सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.”

खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत होते.

“अरे, काय बोलतोस तू?” असे तिने विचारले.

“काय म्हणजे? तुलाच ऐकायचे होते ना?”

“पुढे काय करतोस?” तिने प्रश्न टाळून विचारले.

“पुढे तिच्या पॅन्टीला ताणून दोन्ही नितंब उघडे करतो. त्यावर परत तेल घालतो आणि चोळतो. चोळताना अधून मधून परत चापटा मारतो.”

“आणि?”

“पॅन्टी ताणली गेल्याने तिच्या पुढच्या भागावर जोर पडून तिथेही मसाज होऊ लागतो.”

मी ‘योनिभाग’ हा शब्द टाळला.

“अस्सं. पण बायकांना चालते ते? म्हणजे त्या काही म्हणत नाहीत?”

“नाही म्हणत, खरं म्हणजे ते आवडते त्यांना.”

“काय म्हणतोस?”

“हो, खरंच सांगतोय. एकदा तर माझ्या एका क्लायंटने, ‘तिला असे केले तर आवडते’, असे सांगितले. मी अजून जोरात मारावे असे तिला सुचवायचे होते.”

“ओह. आता तुला म्हणून सांगते, कुठेही बोलायचे नाही आणि हसायचे नाही. आम्ही एकदा ट्रीपला गेलो होतो, ऑफिसची सारी मंडळी होती. तेव्हा आम्ही पकडा पकडी खेळत होतो. जिच्यावर राज्य होते ती मला पकडायला आली आणि आऊट करायला हात मारला. मी निसटले पण माझ्या नितंबाला जोरात लागला. मला अगदी कसेतरीच झाले. खेळण्यात ते विसरून गेले पण नंतर विचार केला की मलापण त्यात मजा वाटली.”

“ओह, वा मजा आहे!”

यातून दोन गोष्टी मला कळल्या, एकतर सावनीला नितंबांना फटके मारलेले आवडतात आणि आडून आडून ती मला तसे करायला सुचवत होती. चला, म्हणजे गाडी व्यवस्थित पुढे चालली होती.

आता मी मानेपासून ते पावलांपर्यंत मसाज करत होतो. नितंबांच्या जवळ आलो की चांगले रगडून एक दोन फटके मारत होतो. कधी कधी फटके योनिभागावर बसत होते. पहिल्यांदा योनिला फटका बसल्यावर सावनी दचकली, पण ती काही म्हणायच्या आत मी नितंबांवरून पायावर गेलो होतो. असे बराच वेळ चालू होते. आता मोर्चा तिच्या पाठीवर आणि उरोजांवर वळवावा असे मी ठरवले.

पाठ दाबत मी तिच्या स्तनांपर्यंत पोचलो. पाठीवर दाब देत खाली स्तनही दाबले जात होते. पाठीच्या कडेला, स्तनांच्या शेजारी मी बोटे फिरवत होतो. कधी कधी स्तनांच्या बाजूने बोटे जात तेव्हा सावनी दचकायची पण ती काही म्हणत नव्हती.

“अजून काय करतोस त्यांना?” ती काही इतर बायकांच्या मसाजचा विषय सोडत नव्हती.

मी विचार केला, आता अजून स्पष्ट सांगायचे.

“पुढे पाठीवरही तेलाने मालीश करतो. पण ब्राचे पट्टे मध्ये येतात. त्यामुळे ते सोडून पूर्ण मोकळ्या पाठीवर जोर देत मसाज करतो.”

सावनीनेही ब्राचे पट्टे सोडलेले असल्याने नेमकी गोष्ट मी सांगितली.

“मग?”

सावनीचा आवाज आता कापरा झाला होता. माझ्या क्लायंटच्या जागी ती स्वत:ची कल्पना करत असावी.

“एकदा का मानेपासून पायापर्यंत चांगले चोळले की पाय बाजूला घेऊन मांड्यांचा दोन्ही बाजूने चोळणे चालू करतो. आतल्या बाजूने तळव्यापासून नितंबापर्यंत दाबत आणि चोळत जातो.”

