सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो,

“सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि मांड्यांना.”

आता सावनी नाही म्हणेल, असे मला वाटले. पण काहीही न म्हणता ती वळून पोटावर झोपली. ब्राचे पट्टे काढलेलेच असल्याने वळताना तिची ब्रा एका स्तनावरून घसरली आणि घामाने ओल्या झालेल्या कुर्तीतून तिचा स्तन स्तनाग्र दाखवू लागला.

फिकट चॉकलेटी रंगाचा तो स्तनाग्र चांगला फुलून टचटचीत झाला होता आणि त्या खालचा स्तनाचा गोळा थोडा ओघळलेला पण लवचिकता टिकवून ठेवलेला होता. मी त्यावर नजर खिळवून होतो. पण सावनीने डोळे मिटलेले असल्याने, तिला मी बघतोय हे कळत नव्हते. हे दृश्य पाहून माझ्या लिंगाने परत एक उसळी मारली.

मग मी तिच्या डोक्याच्या बाजूला बसून तिचे दोन्ही हात वर करून ओढून ताणून खेचले. तिच्या काखा घामाने ओल्याचिंब झाल्या होत्या आणि कुर्तीतून केसांचा पुंजका अस्पष्ट दिसत होता. मी हातांना चोळण्याचा निमित्ताने पुढे झुकून एका काखेचा वास घेतला. घाम आणि तिचा परफ्युम त्यात मिसळलेला होता. इतक्या मादक गंधाचे वर्णनही करणे अवघड आहे.

हात चेपत असताना मी तिच्या छातीकडे माझी दृष्टी वळवली. दुसरा स्तनही ब्राच्या बाहेर अर्धवट आला होता. त्याची गोलाई कुर्तीतून दिसत होती आणि काळ्या ब्रा व कुर्तीच्या कपड्यातूनही ताठलेला दिसत होता.

हातावरून मी बाजूने दोन्ही स्तनांना हलकेच स्पर्श करत खाली पोटावर हात नेले. पोटावर हलके मालीश करत बेंबी भोवती बोटाने दाब दिला. तिथले कामबिंदू उत्तेजित करणे महत्त्वाचे होते. बेंबीवर पाच दहा सेकंद मालीश करून खाली कमरेवर दाबत मी योनिभागपर्यंत पोचलो. पॅन्टीवर हात घासताना तिथल्या केसांचा अंदाज घेतला.

अनेक दिवसात सावनीने केस न काढल्याचे मला जाणवले. इतकी टापटीप असलेली सावनी इकडे मात्र काही लक्ष देत नव्हती. कोणालाही शरीर दाखवायचे नसल्याने तिने काखा आणि योनिभाग साफ केलेले नसावे, असा मी अंदाज बांधला.

पाठीमागून योनिभाग मी हाताळलाच होता, त्यामुळे तिला काय वाटेल याचा विचार न करता मी हात योनिवर ठेवला. पुढूनही लेगिंग्ज चांगलेच भिजले होते. एक दोन मिनिटे मी योनिवर माझी बोटे घासली आणि हात बाजूला करताना जाणवले की सावनी आपणहून कंबर वर करून माझ्या बोटांना योनिचा स्पर्श घडवत होती. तरीही मी तेथे जास्त न रेंगाळता, मांड्यांवर पोचलो.

मांड्यांच्या सुरुवातीला दाबण्याआधी मी एकदा तिच्या मदनबिंदूवर एक हलकी चापट मारली. “आह्ह” असे विव्हळून तिने माझा हात धरला आणि योनिकडे खेचू लागली. पण मी बधलो नाही. हात सोडवून मी तिच्या मांड्या आणि पाय चेपल्या. पावलांपासून परत मानेकडे जाताना हेच केले.

पोटावर मालीश करून मी स्तनांच्या कडेपर्यंत गेलो पण स्तनांना हात न लावता तिच्या छातीवर आणि गळ्यावर मी हात फिरवत होतो. मग तिचा गळा आणि गालांवरही हात चोळू लागलो.

