अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती.

अगदी हळुवारपणे तिने ब्रेसीयरचा कपडा आपल्या छातीच्या उभारावरून खाली सरकवायला सुरुवात केली. हळूहळू माझी बहीण आपली छाती आपल्या भावाच्या भुकेल्या नजरेसमोर नग्न करत होती. ब्रेसीयर आपल्या छातीच्या उभारावरून काढण्यास तिने जवळ जवळ दोन मिनिटे घेतली व तिने मला चांगलेच तरसवले.

जरी मा‍झ्या बहि‍णीची नग्न छाती पहाण्याची ती माझी पहिली वेळ नव्हती तरीही तिच्या त्या तरसवण्यात पहिल्या वेळेसारखी मजा होती. प्रत्येक वेळी तिची नग्न छाती बघताना एक वेगळीच उत्तेजना वाटत होती.

आणि पुन्हा एकदा मा‍झ्या डोळ्यासमोर मा‍झ्या बहि‍णीची उन्नत छाती उघडी होती आणि त्याकडे बघून मी अक्षरश जिभल्या चाटल्या. ते बघून नेहाताई मादकपणे हसली व मा‍झ्या डोक्यामागे हात ठेवून तिने माझे तोंड आपल्या छातीच्या दिशेने ओढले. जसे तिच्या छातीला मा‍झ्या ओठांचा स्पर्श झाला तसे तिच्या तोंडातून सित्कार बाहेर पडला,

“सस्स्स्स्स! ओहऽऽ बंटीऽऽ! अगदी भरपूर वेळ घेऽऽ आणि छानपैकी व्यवस्थित चुंबतऽऽ चोखतऽऽ मा‍झ्या छातीची मजाऽऽ लूटऽऽ!”

पडत्या फळाची आज्ञा मानल्या गत मी नेहाताईच्या छातीच्या उभाराचे चुंबन घेऊ लागलो, जसे ओठांचे चुंबन घेतात तसे. मी माझे ओठ तिच्या स्तनाच्या वरच्या आणि बाजूच्या पूर्ण भागावर टेकवत टेकवत त्याचे चुंबन घेत होतो.

ताईने आपल्या छातीचा उभार हातात धरला होता आणि ज्या भागावर तिला माझे चुंबन हवे होते तो भाग ती मा‍झ्या ओठाजवळ आणायची आणि मी आवडीने त्या भागाचे चुंबन घ्यायचो. ताईच्या छातीचे चुंबन घेताना मला स्वर्गात असल्याचा भास होत होता. मा‍झ्या बहि‍णीची छाती चुंबन्यात मी इतका मग्न होतो की मला मा‍झ्या कडक लंडाचा विसरच पडला.

“वाऊऽऽ! ओहहहऽऽ काय दिसतोय तुझाऽऽ!”

नेहाताइच्या नशील्या आवाजाने मी भानावर आलो, तेव्हा ती काय बोलतेय हे मी पाहू लागलो, तर ती खाली मा‍झ्या कडक लंडाकडे बघत होती, जो मा‍झ्या शॉर्टच्या वरच्या भागातून एक दीड इंच बाहेर आला होता. मला त्याची थोडी लाज वाटली आणि माझा लंड पुन्हा शॉर्टमध्ये घालण्यासाठी मी थोडा मागे झालो, तर नेहाताई मला म्हणाली,

“नको नको बंटी! थांब जरा! राहू दे त्याला बाहेर!”

ते ऐकून मी थांबलो व थोडा मागच्या बाजूला झुकून बसून राहलो. नेहाताईने नशिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि ती खाली वाकली व मा‍झ्या कपाळावर तिने आपले ओठ ठेवले. मग तिने मा‍झ्या डोळ्यांचे चुंबन घेतले व दोन्ही गालाचे चुंबन घेतले आणि शेवटी आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर ठेवले. नशेत असल्यासारखे तिचे डोळे बंद होत होते आणि उघडत होते.

हळूहळू तिने मा‍झ्या ओठांचे उत्कट चुंबन घ्यायला सुरुवात केली आणि लवकरच ती जि‍भेने मा‍झ्या तोंडातील लाळ चाटू लागली. मी तिला त्याच उत्कटतेने साथ देऊ लागलो पण ती मागे झाली व चुंबन घेत खाली सरकू लागली.

