सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले.

सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी असा माझा अंदाज होता. तिला आधी स्खलित करायचे आणि मग ती ग्लानित गेली की लिंग काढून कंडोम चढवायचा या विचाराने मी हात खाली केला आणि तिच्या मदनबिंदूला चोळू लागलो.

सावनीचे मुलायम हात माझ्या पाठीवर फिरत होते. ती उत्तेजनेच्या शिखरावर पोचायला लागली होती. मी अजून जोराने तिचा मदनबिंदू चोळू लागलो. लिंग योनित होतेच, त्याने ढुश्या मारायला लागलो. मध्येच हाताने तिची स्तनाग्रे पिळत, तर कधी तोंडाने चोखत तिला जास्तीत जास्त उत्तेजित करत होतो आणि एका क्षणी तिचा बांध फुटला.

“अअअअऽऽ, ईईईऽऽ मी झडतेय अजून जोरात करऽऽ जोरातऽऽ चोळ मलाऽऽ अअअअऽऽ आहाऽऽ आऽऽ हाऽऽ” असे चित्कारून सावनी झाडायला लागली.

तिचे शरीर थडथडू लागले, तिने हाताची नखे माझ्या पाठीत रूतवली, दातांनी माझे ओठ अक्षरश चावले, तिच्या योनिची माझ्या लिंगावरची पकड अधिक घट्ट झाली आणि एका स्फोटक कामतृप्तीने ती स्खलित झाली.

माझे लिंग योनित घट्ट बसले असले तरी तिच्या कामतृप्तीचा आवेग इतका होता की तिचा कामरस एखाद्या पिचकारी सारखा फटींमधून बाहेर पडला. योनी माझ्या लिंगावर जोराने उघडमीट होत होती आणि सावनी शेवटी एक जोराची किंकाळी मारून शांत झाली.

तिचे शरीर अजूनही थरथरत होते योनिची पकड कमी जास्त होत होती. शरीराला प्रचंड घाम आला होता आणि कामरस, घाम यांचा उन्मादक वास तिच्या शरीराला येत होता. गलितगात्र होऊन सावनीने डोळे मिटले, हात डोक्यावर पसरून, पाय फाकवून रिलॅक्स पडली.

माझे लिंग तिच्या योनित वळवळत होते. आता कंट्रोल करणे मलाही अवघड झाले होते. पण मला इतक्यात संपवायचे नव्हते. मी हाताने वृषणे दाबून माझा कामावेग थोडा कमी केला. लिंग बाहेर काढले आणि गुडघ्यावर बसून सावनीला बघू लागलो.

नुकत्याच झालेल्या कामतृप्तीने चेहर्‍यावर एक अनोख्या तृप्तीचा आनंद होता, गाल आरक्त झाले होते. संपूर्ण चेहरा घामाघूम झाला होता. तिचा श्वास जोराने चालू होता त्याबरोबर तिचे स्तन वरखाली हिंदकळत होते. स्तनाग्रे टचटचीत होऊन उभी राहिली होती.

तिचे सपाट पोट खोल गेले होते आणि खोल बेंबीत घामाचा एक ओघळ जात होता. योनिभाग तर कामरसाने निथळत होता. तिच्या नितंबापाशी तर तळे झाले होते. योनिमुखातून काही थेंब बाहेर येऊन केसांवर दवाप्रमाणे लोंबत होते.

कोणत्याही स्त्रीची अशी कामतृप्ती झाली की तिला काही वेळ तसेच कुशीत झोपायला आवडते, हे जाणून मी सावनीच्या शेजारी झोपलो, तिला माझ्याकडे वळवले आणि कुशीत घेतले. आमची नग्न शरीरे पुन्हा एकमेकांना चिकटली. तिचे थरथरते उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले. तिच्या शरीराचा मादक सुगंध घेत मी पडून राहलो.