तिला बोलायची काही संधी न देता मी तिचे पाय बाजूला केले. त्याबरोबर तिचा योनिभाग विस्तारला. आता मला तिचे पूर्ण नितंब आणि त्यावरील पॅन्टी नीट दिसू लागली. तिच्या योनिभागाचा पाझर वाढला होते आणि पॅन्टीबरोबर लेगिंग्ज सुद्धा ओले झाले होते.

मी मांड्यांच्या आतल्या कडेने दाबत योनिभागाजवळ गेलो. आता मी तेथे स्पर्श करेन असे वाटून तिने पाय जवळ घेतले पण मी स्पर्श न करताच परत पायाकडे चोळत जाऊ लागलो. तिची बहुदा निराशा झाली असावी.

मी योनिला स्पर्श करावा असे तिला नक्की वाटत असावे. पण हे भाग नाजूक असतात, तिने स्वत: संमती दर्शवण्याची मी वाट बघायचे ठरवले. दर वेळी मी योनिपर्यंत जाऊन स्पर्श न करताच हात बाजूला करत होतो. या अपेक्षा भंगाने सावनी विव्हळू लागली.

“अरे, पुढेही जा ना.” क्षीण स्वरात सावनी म्हणाली.

“काय?” मी न ऐकल्यासारखे केले.

“काही नाही, तू चालू दे तुझे आणि पुढे काय करतोस ते सांग.”

“काही क्लायंटना त्यांच्या प्रायव्हेट पार्टला ही मालीश करून हवी असते. त्यामुळे तेथे मी चांगले चोळून देतो.” मी आता जास्त न ताणता तिला जे ऐकायचे होते ते सांगितले.

“काय? खरं की काय?”

“हो, त्यांना आवडते आणि मुख्य म्हणजे तसे केल्याने जास्त रिलॅक्स वाटते!”

आता हे बोलणे कुठे जाते आहे, याची तिलाही कल्पना आली होती. सावनी इतकी उत्तेजित झाली होती की मी तिच्या योनिला, लेगिंग्ज वरून का होईना स्पर्श करावा असे तिला वाटू लागले होते.

“तू कुणाला काही सांगणार नाहीस ना, प्रॉमिस कर.” ती हळू आवाजात म्हणाली.

“नाही, काय आहे?”

“मलाही तू.” ती वाक्य पूर्ण करू शकली नाही.

“तुलाही काय?” मी उगीचच ताणत विचारले.

“मलाही तू ‘तिथे’ मसाज करशील का?”

“कुठे?”

“नालायका, तुला माहीत आहे कुठे ते!”

“मला नाही माहिती, तू सांग.”

“माझ्या प्रायव्हेट.” लाजेने परत तिची बोलती बंद झाली.

“तुझ्या प्रायव्हेट पार्टला? तुला चालेल?”

“हं!”

तिच्या या बोलण्यात ती खूप काही बोलून गेली.

“नक्की का? तुला चालेल का मी तिथे हात लावला तर?” मी खात्री करायला परत विचारले.

“हम्म.” नुसत्या हुंकाराने तिने होकार दिला.

माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. थोडे शांत झालेले लिंग पुन्हा फुरफुरून ताठ झाले. पण पॅन्टच्या बाहेरच असल्याने त्रास झाला नाही.

मग मी पायापासून वर मांडीच्या आतल्या बाजूने चोळणे चालू केले. जस जसा मी वर सरकत होतो, तस तशी सावनी टेंस होत होती. मा‍झ्याही छातीतील धडधड वाढत होती. शेवटी धीर करून मी हात हलकेच तिच्या योनिभागावर ठेवला.

