सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती.

आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका हाताने दोन्ही स्तन आणि एक हात योनिवर ठेवून स्वत:ला झाकायचा प्रयत्न करू लागली.

“अगं आता काय लाजायचे एवढे? सगळे अंग तर दाखवलेस आणि आता हा राहलेला सर्वात सुंदर भाग झाकून घेतेस.” मी हसून म्हणालो.

“मला लाज वाटते. मी कधी अशी कोणासमोर उघडी नाही झाले.”

“आणि नवऱ्यासमोर?”

असे म्हणून मी जीभ चावली! नको तो विषय काढल्याने सावनीचा रसभंग होतोय की काय, असे मला वाटले. पण काही फरक न दाखवता ती म्हणाली,

“तेव्हाचे वेगळे.”

मी सुद्धा विषय न ताणता म्हणालो,

“असो, आता तर झालीस ना उघडी? मग ही पॅन्टी तरी कशाला ठेवतेस?”

असे म्हणून मी तिचा हात बाजूला केला. तिनेही विरोध न दर्शवता हात बाजूला करून मला मूक संमतीच दिली. मी माझे दोन्ही हात पॅन्टीवर ठेवले आणि हळूहळू पॅन्टी काढायला सुरूवात केली. पॅन्टी जस जशी खाली जाऊ लागली तस तसे योनिभागावरील केसांचे पुंजके मोकळे होऊ लागले.

वाऱ्याचा गार स्पर्श तिच्या ओल्या योनिभागाला होऊ लागला आणि सावनीच्या शरीरावर रोमांच उठले. पॅन्टी मांड्यांवर आल्यावर तिचा योनिभाग पूर्णपणे उघडा पडला. लेगिंग्ज प्रमाणे मी पॅन्टी मांड्यांवरच ठेवून परत तिचे पाय उचलले आणि गुडघ्यात दुमडून पोटावर दाबले.

आता पाय, योनिभाग आणि गोरेपान गोल नितंब यांनी पुन्हा एकदा पाण्याच्या थेंबाचा आकार घेतला. दोन्ही मांड्यामध्ये काळ्या कुरळ्या केसांच्या जंगलात तिचा योनिभाग लपला होता. मधूनच गुलाबी करडे योनिपदर केसांमधून बाहेर डोकावत होते.

मध्यभागी योनिमुख उत्तेजित होऊन उघडमीट करत होते. त्यामुळे कामसलील बाहेर टाकले जात होते. सावनी खूपच उत्तेजित झाली आहे, याचेच हे दृश्य होते. मी तिच्या पायांच्यामागे गेलो आणि खाली झुकायला लागलो तोच ती म्हणाली,

“हे काही बरोबर नाही! मी तुझ्या समोर संपूर्ण नग्न झाले, तू मला पाहतो आहेस, पण तू स्वत: मात्र पूर्ण कपड्यात! मलाही तुला कपड्यांशिवाय पहायचे आहे! चल काढ कपडे.”

असे म्हणताना तिचे गाल लाजेने आरक्त झाले होते.

“ओह, असे का? मी काढतो पण तुझे शेवटचे दोन कपडे मी काढले, तसे माझेही शेवटचे दोन तू काढायचेस!”

“चावट! मी नाही काढणार, तूच काढ!”

“नाही, तू काढले नाहीस तर मीही ते तसेच ठेवीन. पण तू मात्र संपूर्ण नग्न आहेस, हे लक्षात घे.”

आपल्याच बोलण्यात अडकलो हे लक्षात आल्यावर ती म्हणाली,

“बरं, बाबा. तू कपडे काढायला तर सुरूवात कर.”

पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन मी माझा शर्ट काढला आणि हात वर करून बनियन काढले. कुर्ती आणि ब्रा तिने काढल्याने त्यासारखे माझे दोन कपडे मी काढले आणि तिच्याकडे अपेक्षेने बघू लागलो.

काही क्षण ती माझ्या शरीराकडे बघत होती. मी काही बॉडी बिल्डर नाही, थोडे पोटही पुढे आहे. मला वाटले असे शरीर बघून तिचा हिरमोड होईल. मला जेवढे आठवत होते, तिचा नवरा शरीराने चांगला होता, बहुदा जिमलाही जात असावा.