मा‍झ्या गळ्याचे, खांद्याचे चुंबन घेता घेता नेहाताईने मला मागे ढकलले आणि मी हाताच्या कोपरावर मागे रेलून पडलो. ती सुद्धा मा‍झ्या अंगावर रेलली आणि मा‍झ्या खांद्यावरून चुंबन घेत मा‍झ्या छातीवर आली.

एक एक करत ती मा‍झ्या छातीवरील निप्पलशी जि‍भेने खेळू लागली. मग माझे अंग चाटत चाटत ती अजून खाली सरकली. माझी बहीण तसे माझे अंग चाटत होती, चुंबत होती आणि त्याने मी वेडापिसा होत होतो. माझे डोळेही नशेत असल्यासारखे बंद होत होते आणि उघडत होते.

उत्तेजनेने मा‍झ्या लंडातून वीर्याचे थेंब बाहेर पडत होते व मा‍झ्या बेंबी खालील भाग त्याने ओला झाला होता. चाटता चाटता नेहाताई मा‍झ्या बेंबीवर आली आणि नशिल्या डोळ्याने तिने वर माझ्याकडे पाहिले. मग माझ्याकडे तसेच पहात तिने जीभ बाहेर काढली आणि मा‍झ्या बेंबी खालील भागावरील मा‍झ्या वीर्याचे पाणी ती चाटू लागली.

तेथील वीर्य चाटल्यावर तिने मा‍झ्या लंडाच्या सुपाडा चाटायला सुरुवात केली. माझा लंड अजूनही मा‍झ्या शॉर्टमध्ये होता तेव्हा मी माझी शॉर्ट खाली खेचली आणि माझा लंड मोकळा केला. जसा लंड मोकळा झाला तसा तो टणकन उभा राहला. त्याचा फोर्स इतका होता की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील नेहाताईचे तोंडही त्या बरोबर वर झाले.

मग तिने आपले तोंड उघडून माझा सुपाडा तोंडात घेऊन हळूहळू दाब देत माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला. आपल्या तोंडाच्या पकडीत तिने मा‍झ्या लंड गच्च पकडला होता व ती तो जोराने चोखत होती. वर होत तिने माझा अर्धा लंड बाहेर काढला आणि खालचा मोकळा भाग आपल्या मुठीत पकडत ती जोरात मूठ मारू लागली. मी पटकन तिचा हात पकडला आणि म्हणालो,

“नको ताई! तू असे केलेस तर पटकन माझे वीर्य गळून जाईल! तू माझा लंड नुसता चोख ना! मला अजून थोडा वेळ तुझ्या तोंडाचे फिलिंग मा‍झ्या लंडावर अनुभवायचे आहे!”

पण नेहाताईने माझे ऐकले नाही व अजून जोरात ती मा‍झ्या लंडावर मूठ मारू लागली. तसेच तिचा तोंडाने चोखण्याचा जोरही इतका वाढला की मी माझे स्खलन रोखण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी मा‍झ्या लक्षात आले की मी आता रोखू शकत नव्हतो.

“ओहऽऽ ताईऽऽ! आता नाहीऽऽ मी तग धरू शकतऽऽ नाहीऽऽ!”

मा‍झ्या गोट्यांचा स्फोट होईल असे मला भासू लागले आणि माझा लंडही प्रमाणाच्या बाहेर मोठा झाला होता. मी खालून माझी कंबर हलवून तिला इशारा दिला की पाणी सुटायची वेळ आली आहे आणि तिने माझा लंड अजून जोरात चोखला.

आणि माझा स्फोट झाला! एका मागोमाग एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या मा‍झ्या बहि‍णीच्या तोंडात उडाल्या. तिने सगळे वीर्य घशात गिळून घेतले. शेवटच्या दोन तीन पिचकाऱ्या तर तिने मा‍झ्या लंडाचा निव्वळ सुपाडा तोंडात ठेवून तसेच जि‍भेने मा‍झ्या सुपाड्याचे भोक डिवचत गिळल्या.

नंतर सावकाश माझा लंड तोंडातून बाहेर काढत तिने आपल्या ओठांचा चंबू केला व माझा लंड आपल्या ओठांवर तीन चार वेळा मारून घेतला व ती दिलखुलास हसली.