मी एक पाय तिच्या पायांमध्ये घालून कात्री केली आणि तिला जवळ ओढले. थोडा आवेग ओसरल्यामुळे माझे लिंग शिथिल झाले होते. ते तिच्या ओल्या योनिला चिकटवले आणि स्पर्शाचा आनंद घेऊ लागलो. एका हाताने तिची पाठ, नितंब हळुवार कुरवाळत होतो.

सावनीच्या छातीतील धडधड अजूनही मला जाणवत होती. कधी केसांवरून, गालांवरून मी हात फिरवत होतो, तर कधी एखादा स्तन हातात धरून हळुवार दाबत होतो. तिच्या थरथरत्या ओठांना चुंबत होतो तर कधी तिच्या बेंबीत बोट सारत होतो.

मी माझे लिंग तिच्या योनितून काढायला लागलो तशी म्हणाली,

“ऊऽऽ मऽऽ मऽऽ नको ना काढू, राहू दे ना आतच.”

“अगं पण आता ते लहान आणि मऊ झाले आहे. त्याला परत तयार करायला हवे.”

“राहू दे तरी, आत बरे वाटते आहे. आपण असेच पडून राहूया! मला तुझा स्पर्श आतपर्यंत हवा आहे अजून.”

पंधरा वीस मिनिटांनी तिने डोळे उघडले, डोळ्यात अजूनही कामतृप्तीची ग्लानी होती, चेहर्‍यावर हसू होते. मी तिच्याकडे बघतो आहे हे दिसल्यावर म्हणाली,

“काय बघतोस?”

“तुलाच पहात आहे, किती सुंदर दिसतेस तू अशी?”

“अशी म्हणजे?”

“इतकी तृप्त, शांत कधी पाहिले नाही तुला.”

“हो रे, आज पहिल्यांदाच मला हे सुख मिळाले आहे.”

“म्हणजे? लग्नानंतर. सॉरी, थोडी वैयक्तिक गोष्ट निघाली.”

“नाही रे, काही फरक पडत नाही आता. लग्नानंतर आमच्यात संबंध होते, तो सर्व करायचा, मला खाली चोखायचा, पण जरा कुठे ओली व्हायला लागले की लगेच संभोग चालू. तोही आतमध्ये लिंग जास्त वेळ टाकायचा, पण मी पाहिजे तितकी उत्तेजित होऊ शकले नाही. तुझ्यासारखा तो मला वेळ देत नसे.”

“ओह, मग?”

सावनीला बोलते केले पाहिजे, या उद्देशाने मी विचारले.

“मग काय, काही वर्षे सहन केले. त्याला सांगूनही पाहिले, पण तो केवळ उरकत असे. पण ते जाऊ दे, आज नको तो विषय, आज पूर्ण आनंद घे आणि मलाही घेऊ दे.”

मगाचा प्रणयाचा आवेग आता पुरता ओसरला होता. माझे लिंग सुकलेल्या गाजरासारखे मलूल झाले होते. सावनीने हलकेच हाताने ते योनितून काढले आणि त्याला कुरवाळू लागली. मी कोपरे टेकून बसलो आणि आतापर्यंत झालेल्या सर्व घटनांचा विचार सुरू झाला.

सावनी माझ्या शेजारी बसली. योनिला हात लावून ओला केला आणि मुठीमध्ये लिंग धरून वरखाली करू लागली. पण त्यात म्हणावी तशी हालचाल नव्हती.

“काय रे, थकलास का?” मिश्किलपणे तिने विचारले.

“अं काय?” मी तंद्रीतून जागा होऊन म्हणालो.

“अरे, मी इतकी प्रयत्न करतेय तुला जागे करण्याचा आणि तुझे लक्षच नाहिये, थकालास की काय? इतक्यात थकून नाही चालणार. मला हवा आहेस तू.” असे म्हणून तिने लिंगावर एक चापट मारली.

“आ?”

“तुला पाणी हवे का? थांब आणते. अरेच्चा! वाईन तशीच राहिली की! थांब मी आईस बकेट आणते.”

