अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली.

ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत होती, चाटत होती. तो अनुभव माझ्यासाठी नवीन होता व मला प्रमाणाच्या बाहेर उत्तेजित करत होता. पण त्याच बरोबर गोट्या हा नाजूक भाग असल्यामुळे तिच्या चोखण्याचा मला थोडा त्रासही होऊ लागला.

“आह्ह्ह्ह!” मा‍झ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडून मी थोडा कण्हलो.

“काय झाले बंटी? लागले की काय तुला काहीतरी?” माझा आवाज ऐकून आईने खालून विचारले.

“अं? नाही आई! ताईने जोरात ओ!” मी नेहाताईकडे बघत आईला उत्तर दिले आणि ताई चावटपणे हसत होती.

“नेहा! हळू जरा! बंटीला त्रास होईल असे कशाला करतेस?” आईने ताईला खालून सूचना केली.

आईच्या सूचनेवर आम्ही दोघेही वर तोंड दाबून हसत होतो. ताई माझा लंड तोंडात दाबून हसत होती. ताईने पुन्हा माझा लंड चोखायला सुरुवात केली होती.

आईला खाली वाटले असेल की नेहाताईने काहीतरी फर्निचर ओढले असावे ज्याने मला त्रास झाला. पण जर तिला कळले असते की ताई ’काय’ ओढत होती तर ती चक्कर येऊन पडली असती. मला थोडेसे अपराध्यासारखेही वाटत होते की मी इथे वर काय करतोय? आई खाली होती पण तिच्या बरोबर वर माळ्यावर तिची मुलगी तिच्या मुलाचा लंड चोखत होती व तिला त्याचा पत्ताच नव्हता.

पण जसे नेहाताईने माझा लंड जोरात चोखायला सुरुवात केली तसे मा‍झ्या अपराधाच्या भावना गायब झाल्या व मी उत्तेजनेच्या चरम सीमेवर पोहचू लागलो. मी ताईचे डोके धरले व हळूहळू तिच्या तोंडात धक्के मारत तिचे तोंड झवू लागलो. मा‍झ्या भावना अनावर झाल्या. माझे स्खलन होणार याची मला कल्पना आली आणि मी तसा इशारा तिला केला.

तिने माझा लंड तोंडात ठेवून मला होकार दिला व माझा लंड चोखणे चालू ठेवले. आणि मी तिच्या तोंडात माझे वीर्य गाळले! मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडाल्या. माझे स्खलन होत असताना नकळत मा‍झ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडले.

आईला माझे हुंकार बहुतेक ऐकू गेले कारण ती बडबड करू लागली. नंतर तिने सरळ केलेली माळ्याची शिडी खाली तिरकी केली आणि ती वर चढू लागली. नेहाताईने पटकन माझा लंड सोडून दिला व ती उभी राहिली. मी झटकन माझी शॉर्ट आणि अंडरवेअर वर केली व माझा लंड आत लपवला.

ताईने टेबलवरील ते मॅगझिन उचलून मा‍झ्या हातात दिले आणि मी ते अंधार्‍या कोपऱ्यातील जागी लपवू लागलो. जेव्हा आईने डोके वर करून माळ्यावर प्रवेश केला तेव्हा मी अंधार्‍या कोपऱ्यातील फर्निचर सारखे करत होतो व नेहाताई टेबलवरील रद्दी नीट करत होती. आई आम्हाला कामाबद्दल बडबड करू लागली व सगळे आवरायला मदत करू लागली.

ती एकच वेळ अशी होती की जेव्हा आम्ही दोघे बहीण भाऊ पकडले जाण्याबद्दल थोडे बेफिकिरीने वागलो. पण नंतर आम्ही तसा धोका कधी पत्करला नाही. त्या दिवसानंतर आम्ही शक्यतो सगळी काळजी घेत आमची मजा मारू लागलो.

जेव्हा आम्हाला एकांत मिळत असे तेव्हा आम्ही आमच्या लैंगिक संबंधाबद्दल बोलत असू व एकमेकांकडून आम्ही किती मजा घेतोय हे सांगत असू. खास करून आमच्या रात्रीच्या मजेबद्दल आम्ही बोलत असू व शक्य होईल तेवढे वेगवेगळ्या प्रकारे आम्ही लैंगिक सुख घेत असू.

