अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो.

मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही कारण त्यांच्या समोर आम्ही नॉर्मल भाऊ बहिणीसारखे वागत असू. त्यांनी कधी स्वप्नातही कल्पना केली नसेल की त्यांच्या १८ वर्षाचा मुलाचे त्यांच्या विवाहित मुलीबरोबर लैंगिक संबंध असतील याची. आम्ही शक्यतो सगळी काळजी घेत असू की कोणाला आमच्या संबंधाचा सुगावा लागू नये याची.

रात्री आम्ही आमची मजा करत असताना क्वचित कधी आई किंवा वडील टॉयलेटला जायला उठले तर त्यांना आम्ही अंगावर चादर ओढून झोपलेलो दिसत असे. त्यांना कधी कळलेच नाही की चादरीखाली आम्ही अर्धनग्न असतो ते. आमच्या संबंधात एकच प्रॉब्लेम होता की आम्ही ते फक्त रात्रीच्या अंधारातच करू शकत होतो.

जरी मी नेहाताईला अर्धनग्न अवस्थेत बऱ्याचदा बघितले होते, तरी मी तिला पूर्ण नागडी व तेही पूर्ण प्रकाशात बघण्यासाठी मरत होतो. आम्हाला पूर्ण एकांत खरं तर कधी मिळालाच नाही. आई वडील किंवा त्यांच्यापैकी कोणी तरी एखादे नेहमी घरात असायचे. नेहाताई बरोबर एकांत मिळण्याच्या संधीची मी वाट पहात होतो.

एका शनिवारी दुपारी मी कॉलेजमधून घरी आलो तेव्हा मला दिसले की आई आणि नेहाताई बाहेरच्या रूममधील माळा साफ करत होत्या. कौलारू छप्पर असल्यामुळे या रूममधील हा माळा एका रूम सारखा होता पण आम्ही तो आमचे न वापरातले सामान ठेवण्याकरिता वापरत असू.

इतर वेळी या माळ्यावर कोणी जात नसे फक्त सणासुदीला आम्ही तो साफ करत असू. माळ्यावर जाण्यासाठी एक शिडी होती जी इतर वेळी मधल्या रूमच्या दरवाजा मागे उभी केलेली असे. जेव्हा वर माळ्यावर जायचे असेल, तेव्हाच ती शिडी खाली तिरकी पाडली जात असे.

जेव्हा त्या दोघी वर माळ्यावर आहेत हे मी पाहिले, तेव्हा मी लगबगीने वर गेलो. मी त्यांना म्हटले की मीही माळा साफ करायला मदत करतो. खरं तर मला त्या कामात अजिबात इंटरेस्ट नव्हता पण मा‍झ्या मनात वेगळीच भीती होती. मी त्या माळ्यावरील कौलारू छप्परात एक नागड्या बायकांच्या चित्राचे मॅगझिन लपवले होते. ते त्यांच्या हाती लागू नये म्हणून मी ते काम करायला तयार झालो होतो.

उतरत्या छप्पराचा खालचा एक भाग एका अंधार्‍या कोपर्‍यात होता तेथे छप्पराचे जे मोठे उभे वासे खाली येत होते, त्यावर मी ते मॅगझिन ठेवले होते. सहसा ते कोणाच्या नजरेस पडणारे नव्हते पण कदाचित त्यांना मिळाले तर पंचाईत नको म्हणून मी त्यांना सफाईच्या कामात मदत करायला लागलो.

मी मदतीला आलोय हे पाहून आई म्हणाली की तुम्ही वर माळा साफ करा तोपर्यंत ती मार्केटमध्ये जाऊन भाजी वगैरे घेऊन येते. नेहाताई ‘ठीक आहे’ म्हणाली. मलापण हायसे वाटले की आई जातेय म्हणून कारण ते मॅगझिन नेहाताईच्या हाताला लागले तर काही हरकत नव्हती पण आईच्या हाताला लागले तर माझी धडगत नव्हती.