पण मला एक माहीत होते, कामवासनेने अत्युच्च कामशिखराला पोचलेल्या स्त्रीला पुरूषाच्या प्रत्यक्ष शरीराचे इतके काही वाटत नाही. पुरूषाचा वास आणि त्याच्या लिंगातील स्त्रीला समाधान देणारी क्षमता इतके असले की तिला इतर कशाचेही फारसे कौतुक नसते. अगदी पुरूषाचे लिंग किती मोठे आणि जाड आहे, याचाही काही प्रभाव पडत नाही.

लिंग छोटे असले आणि स्त्री पुरेशी उत्तेजित झाली असेल तर लहान लिंगही मोठे काम करून जाते. हेच जर प्रथम लिंग दाखवले तर स्त्रीचा विरस होतो आणि त्यामुळे स्त्रियांना मोठेच लिंग आवडते, असा गैरसमज पसरला आहे.

मी शर्ट, बनियन काढल्यावर माझ्या घामाचा आणि परफ्युमचा वास चांगलाच दरवळला. त्यात माझ्या स्पर्शाने सावनी आधीच उत्तेजित झाली होती. ती माझ्या चेहऱ्यापासून बेंबीपर्यंत माझ्या शरीराचे निरीक्षण करत होती. माझ्या छातीवरील केसांवर आपले स्तन दाबले गेले तर किती मजा येईल, याचा बहुतेक ती विचार करत होती.

“हं, बघ मी काढले माझे कपडे, आता राहलेले तू काढायचेस.”

मी तिला परत आठवण करून दिली. विचारात गुंतलेली सावनी एकदम दचकली आणि तिने माझ्या पॅन्टकडे पाहिले. अजूनही पॅन्टच्या बटणांना हात लावायला ती कचरत होती. शेवटी मी गुडघ्यावर बसून तिचे दोन्ही हात हातात घेतले आणि माझ्या पट्ट्यावर ठेवले.

तिची निमुळती गोरीपान बोटे माझ्या पोटाला स्पर्श करू लागली. तिने हाताचा पंजा माझ्या पोटावर ठेवला आणि हात फिरवू लागली. हात वर करून माझी स्तनाग्रे हाताळू लागली. माझीही स्तनाग्रे, तिच्या इतकी नाही तरी मोठी झाली.

दुसरा हात तिने माझ्या कमरेवरून पाठीवर नेला आणि पाठ गोंजारायला लागली. एक गोड शिरशिरी माझ्या अंगातून गेली. माझे लिंग अजून ताठ होऊन पॅन्टमध्ये फुरफुरू लागले. दोन एक मिनिटे माझ्या शरीरावर हात फिरवून तिने पट्ट्याचे बकल उघडले. मग बटण काढून पॅन्ट उघडली. मी यापूर्वीच लिंग काढण्यासाठी झिप उघडली होतीच.

सावनीने माझ्या कमरेवरून पॅन्ट खाली खेचली. पॅन्ट खाली जाताच ताठलेले लिंगाने माझ्या अंडरवेअरमध्ये मोठा तंबू केला. सावनी खाली बसलेली असल्याने लिंगाचा तंबू बरोबर तिच्या तोंडासमोर आला.

माझ्या कामसलीलाने अंडरवेअरचा पुढचा भाग ओला झाला होता. त्याच्याकडे अनिमिष नजरेने बघत तिने तिच्या ओठांवरून जीभ फिरवली. आता मी पॅन्ट पायांमधून काढून टाकली आणि केवळ तंबू झालेल्या अंडरवेअरमध्ये तिच्या समोर उभा होतो.

“अरे, किती उत्तेजित झाला आहेस तू?” डोळे मोठे करून सावनी म्हणाली.

ती माझ्या लिंगाचे निरीक्षण करत होती. मी नेहमी लिंगाच्या आजूबाजूचे केस, अगदी वृषणांपासून ते मागे सीटपर्यंत व्यवस्थित काढून टाकतो. संपूर्ण त्वचा गुळगुळीत आणि मऊ आहे. असे लिंग सावनी चेहर्‍यापासून काही इंचावरून पहात होती.

तिला तसे पाहताना पाहून माझे लिंग अधिक ताठले. लिंगाच्या तोंडावरची त्वचा बाजूला होऊन मुख उघडे पडले. आतल्या गोलाकार काहीशा गुलाबी जांभळ्या लिंगमुखाच्या मध्यभागी असलेल्या भोकातून कामसलीलाची एक चिकट धार वाहून लिंगावरून खाली टपकट होती.

