अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता.

मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि नेहाताईच्या पलीकडे झोपलेली आईही दिसत होती. त्यामुळे त्यांच्या हालचालीवर मला लक्ष ठेवता येणार होते. मी अंगावर चादर ओढून तिच्याकडे तोंड करून कुशीवर झोपलो होतो.

मध्यरा‍त्रीनंतर नेहाताई मा‍झ्या जवळ सरकली. तिनेही डोक्यापासून पायापर्यंत पूर्ण अंगावर चादर ओढलेली होती व माझ्याकडे तोंड करून तीही कुशीवर झोपली होती. ती मा‍झ्या अगदी जवळ आली होती व थोडीशी खाली सरकली होती. माझी चादर मांड्यांच्या ठिकाणी हलली व मला नेहाताईच्या हाताचा स्पर्श जाणवला. तिने मा‍झ्या चादरीत हात घातला व मा‍झ्या लंडावर ठेवला.

मी पटकन माझी शॉर्ट आणि अंडरवेअर खाली सरकवली आणि माझा लंड मोकळा केला. माझा मोकळा लंड धरून नेहाताई हलवू लागली. नेहमीप्रमाणे मा‍झ्या बहि‍णीच्या हाताच्या मुलायम स्पर्शाने माझा लंड झटकन कडक झाला व कामसुखाच्या अनुभूतिने माझे डोळे आपोआप मिटले.

चादरीखाली नेहाताई माझा लंड हलवत असताना माझी चादर पुन्हा हलली आणि माझा लंड मुळाशी पकडून क्षणभर तिने लंड हलवायचे थांबवले. मला जाणवले की काहीतरी मुलायम व ओलसर गोष्ट माझा लंडावर आच्छादली गेली आणि मला मा‍झ्या गोट्यावर श्वासाची गरम हवा जाणवली.

आयला! आईऽऽ गं! तिने माझा लंड तोंडात घेतला! मा‍झ्या बहि‍णीने माझा लंड तोंडात घेतला! अंधारातही माझे डोळे फिरले. ती असे काही करेल याची मला अजिबात कल्पना नव्हती. नेहाताईने माझा लंड तोंडात घेतला आहे, या जाणि‍वेने माझा लंड आणखिनच लांब आणि कडक झाला.

काही क्षण तिने मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा ओठात पकडून चोखला. मग माझा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन दोन तीनदा आत बाहेर केले. मग पुन्हा तिने लंड तोंडात ठेवून चोखला. साधारणतः पाच मिनिटे ती असाच माझा लंड चोखत राहिली आणि मी वेडापिसा झालो. मला धीर धरवेना. असे वाटू लागले तिच्या तोंडात धक्के मारून तिचे तोंड झवावे. मी जेमतेम एक दोन धक्के मारले आणि माझा स्फोट झाला.

एका मागोमाग एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात मी सोडल्या. एकदाही नेहाताईने माझा लंड तोंडातून बाहेर काढला नाही. माझा लंड मुळाशी धरत, वरचा भाग तोंडात ठेवून ती चोखत राहिली व मा‍झ्या वीर्याचा थेंब आणि थेंब तिने गिळून घेतला. मा‍झ्या स्खलनाने मी इतका उत्तेजित झालो होतो की झटका आल्यासारखे माझे शरीर थरथरत होते.

मी शांत होईपर्यंत तसेच माझा लंड नरम पडून बारीक होईपर्यंत ती मला चोखत होती. शेवटी न राहवून मी वळालो आणि मा‍झ्या पाठीवर पडलो. मा‍झ्या बहि‍णीने माझा लंड तोंडात घेऊन चोखला आणि मी तिच्या तोंडात गळालो ही माझ्यासाठी इतकी अनपेक्षित घटना होती की माझे भानच हरपले.

साधारणतः दहा मिनिटानंतर मी भानावर आलो. मी वळून पाहिले की नेहाताई अजूनही तशीच कुशीवर झोपलेली होती. अंधारात ती खाली माझ्याकडेच बघत होती. मी पुन्हा कुशीवर वळलो आणि माझा हात तिच्या चादरीत घालून तिच्या मांडीवर ठेवला. तिच्या मांडीच्या त्वचेचा मुलायम स्पर्श मला जाणवला तेव्हा मी ओळखले की तिने गाऊन वर केलेला आहे. मी हात तसाच वर नेऊन तिच्या मांड्यात घुसवला आणि मला तिच्या नग्न पुच्चीचा स्पर्श जाणवला.

अच्छा! तर नेहाताई आधीच पुच्ची उघडी करून तयार होती. मी हळूहळू तिच्या पुच्चीला कुरवाळू लागलो. ती ओली झालेलीच होती. काही क्षणात मला जाणवले की नेहाताईने मा‍झ्या चादरीत हात घातला आणि माझे टी-शर्ट पकडले. ती माझे टी-शर्ट धरून मला खाली ओढू लागली.

मा‍झ्या लक्षात आले तिला काय हवे आहे ते. तिने मला जे केले त्याची तिला परत फेड हवी होती आणि ती परत फेड करायला मी एकदम उत्सुक होतो. मी तिची चादर वर केली आणि माझे डोके आत घातले. थोडेसे खाली सरकून मी माझी पोझीशन अ‍ॅडजस्ट केली आणि माझे तोंड तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांवर ठेवले.

