सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला.

सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे शरीर ३६-२८-३८ असावे असे मला वाटले. मी बघतच राहलो.

“अरे कर ना चालू.”

सावनीच्या बोलण्याने मी दचकलो.

“हो, हो, करतो की.”

असे म्हणून मी गुडघ्यावर तिच्याशेजारी बसलो आणि तिची पाठ दाबायला लागलो. गोऱ्या मानेपासून खाली नितंबापर्यंत आणि परत मानेपर्यंत दोन्ही हाताने दाबणे चालू केले.

“काय रे, काही बोलत का नाहियेस?”

“काही नाही गं, मालिशवर लक्ष देतोय, चुकून जास्त दाब पडून तुला दुखायला नको.”

“काही दुखत नाही, छान वाटते आहे, वाढव अजून जोर.”

खरं तर जोर पाठीवर वाढला की तिचे स्तन आणि पुढे योनिभाग जमिनीवर घासला जात होता आणि तिला त्याचेच छान वाटत होते, हे माझ्या लक्षात आले.

“वा काय मस्त वाटते आहे. माझी ब्युटिशीयन काही इतका जोर लावत नाही आणि पैसे मात्र अर्ध्या तासाच्या मालिशचे हजार घेते. तू किती घेणार?” असे म्हणून हसू लागली.

“अरे तुझ्याकडून काय घेणार मी, तू आपली जुनी मैत्रिण आहेस. तुला आराम मिळाला म्हणजे झाले.”

खरं म्हणजे ज्या संधीची मी वाट पहात होतो तीच इतकी अनमोल होती की त्यापुढे कितीही पैसे कमीच वाटले असते.

“बरोबरच आहे, मी काही तुला एकही रूपया देणार नाही आणि तुझीही मजाच आहे ना! माझ्या अंगाला चांगले हाताळायला मिळते आहे तुला.”

तिच्या या शेवटच्या वाक्याने मी दचकलो. आता हे इथेच थांबवावे असा विचार करून मी हात मागे घेतले.

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ घाबरलास ना? तुझी गंमत करत होते. मला माहिती आहे तू गैरफायदा काही घेणार नाहीस. कर, कर तू चालू, लाजू नकोस.”

इतके ती बोलल्यावर माझा जीव भांड्यात पडला. मी परत मालीश सुरू केली. जस जसा मी पाठीवर दाब वाढवत होतो ती उसासे टाकत होती. मधेच तिने कुर्ती नीट करण्याच्या बहाण्याने योनिभागावर हात फिरवून घेतला. दोन एक मिनिटे पाठ दाबल्यावर म्हणाली,

“थांब जरा!”

गुडघ्यावर माझ्यासमोर बसून तिने हात मागे केले आणि कुर्तीवरूनच झटकन ब्राचे हुक काढले, पटकन खांद्यावरील ब्राचे पट्टे काढले आणि पाठीवरून पट्टे बाजूला केले. पुढे छातीवरील ब्राचे कप तसेच ठेवले. मग परत झोपून म्हणाली,

“हं, आता चेप पाठ आणि हो, ब्राचा पट्टा आणि हूक पाठीला टोचत होते म्हणून काढले, काहीतरी कल्पना करू नकोस!”

ती खिदळून हसली. मी कसानुसा हसलो.

आता तिच्या उघड्या पाठीवर केवळ कुर्तीचे तलम कापड होते. मी थोडे बिचकतच पाठीवर हात ठेवले. परत मानेपासून नितंबापर्यंत दाबू लागलो. थोडे जपूनच काम चालू होते माझे!

“अरे काय झाले, आधीसारखा जोरात चेप ना!”

“काही नाही, मला थोडे ऑकवर्ड होत आहे.”

माझ्या मनातून मला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या पण मी खोटेच सांगितले.

“काही ऑकवर्ड नको वाटायला, आपण चांगले मित्र आहोत. आणि तू माझी मदत करत आहेस. आणि तूच म्हणलास ना की हा तुझा छंद आहे, तू प्रोफेशनली करतोस मसाज ते! मग ऑकवर्ड काय वाटायचे त्यात? असे समज मी तुझी क्लायंटच आहे आणि तू काय फक्त पुरूषांनाच करतोस का मसाज?”