“सावनी, तुझ्यामुळेच! तू खरंच खूप सुंदर आहेस आणि अफाट सेक्सी सुद्धा! तुला आता खरं सांगतो, माझ्या स्त्री क्लायंट माझ्यापुढे पूर्ण नग्न होतात. नग्न स्त्री असली की कोणताही निरोगी पुरूष उत्तेजित होतो, तसा मी सुद्धा होतो. पण आजच्या इतके उत्तेजित मी कधी झालो नाही. यापूर्वी केवळ तुझ्या विचाराने मी उत्तेजित व्हायचो, आता तर तू साक्षात माझ्यासमोर नग्न आहेस! अजून काय अपेक्षित आहे तुला?”

माझ्या बोलण्याकडे तिचे फारसे लक्ष नव्हते. माझ्या लिंगाकडे एकटक बघत। ती ओठांवरून जीभ फिरवत होती.

थोड्या वेळाने हळूच तिने माझ्या अंडरवेअरला खाली खेचायला सुरूवात केली. माझ्या पार्श्व भागावरून खाली झाली पण पुढे ताठरलेल्या लिंगावर अडकली. सावनी जस जशी खेचत होती माझे लिंग अंडरवेअर मधून बाहेर यायला जास्त अडचण करत होते. शेवटी तिने हाताने अंडरवेअर ताणली आणि लिंगावरून बाजूला केली.

अंडरवेअरचा अडसर बाजूला होताच लिंग स्प्रिंग प्रमाणे झटकन वरती गेले. माझ्या कामसलीलाचा एक थेंब उडून सावनीच्या ओठांपाशी पडला आणि मला काही समजायच्या आत सावनीने जीभ बाहेर काढून तो चाटून टाकला!

माझे ताठरलेले लिंग सावनीच्या तोंडासमोर थडथडत होते आणि सावनी त्याच्याकडे मुग्ध होऊन बघत होती. मग एकदम भानावर येऊन तिने चेहरा खाली फिरवला आणि माझी अंडरवेअर पायातून खाली सरकवली. मी तिच्या डोक्यावर हाय ठेवून पाय उचलले आणि अंडरवेअर एकदाची पूर्ण बाजूला झाली.

आता आम्ही दोघेही एकमेकांसमोर पूर्ण नग्न होतो. सावनी बसलेली आणि मी उभा!

“माझ्या योनिचा वास घेत असताना. तू ‘मला तर वाटतंय’ असे म्हणून थांबलास, काय वाटतंय?” सावनीने चाचरत विचारले.

“ओह, तेव्हा! मला तर वाटत होते की.”

“की काय?”

“की.”

“अरे, बोल ना.”

“मला वाटत होते की तुझ्या योनिचे चुंबन घ्यावे, माझ्या जि‍भेने योनी चाटावी. योनिपदर दातात धरावे.”

“अहाहा! अरे काय तुझी इच्छा? इतर बायकांना असेच करतोस?”

उत्तरा दाखल मी फक्त खांदे उडवले.

“मग थांबलास का?”

या प्रश्नाने मला धक्का बसला. मी सावनीची योनी चाटावी, अशी तिची सुप्त इच्छा होती.

मी विचारात गुंग असतानाच सावनी परत झोपली, डोळे मिटले, इतकेच नव्हे तर तिने पाय उचलून पोटाशी घेतले. मी क्षणभर समोरचे नग्न सौंदर्य न्याहाळू लागलो. तिच्या मांसल मांड्या पोटावर दाबल्या गेल्या होत्या. गुडघे स्तनांवर विसावले होते आणि दोन्ही हात डोक्यावर घेऊन सावनी पहुडली होती.

मी भानावर येऊन तिच्या पायांपाशी गेलो. गुडघ्यांवर बसून मी एका हाताने तिचे पाय अजून दाबले आणि योनिभाग, नितंब अजून ताणली. कुरळ्या केसाळ योनिभागातून तिची योनी दिसत होती. कामसलीलाने तिचे केस ओले होऊन चमकत होते. कामसलीलाची एक चिकट धार तिच्या योनिमुखातून बाहेर लोंबत होती. खाली नितंबाचे गोलाकार घुमट होते. सर्व नजाराच देखणा आणि कामुक होता.