सर्वात प्रथम मला काय जाणवले असेल तर ते म्हणजे नेहाताईच्या पुच्चीरसाचा उग्र गंध! तो कुठल्याही सुवासित अत्तरापेक्षा कमी धुंद करणारा नव्हता. आपोआप माझे ओठ विलग झाले व जीभ बाहेर काढून मी मा‍झ्या बहि‍णीची पुच्ची चाटू लागलो.

कुत्रा मांजर जसे दूध चाटतात तसे मी तिची पुच्ची चाटत तिच्या पुच्चीरसाचा आस्वाद घेऊ लागलो. त्याने ती उत्तेजित होऊ लागली, मी तिची पुच्ची चाटत असताना, ती आपल्या बोटाने पुच्चीवरील पुच्चीदाणा घासू लागली. ते पाहून मी खाली झालो व तिचा दाणा तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

त्याने नेहाताई चेकाळली व माझे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली. मी तिचा दाणा चाटत असताना माझे नाक तिच्या पुच्चीच्या फटीत घुसत होते. पण ती माझे तोंड जेव्हा दाबू लागली तेव्हा माझे नाक अजूनच आत तिच्या फटीत घुसू लागले ज्याने मला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. तेव्हा ती मला वरतून दाबत असताना मी खालून माझे डोके वर दाबत कसबसा श्वास घेत तिची पुच्ची चाटत होतो.

काही क्षणातच मा‍झ्या लक्षात आले की नेहाताई कामतृप्तीच्या उंबरठ्यावर आहे ते. मा‍झ्या तोंडावर तिचा पुच्चीदाणा घासण्याचा वेग वाढला आणि एका क्षणी तिने माझे डोके गच्च धरून आपल्या पुच्चीवर दाबले व ती रिलॅक्स झाली. तिने माझे डोके सोडून दिले तरी मी तिची पुच्ची थोडा वेळ चाटत राहलो.

नेहाताईच्या पुच्चीरसाने माझे तोंड, नाक सगळे ओले झाले होते. तिच्या पुच्चीरसची चव काहीतरी वेगळीच होती. ना गोड, ना आंबट अशी ती थोडीशी खारट होती. कामवासनेच्या भरात मी तो सगळा रस चाटून पुसून घेतला आणि मगच तिच्या चादरीतून तोंड बाहेर काढले.

त्या रात्री आम्हा दोघांनाही नंतर टॉयलेटमध्ये सफाईसाठी जाण्याची गरज लागली नाही. पहिल्यांदाच आम्ही दोघे आमच्या रात्रीच्या या खेळानंतर अगदी सुखसमाधानाने झोपलो.

दुसर्‍या दिवशी नेहाताईने मला विचारले,

“कसे होते रात्रीचे सरप्राईज बंटी?”

“एकदम ग्रेट ताई! तसे तुझ्या बरोबर करणे हे माझे पूर्वीपासूनचे स्वप्न होते.”

“तसे म्हणजे नक्की कुठले बंटी?” नेहाताईने मला डोळा मारत विचारले, “मी तुझा लंड चोखला ते की तू माझी पुच्ची चोखली ते?”

“दोन्ही ताई! दोन्ही!” मी आनंदाने उत्तर दिले.

“अच्छा म्हणजे बहि‍णीबरोबर असले काही करण्याची स्वप्ने तू पूर्वीपासून बघत होतास तर?”

“हो ताई!” मी थोडे लाजत लाजत तिला म्हणालो, “जेव्हा पासून मला तुझे लैंगिक आकर्षण वाटू लागले तेव्हापासून मी तसली स्वप्ने बघू लागलो. तुला एक विचारू ताई?”

“विचार ना!”

“तुला या सगळ्या गोष्टी कश्या माहीत पडल्या? म्हणजे हे ल! लंड चोखणे, प! पुच्ची चोखणे, वगैरे.”

“अरे बाळा माझे लग्न झालेय म्हटलं, विसरलास की काय?”

“अगं हो गं ताई, मला माहीत आहे तुझे लग्न झालेय. मला असे विचारायचे होते की तुला हे लग्नानंतर माहीत पडले की लग्नाआधी तुला हे माहीत होते?”

“त्या आधी मला एक सांग, तू म्हणतोस पूर्वीपासून तू अशी स्वप्ने बघतोस. तू फक्त १८ वर्षाचा आहे आणि तुझे लग्नही झालेले नाही, मग तुला कसे हे सगळे माहीत?”

“मला शाळेत असल्यापासून माहीत आहे. शाळेत असताना आणि आता कॉलेजमध्ये आम्ही मुले मुलींबद्दल बोलत असतो आणि मग प्रत्येक जण काहीतरी नवीन सांगत असतो. आणि,” मी थोडासा लाजत पुढे म्हणालो, “आणि काही मुलं पुस्तकपण आणतात ज्यात सेक्सबद्दल माहिती असते, कथा असतात आणि फोटोपण असतात.”