स्त्रियांच्या कानाच्या पाळ्या खूप संवेदनशील असतात. त्यातही कामबिंदू असतात. गालावर हात फिरवत मी तिच्या कानाशी खेळायला लागलो. तिला गुदगुल्या होत होत्या पण तो स्पर्श हवा हवासाही वाटत होता.

हात गालावर, कानावर फिरवताना तिच्या नाकाजवळूनही नेत होतो. त्याआधी मी हात माझ्या ताठरलेल्या लिंगावर, अवती भोवती असलेल्या केसांवर आणि वृषणावर फिरवून घेतला होता. लिंगाच्या मुखातून आलेल्या कामसलीलाने बोटे ओलसर झाली होती. माझा घाम, कामसलील आणि परफ्युमचा एकत्रित वास मी सावनीला देत होतो. यामुळे तिच्या कामेच्छेचे वासनेत रूपांतर होऊन मला पुढची पायरी गाठता येईल, ही खात्री होती.

अजूनही माझे लिंग बाहेरच होते. सावनीचे डोळे मिटले आहेत आणि तिला दिसत नाही, याची खात्री करून मी एकदा माझे लिंग तिच्या अगदी गालाजवळ नेले. मग पुढे जाऊन तिच्या ओठांजवळ नेले. तेव्हा तिला नक्कीच वेगळा वास आला असावा.

“तू त्यांचे सगळे कपडे काढतोस?”

सावनी डोळे मिटून विचारत होती. मधेच आपल्या जि‍भेने ओठ ओले करत होती.

“आता तेलाने मालीश करतो तर काढायलाच हवेत. त्यांचे स्तन चांगले चोळून देतो, निप्पल्स ओढून त्यात रक्तप्रवाह वाढवतो.”

मी एकेक गोष्ट सांगत होतो आणि डोक्यापासून पायापर्यंत सावनीला हाताळत होतो, तिचा योनिभाग आणि मदनबिंदू दाबत होतो, पण अजूनही तिच्या स्तनांना पूर्ण हात लावला नव्हता.

माझ्या स्पर्शाने, वासाने आणि मुख्य म्हणजे मी इतर बायकांना हाताळण्याच्या गोष्टीने सावनी खूपच उत्तेजित झाली होती. तिचे स्तन फुलल्या सारखे वाटत होते आणि निप्पल्स कपडे फाडून बाहेर येतात की काय असे वाटत होते. एक स्तन ब्राच्या बाहेर आला होता, त्याचे निप्पल तर अतिशय टोकदार झाले होते. मधेच सावनी हळूच तिच्या स्तनांवरून हात फिरवत होती.

“मग मला का नाही हात लावत?”

“कुठे? सर्व अंगाला तर लावतोय हात.”

“तुला माहिती आहे, एक जागा सोडलीस तू!”

“ओह, तुझ्या स्तनांना! मला वाटले तुला आवडणार नाही.”

“मला का आवडणार नाही? तू तर माझ्या प्रायव्हेट भागालाही हात लावलास, मी म्हणाले का काही? आणि आता इथे हात लावायला घाबरतोस! मला माहिती आहे, तुला हात लावायचा आहे. तू माझ्या छातीकडे बघतोस, ते मला माहिती आहे. तुला माझ्या स्तनांना नग्न पहायचे आहे. अनेकदा मी तुला माझ्या स्तनांना पाहताना पकडले आहे, पण तुला कळू दिले नाही की सांगितले नाही आणि आज तुझ्याबरोबर मी इतकी मोकळी झालीय तरी तुला भीती वाटते?”

मी काही बोललो नाही, काहीच बोलायला उरले नव्हते. माझी चोरी तिने यापूर्वीच पकडली होती. मी न बोलता मालीश चालू ठेवले. पण आता सर्वांगाबरोबरच सावनीच्या स्तनांचेही मर्दन चालू केले. कुर्तीवरूनच त्यांना दाबू लागलो, तिची स्तनाग्रे अजूनच मोठी आणि कडक झाली. त्यांना चिमटीत पकडून रेडिओची बटणे फिरवल्यासारखी पिरगळू लागलो.