मी तिच्या पायाशी बसलो. योनिभाग बऱ्यापैकी खाली असल्याने मी पोटावर आडवा झालो आणि माझा चेहरा सावनीच्या योनिभागासमोर बरोबर आला. आता केवळ अर्ध्या फुटावरून मला तिचा संपूर्ण योनिभाग दिसत होता. योनिचा मादक सुगंध माझ्या नाकात शिरत होता.

एकदा डोळे मिटून मी मोठ्ठा श्वास घेऊन तो वास नाकात भरून घेतला आणि सावनीच्या योनिवर तोंड ठेवायला पुढे सरकलो. माझे ताठरलेले लिंग गालीच्यावर दाबले जात होते, ते व्यवस्थित सरळ करून मी पुढे सरकलो आणि सावनीच्या योनिजवळ तोंड नेले. तिची योनी अपेक्षेने थरथरत होती, मी हळुवारपणे योनिवर फुंकर मारली.

माझ्या उष्ण हवेचा योनिला स्पर्श होताच ‘अहाहा’ असा हुंकार सावनीने काढला आणि एका हाताने माझे डोके योनिवर दाबायला सुरूवात केली. पण मी इतक्यात तिला तो आनंद देणार नव्हतो. मी डोके मागे केले आणि तिचा हात काढला. ती जोर लावून परत डोके योनिकडे दाबत होती. मी योनिला स्पर्श न करता उष्ण हवेची फुंकर मारणे सुरू केले.

“अरे, असे का छळतोयस. आता मला राहवत नाहिये, पटकन योनिचे चुंबन घे आणि चाटायला लाग.”

सहन न होऊन सावनी अक्षरश ओरडली! आता ती माझ्या ओठांच्या, जि‍भेच्या स्पर्शासाठी अतिशय अधीर झाली होती. शेवटी मी माझे ओठ हलकेच तिच्या योनिमुखावर ठेवले आणि त्याचे चुंबन घेतले!

“ओहऽऽ आहाऽऽ आऽऽहा.” असे चित्कार सावनीच्या तोंडातून निघाले.

तिने पाय बाजूला करून माझ्या मानेच्या दोन्ही बाजूने कात्री केली. पाय जवळ घेऊन दाबायला लागली आणि माझा चेहरा पायांनी ओढत योनिवर दाबला. मी जीभ बाहेर काढून तिच्या योनी पदारांना चाटू लागलो. तिच्या कामसलीलाची काहीशी खारट चव माझ्या जि‍भेने चाखली. मग जि‍भेचे टोक वर करून तिच्या मदनबिंदूला स्पर्श केला. स्पर्श होताच सावनीचे सर्वांग थरथरले, तिने अजून जोरात मला जवळ खेचले.

आता मी जीभ तिच्या योनिमुखात घातली आणि योनिच्या आतल्या भागाला चाटू लागलो. माझ्या लाळेत तिचे कामसलील मिसळून आधीच ओली झालेली तिची योनी आता चिंब भिजली. आमच्या दोघांच्या रसाचे ओघळ तिच्या योनितून, माझ्या तोंडातून बाहेर पडत तिच्या नितंबांवरून खाली गुदद्वारा पर्यंत वाहू लागले.

मी थोडे डोके वर करून तिच्या पायांमधून वर पाहिले. दोन मोठे स्तनांचे डोंगर सावनी दोन्ही हातानी दाबत होती, स्तनाग्रे पिरगळत होती आणि तोंडातून चित्कार काढत होती. मी तिच्या मदनबिंदूला माझ्या ओठांमध्ये पकडले आणि जि‍भेने त्याला चोळू लागलो.

सावनी जोराने नितंब घुसळू लागली. माझ्या ओठातून मदनबिंदू निसटला पण मी परत त्याला तोंडात पकडले. या वेळी दातांनी हलकेच त्याचा चावा घेतला. सावनीच्या अंगातून वीज गेल्यासारखी गेली आणि तिने पाय ताठ केले.

तिच्या योनिमुखातून कामसलीलाची धारच निघाली. मी मदनबिंदू तसाच दातात धरून ठेवला आणि हाताचे मधले बोट तिच्या योनित सारले. बोटाला तिच्या योनिचा उबदार स्पर्श झाला. मी बोट तसेच पुढे आत घालत योनिच्या बाजूंना मसाज करू लागलो.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो. सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!