सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला,

“आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.”

मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात उभा राहलो.

उपनगरात तिचा फ्लॅट होता आणि ती एकटीच रहायची. त्यामुळे आज काय घडेल, ती कशी दिसत असेल, मी किती पुढे जाऊ शकेल, याचा विचार करत ताठ होत असलेल्या लिंगाला कुरवाळत मी वाट पहात होतो. खास आजच्यासाठी मी एक शॅम्पिन आणि एक वाईन आणली होती.

साधारण वीस एक मिनिटांनी ती आली. तिला पाहताच मी हळूच माझा स्पेशल फेरोमोन परफ्युम माझ्या अंगावर मारला. गाडी पार्क करून माझ्याकडे आली आणि मला एक आलिंगन दिले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले. तिच्या घामाचा आणि परफ्युमचा एक मिश्र मादक गंध माझ्या नाकात गेला आणि थोडे मलूल पडलेले माझे लिंग परत ताठ झाले. बहुदा तिलापण त्याची जाणीव झाली असावी तरीही त्याबद्दल ती काही बोलली नाही.

“अरे किती वेळचा थांबला आहेस? सॉरी हं, काम थोडे जास्त होते आज आणि ट्रॅफिकमुळे अजून उशीर झाला. चल वर जाऊ.” असे म्हणून माझा हात धरून लिफ्ट जवळ नेले.

लिफ्ट तशी लहानच होती. जेमतेम दोन तीन माणसे खेटून उभी राहतील अशी! लिफ्टचे दार बंद झाल्यावर मी माझे दोन्ही हात वर करून आळस दिला. माझ्या घामाचा आणि परफ्युमचा वास दरवळला. तो नक्कीच तिला कळला असेल कारण चमकून तिने माझ्याकडे पाहिले आणि अस्पष्टसे हसली.

मी तिचे निरीक्षण करायला सुरुवात केली. दिवसभराच्या कामाने ती थोडी थकल्यासारखी वाटत होती. उकाडा भयंकर असल्याने तिच्या कानामागून घामाची धार गळ्यावरून खाली जात होती. मानेवर घर्मबिंदू जमा झाले होते आणि काखेत घामाने कुर्ती ओली झाली होती. जस जसा परफ्युमचा प्रभाव पडत होता तस तसे तिच्या चेहर्‍यावर लाली पसरायला लागली आणि तिची स्तनाग्रे मोठी होऊ लागली. तिच्या कुर्ती मधून मला छातीवरील स्तनाग्रे दोन बिंदूसारखी दिसू लागले.

ती माझ्याकडे बघत नव्हती. मग तिने केस मोकळे सोडले आणि कुर्ती नीट करण्याच्या बहाण्याने स्तनांवरून हात फिरवत हळूच योनिवरूनही हात फिरवला. तिच्यात कामेच्छा नक्कीच जागृत झाली असावी आणि योनी कामसलील पाझरायला लागली असावी.

तिच्या मजल्यावर पोचल्यावर लिफ्टचे दार उघडले. “चल” असे म्हणून ती बाहेर आली. मी तिच्या मागे बाहेर पडलो. दाराचे कुलूप खाली असल्याने ती वाकून उघडू लागली. पाठीवरचा दुपट्टा गळून पडला आणि माने खालचा गोऱ्या पाठीचा भाग उघडा पडला.

पाठीवर कुर्ती घामाने भिजली होती आणि फिकट हिरव्या कुर्तीतून आतली काळ्या रंगाची ब्रा दिसत होती. उकडते म्हणून तिने स्लिप घातली नव्हती त्यामुळे ब्रापासून नितंबापर्यंत ओल्या कुर्तीतून पाठ आणि वक्राकार कंबर दिसत होती.

मी इतका मंत्रमुग्ध होऊन पाहत होतो की तिने कधी दार उघडले आणि आत गेली मला कळलेच नाही! दार अर्धवट उघडे ठेवून म्हणाली,

“अरे, बघत काय उभा आहेस? आत ये की.”

मी भानावर येऊन आत गेलो आणि बूट मोजे काढू लागलो तोपर्यंत ती तिचे बूट मोजे काढून हॉलमध्ये गेली. ती इतकी दमली होती की हॉलमधल्या सोफ्यावर अक्षरश कोसळली. मीच मग पंखा लावला आणि तिच्या समोरच्या खुर्चीवर बसलो.

सावनी पाठ टेकून, डोळे मिटून आणि दोन्ही हात डोक्यावर घेऊन रिलॅक्स बसली. तिचे गोरेपान रेखीव पाय इतके सुंदर दिसत होते! बोटांना तिने लाल रंगाचे नेलपेंट लावले होते. हात उंचावल्याने दोन्ही काखा उघड्या झाल्या. घामाने कुर्ती ओलाचिंब झाल्याने काखामधला भाग थोडा पारदर्शक झाला आणि दोन्ही काखांमध्ये काळपट केसांचे ताटवे दिसले ते मी पहातच राहलो.