“नाही तसे नाही गं पण माझ्याकडे बहुत करून पुरूषच असतात. आपल्याकडे बायका पुरूषाकडून मसाज करायला नाखुश असतात. त्यांना कोणी स्पर्श केला तर आवडत नाही.”

“बरोबर आहे, आम्हाला कोणी परपुरूषाने हात लावलेला, स्पर्श केलेला आवडत नाही. पण आपण जुने मित्र आहोत. त्यामुळे मला काही ऑकवर्ड वाटत नाही तर तुला का वाटावे?”

सावनीच्या अशा बोलण्याने मी रिलॅक्स झालो आणि अजून जोमाने तिची पाठ दाबू लागलो.

थोड्या वेळाने मिश्किल आवाजात तिने विचारले,

“तू म्हणालास, बहुतेक क्लायंट हे पुरूष असतात, म्हणजे काही बायकाही असतील ना? कशी करतोस त्यांची मालीश?”

हा प्रश्न ऐकून माझी खात्री पटली की सावनी चांगली उत्तेजित होत होती. स्वत:हून ब्रा काढणे, स्त्री क्लायंटबद्दल विचारणे, हे याचेच लक्षण होते.

“कशी म्हणजे? अशी ड्राय नसते. मी स्पेशल मसाज ऑईल वापरतो!”

“म्हणजे? स्त्रिया कपडे काढतात?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“सगळे काढत नाहीत. ब्रा, पॅन्टी ठेवतात. बरेचदा स्पोर्ट्स ब्रा आणि बर्मुडा घालतात. मी मान, गळा, पोट, पाठ, कंबर, पाय सगळ्यांची मालीश करतो. कधी कधी केवळ पॅन्टी घालतात पण त्यावेळी फक्त त्यांना पाठीची मालीश करायची असते.”

“ओह, अच्छा, म्हणजे तुला चावटपणा करायला मिळत नाही!”

मी परत दचकलो. चावटपणाचा नक्की अर्थ तिच्या स्वरातून मला कळला होता. हे संभाषण कोणत्या मार्गाने जाते आहे, याचा विचार करून मला आनंद होऊ लागला.

“चावटपणा कसला, आजकाल खूप सांभाळून वागावे लागते. एक तासाचा कार्यक्रम असतो आणि बरेचदा पुढची अपॉइंटमेंट असते.”

“आतापर्यंत किती बायकांना मसाज दिला आहेस तू?”

“खरं सांगायचे तर केवळ पंधरा. त्यापैकी नऊ जणींनी पूर्ण मसाज घेतला, बाकीच्या सहा जणींनी केवळ पाठ किंवा डोके आणि पायाचा मसाज घेतला.”

“ओह म्हणजे तुला बरीच गंमत करता आली की!”

हे वाक्य जरी ती अस्पष्टपणे म्हणाली तरीही मला ऐकू आले.

पूर्वी आमचा ग्रुप भरपूर चावट बोलायचा. सावनीच्या या वाक्याने त्याची आठवण वर आली.

“सांग ना, कसे करतोस तू मालीश त्यांना?”

“कसे म्हणजे? अंग सारे रगडून देतो. पण आयुर्वेदिक, सुवासिक तेल वापरतो. कधी कधी मिनरल ऑइल वापरतो.”

“ते मलाही माहीत आहे, नेमके कसे करतोस ते ऐकायचे मला!”

सावनी इतके खोदून खोदून का विचारतेय, त्याचा मला अंदाज होता. माझ्या स्पर्शाचा, दाबण्याचा आणि मुख्य म्हणजे माझ्या परफ्युमचा प्रभाव तिच्यावर होत होता आणि ती उत्तेजित होत होती. माझ्या क्लायंटच्या जागी ती स्वत:ची कल्पना होती, हे नक्की!