मधले बोट बरोबर तिच्या योनिमुखावर होते आणि बाकीच्या पंजाने तिचा योनिभाग झाकला गेला. तिचा योनिभाग आता कामसलीलाने ओलाचिंब झाला होते. उत्तेजनेमुळे फुगीर बनला होता आणि इतर शरीरापेक्षा थोडा गरम झाला होता.

लेगिंग्ज आणि पॅन्टी असूनही योनिभाग हाताला अतिशय मऊ लागत होता. योनिला माझे बोट लागताच सावनीच्या तोंडून ‘सस्स’ असा आवाज आला. मी वाकून पाहिले तर तिने डोळे मिटले होते, खालचा ओठ दातात दाबून घेतला होता आणि चेहर्‍यावर एक आनंद दिसत होता.

मी हात बाजूला घ्यायला लागलो तर ती स्वत: नितंब पुढे करून योनी माझ्या हाताला लावू लागली. मी मधले बोट जळूच तिच्या योनिमुखावर दाबले, तिने अजून पुढे होऊन योनी हातावर धरली. अर्धा एक मिनिट असे झाल्यावर मी हात परत पायाकडे नेले आणि पुन्हा एकदा मांडीच्या आतून योनिभागावर हात नेला.

सावनी अजून अधीर झाली होती. या वेळी माझा हात पोचायच्या आधीच तिने नितंब पुढे केले आणि माझ्या स्पर्शाचा आनंद घेऊ लागली. आता मला चांगलाच धीर आला होता. मी अजून पुढे सरकून माझे ताठलेले लिंग तिच्या योनिमुखावर घासले!

मी हात असे ठेवले होते की तिला वाटावे माझे बोटच योनिवरती आहे. मी माझे मधले बोट योनिच्या पूर्ण मुखावर घासत तिच्या मदनबिंदूपर्यंत आणले आणि जो काही तिला झटका बसला की तिने दोन्ही पाय घट्ट करत जवळ आणले आणि माझा हात त्यात अडकला.

“काय गं त्रास झाला का? नाही करत मग.” तिला उत्तेजित करण्यासाठी मी म्हणालो.

“तू असेच करतोस तुझ्या क्लायंटला.?” तिने कसेबसे विचारले.

“हो, पण ही तर सुरूवात असते.”

मी तिला आता बऱ्यापैकी उत्तेजित केले होते. पण अजून स्तन, पोट आणि योनिचा पुढचा भाग मला हातळायचा होता. तिकडचे कामबिंदू हाताने उत्तेजित केले की सावनी नक्की समागमाला तयार होणार, हे माहीत होते मला.

“ही सुरूवात? म्हणजे पुढे काय करतोस?”

“अगं नुसत्या पाठीला मालीश करून नाही चालत, पोटावरही मालीश करावी लागते. म्हणजे रक्तप्रवाह सगळीकडे चांगला होतो. पाठीची एकदा मालीश पूर्ण झाली की मी तिला पाठीवर झोपायला सांगतो. मग हात डोक्यापासून वर ताणून मोकळे करतो. गरम तेल त्यांच्या बेंबीत भरतो आणि हातावर थोडे तेल घेऊन गळ्यापासून छातीपर्यंत चोळायला लागतो.”

“बेंबीत तेल?”

“बेंबी हा महत्त्वाचा भाग आहे, तेथे अनेक मज्जातंतु असतात. आपण नेहमी त्याची काळजी घेत नाही. मसाजच्या वेळी तेथे तेल घालून ते शोषले गेले की पोटाला बरे असते.”

“मग?”

“मग छातीच्या वरचा भाग चांगला मालीश करून देतो आणि मग पोटावर मालीश सुरू करतो.”

“आणि मधे?”

“म्हणजे?”

“अरे छाती आणि पोट यांचा मध्ये?” सावनीने स्तन शब्द टाळून विचारले.

“काही बायकांना चालते, काहींना नाही चालत. पण ज्यांना चालते त्यांना पहिल्यांदा विचारतो की स्तनांना मालीश केले तर चालेल का? कारण त्यासाठी ब्रा काढून ठेवावी लागते. असे नग्न स्तन परपुरूषाला दाखवायची अनेक बायकांना लाज वाटते. पण काही होतात तयार.”