“ओह बंटी आज खूपच पाणी सोडलेस रे तू मा‍झ्या तोंडात, फारच उत्तेजित दिसतोस तू आज़?”

“काय सांगू तुला ताई, तुला या सेक्सी लिंजरीमध्ये पाहून मी वेडापिसा झालो आहे. एवढी उत्तेजना मला कधीही वाटली नव्हती. माझे स्खलन इतके पावरफूल होते की मला थकवा जाणवत आहे.”

मा‍झ्या बोलण्याची नेहाताईला मजा वाटली आणि मा‍झ्या बाजूला झोपत तिने मला घट्ट मिठी मारली. थोडा वेळ तसे पडून राहिल्यावर मी नॉर्मल झालो. मग मी उठलो आणि तिच्या अंगावर रेलून मी तिच्या छातीवर तोंड ठेवणार तेवढ्यात तिने माझे डोके धरले आणि ती ते छातीच्या खाली ढकलू लागली.

मा‍झ्या पटकन लक्षात आले की तिला काय पाहिजे ते. ती माझे डोके खाली ढकलत होती आणि माझे ओठ तिच्या अंगावर घासत खाली सरकत होते. जेव्हा माझे ओठ तिच्या पॅन्टीच्या कडेला टेकले तेव्हा तिने माझे डोके सोडून दिले. नेहाताई सुद्धा चांगलीच उत्तेजित झालेली दिसत होती कारण मला तिच्या पुच्चीरसाचा घमघमाट चांगलाच जाणवत होता.

नेहाताईने आपली बोटे पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये खुपसली व पॅन्टी वर उचलली ज्याने तिच्या पुच्चीरसाचा गंध जास्तच जाणवू लागला. मी खाली सरकलो आणि माझे ओठ बरोबर तिच्या पुच्चीच्या वर आणले. चावटपणे बोलण्याने मा‍झ्या बहिणीवर किती परिणाम होतो याची मला कल्पना होती तेव्हा मी तिला विचारले,

“ताई तुझ्या पुच्चीला किस करू का मी? तुझ्या पुच्चीवर तुला आपल्या भावाच्या जि‍भेचा स्पर्श हवा आहे का?”

“ओहहहऽऽ प्लीजऽऽ बंटीऽऽ! किस कर मा‍झ्या पुच्चीवरऽऽ! तुझ्या बहि‍णीची पुच्चीऽऽ आसुसलेली आहे रेऽऽ! तूऽऽ माझीऽऽ पुच्चीऽऽ व्यवस्थित चाटली तरऽऽ मी काहीहीऽऽ करेल रे तुझ्यासाठीऽऽ!”

मा‍झ्या बहि‍णीची पॅन्टी तिच्या पुच्चीरसाने भिजून गेली होती. मी हलकेच माझे ओठ त्या ओल्या पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीवर ठेवले. मा‍झ्या ओठाच्या स्पर्शाने ती अजून उत्तेजित झाली आणि तिने खालून वर धक्के द्यायला सुरुवात केली. मी तिचा पुच्चीरस तिच्या पॅन्टीवरून चाटला आणि तोंड वर करत जिभल्या चाटू लागलो. तसे करत मी तिच्याकडे बघून मिश्किलपणे हसत होतो.

“बंटीऽऽ! मा‍झ्या राजाऽऽ! चाटऽऽ नाऽऽ लवकरऽऽ माझी पुच्चीऽऽ! मला तरसवूऽऽ नकोसऽऽ रेऽऽ!”

काकुळतीने असे म्हणत नेहाताईने पटकन आपली पॅन्टी आपल्या कंबरेखाली सरकवली. मी तिच्या अंगावरून थोडा वर उठलो आणि तिने पॅन्टी आपल्या पायातून पूर्णपणे काढून टाकली. आता माझी बहीण नागडी झाली! तिच्या पायात अजून स्टॉकींग्ज होती.

मी स्टॉकींग्जच्या वरच्या लेसी कडेवर ओठ ठेवत तिची मांडी चाटू लागलो. स्टॉकींग्जची पूर्ण कड चाटल्यानंतर मी दुसर्‍या पायावर गेलो आणि तसेच केले. नेहाताई वेडी होत होती आणि उत्तेजनेत स्वत:ची छाती कुस्करत होती. मी तिची मांडी चाटत चाटत तिच्या जांघेत आलो व शेवटी मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील केसांवर जीभ आणून चाटू लागलो.