नेहाताईकडून मला सगळ्या प्रकारचे लैंगिक सुख मिळत होते फक्त झवण्याचे सुख सोडून. मी तिला बऱ्याचदा त्याबद्दल विचारले पण तिने त्यासाठी मला स्पष्ट नकार दिला. आपल्या भावाबरोबर इतर प्रकारे लैंगिक सुख घेण्यात तिला मजा वाटत होती पण प्रत्यक्ष संभोग करणे तिला गैर वाटत होते.

पण मी ही हार मानली नाही. मी तिला सतत विचारत असे व तिच्या मागे लागत असे. सुरुवातीला ती ठामपणे मला नकार देत होती पण नंतर नंतर ती स्पष्ट नकार न देता माझे म्हणणे हसण्यावारी नेऊ लागली. एके संध्याकाळी आम्ही एकटे होतो तेव्हा मी तिला अगदी काकुळतीने विचारले,

“ताई आपण सगळे करतोय फक्त ती एक गोष्ट सोडून. आणि त्या एकाच गोष्टीचा अनुभव घेण्यासाठी मी कासावीस झालो आहे.”

“कोणती गोष्ट रे बंटी?” नेहाताईने मुद्दाम मिश्किलपणे मला विचारले.

“बस काय ताई, तुला चांगलेच माहीत आहे मी कशाबद्दल बोलतोय ते.” मी तिला म्हटले.

“आपण ती रेषा योग्य वेळ येईल तेव्हा पार करूया.” नेहाताईने विचार करत गंभीरपणे मला उत्तर दिले, “तोपर्यंत सध्या जे आपल्यात चालले आहे त्यावर तुला समाधान मानायला हवे.”

मग मी पुढे तो विषय ताणला नाही पण कमीत कमी मला थोडा आशेचा किरण दिसत होता. आधी ती ठामपणे नकार देत होती पण आज तिने नकार न देता योग्य वेळ येईपर्यंत वाट बघायला सांगितली होती आणि ती योग्य वेळच येत नव्हती. नेहमीच आई किंवा बाबा किंवा दोघेही आमच्या घरात हजर असे.

बरे ताईच्या घरी ती राहत असे तेव्हा तिचे मिस्टर तिच्या बरोबर असत. निव्वळ एक दोन तासाकरता तिच्या आणि आमच्या घरी आम्हाला एकांत मिळू शकत होता पण ते बहुतेक तिला नको होते म्हणून तिने तसे कधी सुचवले नाही. तेव्हा तिच्या दृष्टीने असलेली योग्य वेळ येईपर्यंत वाट बघण्याशिवाय मला गत्यंतर नव्हते.

आणि ती योग्य वेळ एकदाची आली! मा‍झ्या वडीलांचे एक जवळचे नातेवाईक जे गावी राहत होते ते वारले. वडीलांना तातडीने गावी जावे लागणार होते व आईही त्यांच्या सोबत चालली होती. मा‍झ्या नशीबाने त्यावेळी नेहाताईचे मिस्टर बाहेर गावी गेलेले होते आणि ती आमच्याकडेच होती.

जर ती आमच्याकडे नसली असती तर कदाचित आई माझ्यासाठी मागे राहिली असती पण ताई मा‍झ्या सोबत असल्यामुळे ते दोघेही जाणार होते. बऱ्याच दिवसातून ते दोघे असे एकत्र गावी जात होते आणि मला व नेहाताईला दोन तीन दिवसांचा चांगला एकांत मिळणार होता.

त्यामुळे मी मनातून खूप खुश होतो. आई वडीलांची बॅग भरायला मदत करताना नेहाताई व माझी डोळ्यांनी खुणवा खुणवी चालू होती व आमच्या दोघांच्याही डोळ्यात आम्ही पुढे करणाऱ्या मजेचे प्रतिबिंब आम्हाला दिसत होते.

आई नेहाताईला व मला सगळ्या गोष्टींची काळजी घेण्याबद्दल सूचना करत होती आणि आम्ही गंभीरपणे तिचे म्हणणे ऐकत होतो व तिला होकार देत होतो. शेवटी ते दरवाज्यातून बाहेर पडत असताना मी त्यांना आश्वासन दिले की मी घराची आणि नेहाताईची व्यवस्थित काळजी घेईल. तसे त्यांना बोलताना त्यांच्या नकळत मी हळूच नेहाताईला डोळा मारला व तीही मिश्किलपणे हसत होती.

