सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो.

“तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.”

“हम्म. मला कळले ते तुझ्या नजरेतून, मी बोलत असले तरी तुझी दृष्टी माझ्या छातीवरच असे. नक्की तुला काय वाटते ते जाणून घ्यायला मीच दोन तीन वेळा माझा दुपट्टा सहज म्हणून बाजूला केला. तेव्हा मी तुझ्याकडे बघत होते, पण तुझे डोळे मात्र माझ्या स्तनांवर खिळले होते.”

असे म्हणून तिने दोन्ही स्तन हातांनी जवळ आणले. दोन गरगरीत स्तन एकमेकांना चिकटले. उन्नत स्तनाग्रे जवळ आली. मी मालीश विसरून बघतच राहलो. नकळत माझा एक हात माझ्या लिंगावर विसावला आणि त्याला दाबू लागला.

“हे असेच बघत होतास आणि एकदा तर तू मी पहात असतानाच तुझ्या लिंगाला असाच हात लावलास.”

मी एकदम चमकलो! माझी कृती तिने आता बघितली तशी त्या वेळी सुद्धा पहिली होती. मला थोडी शरम वाटली. मी झटकन हात बाजूला केला आणि तिच्या सपाट, गोऱ्या पोटावर बेंबी जवळ मालीश चालू केली.

“तू एकदा माझ्या कुर्तीच्या गळ्यातून आतही बघत होतास, हे सुद्धा मला कळले होते.”

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती आणि मला घाम फुटू लागला. माझ्या तोंडून एकही शब्द निघत नव्हता. हात थरथरत होते.

“अरे, असा नर्व्हस कशाला होतोस? मला माहिती आहे सगळे. मला तेव्हा चमत्कारिक वाटले, पण चुकून झाले असेल अशी मी समजूत करून घेतली. नंतर एकदा मी मुद्दामहून खोल गळ्याचा कुर्ती घातली. मला तुझी प्रतिक्रिया बघायची होती. ब्रा सुद्धा टाईट बांधली आणि तुझ्यासमोर मुद्दाम दुपट्टा खाली पाडून वाकले. माझे डोळे तुझ्याकडेच होते. खोल गळा आणि टाईट ब्रा यामुळे माझे उरोज घट्ट जवळ येऊन क्लीव्हेज जास्त दिसत होता. तुझे माझ्याकडे लक्षच नव्हते. तू एकटक माझ्या कुर्तीच्या आत बघत होतास. मी मुद्दामहूनच जास्त वेळ खाली वाकले. नंतर वर पाहिले तर तू दुसरीकडे बघायला लागला होतास.”

सावनी सांगत होती आणि सगळे प्रसंग माझ्या डोळ्यापुढे येत होते.

“काय वाटले तुला? हात लावावासा वाटला की नाही?”

“मला धक्का बसला होता त्यावेळी. तुला कधी असे पाहिले नव्हते आणि एकदम तुझे उरोज माझ्यासमोर! माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वास नाही बसला. पण लागलीच ‘आपण हे काय करतोय’ याची जाणीव होऊन मी नजर फिरवली.”

“पण पाहून तर झालेच होते ना? मग काय केलेस? खरं सांग.”

आता हिला काय सांगायचे? मी मसाज सुरूच ठेवला. चोळून चोळून तिचे गोरे स्तन गुलाबी झाले होते. स्तनाग्रे आता फुगून जास्त संवेदनशील झाली होती. त्यांना हात लावला की सावनीला सहन होत नव्हते. ती माझा हात बाजूला करायला लागली.

मग मी माझा मोर्चा तिच्या काखांकडे वळवला. दोन्ही स्तनांच्या कडेच्या गोलाईला कुरवाळत हात तिच्या काखांमध्ये नेले तसे तिनेही हात डोक्यावर नेले आणि काखा उघड्या केल्या. तिच्या त्या मादक काखांमध्ये असणारे केसांमध्ये माझी बोटे फिरवू लागलो. सावनीला गुदगुल्या होऊन चेहर्‍यावर हसू पसरले. डोळे बंद करून तिने एक हुंकार भरला.