सावनी अधीर होऊन मोठ्याने हुंकारत होती. मांड्या घट्ट दाबून योनिभाग दाबत होती. मध्येच हाताने कधी योनी तर कधी स्तनाग्रे कुरवाळत होती. शेवटी तो क्षण आला. आता असह्य होऊन सावनी म्हणाली,

“आता राहवत नाही रे. आज इतक्या दिवसांनी कोणी पुरूषाने मला हात लावला आहे. लग्न मोडल्यानंतर माझी इच्छाच नव्हती. नेहमी मी.”

तिच्या या इतक्या उघड बोलण्याने मी स्तब्ध झालो. खरं सांगायचे तर मला थोडी भीती वाटली. सावनीने माझी घालमेल ओळखली.

“आता तू माझ्या सर्वांगाला हात लावून माझ्यातली आग वाढवली आहेस. आता ती शांत केलीच पाहिजेस.”

असे म्हणून ती अंगावरून हात फिरवायला लागली. दोन्ही हातांनी स्तन दाबू लागली, मधेच योनिभागावरूनही हात फिरवू लागली.

“तुला अवघडल्यासारखे वाटत असेल ना, मला असे कधी बघितले नाहीस, पण आता राहवत नाही रे.”

असे म्हणून ती उठली. मी तिच्या समोरच होतो. मी घाईने माझे लिंग पॅन्टमध्ये लपवले पण कामसलीलामुळे माझा हात ओला झाला. तिने ते बघून न बघितल्यासारखे केले.

“हे बघ, कुणाला काही सांगायचं नाही.”

असे म्हणून तिने हात वर करून कुर्ती डोक्यातून काढली, त्याबरोबर सुटी झालेली ब्रा देखील बाजूला झाली.

हात वर केल्यावर तिच्या काखांमधील केसांचे पुंजके मोहक दिसले. गोऱ्यापान काखांमध्ये काळे केस शोभत होते. कुर्ती काढताच तिचे दोन्ही गोलाकार स्तन उघडे पडले. त्यांची स्तनाग्रे एखाद्या टपोऱ्या बेदाण्यांप्रमाणे मोठी झाली होती. भोवतालच्या काळपट लाल भागावरचे उंचवटे ताठरले होते.

डोळे मिटून ती परत झोपली आणि एक हाताने स्तनांना मर्दन करू लागली. तिच्या तोंडून कामुक हुंकार येऊ लागले. झोपल्यामुळे तिचे स्तन छातीवर पसरले. मी पुढे सरकून दोन्ही हातानी तिच्या स्तनद्वयांना झाकले आणि कणिक मळावी तसे त्यांचे मर्दन करू लागलो. माझे हात स्तनांना लागताच ‘आह्ह’ असे म्हणून तिने सुस्कारा सोडला.

मी सावनीच्या स्तनांचे मर्दन करत होतो. थोड्या वेळाने मी स्तनाग्रे बोटांच्या चिमटीत पकडली आणि ओढली, त्यांना पिरगाळणे चालू केले. तिच्या तोडून हुंकार वाढायला लागले. तिने पाय घट्ट जवळ करून मांडीत योनिभाग दाबायला चालू केला. दुसर्‍या हाताने ती योनिवरूनही स्वत: चोळू लागली. तिने पाय चांगले बाजूला करून योनिभाग उघडा केला होता.

आता मी तिच्या पावलांकडून मांडीपर्यंत परत दाबायला सुरूवात केली. योनिपाशी पोचल्यावर मी हाताच्या बोटांनी योनी आणि मदनबिंदू जोरात चोळत होतो. वर पाहिले तर सावनीची स्तनाग्रे अजून मोठी झाली होती. दोन्ही हातांनी ती स्तनाग्र चोळत होती, खेचत होती. ते बघून मी पुढाकार घेण्याचे ठरवले.