“माझे स्वत:चे मसाज सेंटर नाही. बरेचदा मी क्लायंटच्या घरी जाऊन मसाज करतो. एक दोन फिजिओथेरपिस्टशीही माझे टाय-अप आहे. त्यांचे पेशंट त्यांच्या सेंटरमध्ये जाऊन ट्रीट करतो.”

“आणि बायका, मुली?”

सावनी सारखी सारखी स्त्रियांचा विषय काढत होती.

“त्यापण बहुदा क्लिनिकमध्ये येतात. कधी घरी बोलावतात आणि मी जातो.”

मी मुद्दामहून सगळे सांगत नव्हतो. मला तिला एका टोकापर्यंत न्यायचे होते.

“आणि?”

“आणि मग मी माझे काम चालू करतो.”

“असे नाही, मला पूर्ण सांग. मला उत्सुकता आहे!”

उत्सुकता कसली, सावनी उत्तेजित होत होती आणि तिला नेमके काय करतो ते ऐकायचे होते. या विचाराने आणि माझ्या समोरच्या तिच्या शरीराने मी मात्र चांगलाच उत्तेजित झालो होतो. माझे लिंग कडक होऊन त्यातून कामसलील वाहणे चालू झाले होते. मला ओलावा जाणवत होता आणि जीन्समध्ये ताठरलेल्या लिंगाला दुखायला लागले होते.

आता मी जास्त वेळ तिच्या मांड्या चेपत होतो. हळूहळू तिच्या नितंबांकडे जात होतो. अजूनही मी त्यांना स्पर्श करणे टाळत होतो. एक दोन वेळा तर मला पॅन्टमधून लिंग काढून कुरवाळावे असे वाटले पण सावनीच्या मादकतेने मी लगेच झडलो असतो म्हणून तेही टाळले. पण मांड्या दाबत आता आतल्या बाजूनेही हात फिरवत होतो. हात तिच्या योनिच्या जवळ जवळ नेत होतो.

“आधी मी त्यांचे स्ट्रेचिंग करून घेतो. हात वरखाली करतो, हाताच्या पंज्याला धरून बोटे मोकळी करतो, तसेच पायांचेही करतो. मग त्यांना उभे करून पुढे आणि मागे वाकवतो, त्याने कंबर मोकळी होते. मग तुला झोपवले आहे, तसे पोटावर झोपवून माने पासून पायाच्या तळव्या पर्यंत दाबणे चालू करतो.”

“पूर्ण दाबतोस?”

“हो”

“मग पोटही खाली दाबले जात असणार.”

“हो जाते की.”

तिला खरं स्तन आणि योनिभाग दाबला जातो, असेच म्हणायचे असावे. पण असे सरळ कसे म्हणायचे!

“मग पुढे?”

“एकदा दोन तीन वेळा पूर्ण दाबून झाले की मी पाठीवर कोमट तेल घालतो आणि हाताने हळूहळू चोळतो.”

“एक मिनिट! तेल घालतोस तर कपडे खराब नाही का होणार?”

या प्रश्नाचा रोख ओळखूनही मी अगदी साधेपणाने म्हणालो,

“नाही, कपडे काढलेले असतात.”

“सगळे?”

“नाही, पुरूष केवळ खालची अंडरवेअर ठेवतात आणि बायका ब्रा आणि पॅन्टी ठेवतात.”

“ओह!”

असे म्हणून तिने पाय घट्ट जवळ आणले आणि नितंब खाली दाबले.

ती नक्की काय करतेय, हे पाहून मी खुश झालो. ती खाली ओली व्हायला सुरूवात झालेली असावी. मी तिचे पाय सरळ करण्याच्या निमित्ताने, दोन्ही बाजूने फाकवले आणि तिच्या योनिभागावर नजर टाकली. तिच्या पुष्ट नितंबांवरून कुर्तीची कड तरंगत होती. मी नितंबांना स्पर्श न करता ती कड धरून कुर्ती वर उचलली आणि तिचा योनिभाग बघू लागलो.