“ओहऽऽ येसऽऽ बंटीऽऽ! चाटऽऽ! चाटऽऽ मला तेथेऽऽ! चोखऽऽ मला तेथेऽऽ! तुझ्या बहि‍णीला फार आवडते रेऽऽ जेव्हा तू चाटतोसऽऽ तेव्हाऽऽ!”

मा‍झ्या बहि‍णीच्या चावट बोलण्याने मीही वेडा होत होतो. पटकन मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीच्या पटलावर आणले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. ती आधीपासूनच आपली कंबर हलवत होती आणि आता जेव्हा मी तिची पुच्ची चाटू लागलो तर ती जास्तच धक्के देऊ लागली.

त्यावरून मी ताडले की तिचे एक पावरफूल स्खलन होणार होते. तिने माझे डोके धरले व आपल्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली. जेव्हा तिचे धक्के वाढले आणि तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले, तेव्हा मी ओळखले की ती स्खलित होत होती. तिच्या पुच्चीतून कामसलील बाहेर पडत होता आणि माझे तोंड चांगलेच ओले झाले होते.

मी पूर्ण तोंड उघडले आणि जमेल तितकी नेहाताईची पुच्ची मा‍झ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तिने पुन्हा कंबर हलवायाला सुरुवात केली फक्त या वेळी ती वर खाली हलवू लागली, ज्याने तिचा पुच्चीदाणा मा‍झ्या दातावर घासला जाऊ लागला. माझी जीभही तिच्या हलवल्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकात शिरत होती व मला तिचा रस जास्तच चाटायला मिळत होता.

लवकरच तिची दुसऱ्यांदा कामतृप्ती होऊ लागली. तिचे स्खलन पूर्ण झाल्यावर ती शांत झाली आणि आपले पाय पसरून पडून राहिली. मी उठून बसलो आणि नेहाताईकडे पाहू लागलो. माझी नागडी बहीण पाय फाकवून माझ्यासमोर पडली होती आणि तिची ओली पुच्ची मला झवण्याचे आमंत्रण देत होती.

तिला तसे पाहून माझा लंड लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक झाला होता. एक शब्दही न बोलता मी तिच्या फाकलेल्या पायांमध्ये गुडघ्यावर बसलो. माझा कडक लंड हातात घेऊन मी त्याच्या पुढची कातडी मागे घेत मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा उघडा केला.

मा‍झ्या वीर्याच्या थेंबाने तो ओला झाला होता व चमकत होता. मी हळूच मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीवर ठेवला. तिला ते जाणवल्यावर तिने आपले पाय गुडघ्यात दुमडत वर घेतले आणि माझा लंड हाताने पकडत आपल्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर ठेवला, जेथे तो दुपारी थोडा घुसला होता तेथे!

नेहाताईने माझा लंड आपल्या पुच्चीवर दोन तीनदा वर खाली घासला, ज्याने तो तिच्या पुच्चीदाण्यावर रगडला गेला. मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीचा तो स्पर्श इतका संवेदनशील होता की मी पटकन माझा लंड मागे घेतला.

“काय झाले बंटी? मागे का झालास?” नेहाताईने मला आश्चर्याने विचारले.

“ताई तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श इतका उत्तेजित करतोय मला की असे वाटते मी लगेच गळणार.” मी थोडे लाजत तिला म्हणालो.

त्यावर ती हसली आणि म्हणाली,

“अरे पहिल्या वेळी झवताना तसे होणे नॅचरल आहे तेव्हा जरा दमाने घे.”

तेव्हा काही क्षण थांबून मी माझी उत्तेजना कंट्रोल केली आणि मग पुन्हा मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची कामगिरी चालू केली. मी लंड हातात घेऊन थोडा पुढे झालो आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला.

मग मी थोडा दाब दिला आणि माझा सुपाडा तिच्या पुच्चीची पटल भेदून थोडा आत घुसला. आता मा‍झ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तिच्या पुच्चीत होता. पुन्हा मी थांबलो आणि वर तिच्याकडे पाहिले.

“आता का थांबलास बंटी?” नेहाताईने पुन्हा मला विचारले.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!