“सावनी, आता आपण खूपच पुढे गेलो आहोत. आता मी तुझी लेगिंग्ज आणि पॅन्टी काढतो. तुला सर्व अंगाला छान मसाज करून देतो. तुला चालेल ना?”

“हो, आता काय मला लाज वाटत नाही. पण नुसता मसाज करणार?”

“म्हणजे?”

“आह्ह्हऽऽ मी आता वेगळ्या स्थितीत पोचली आहे. आता या क्षणी मला तृप्ती हवी आहे. मला तृप्त करशील?”

“म्हणजे तुला कामतृप्ती म्हणायचेय का?” मी मुद्दामच तिला छळण्यासाठी म्हणालो.

“नालायका, अजून कोणती तृप्ती तुला अपेक्षित आहे आता? मला हेही माहीत आहे की मला हात लावून, असे अर्धनग्न बघून तूही उत्तेजित झाला आहेस आणि तुलाही माझ्यात शिरायचे आहे. मगाशी मी उठले तेव्हा तू घाईने तुझे लिंग पॅन्टमध्ये लपवलेस. मुळात तू ते बाहेर का काढले, ते न कळण्या एवढी मी मूर्ख नाहिये. तुलाही तेच हवे आहे. आपण इतके चांगले मित्र आहोत, पण ही नवी ओळख आहे!”

“हो, झालो आहे उत्तेजित! माझ्या या प्रोफेशनमुळे अनेक बायकांना मी नग्न पाहिले आहे, तेव्हाही मी उत्तेजित होतो. पण प्रत्येक वेळी मी संभोगापर्यंत जात नाही. माझ्या हातानेच मी त्यांना शांत करतो.”

“आणि तुझी तृप्ती?”

“मसाज पूर्ण झाला की बायका अंघोळीला जातात, तेव्हा त्यांना आठवून मी हस्तमैथुन करतो.”

“ओह! काय फालतू आहेस तू. काय रे, कधी एखाद्या बाईने सांगितले नाही की तिला खरा संभोग हवा आहे ते? खरं सांग.”

“हो, म्हणतात बायका पण मी जिगोलो नाहिये! त्यामुळे मला आवडलेल्या बाईने इच्छा व्यक्त केली तरच मी करतो.”

“म्हणजे मी तुला आवडत नाही? माझे शरीर तुला उत्तेजित करते पण पुढे जाण्या इतकी मी तुला आवडत नाही, असे दिसतेय!”

“नाही, तसे नाही. आतापर्यंत आपण मी तुला फक्त मैत्रिण म्हणूनच समजत होतो. आपण इतके मोकळेपणाने बोलू, हेच मला नवीन आहे. त्यामुळे मला थोडे अवघडल्यासारखे होतेय.”

सावनी आता पूर्णपणे संभोगाचा विचार करत होती.

“अवघडल्यासारखे काय? तुला आठवतंय, माझ्या लग्नानंतर आपण सगळे पहिल्यांदाच भेटलो होतो. तरी ५-६ महिने झाले असतील लग्नाला. त्यावेळी तू मला कसे बघत होतास, हे माझ्या चांगले लक्षात आहे. तुझी नजर माझ्या सर्वांगावरून फिरत होती, हे मला कळले होते. काय बघत होतास तेव्हा? मला खरं सांग.”

“हम्म.”

“अरे सांग ना, मला माहिती आहे पण तुझ्याकडून ऐकायचे आहे!”

“खरं सांगू? तू लग्नानंतर बदललीस,” मला खूपच अवघड झाले होते सांगणे पण आता थांबायचे नाही असे मी ठरवले, “मला माहीत आहे, लग्नानंतर तुम्ही संभोग नक्की केला असेल, त्यामुळे बायकांच्या शरीरातील बदल घडतातच. तसेच तुझे शरीर बदलले. तुझ्या शरीराची ठेवण बदलली, शरीर भरल्यासारखे झाले. तुझे स्तन आणि नितंब अधिक उठावदार झाले.”

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!