खरं म्हणजे मी एकदा मालीश चालू करून त्यांचे पाठीवरचे आणि योनिजवळचे कामबिंदू उत्तेजित केले की बायका स्वत: ब्रा काढून ठेवतात. माझा स्पर्श आणि परफ्युम यामुळे त्या एक प्रकारच्या ग्लानित असतात. त्यांचे सर्व शरीर मी हाताळावे, चोळावे इतपत त्यांची कामवासना पोचलेली असते. हे सगळे मी सावनीला सांगितले नाही.

“कसे असतात?”

“काय? काय कसे असतात?”

“तुला माहिती आहे, सांग मला!”

सावनीला दुसर्‍या स्त्रियांच्या स्तनांविषयी उत्सुकता होती, मी त्यांना कसे हाताळतो, हे तिला ऐकायचे होते आणि मुख्य म्हणजे मी तिला तसे करावे हे सुचवायचे होते.

“नाही मला माहीत, काय कसे असतात?”

“अरे तुझ्या क्लायंटचे ब्रेस्ट्स.”

इंग्रजी वापरून तिने ‘स्तन’ या शब्दाची मादकता कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

“हे बघ, मी प्रोफेशनल मसाजवाला आहे, शरीर हे शरीर असते. एका स्त्री सारखे दुसरीचे शरीर.”

“तरी सांग, मला ऐकायचे आहे.”

“वेगवेगळ्या तऱ्हेचे असतात ‘स्तन’.”

‘स्तन’ शब्द ऐकून सावनीच्या अंगातून एक शिरशिरी गेल्याचे मला जाणवले.

“काही चांगले गोल गरगरीत असतात, तर काही लहान असतात, काही कडक आणि गुबगुबीत असतात तर काही ओघळणारे असतात. एक क्लाइंटचे तर इतके सपाट होते की पुरूष आहे की स्त्री असा संशय यावा. पण त्यामुळे काही फरक पडत नाही. तिची स्तनाग्रे पुरूषांपेक्षा नक्कीच मोठी होती.”

मी माझ्या क्लायंटच्या स्तनांचे उघडपणे वर्णन करत होतो. हे करत असताना सावनीच्या उघड्या पाठीवरून तिच्या स्तनांच्या कडेवर बोटे चेपत होतो. मधेच तिच्या स्तनांच्या बाजूने बोटे आत घालून स्तनांचा जास्त भाग चेपत होतो. मी स्तनांना हात लावतोय हे तिला कळूनही ती काही म्हणत नव्हती, ही उत्तम खूण होती.

“काही जणींची स्तनाग्रे अगदी सपाट असतात, ती चोळली की उभी राहतात. मग त्यांना बोटांच्या चिमटीत पकडून ओढली की स्त्रीला बरे वाटते.”

“तू करतोस असे?” सावनीने हळूच विचारले.

“हो. त्याने रक्तप्रवाह वाढतो आणि बरे वाटते.”

“हम्म.”

मी तिच्यासोबतही तसे करावे, अशी तिची इच्छा बहुतेक जागृत झाली असावी.

हे सगळे बोलणे चालू असताना माझे हात मात्र कामात गुंतले होते. तिच्या मानेपासून पायापर्यंत मी चोळत होतो, दाबत होतो, नितंब चिवडत होतो. मध्येच तिच्या योनिभागावर हात फिरवून तिच्या योनिमुखात बोट घालण्याचा प्रयत्न करत होतो.

कधी कधी नितंबांवर फटका तर कधी योनिभागावर नाजूक चापटी असे करून तिची उत्तेजना वाढवत होतो. तिच्या मांड्यांना कुरवाळत पायापर्यंत जात होतो. तिथून परत मानेपर्यंत आणि जाता जाता स्तनांच्या बाजूला मालीश असा प्रवास होत होता.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!