अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो.

ताई किंचित जरी हलली तरी तिची छाती डुचमळत होती, दुधाने भरलेल्या पिशवी सारखी! गडद चॉकलेटी रंगाचा छातीवरील अरोला एक रूपयाच्या नाण्यापेक्षा मोठा वाटत होता आणि त्याच्या मध्यावर किंचित गुलाबी रंगाची तिची स्तनाग्रे टपोऱ्या बोरासारखी वाटत होती.

काय छाती दिसत होती मा‍झ्या बहि‍णीची! मागे टेबलवर पडलेल्या मॅगझिन मधील मुलींची छाती मा‍झ्या ताईच्या छाती पुढे झक मारत होती. अर्थात! मी इतक्या जवळून खरीखुरी नग्न छाती बघत होतो म्हणून मला तसे वाटत असावे पण त्या क्षणाला मला ती जगातील सगळ्यात सुंदर छाती वाटत होती. गुंग होऊन मी तिच्या छातीकडे बघत होतो.

“बंटी हॅल्लो? कुठे आहेस तू?” तिचा आवाज ऐकू आल्यावर मी भानावर आलो.

“हं? काय ताई?”

“तुझ्या चेहर्‍यावरून दिसतेय की तुला माझी छाती खूप आवडली आहे!”

“हो ताई! खूप सुंदर दिसते तुझी छाती! एकदम सेक्सी! असे वाटते सतत त्यांच्याशी खेळत राहवे!”

“हो ना? मग लवकर जवळ ये आणि त्यांच्याशी खेळ.”

मी माझे दोन्ही हात नेहाताईच्या नग्न छातीच्या दोन्ही उभारावर ठेवले आणि मी त्यांना दाबायला लागलो. लख्ख प्रकाशात दिसणार्‍या तिच्या उघड्या छातीने मला इतके मोहित केले होते की मी डोळ्याची पापणीही न लवता तिच्या छातीकडे बघत होतो व त्यांना हाताने कुस्करत होतो.

तिची स्तनाग्रे बोटात पकडून मी पिरगळली की ती हुंकार सोडायची. माझा लंड कडक झाला होता आणि उत्तेजनेने माझे शरीर कंप पावत होते. मा‍झ्या ओठाला आणि घशाला कोरड पडली होती आणि मी मा‍झ्या ओठांवरून मध्ये मध्ये जीभ फिरवत होतो. मी ओठांवरून जीभ फिरवत होतो त्याचा नेहाताईने भलताच अर्थ काढला.

मा‍झ्या डोक्यामागे हात ठेवून तिने मला ओढले व माझे तोंड तिच्या डाव्या छातीच्या निप्पलवर ठेवले. जसा मी तिचा निप्पल मा‍झ्या तोंडात पकडला तिचे अंग शहारले आणि तिने जोरात माझे डोके तिच्या छातीवर दाबून मला तिची छाती जमेल तितकी तोंडात घ्यायला लावली.

मी तिची छाती चोखू लागलो. मी त्यांना चोखत होतो, चावत होतो, त्याचे चुंबन घेत होतो. मी उजव्या हाताने तिचा तो डावा स्तन धरून थोडा वर उचलला आणि मग त्याला जोरात चोखू लागलो. आपोआप माझा डावा हात नेहाताईच्या उजव्या छातीच्या उभारावर गेला आणि मी त्याला कुस्करू लागलो.

मला माहीत नाही किती वेळ मी तिच्या छातीबरोबर खेळत होतो. कदाचित दहा बारा मिनिटे झाली असावी. मा‍झ्या चोखण्यामुळे तिची छाती लाल झाली होती व मा‍झ्या तोंडातील लाळेने चमकत होती. शेवटी नेहाताईने मला तिच्या छातीपासून दूर ओढले आणि म्हणाली,

“पुरे झाले बंटी, बास आता! मला माहीत आहे तू दिवसभर जरी माझी छाती चोखत बसला तरी तुझे मन भरायचे नाही.”

मी ओशाळून हसलो. मग तिच्या डोळ्यात बघून तिला तडक विचारले,

“ताई मला तू तुझी खालची ती दाखवशील का?”

“मला वाटलेच!” नेहाताईने हसून म्हटले, “मला माहीत होते की फक्त माझी छाती बघून तुझे काही समाधान होणार नाही, तेव्हा तू माझी पुच्ची पण बघायला मागणार. मी तोच विचार करत होते की अजून कसे तू ते विचारले नाहीस. ठीक आहे! पण अट तीच, तुला जर बघायची असेल तर तुलाच सगळे करावे लागणार.”

“का नाही ताई, या वेळी मी अगदी आनंदाने करेन.” असे म्हणत मी माझे हात तिच्या कंबरेवर ठेवले.

“येथे बस बंटी म्हणजे तुला नीट बघता येईल”

असे म्हणत नेहाताईने मला बाजूच्या छोट्या स्टूलवर बसवले. तो स्टूल साधारण एक फूट उंचीचा होता. जेव्हा मी त्यावर बसलो तेव्हा माझा चेहरा बरोबर तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीच्या लेवलला आला. ती मा‍झ्या अगदी जवळ आली, साधारण फुटभर अंतरावर आणि तिने आपले हात मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले.

मी तिच्या कंबरेच्या भागाचे निरीक्षण करू लागलो. तिची पॅन्टी गडद निळ्या रंगाची होती. ती इतकी घट्ट होती की कंबरेचे इलास्टिक आणि पायाचे इलास्टिक तिच्या अंगात रूतले होते. तिच्या पुच्चीवरही ती पॅन्टी इतकी घट्ट आच्छादलेली होती की त्यातून तिच्या पुच्चीची उभारी खुलून दिसत होती. तिच्या पुच्चीवरील काही केस पॅन्टीच्या बाजूने बाहेर आलेले दिसत होते आणि ती उत्तेजित झालेली होती कारण तिची पॅन्टी पुच्चीच्या भागावर ओली झालेली होती.