“अच्छा! म्हणजे शाळेत असताना तुझा असा अभ्यास चालायचा वाटते? आणि आता कॉलेजमध्येपण तू हेच धंदे करतोस वाटते?”

“नाही नाही ताई!” मी पटकन म्हणालो, “आम्ही सतत थोडी हेच करत असतो. आम्ही अभ्यासपण करतो.”

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ!,” ती दिलखुलास हसली आणि म्हणाली, “अरे एकदम रडकुंडीला येऊन काय बोलतोस लगेच. मला कल्पना आहे की हे सगळे धंदे फावल्या वेळात गुपचूप चालतात. आम्ही मुलीपण हेच करायचो कॉलेजमध्ये असताना.”

“काय सांगतेस ताई, तुम्ही मुलींही सेक्स बद्दल बोलत असता? तुम्ही ही तसली पुस्तके बघता? तू बघितली आहेस तसली पुस्तके?” मी आश्चर्याने तिला विचारले.

“अरे हो रे राजा, बघितली आहेत मी तसली मॅगझिन, खूपदा नाही, दोन तीन वेळा! आणि बऱ्याच मुलींची मुलांबरोबर अफेयर असायची व त्या मुली सांगायच्या त्यांनी काय काय गंमत केली ते.”

“ताई तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक आहेस, तुझ्याही मागे बरीच मुले लागली असतील, नाही? तुझे कधी अफेयर होते का गं कोणा मुलाबरोबर? म्हणजे लैंगिक संबंध नाही पण नुसते प्रेम प्रकरण?”

“छे! अजिबात नाही. बंटी मी प्रेम प्रकरण वगैरे केले असते तर आई बाबांनी मला मारून टाकले असती. आणि कॉलेजमधील मुलांबरोबर तर प्रेम प्रकरण करण्यात काही पॉइंट नसतो. म्हणजे ती मुलं प्रेम प्रकरणाबद्दल सिरीअस नसतात.

“त्यांना निव्वळ मजा मारायची असते आणि दुसर्‍यांवर इंप्रेशन मारायचे असते. एका मुलीकडून हवे ते मिळाले की चालले ते दुसर्‍या मुलीकडे. आणि त्या मुलाचा काही भरोसाही नसतो. तिने त्याच्या बरोबर जर लैंगिक संबंध ठेवले तर तो मुलगा त्या मुलीला आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करण्याची शक्यता असते.”

“काय सांगतेस ताई? मित्रांबरोबर ती मुलगी शेअर करतात?” मी थक्क होऊन नेहाताईला म्हटले.

“अरे हो रे मा‍झ्या राजा! तू अजून पूर्ण कॉलेज लाईफ बघितले नाहीस अजून, हळूहळू तुलापण माहीत पडेल ते. ह्या प्रकारची मुले, मुलींबरोबर लैंगिक संबंध ठेवतात आणि मग त्याच गोष्टीचा फायदा घेत तिला ब्लॅकमेल करतात आणि इतर मुलांबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडतात.”

“पण मुली असे संबंध ठेवायला तयार कशा होतात?” मी नवलाने विचारले.

“अरे एकदा लैंगिक संबंधाची चटक लागली की मुली होतात तयार त्याला. आता माझेच सांगते ना तुला, लग्नानंतर तुझ्या जिजूंबरोबर मी भरपूर लैंगिक सुख घेत आहे आणि मलाही त्याची चटकच लागली आहे.

“हल्ली हल्ली तुझे जिजू बऱ्याचदा बाहेर गावी जात असतात त्याने मला हे सुख नियमित मिळत नाही. म्हणून मी कधी कधी ऑफिसमधील कोणाबरोबर संबंध ठेवावे का असा विचार करत होते पण ही ऑफिसमधील माणसेही तशीच. क्षणिक सुखासाठी कोणाबरोबर तरी संबंध ठेवायचे आणि मग तो मला ब्लॅकमेल करणार व इतर कोणाबरोबर संबंध ठेवायला भाग पाडणार. तेव्हा नको रे बाबा ते बाहेरचे अनैतिक संबंध!”

“काय ताई!” मी आश्चर्याने म्हणालो, “मी कल्पनाही करू शकत नाही की कोणी मा‍झ्या बहि‍णीला लैंगिक संबंधात शेअर करण्याची.”

“मीपण बंटी आणि म्हणूनच मी तो विचार मा‍झ्या मनातून काढून टाकला. आणि तूही कॉलेजमधील मुलींबरोबर तसले काही करू नकोस बंटी.”

’ओह ताई, मी तसले काही करणार नाही. आणि मला तसले काही करायची गरजही नाही. आता तुझ्या सारखी बहीण मला असताना मला बाहेर काही करायची गरजच नाही.” मी नेहाताईला डोळा मारत म्हटले.

“एक्झॅक्टली!” नेहाताईनेही मला डोळा मारत म्हटले, “मीपण तोच विचार केला आणि तुझ्या बरोबर संबंध ठेवायला तयार झाले. आपली ही घरातली गोष्ट घरातच राहील.”

असे तिने म्हणल्यावर आम्ही दोघेही दिलाखुलासपणे हसलो.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!