“सांग ना, काय केलेस तू?”

“काय करणार? नुसते चित्रामध्ये पाहलेल्या स्तनांचे असे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याने मी उत्तेजित झालो होतो.”

“म्हणजे नक्की कसा?” सावनीला सगळे ऐकायचे होते.

“म्हणजे माझे लिंग ताठ व्हायला लागले होते.”

“मग काय केलेस?”

“तू उठून उभी राहलीस आणि नंतर कुठे तरी गेलीस. मी सरळ बाथरूम मध्ये गेलो आणि हस्तमैथुन करून शांत झालो.”

“बस, इतकेच? मला सगळे सांग, काय विचार करत होतास, कसे केले.”

“तुला का ऐकायचे आहे?”

“का म्हणजे, उत्सुकता म्हणून! पुरूष कसे करतात सांग ना?”

मी थोडा विचार केला, सावनीला आता सगळे सांगितले की तिचा इच्छा अजूनच वाढेल.

“तुला पाहून खरंच मला खूप उत्तेजित व्हायला झाले. मी सरळ बाथरूममध्ये गेलो. दार लावून माझी पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढली. माझे लिंग ताठायला लागले होते. मी डोळे मिटले आणि हाताने लिंगाला हळूहळू चोळू लागलो. दुसर्‍या हाताने माझ्या वृषणांना दाबू लागलो.

“डोळे मिटून मी तुला, तुझ्या उन्नत उरोजांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांची गोलाई, गोरा रंग आणि मधले क्लीव्हेज यांना मी हात लावला आहे, त्याचे चुंबन घेतो आहे, अशी कल्पना करायला लागलो. माझे लिंग भराभर ताठ होऊ लागले. हाताला गरम लागू लागले. लिंगमुखातून कामसलील येऊन लिंग बुळबुळीत झाले.”

“हम्मम.”

सावनी कल्पना करत होती. तिचे हात आता योनिशी खेळू लागले होते. एका हाताने ती स्तनांना दाबत होती.

“पुढे? माझ्याबद्दल अजून काय विचार करत होतास?”

“जे दिसले नाही त्याचा जास्त विचार करत होतो. तुझी स्तनाग्रे कशी असतील, आता झालीत तशी ताठ असतील की अजून सपाटच असतील? रंग काय असेल त्यांचा. वगैरे विचार चालू झाले. तुझे पोट, बेंबी यांचाही विचार करत होतो मी.

“तू अशी पूर्ण नग्न माझ्यासमोर आहेस आणि तुझ्या मऊ गोऱ्या हातानी माझे लिंग कुरवाळत आहेस, अशी कल्पना मी करू लागलो. थोड्या वेळाने मी माझे सर्व कपडे काढले, ते तूच काढले अशी कल्पना करून मी उत्तेजित झालो. माझी स्तनाग्रे तुझीच असल्यासारखी मी हाताने पिळत होतो. तुझ्यासारखी मोठी आणि कडक नाहीत, पण थोडी उभी राहिली त्यामुळे.”

“आणि?”

“मग तुझ्या नितंबावर आणि योनिवर माझे लक्ष केंद्रित केले.”

“काय विचार केलास माझ्या योनिचा?” सावनीने डोळे मिटून विचारले.

“मी खुर्चीवर बसलो आहे, माझे लिंग चांगले ताठ झाले आहे आणि हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यावर हालत आहे. तू माझ्या समोर, माझ्या जवळ नग्न उभी आहेस. तुझी योनी माझ्या तोंडासमोर आहे आणि मी अनिमिष नजरेने तिचे सौंदर्य पाहत आहे.