घट्ट लेगिंग्ज तिच्या योनिभागावर चपखल बसले होते. योनिचा थोडा फुगीर भागही दिसत होता आणि माझी शंका खरी ठरली. आत पॅन्टी असूनही लेगिंग्जच्या योनिभागावर एक ओलसर डाग दिसत होता. ती नक्कीच उत्तेजित झाली होती. पण अजून वेळ आली नव्हती. मला तिचे नितंब आणि स्तन हाताळायचे होते. तिला उत्तेजनेच्या अत्युच्च बिंदूवर न्यायचे होते म्हणजे ती स्वत: पुढच्या कार्यक्रमाला तयार होईल, ही माझी खात्री होती.

माझ्या स्त्री क्लायंट्सना मी असेच तयार केले होते. एकदा का स्त्री, कितीही लाजाळू असली तरी, उत्तेजनेच्या उच्च बिंदूला पोचली की आपली सगळी लाज, शरम, संस्कार झुगारून समागमासाठी तयार होते. आम्हा पुरूषांना उत्तेजित व्हायला वेळ लागत नाही. केवळ स्त्रीचे उत्तान शरीर पाहिले की आम्ही तयार!

पण स्त्रियांचे शरीर असे काम करत नाही. त्यांच्या पूर्ण शरीरावर कामबिंदू पसरलेले असतात. या कामबिंदूंना मसाज करून, स्पर्श करून स्त्रीची उत्तेजना वाढवता येते. हे बिंदू कोणते, त्यांना कसा मसाज करायचा याचे सर्व ज्ञान माझ्या गुरूंनी मला दिले होते. त्यांचा उपयोग मी माझ्या कडे येणाऱ्या स्त्रियांवर करायचो.

वय काहीही असो. जी स्त्री वयात आली आहे, त्या स्त्रीला मी संपूर्ण कामोत्तेजित करत असे. इतकेच नव्हे तर त्यांची कामतृप्तीही करत असे. नेहमी लिंग संभोग करायचा, असे नाही. अनेकदा मसाज करताना केवळ कामबिंदू उत्तेजित करून एखाद्या स्त्रीला मी कामतृप्ती पर्यंत पोचवत असे. त्यामुळे माझे चांगले नाव झाले होते.

ज्या स्त्रियांना आपल्या नवऱ्या कडून, प्रियकराकडून कामतृप्ती होऊ शकत नाही, एकट्या रहाणाऱ्या किंवा कुणी पुरूष नसणाऱ्या आशा अनेक स्त्रियांना मी आनंद दिला आहे. दोन वेळा तर एक समलिंगी स्त्री जोडपं माझ्याकडे मसाज घ्यायला आले होते. दोघींची कामतृप्ती झाल्यावर, त्या माझ्याकडे मसाज कसा करायचा, हे शिकल्या.

पुरूष क्लायंट असला की मी झटपट मसाज उरकून घेतो. पण स्त्रियांना मात्र खूप वेळ मसाज करतो. ऋतुप्राप्ती झालेल्या नवतरूणींपासून ते रजोनिवृत्ती झालेल्या पन्नास पंचावन्न वयाच्या सगळी स्त्रियांना मी कामतृप्ती पर्याय पोचवलेले आहे.

एकदा स्त्रीला माझ्याकडून कामतृप्ती झाली की त्या माझ्या लॉयल क्लायंट बनत. पहिल्या अनुभवानंतर त्यांना माझ्याकडे पहायची लाज वाटत असे. आता परत हा अनुभव नको, असा बहुदा त्या विचार करतात पण त्या आनंदाची त्यांना चव कळलेली असल्याने काही दिवसांनी स्वत: मला फोन करून परत मसाज करण्याची इच्छा दर्शवतात. मग त्यानंतर मात्र सर्व बंधने तोडून मोकळ्या होतात, असा माझा अनुभव आहे.

प्रत्येक स्त्रीच्या आवडी निवडी वेगळ्या असतात. सर्व स्त्रियांकडून मला नेहमी काही तरी नवीन शिकायला मिळते. याचा उपयोग एखाद्या नवीन, लाजाळू क्लायंटला आनंद देण्यासाठी मला करता येतो.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!