मग आई खाली गेली आणि थोड्या वेळात बाहेर पडली. तिने आम्हाला खाली दरवाज्यावर लक्ष ठेवायला सांगितले कारण खाली कोणीही नव्हते आणि दरवाजा लोटून घेतलेला होता. आता वर माळ्यावर मी आणि नेहाताई एकटेच होतो. आम्ही थोडे सामान साफसूफ करून इकडचे तिकडे करू लागलो.

मी मनातल्या मनात विचार करत होतो की मला नेहाताई बरोबर एकांत मिळण्याची हीच ती वेळ आहे. आता या संधीचा फायदा घेतलाच पाहिजे याचा मी निश्चय केला पण सुरुवात कशी करावी हे मला सुचत नव्हते.

अचानक मला ते नागड्या बायकांचे मॅगझिन आठवले. नेहाताई जेव्हा एका कोपर्‍यातील टेबलवरील रद्दी पेपर एकत्र करत होती तेव्हा मी त्या मॅगझिन ठेवलेल्या कोपऱ्यात गेलो आणि तिच्या नकळत करतो आहे असे दाखवत, तरीही तिला कळेल अशा हालचाली करत त्या मॅगझिनला हात लावू लागलो.

नेहाताईचे लक्ष माझ्याकडे होतेच तेव्हा तिने लगेच विचारले काय आहे ते. मी काही नाही म्हटले तर ती माझ्या जवळ आली आणि तिने ते मॅगझिन बाहेर काढले. मी चोरी पकडलेल्या चोरासारखा बाजूला उभा राहलो. कव्हरवरील नागड्या मुलीचे चित्र बघून नेहाताईला कल्पना आली की कसले मॅगझिन आहे ते.

“अच्छा! तर येथे तू असले मॅगझिन लपवून ठेवतोस होय? अरे वेड्या आई बाबांना जर हे सापडले तर तुझी चांगलीच चंपी होईल ना रे?”

“त्यांना कसे मिळेल ताई? ते येथे वर सहसा येत नाही आणि मी या जागी लपवून ठेवतो ती जागाही सहज दिसणारी नाही.” मी आत्मविश्वासाने तिला म्हटले.

“ते ठीक आहे रे पण उगाच कशाला रिस्क घेतोस. घरात असली मॅगझिन ठेवत जाऊ नकोस.” असे म्हणत नेहाताईने मॅगझिन घेतले आणि ती रद्दीच्या टेबल जवळ गेली.

मग मॅगझिन टेबलवर ठेवून ती पाहू लागली. मी तिच्या बाजूला थोडा मागे उभा होतो. मॅगझिनमधील नागड्या उघड्या बायकांचे फोटो पहात तिने मला विचारले,

“या वेस्टर्न मुलींमध्ये नक्की काय आवडते तुला बंटी?”

“तशी त्यांची फिगर चांगली वाटते, पण त्यांचे ड्रेसिंग खूप सेक्सी असते आणि मला ते बघायला आवडते.” मी तिला उत्तर दिले.

“अच्छा! म्हणजे हे ड्रेसिंग, त्यांची ब्रेसीयर, पॅन्टीज?” तिने माझ्याकडे तिरक्या नजरेने बघत मिश्किलपणे विचारले.

“हो! ब्रा, पॅन्टीज व इतर लिंजरी, स्टॉकींग्ज, गार्टर बेल्ट आणि हाय हिल्स सँडल. एकदम सेक्सी वाटते बघायला.”

“ओह आय सी! तर तुला ह्या सगळ्या गोष्टी आवडतात, इंटरेस्टींग!” हसून असे म्हणत नेहाताई पुन्हा मॅगझिन बघायला लागली.

मी तिच्या मागे उभा राहलो आणि माझे हात मी तिच्या कंबरेवर ठेवले. मा‍झ्या हालचालीकडे दुर्लक्ष करत ती मॅगझिन बघत राहिली. तिची कंबर ते तिची बगल असा वर खाली मी तिच्या अंगावर हात फिरवू लागलो. तिच्याकडून काही हालचाल न झालेली पाहून मी हात तिच्या पुढे पोटावर नेले.

