चोखू लागली.

आता मला लिंगात वेदना होऊ लागल्या. मी जोरात तिच्या योनित तोंड खुपसले आणि स्ट्रॉने ओढावे तसे जोरात ओढले. सावनीच्या योनिचा आतला भाग बाहेर जोरात खेचला गेला. त्याची वेगळीच संवेदना सावनीला झाली.

तिने लिंगाला सोडले आणि दोन्ही हातांनी स्तन धरून ओढू लागली. तोंडातून “अऽऽ अअऽऽ हाऽऽ आऽऽ हायऽऽ” असे ओरडू लागली. ती गळतेय की काय असे वाटून मी योनी तोंडातून सोडली आणि तिच्या योनिपदराला चावलो. त्या सरशी ती स्तब्ध झाली आणि तिचा आवेग ओसरला.

मग एका झटक्यात ती उठली, माझ्याकडे तोंड करून परत पोटावर बसली. दोन्ही हातांनी माझा चेहरा धरला आणि कुरवाळू लागली. माझ्याकडे एकटक प्रेमाने पहात होती. तिच्या डोळ्यात तेल अजब नशा होती.

मी हात उचलून तिचे स्तन धरले आणि दाबू लागलो. आवेगाने सावनी खाली वाकली आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले. अजून पर्यंत आम्ही चुंबन घेतले नव्हते. सावनीला दिलेल्या कामुक त्रासामुळे तिचे मन उचंबळून आले आणि तिने आवेगात माझे चुंबन घेतले.

बरं, इतकेच करून ती थांबली नाही. ओठ विलग करून तिने जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या तोंडात घुसवली. इतर सर्व शरीराची चव आता आम्हाला माहिती झाली होती, ही एकच राहिली होती. दोघांच्या जि‍भा एकमेकांना स्पर्श करू लागल्या, दोघांची लाळ एकमेकात मिसळली.

तिचे स्तन माझ्या छातीवर, गळ्या वर मऊ दाब देत होते, तिची टोकदार स्तनाग्रे माझ्या स्तनाग्रांना गुदगुल्या करत होती. सावनी ओलाचिंब योनिभाग माझ्या लिंगाला घासत होती. सावनीचे नाजूक पोट माझ्या पोटावर होते. दोघेही एकमेकांची शरीरे हाताळत होतो. आम्ही मनसोक्त चुंबन करत, लाळेची चव घेत एकमेकांवर पडलो होतो.

“असेच आपण पडून रहायचे का अजून थोड्या वेळ?” सावनीने लाडिक आवाजात विचारले.

“का गं?”

सावनीने न बोलता माझ्या खांद्यावर चेहरा लपवला.

“सांग ना.”

“मला सर्व शरीराला तुझा स्पर्श हवा आहे, अनेक वर्षात पुरूषाच्या अंगाला अंग लागले नाहिये!”

मलाही तिच्या मऊ गुबगुबीत स्पर्श हवा होता. तिच्या पाठीवर हातांची मिठी घालून मी तिला घट्ट दाबले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले जात होते. आम्ही दोघांनी शरीराची हालचाल करायला सुरूवात केली.

पायांमध्ये पाय अडकवले. आता माझे लिंग तिच्या योनिभागावर घासले जात होते. सावनीही कंबर हलवत योनी लिंगावर तर कधी वृषणांवर घासत होती. तिचे हात माझ्या शरीरावर फिरत होते आणि माझे तिच्या.

मधूनच मी तिच्या नितंबांवर हाताने जोरात फटके मारत होतो. सावनी माझ्या चेहर्‍यावर जीभ फिरवत तो ओला करत होतो, माझे चुंबन घेत होती. दहा पंधरा मिनिटे आम्ही शरीरांनी एकमेकांना चोंबाळत होतो.

थोड्या वेळाने सावनी उठली आणि माझ्या तोंडावर बसली. तिची केसाळ चिकट योनी माझ्या चेहर्‍यावर घासू लागली. मी तोंड उघडले आणि जि‍भेने योनिभाग चाटायला सुरूवात केली.

सावनी दोन्ही हाताने स्तन दाबत होती. कामसलीलाचे ओघच्या ओघ माझ्या चेहर्‍यावर पसरू लागले. शक्य तेवढे कामसलील मी पित होतो. सावनी “अऽऽ अऽऽऽ अऽऽ अऽऽ” असे अस्पष्टपणे आवाज काढत होती.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!