आईवडीलांच्या जाण्याच्या गडबडीमुळे नेहाताई ऑफिसला गेली नव्हती की मी कॉलेजला गेलो नव्हतो. मी त्यांना बस स्टँडवर सोडायला गेलो व त्यांना बसमध्ये बसवून दिले आणि त्या दुपारी आमचे आईवडील गावी निघून गेले.

मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा मला दिसले की नेहाताई किचनमध्ये दुपारचे जेवण बनवत होती. मी तिला डिस्टर्ब केले नाही व बाहेरच्या रूममध्ये टीव्ही बघत बसलो. जेवण तयार झाल्यानंतर आम्ही इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत जेवलो. नंतर नेहाताईने भांडी वगैरे धुतली आणि किचनमधले काम संपवून ती बाहेरच्या रूममध्ये आली.

तिला माहीत होते की मी तिची वाट बघत आहे पण ती माझ्याकडे आली नाही. माझ्याकडे बघून ती मिश्किलपणे हसली आणि ती आरशाजवळ गेली व ब्रश घेऊन ती गाणे गुणगुणत केस विंचरू लागली. मनातून नेहाताई वाटत तर असणार माझ्याजवळ यावे पण ती उगाचच मला तरसवत होती हे मी ओळखले तेव्हा मीच उठून तिच्याजवळ गेलो.

मी मागून तिला मिठी मारली आणि आरशातून तिच्याकडे बघायला लागलो. ती माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत होती. आरशात तिच्याकडे रोखून बघत मी चेहरा झुकवला आणि तिच्या मानेवर माझे ओठ ठेवले. मी तिच्या मानेचे चुंबन घेत घेत तिच्या कानाच्या पाळीवर आलो. तिचे अंग शहारले आणि तिने आपले डोळे बंद केले व एक हात वर करून ती मा‍झ्या केसात हात फिरवू लागली.

मी तिच्या पोटावरील माझा हात वर सरकवला आणि तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवून तिची छाती चिवडू लागलो. थोड्या वेळाने मी तिला वळवले आणि तिने घातलेला गाऊन एका झटक्यात काढून टाकला. मग तिची ब्रेसीयर खोलून मी तिची नग्न छाती दाबू लागलो व चोखू लागलो.

थोडा वेळ तिची छाती दाबल्यानंतर मी खाली गुडघ्यावर बसलो आणि मी तिची पॅन्टी काढून टाकली. मग मी तिची नग्न पुच्ची चाटू आणि चोखू लागलो. काही क्षणातच ती कामतृप्त होऊन स्खलित झाली.

मग तिने मला उभे केले व स्वत: खाली गुडघ्यावर बसली. माझी शॉर्ट आणि अंडरवेअर तिने खाली खेचली आणि माझा कडक लंड मोकळा केला. मग ती हिरीरीने माझा लंड चोखू लागली. थोड्या वेळातच मी तिच्या तोंडात स्खलित झालो आणि माझे वीर्य गिळून ती उभी राहिली. तिने मला मिठी मारली व ती मला किस करू लागली.

तसे एकमेकांची जीभ चोखत आम्ही कित्येकदा किस केले होते पण या वेळी आम्ही दोघे पूर्ण नागडे होतो व एकमेकांच्या मिठीत होतो. अचानक मला जाणवले की मा‍झ्या बहि‍णीच्या मिठीने आणि चुंबनाने माझा लंड हळूहळू पुन्हा कडक होत गेला आणि आता तो तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर दाबला जात होता.

मा‍झ्या लक्षात आले की मी थोडा धक्का दिला तर मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत शिरू शकेल आणि उत्तेजनेच्या भरात ते होणारच होते. क्षणभर मला वाटले की तसे करावे कारण तिच्या पुच्चीत शिरणे हे मा‍झ्या कंट्रोलमध्ये होते. आम्ही दोघे काही क्षण हालचाल न करता स्तब्धपणे उभे होतो आणि आम्हा दोघांनाही त्या गंभीर प्रसंगाची जाणीव होती.