“मध्यभागी असलेले तुझ्या कामसलीलाने थबथबलेले योनिमुख, कामसलीलाचा ओघळ, त्याच्या बाजूने असलेले नाजूक काळसर गुलाबी योनिपदर, वरच्या बाजूला माझ्या लिंगाप्रमाणे उत्तेजित झालेली तुझी शिष्निका म्हणजे क्लीटोरिस. हे सारे मी मंत्रमुग्ध होऊन पहात आहे, असा माझा विचार चालू होता. तुझ्या योनिच्या उन्मादक गंधाची कल्पना मला इतर काही सुचूच देत नव्हती.”

“हम्म.”

सावनीने आता एक हात तिच्या लेगिंग्ज आणि पॅन्टीत घातला होता आणि आतल्या ओल्याचिंब योनिशी ती खेळायला लागली.

“तुझी केस विरहीत योनिच्या पदरांचे चुंबन घेण्यासाठी मी माझे ओठ विलग केले आणि.”

“एक मिनिट, माझ्या योनिभागावर केस नाहीत, अशी तू कल्पना केलीस? तुला तिथे केस असलेले आवडत नाहीत?” सावनीने हात बाहेर काढून विचारले.

सावनीने विचारलेल्या या प्रश्नाने माझी कल्पना खरी आहे असे वाटले. एकटी राहत असल्याने सावनी योनिभागावरचे केस काढत नसावी. तिच्या काखा तर केसांच्या पुंजक्याने झाकल्या होत्या. ते दृश्यही अतिशय कामुक होते.

“नाही, तसे नाही. मला दोन्हीही आवडता, नुसत्या केसांच्या विचारानेही मला उत्तेजित होते.” मी जरा गडबडत म्हणालो.

“आता हेच बघ, तुझ्या काखांमध्ये असलेले केस मला मोहित करतात.”

असे म्हणून मी पुढे झुकलो आणि तिच्या काखेमध्ये तोंड घातले. केसांच्या पुंजक्यात नाक खुपसून एक दीर्घ श्वास घेतला. तिच्या घामाचा उग्र वास तिच्या परफ्युमच्या वासात मिसळून एक नशीला, मादक वास तयार झाला होता.

“अरे हे काय करतोयस?” सावनीने डोळे उघडून विचारले.

“तुझा वास घेतो आहे. बायकांचा घाम आणि परफ्युम यांचा एकत्र वास मला खूप आवडतो आणि तुझ्या या केसांमुळे तो जास्त कामुक वाटतोय मला!”

“ओह्ह हो!”

असे म्हणून तिने दोन्ही हात वर केले आणि काखा उघड्या केल्या. मला न सांगताही कळले की दोन्ही काखांचा वास घ्यावा, असे ती सुचवत आहे.

मग मी कसला मागे राहतोय! मी एका काखेतून दुसर्‍या काखेत नाक घासू लागलो. सावनीच्या तोंडून ‘आह्ह’, ‘हम्मम’ असे उद्गार निघायला लागले. तिने दोन्ही हातांनी स्तन आणि स्तनाग्रे चोळायला सुरूवात केली.

“बघ, केस असणे नसणे दोन्ही मला आवडते.”

“घाणेरडा आहेस तू!” लटक्या नाखुशीने सावनी म्हणाली, “आणि पुढे काय केलेस?”

“तुझी योनी इतकी जवळ असल्याने मी माझी जीभ त्यांच्या पदरांवर ठेवली, असा विचार करत मी एक हाताने माझ्या लिंगाला मसाज चालू केला. लिंग इतके ताठ झाले होते की दुखायला लागले. जि‍भेने मी तुझे योनिद्वार चाटायला लागलो, जि‍भेचे टोक योनित खुपसायला लागलो, असा विचार मी करू लागलो. तुझ्या योनिची काहीशी खारट गोडसर चव माझ्या जिभेला जाणवायला लागली. योनिचा मादक गंध नाकात भिनायला लागला. मी अधिक जोरात माझे लिंग मागे पुढे करू लागलो.”

सावनी काही बोलत नव्हती. डोळे मिटून एका हाताने स्तन आणि दुसर्‍या हाताने योनी चोळत होती. मी तिच्या काखांचा वास घेत, एका स्तनाचे मर्दन करत होतो. तिचे स्तनाग्र ओढत होतो, पिरगळत होतो. सावनी तोंडाने हुंकारत होती. थोड्या वेळाने ती म्हणाली,

“तुला आता माझी योनी बघायची आहे? खरीखुरी?”