मग हळूहळू हात वर आणत शेवटी मी तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवले. ताईने मॅगझिन बघायचे बंद केले. काही क्षण मी हात तिच्या छातीवर स्थिर ठेवले आणि मग तिची छाती कुस्करू लागलो. नेहाताई माझ्याकडे वळाली. आमची नजरा नजर झाली आणि आम्ही दोघेही हसलो. मग तिने म्हटले,

“काय चालले आहे तुझे हे बंटी?”

“काही नाही ताई! जरा तुझ्या छातीची मालीश करतोय.” मी निर्लज्जपणे तिला म्हणालो.

“का? रात्री मालीश करतो त्याने हौस भागत नाही का?” तिने चावटपणे म्हटले.

“भागते. पण आत्ता तुला पाहून मला राहवले नाही!”

“आणि कोणी आले तर पटकन?”

“कोण येणार ताई? आई तर नाही आहे खाली आणि दरवाजापण लोटलेला आहे.”

“पण दरवाजा उघडून कोणी येऊ शकते आत. आणि वरपण येऊ शकते.” तिने लाडात म्हटले.

“ठीक आहे ना. जरी कोणी आले तर त्याला वर यायला ही सरळ शिडी पाडावी लागणार,” असे म्हणत मी माळ्यावर यायची तिरकी शिडी सरळ केली व पुढे म्हणालो, “आणि शिडी तिरपी करताना आपल्याला कळणार.”

“ओह व्हेरी स्मार्ट हा!” नेहाताईने हसत हसत म्हटले.

“का नाही ताई? शेवटी तुझाच भाऊ मी! स्मार्ट बहि‍णीचा स्मार्ट भाऊ!” असे मी म्हणल्यावर आम्ही दोघेही हसलो.

“बरं बरं. आता जास्त डायलॉग मारू नकोस आणि ये इकडे.” मी तिच्या जवळ गेलो.

“मग बाळा काय करायचेय तुला आता?” तिने मला विचारले पण माझे लक्ष तिच्या भरदार छातीच्या उभारावर होते. तिच्या ते लक्षात आले.

“आता तू नुसते त्यांना बघत बसणार आहेस की काही करणार आहेस?” तिने चावटपणे म्हटले.

नेहाताईच्या त्या चावट बोलण्याने मला हुरूप आला. तिच्या नजरेला नजर देत मी पटकन माझे दोन्ही हात बिनधास्तपणे तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवले आणि ते दाबायला लागलो. तिच्या तोंडातून एक मादक हुंकार बाहेर पडला आणि तिने आपले डोळे सुखाने बंद केले. मी तिची छाती थोडा वेळ कुस्करत राहलो.

“ताई एक विचारू का?”

तिने हळूच डोळे उघडले आणि निव्वळ नजरेने इशारा करत मला विचारले, काय?

“मला तुझ्या छातीचे हे उभार दाखवशील का?” मी तिचे उभार करकचून दाबत तिला सूचीत केले.

“का? तू बघितले नाहीस का त्यांना आधी?” तिने मला मिश्किलपणे विचारले.

“पाहिलेत! पण फक्त ब्रेसीयरवरून. पण मला त्यांना बिन कपड्याचे बघायचे आहे, म्हणजे नग्न बघायचे आहे.” मी थोडे लाजत तिला म्हणालो.

“अच्छा! म्हणजे तुला बहि‍णीची नग्न छाती बघायची आहे, हो ना?”

“हो!”

“ठीक आहे! गो अहेड, बघ मग.” तिने पटकन म्हटले.

“मी? नाही, तू दाखव मला कपडे काढून.”

“नाही! मी नाही दाखवणार, तुला पहायचे असतील तर तुलाच सगळे करावे लागणार.” तिने मला चिडवत म्हटले.

“काय? पण ताई मी कसे तुझे कपडे काढू?”