दोन्ही स्तन ताणले गेल्याने त्याची टोके अजूनच बाहेर दिसू लागली. ब्रा आणि कुर्तीची पकड अजून घट्ट झाली. बहुदा तिची कामेच्छा अजून तीव्र होत चालली होती. पाय ताणून तिने एकमेकांवर ठेवले आणि त्यामुळे तिचा योनिभाग नक्कीच दाबला गेला असावा.

“अरे तू आलास आणि मी अशीच काय बसून राहले! तुला पाणीही विचारले नाही,” असे म्हणून ती लगबगीने उठू लागली.

ती दमलेली दिसत होती, म्हणून मी म्हणालो,

“अगं राहू दे, तू दमलेली दिसतेस, थांब मीच आणतो पाणी.”

असे म्हणून मी हळूच शॅम्पिन आणि वाईन फ्रिजमध्ये ठेवायला गेलो. किचनमध्ये जाऊन दोन ग्लास पाणी घेऊन येईपर्यंत सावनी परत डोळे मिटून पडली होती.

“काय गं आज फारच थकलेली दिसतेस?”

“हो रे, आज मिटींग्ज होत्या दोन, त्या नंतर एका साईटची व्हिजिट होती आणि हा असा उकाडा! त्यातून रस्त्यावर भयंकर गर्दी! जाम दमले रे!”

असे म्हणून तिने पाण्याचा ग्लास घेतला. मीही माझ्या जागी बसलो आणि पाणी प्यायचे सोडून सावनीकडे पाहू लागलो.

ती ग्लास घेऊन ओठाला न लावता मान वर करून पाणी प्यायला लागली. तिचा तो तहानलेला गोरापान गळा अतिशय देखणा दिसत होता. पाण्याचा घोट आत जाताना तिच्या गळ्याची हालचाल पाहून त्याचे चुंबन घ्यावे असे वाटू लागले.

तिचे उद्दीपन वाढत होते, तिचे थरथरते हातच सांगत होते. अचानक पाणी पिता पिता तिला ठसका लागला आणि ग्लास हिंदकळून पाणी तिच्या छातीवर सांडले. मग काय! पाण्याने तिचा कुर्ती अजून पारदर्शक झाली आणि आतली काळी ब्रा दिसू लागली.

तिला ते कळल्यावर खिदळत तिने दुपट्टा छातीवर घेतला. हसत हसत परत ती पाठ टेकून बसली. पाणी झटकायच्या बहाण्याने तिने तिचे स्तन आणि त्यांची टोके एकदा कुरवाळून घेतली.

“काय मग, कसे चालू आहे तुझे? बऱ्याच दिवसांनी आज गप्पा मारायला वेळ मिळाला!”

तिच्या वाक्याने मी भानावर आलो.

“माझे छान चालू आहे, बरेच नवीन क्लायंट आहेत आणि काम जोरात चालू आहे. पण तू फारच दमलेली दिसतेस.”

मी परत तिच्या थकण्याचा विषय काढला.

“हो रे, काम आणि उकाड्याने नुसते अंग दुखातेय.”

“अगं मग डीनरचे काय? मी जाऊ का? नंतर येतो कधी तरी.” मी मनाला आवर घालत म्हणालो.

“नाही रे, डिनर तर करूच, जरा शांत बसले की बरे वाटेल. मग मी फक्कडसा चहा करते आणि आपण बाल्कनीत गप्पा परत बसू.”

“चहा वगैरे राहू दे, तुला छान वाटेल असा माझ्याकडे उपाय आहे.” असे म्हणून मी किचनमध्ये गेलो आणि वाईनची बाटली आणि दोन ग्लास घेऊन आलो.

“अरेच्चा! हे कधी आणलेस? आणि मला कसे दिसले नाही?”

“सरप्राईज होते ते आणि अजून एक सरप्राईज आहे, ते जेवताना कळेल.” असे म्हणून मी ग्लास भरला आणि तिला दिला.

“वा! किती दिवसांनी वाईन पितेय! आपल्या गेट टूगेदरची आठवण झाली!” आणि तिने वाईनचा एक घोट घेतला.

मी माझा ग्लास टेबलवर ठेवून तिच्या मागे गेलो आणि हळूहळू तिच्या मानेला मालीश करू लागलो.

“अरे हे काय? नको, एक गोळी घेतली की बरे वाटेल. तू बस.”

“शश्श! काही बोलू नकोस, जस्ट रिलॅक्स अँड एंजॉय. यु विल फील बेटर इन नो टाईम. मला माझे स्किल वापरू दे जरा.”

“म्हणजे?”

“लवकरच कळेल.”

“अरे सांग ना, इतका का भाव खातोस?” डोळे मिटूनच सावनी बोलत होती.

“सांगतो! तीन वर्षांपूर्वी मी एक फिजिओथेरपीचा कोर्स केला, त्यात बॉडी रिलॅक्सेशन थेरपी शिकलो. आणि आता मी स्पेशॅलीस्ट आहे. तू खूप दमली आहेस, तर थोडे तुला रिलॅक्स करून देतो. तू फक्त एंजॉय कर!”