असे म्हणून ती किचनकडे जायला निघाली. मी तिच्या हिंदकळणाऱ्या, गोऱ्यापान नग्न नितांबांकडे टक लावून पाहत राहलो.

सावनी आत गेली, मी डोळे मिटून परत झालेल्या गोष्टी आठवू लागलो.

“आदीऽऽ! गाढवाऽऽ! हे काय आहे?” सावनीची जोरात आरोळी आली.

मी खाडकन डोळे उघडले.

समोर सावनी उभी! संपूर्ण नग्न, गोरीपान अवर ग्लास फिगर, कंपासने काढल्यासारखे गुबगुबीत स्तन, त्यावरची माझ्याकडे रोखून बघणारी गुलाबी तपकिरी रंगाची स्तनाग्रे, सपाट मांसल पोटावर उठून दिसणारी नाभी, त्याखाली केसांनी झाकलेला योनी त्रिकोण, उजव्या कमरेवर कळशी धरतात तशी आईस बकेट आणि डाव्या हातात शॅम्पिनची बाटली! एखादी अप्सराच समोर उभी आहे की काय, असे वाटले. मी पहातच राहलो.

डावी भुंवई उंचावून, भेदक नजरेने मला पहात म्हणाली,

“नुसता आ वासून काय बघतोस माकडा? हे काय आहे?”

“तेऽऽ? तूऽऽ शऽऽ” मला काही शब्दच सुचेना.

“काय तत् पप् लावले आहेस! तुला माहिती होते हे असे घडणार आहे आणि म्हणूनच ही शॅम्पिन आणलीस ना डुकरा, सेलिब्रेशनसाठी!”

“अगं, मला खरंच कल्पना नव्हती या सगळ्याची. आपण अनेक दिवसांनी भेटतोय म्हणून आणली. आधी सेलिब्रेशन आणि जेवणात वाईन, असा बेत केला होता मी. पण तू दमली होतीस त्यामुळे आधी वाईन काढली.”

“शहाणपणा करू नकोस, मी तुला आज ओळखत नाही!”

झाले! आता हीची बोलणी खावी लागणार या विचाराने मी अस्वस्थ झालो.

आईस बकेट टीपॉयवर आपटून ती माझ्याकडे आली. आता काय काय ऐकावे लागणार, या विवंचनेत असताना, ती खळखळून हसत म्हणाली,

“पण बरे केलेस! आज नक्कीच सेलिब्रेट करायचेय.”

माझ्या शेजारी बसली आणि शॅम्पिनची गार बाटली माझ्या लिंगावर ठेवली. आधीच मलूल झालेले लिंग त्या गार, ओल्या स्पर्शाने अजूनच आकसले. मग बाटली हळूहळू खाली नेऊन वृषणांना लावली. एक थंड कळ माझ्या मस्तकात गेली आणि तोंडून हुंकार निघाला.

“काय होतेय? गोट्याही थंड पडल्या का? थांब चांगली गरम करते तुला.” खिदळत सावानी म्हणाली.

तिच्या तोंडून असे शब्द ऐकून मला उत्तेजित व्हायला झाले. खाली हालचाल सुरू झाली.

सावनीने दोन्ही हातांनी मसाज चालू केला. एक हात लिंगावर दुसरा वृषाणांना चोळू लागला. मग पुढे वाकून तिने लिंगाचे चुंबन घेतले आणि उष्ण तोंडात लिंग धरले आणि जि‍भेने टोकाला कुरवाळू लागली. अहाहा! क्षणार्धात माझ्या लिंगाने एक आचका दिला, सर सर रक्त चढले आणि लिंग बांबूप्रमाणे सरळ झाले.