आम्ही दोघांनीही आमच्या शरीराची पकड घट्ट केली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दाबला जाऊ लागला, तिच्या पुच्चीच्या भेगेत थोडासा शिरून. आम्ही काही बोलत नव्हतो. पुढे घडणार्‍या गोष्टीच्या कल्पनेने माझी उत्तेजना वाढत होती आणि माझे श्वास जोरात होत होते. त्या क्षणाला मला काही जाणवत असेल तर ते म्हणजे आमच्या नग्न शरीराची गरम धग आणि माझा जोराने होणारा श्वासोच्छवास!

मी नेहाताईच्या डोळ्यात रोखून पाहिले. तिच्या डोळ्यातही मला या अवस्थेचा तणाव स्पष्ट दिसला. माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दाबला आहे आणि मा‍झ्या थोड्या हालचालीने माझा लंड तिच्या पुच्चीत शिरू शकतो याची तिला स्पष्ट जाणीव होती पण ती काही हालचाल करत नव्हती की बोलत नव्हती व मला घट्ट पकडून होती.

अचानक डोअर बेल वाजली. नेहाताई पटकन माझ्यापासून दूर झाली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवरून दूर झाला. तिने पटकन आपले कपडे गोळा केले आणि मला म्हणाली की कपडे घालून दरवाजा उघड व ती स्वत: कपडे घालण्यासाठी किचनमध्ये पळाली.

मी पटकन माझी शॉर्ट घातली आणि दरवाजा उघडायला गेलो. मी दरवाजा उघडला आणि बाहेर पाहिले तर ती आमच्या शेजारची बाई होती. ती आई बाबांबद्दल चौकशी करायला आली होती कारण तिने त्यांना लगबगीने जाताना बघितले होते. मी तिला आमच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या निधनाबद्दल सांगितले आणि त्यांच्या अंत्य विधीसाठी कसे आई बाबांना तातडीने गावी जावे लागले ते सांगितले.

थोडा वेळ तिच्याशी बोलल्यानंतर ती निघून गेली व नंतर मी दरवाजा लावून घेतला. मी येऊन दिवाणावर बसलो आणि नेहाताई बाहेर आली व मा‍झ्या बाजूला बसली. तिने आतून सगळे ऐकले होते तेव्हा तिने मला त्या शेजारील बाई बद्दल काही विचारले नाही. थोडा वेळ शांत बसल्यानंतर मी नेहाताईच्या खांद्यावरून हात टाकला व तिला जवळ ओढले.

“ताई जेव्हा तू मला घट्ट कवटाळले होते, तेव्हा माझा लंड तुझ्या पुच्चीत नक्कीच घुसणार, असे मला वाटत होते.” मी तिला म्हटले.

“तुला खरोखरच इतके मला झवावेसे वाटते का?” तिने मला विचारले.

“आता तुला काय सांगू ताई, तुझ्या पुच्चीत लंड घालायला मिळावा यापेक्षा मोठे कुठले सुख नाही असे मला वाटत असते,” मी तिला म्हणालो, “तुझ्याकडून मला सगळे सुख मिळाले फक्त झवायचे सुख सोडून आणि माझी ती एकच इच्छा बाकी आहे. माझे कोणाही मुलीबरोबर संबंध नाहीत तेव्हा दुसर्‍या कोणाकडून झवण्याचे सुख घेण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि तूच एक अशी आहेस जिच्याकडून मला हे सुख मिळू शकेल. तेव्हा प्लीज ताई! एवढे एकच सुख मला तू दे! मग मी काही तुझ्याकडे मागणार नाही.”

“अरे असा काकुळतीला येऊन काय बोलतोस बंटी! इतकी माझी मनधरणी करायची गरज नाही रे राजा! तुला खरे सांगू का? मघाशी तुझा लंड मा‍झ्या पुच्चीत थोडासा घुसलाच होता. तेव्हा मलापण फार इच्छा होत होती की धक्का देऊन तुझा पूर्ण लंड आत घ्यावा. जेवढी तुला मला झवण्याची आसक्ती आहे तेवढीच आसक्ती मला मघाशी वाटत होती, उलट जास्तच.”

“काय सांगतेस ताई? खरंच तुलापण माझ्या सारखीच झवण्याची आसक्ती वाटते?” मी नेहाताईला आश्चर्याने विचारले.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!