मी माझा मालिशचा प्रोग्राम चालू केला. सावनी मधून मधून वाईनचे घोट घेत होती. तिची निमुळती मानेची मी मालीश सुरू केली आणि हळूहळू ती रिलॅक्स व्हायला लागली. तिला आराम पडत होता हे नक्की!

थोड्या वेळाने मान चोळत माझे हात तिच्या खांद्यावर आणले आणि खांदे दाबू लागलो. खांद्यावर तिच्या ब्राचे पट्टे हाताला लागत होते. मानेजवळ तिच्या उघड्या भागाला मी मालीश चालू केली. मग गळ्या खाली छातीवरील भागावर मी माझी बोटे फिरवू लागलो.

मला वाटले ती विरोध करेल पण काही बोलली नाही आणि अजून बोटे खाली नेली. आता स्तनांच्या वरती पण जेथून उभार चालू होतो तिथपर्यंत माझी मजल पोचली. पण मी स्वत:ला सावरले. जमत आलेला डाव मला असा मोडायचा नव्हता.

छातीवरून खांद्यापर्यंत आणि परत छातीपर्यंत मी हलके हलके चोळत होतो. अनेकदा खांद्यावरील कुर्तीचा कडेतून बोटे आत घालून ब्राच्या पट्टीला स्पर्श करण्याची इच्छा मी महत प्रयासाने दाबली. तिच्या इतका जवळ असल्याने, तिच्या घामाचा, सेंट मिश्रीत वास मला उत्तेजित करत होता. माझेही परफ्युम तिच्या नाकी जातच असणार. त्यामुळे ती उत्तेजित होत असेल, अशी माझी खात्रीच होती.

बराच वेळ मान, गळा, खांदे आणि छातीचा वरचा भाग चोळून झाल्यावर मी सावनीला पुढे केले आणि मानेपासून पाठीवर हाताने दाब देऊ लागलो. दमल्याने पाठ नक्कीच दुखत असणार. त्यामुळे मी दाब वाढवल्याने तिला बरे वाटू लागले.

“आहाहाऽऽ काय छान वाटतेय.”

“अगं जरा धीर धर, अजून छान रिलॅक्स वाटेल.”

माने खालचा गोऱ्या पाठीचा उघड्या भागावर मी लक्ष केंद्रित केले. जितका तिच्या उघड्या अंगाला माझा स्पर्श होईल, तितका मला हवा होता. सोफ्यावर पाठ पुढे करून बसल्याने मला तिच्या खालच्या पाठीवर दाब देणे जमत नव्हते.

“सावनी तू इथे खाली गालीच्यावर पाठ वर करून झोपतेस का? म्हणजे मला चांगली दाबता येईल!”

तसा मी थोडा आगाऊपणा केला. मला वाटले ती नाही म्हणेल पण म्हणाली,

“ओके, ते बरे होईल!”

तिला बहुदा ती उत्तेजित होते आहे, ते जाणवले असावे आणि आपली स्तनाग्रे मला दिसू नयेत म्हणून पोटावर झोपण्याची कल्पना तिला आवडली. दुसरे असे की त्यामुळे तिचे स्तन आणि योनिभाग जमिनीवर दाबला जाऊन त्या घर्षणाने तिला माझ्या नकळत सुख मिळेल.

सावनीने वाईन संपवली आणि उभी राहून आळोखे पिळोखे दिले. हात वर केल्यावर पुन्हा तिच्या ओल्या काखा दिसल्या. मी जवळच उभा असल्याने तिच्या घामाचा गंध मला आणि परत माझ्या लिंगाने हालचाल केली.

सावनीने हात वर करून केस मोकळे सोडले आणि झटकले. केसांवर हात फिरवत एकत्र केले. एखादी स्त्री जिच्या विषयी कामेच्छा आहे, मोकळ्या केसांबरोबर केस खेळतेय, हे विलक्षण दृश्य मी पहात होतो. तिच्याकडे बघता बघता मी मंत्रमुग्ध झालो.

केस सारखे करून ती ते डोक्यावर आंबाड्याप्रमाणे बांधत होती. हात डोक्यावर असल्याने तिची छाती ताणली गेली आणि ब्रा आणि कुर्ती इतका अडसर असूनही तिची स्तनाग्रे छोट्या मनुक्यांप्रमाणे दिसायला लागली.

तिची स्तनद्वये नेहमीपेक्षा मोठी आणि जास्त गोलाकार दिसली. तलम ब्राच्या वरून स्तनांचे अर्धगोल कुर्तीतूनही स्पष्ट दिसत होते. मी माझा हात माझ्या लिंगावर दाबून धरला. पण तिने डोळे मिटलेले असल्याने तिला ते दिसले नाही. ती मला किती पुढे जाऊ देते, याचा अंदाज नसल्याने घाई घाईत काही चुकीचे कृत्य न करण्याची मी काळजी घेत होतो.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!