“का? त्यात काय एवढे कठीण आहे? बंटी तुझ्याकडे जास्त वेळ नाही आहे, चल लवकर!” तिने मला प्रोत्साहन देत म्हटले.

मी थोडा विचारात पडलो पण मला दुसरा पर्याय नव्हता. मी हात वर केले पण नर्व्हस होऊन पुन्हा खाली केले. नेहाताई माझी अवस्था बघून हसली व म्हणाली,

“लाजू नकोस रे बंटी, बिनधास्त चालू कर.”

नेहाताईने गाऊन घातलेला होता. गळ्यापासून छातीपर्यंत त्याला तीन चार बटणे होती. मी हात वर केले आणि तिच्या गाऊनच्या बटणावर ठेवले. पहिली वेळ मी असे कोणाचे तरी कपडे काढत होतो तेव्हा माझे हात किंचित कंप पावत होते. नेहाताई आपली हसत उभी होती व मा‍झ्या अवस्थेची मजा बघत होती.

एक एक करत मी तिच्या गाऊनची पहिली दोन बटणे काढली. तिसरे बटण काढताना मा‍झ्या हाताचा तिच्या उभारांना स्पर्श होत होता. शेवटचे बटण मी काढले आणि क्षणभर थांबून मी नेहाताईकडे बघितले. डोळ्यांनीच तिने मला पुढच्या गोष्टीची संमती दिली. खाली वाकून मी तिच्या गाऊनची खालची कड पकडली आणि तिचा गाऊन वर करायला सुरुवात केली.

गाऊनचे वर करताना मी माझा हात तिच्या अंगाला चिकटवला होता ज्याने वर होताना माझा हात तिच्या अंगावर घासला जात होता. जसा मी गाऊन तिच्या छातीपर्यंत आणला, तिने आपले हात वर केले आणि मी झटक्यात गाऊन पूर्णपणे काढून टाकला.

आता नेहाताई फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर होती. प्रथमच मी तिला पूर्ण उजेडात एवढ्या जवळून व्यवस्थित बघत होतो. काळ्या रंगाची तिची ती ब्रेसीयर तिच्या गोऱ्या अंगावर अगदी खुलून दिसत होती.

ती नक्कीच उत्तेजित झालेली होती कारण तिचे ताठरलेले स्तनाग्र त्या ब्रामधून स्पष्ट उठून दिसत होते. तिची ब्रेसीयर तरी छोटी होती किंवा तिची छाती तरी मोठी होती कारण तिची छाती त्या ब्रेसीयरच्या सगळ्या बाजूने ओथंबून जात होती. मी तिच्याकडे पाहिले आणि तिने मला इशारा करत म्हटले,

“लवकर, आता पुढे!”

नेहाताईच्या दोन्ही उभारांमधील ब्रेसीयरच्या हूकवर मी बोटे ठेवली. मी तो उघडायचा प्रयत्न केला पण मला तो उघडताच आला नाही. मी पुन्हा प्रयत्न केला पण नाही! हताशपणे मी तिच्याकडे बघितले आणि ती खुदकन हसली आणि म्हणाली,

“कम ऑन बंटी! पुन्हा प्रयत्न कर!”

“मला नाही जमत ताई, खूप टाईट आहे तुझी ब्रा!”

नेहाताई सांगायला लागली,

“अरे पुन्हा प्रयत्न कर, जमेल तुला!”

“मी तुला सांगते तसे कर म्हणजे हूक निघेल, ओके?”

“चल! तुझी दोन्ही हाताच्या चिमटीत हूकचे दोन्ही भाग धर!”

“हा असेच! आता दोन्ही भाग मागे घे, मधला भाग पुढे दाबत. जणू मोडून टाकतोयस तसा.”

क्लिकऽऽ

“हा! आवाज ऐकलास? म्हणजे हूक ओपन झाला.”

“आता एक बाजू वर आणि दुसरी बाजू खाली सार.”

“हाऽऽ अशी.”

“उघडला ना हूक?”

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!