मी याच गोष्टीची वाट बघत होतो. माझ्या मनातले सावनी स्वत: बोलली ही चांगली खूण होती.

डोळे मिटूनच तिने लेगिंग्ज काढायला सुरूवात केली. मी श्वास रोखून पहात होतो. जिच्या नग्न शरीराची मी केवळ कल्पना करून हस्तमैथुन करायचो, अशी अर्धनग्न सावनी आज माझ्या पुढे पूर्ण नग्न होत होती. माझ्या छातीतील धडधड वाढायला लागली. हात आपसूकच लिंगावर गेला.

सावनीने कमरेवरून लेगिंग्ज खाली नेले आणि अजून खाली नेण्यासाठी उठू लागली. मी पुढे झालो आणि तिला झोपवले.

“थांब, पुढचे मी काढतो.”

सावनी झोपली आणि तिने स्तनांना चोळायला सुरूवात केली. मी तिच्या पायाशी बसून हळूहळू लेगिंग्ज खाली करू लागलो. कमरेच्या गोलाकार वळणावरून खाली आणल्यावर सावनीची गुलाबी पॅन्टी दिसायला लागली. सावनीने नितंब थोडे वर केले आणि मी लेगिंग्ज खाली ओढून मांड्यांपर्यंत आणली.

सावनीच्या बेंबीपासून खाली योनिच्या दिशेने केसांची उभी रेघ गेली होती. मी अजून लेगिंग्ज खाली सरकवले. आता गुलाबी पॅन्टीने आच्छादलेला योनिभाग पूर्ण उघडा झाला. कामसलीलाने पॅन्टी ओलीचिंब झाली होती. पॅन्टीच्या बेंबी जवळच्या कडेतून केसांची एक आडवी रेघ दिसत होती.

लेगिंग्ज तसेच मांड्यांवर ठेवून मी सावनीचे दोन्ही पाय उचलले, गुडघ्यात दुमडून पोटावर दाबले आणि खालून योनिभाग न्याहाळू लागलो. आधीच घट्ट असणारी पॅन्टी पाय वर दुमडल्यामुळे योनिभागावर अजूनच घट्ट बसली होती.

पॅन्टीच्या कडेतून योनिभागावरचे मोठे केस डोकावत होते आणि योनिभागावरचे केस आत दाबले जाऊन योनिभागाला अजून फुगीरपणा आला होता. निमुळते पाय, गोलाकार नितंब यामुळे एखाद्या दवबिंदूच्या आकाराचा योनिभाग दिसत होता.

मध्यभागी ओल्या कापडातून मेणबत्तीच्या ज्योतिप्रमाणे असणारी योनी चांगली फुगून वर आली होती. पॅन्टी ताणल्यामुळे त्यातल्या कामसलीलाचा एक ओघळ नितंबावरून वहात खाली गालीच्यावर गेला. पॅन्टीचे कापड योनिवरती घट्ट बसले होते आणि योनिमुखाचा आकार घेतल्याने मादक कॅमल-टो दिसायला लागला.

एका हाताने सावनीचे पाय पोटावर दाबून मी दुसर्‍या हाताने योनिला हळुवार स्पर्श केला. बोटाने सावनीच्या मदनबिंदूला चोळले आणि एक शिरशिरी तिच्या शरीरातून गेली. मी पुढे झुकून नाक तिच्या योनिभागावर ठेवले आणि तिचा मादक सुगंध हुंगू लागलो.

“अरे, काय करतोयस?”

योनिभागाला नाकाचा झालेला स्पर्श सावनीला जाणवला होता.

“काही नाही, तुझा वास घेत आहे. अतिशय मादक वास आहे तुझा. मला तर वाटतेय.”

“काय वाटतेय?” सावनीने अस्पष्टपणे विचारले.

“काही नाही!”

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!