सावनीचे चोखणे चालू होते. प्रत्येक हालचालीने तिचे स्तन माझ्या पोटावर, मांडीवर आपटत होते. स्तनाग्रे फुलली होती. हुंकारत ती लिंगाला अधिक अधिक तोंडात कोंबायला लागली. तोंडाच्या कडेने लाळेचा ओघळ लिंगावरून खाली वाहू लागला.

मी सावनीला माझ्यावरती खेचून घेतले, तिची योनी माझ्या तोंडासमोर आणली आणि तहानलेल्या पशुप्रमाणे जि‍भेने रसपान करू लागलो. आधीच ओली असलेली योनी आता पाझरू लागली. एकही थेंब वाया न घालवता मी चाटत होतो.

पाच एक मिनिटानंतर माझा संयम सुटायला लागला पण सावनी काही लिंग तोंडातून सोडायला तयार नव्हती. आता तिच्या तोंडातच स्फोट घडतो की काय, असे वाटून मी तिच्या नितंबावर एक जोरदार फटका मारला.

“आऽऽ का मारतोयसऽऽ” सावनीने लिंग तोंडातून न काढताच मला दटावले.

“उठऽऽ! उठ लवकर, नाहीतर मी तुझ्या तोंडातच फिनिश होईल.”

मी घाई घाईने तिला उठवले आणि तिचा सुळा माझ्या लिंगाला जोरात टोचला. एक तीव्र सणक येऊन तात्पुरती इच्छा कमी झाली.

“तू इतक्यात फिनिश होणार? मग माझे काय? आधी मला फिनिश कर, मग तुझे बघू. थांब असा कसा फिनिश होतोस ते बघते.” असे म्हणून ती परत माझ्या चेहर्‍यावर बसली आणि माझ्या वृषणांना हाताने जोरात टिचकी मारली!

पुन्हा एक कळ डोक्यात जाऊन गळण्याची भावना एकदम कमी झाली माझी! आता तिला लवकर संपवायचे म्हणजे मला स्वर्गसुख मिळेल, या एकाच भावनेने मी त्वेषाने परत तिची योनी चाटू लागलो, हाताने तिचा मदनबिंदू चिवडू लागलो. योनिरसाचे पाटच्या पाट वाहत होते.

माझा जोर जसा वाढत होता, तशी तीही जोराने लिंग चाटत होती. माझे लिंग आचके देऊ लागले की हाताने वृषणे दाबून माझा आवेग कमी करत होती.

दहा एक मिनिटे असे चालू होते आणि अचानक तिने लिंग तोंडातून काढले. एक किंकाळी फोडून ती तृप्त होऊ लागली. नितंब माझ्या तोंडावर दाबले, ताठ बसून दोन्ही हातांनी स्तन दाबू लागली, स्तनाग्रे ओढू लागली. अर्ध्या मिनिटात ती उत्युच्च शिखरावरून खाली कोसळली!

तिची योनिपटले आवेगाने माझ्या तोंडाशी उघडमीट करत, कामसलीलाचा एक मोठा लोंढा माझा तोंडावर बरसला. नाकात पाणी जाऊन मी गुदमरायला लागलो, तसे तिला जवळ जवळ पोटावरून ढकलून दिले!

सावनी बाजूला पडली. डोळे मिटलेले, ओठ दातात चावून धरलेले आणि पाय हवेत उचललेले. तिचे शरीर थरथरत होते, कामसलीलाचा मोठा ओघळ योनी मुखातून वहात गुदद्वारापर्यंत गेला होता.

मी तिच्या पायाशी गुडघ्यावर बसलो. माझे लिंग होकायंत्राप्रमाणे सावनीची योनी दर्शवत होते. मी तिच्या पायांवर हात ठेवले.

“सावनी, बरी आहेस ना, काय झाले?”

“ऊऽऽ मऽऽ मऽऽऽ” स्फोटक कामतृप्तीमुळे तिला बोलता येत नव्हते.

“पुढे जायचे ना? आता मीही अधीर झालोय.”

“हं घाल आत.” सावनी कसे बसे पुटपुटली.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!