मी माझी बोटे तिच्या कंबरेवर पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये खुपसली आणि तिची पॅन्टी खाली खेचू लागलो. पॅन्टी टाईट असल्यामुळे मला जोर लावून खेचावी लागत होती. पण एकदा तिच्या मांड्यांमधून पॅन्टी खाली सरकली तेव्हा मी सहजपणे पुढे ती खाली करू शकलो.

आता नेहाताई माझ्यासमोर पूर्ण नागडी उभी होती. फक्त तिची ब्रेसीयर तिच्या खांद्यावर लटकत होती. प्रथमच मी मा‍झ्या बहि‍णीला इतक्या जवळून, लख्ख प्रकाशात नागडी बघत होतो. माझे डोळे तिच्या नग्न पुच्चीवर खिळले होते.

गडद काळे केस तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर होते व थोडे फार तिच्या पुच्चीच्या पटलाच्या बाजूला होते. गुलाबी रंगाची तिच्या पुच्चीची पटल, सुरकतलेली उभी चीर आणि त्याच्या वर उठून दिसणारा तिचा पुच्चीदाणा. पुच्चीरसाने तिची पुच्ची ओली झाली होती व उजेडात चमकत होती. काय दृश्य होते ते!

मी हात उचलला आणि तिच्या पुच्चीवरील केसांवर हलकेच बोटे फिरवली. जसा माझा स्पर्श झाला तसे नेहाताईच्या तोंडून सुस्कार बाहेर पडला व तिने माझा खांदा घट्ट पकडला. ती गरम होत होती. मी माझी बोटे खाली सरकवली आणि हलकेच तिच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला.

त्याने तिचे शरीर कंप पावले व तिला हलकासा झटका बसला. तिचा दाणा व्यवस्थित दिसावा म्हणून मी दोन बोटे तिच्या दोन्ही पटलांवर ठेवून तिची पुच्ची थोडी उघडी केली. मी वर पाहिले तेव्हा मला दिसले की सुखाने तिने डोळे बंद केले होते व ती तोंडाने हुंकार भरू लागली होती.

मी थोडा पुढे झालो ज्याने माझे नाक व तोंड तिच्या पुच्चीच्या फक्त इंचभर अंतरावर आले. तिला आपल्या पुच्चीवर माझे गरम श्वास जाणवले. तिने डोळे उघडून खाली माझ्याकडे पाहिले आणि जेव्हा तिला माझे तोंड तिच्या पुच्चीच्या इतक्या जवळ दिसले तेव्हा तिला राहवले नाही. झटकन तिने माझे डोके धरले व माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर दाबून घेतले.

आता मी नेहाताईची पुच्ची चोखू लागलो. मी चोखत होतो, चाटत होतो, चुंबत होतो. तिचा सगळ्यात संवेदनशील भाग म्हणजे तिचा पुच्चीदाणा मी जोरात चोखत होतो. तिची पुच्ची चोखताना मी हात मागे तिच्या भरीव नितंबांवर नेले आणि त्यांना कुस्करू लागलो.

किती मऊ मऊ लागत होते मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब! त्यांना चोंबळायला, कुस्करायला, दाबायला मला खूप मजा वाटत होती. आता ती मा‍झ्या तोंडावर हलकेच धक्के मारायला लागली. मी तिच्या पुच्चीत जीभ जेवढी जमेल तेवढी आत घातली आणि तिचा दाणा चोखू लागलो.

तिच्या पुच्चीतून कामसलील बाहेर पडत होता ज्याने माझे तोंड भरले होते. आणि ती बेभान झाली. तिची कामोत्तेजना शिगेला पोहचली आणि एका मिनिटात तिची कामतृप्ती झाली. तिच्या स्खलनाची तीव्रता कमी कमी होत गेली व शेवटी तिने माझे तोंड तिच्या पुच्चीवरून बाजूला केले.

“कसे वाटले ताई?” मी अगदी अभिमानाने तिला विचारले.

“धुंद केलेस तू मला बंटी! तू दिवसेन दिवस जास्त प्रगती करत चालला आहेस.”

“ओह थँक्स ताई! तू खूप सुंदर आहेस, मला कल्पना नव्हती की पूर्ण नग्न तू इतकी सुंदर दिसतेस ते.”

मा‍झ्या स्तुतिने नेहाताई फक्त हसली व पुन्हा कपडे घालायला लागली. मी पटकन पुढे होऊन तिला मदत करू लागलो. खाली बसून मी तिची पॅन्टी सरळ केली व ताणून तिला त्यात पाय घालायला लावले. तिने हसत हसत त्यात पाय घातले आणि मी पॅन्टी तिच्या पायातून वर सरकवली.

जेव्हा मी तिला पॅन्टी पूर्णपणे घातली, तेव्हा मी मुद्दाम पॅन्टी तिच्या कंबरेच्या वर ताणली ज्याने तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा पॅन्टीमधून उठून दिसू लागला. मला तिच्या पुच्चीचा तो फुगीरपणा पॅन्टीवरून इतका आवडला की न राहवून मी तिच्या पुच्चीचे चुंबन घेतले.

मग मी उभा राहलो व नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक पकडून तिला ती घालू लागलो. त्या टाईट ब्रेसीयरमध्ये तिचे उन्नत उभार भरून ब्रेसीयर लावणे म्हणजे मोठी कसरत होती पण मी कसे बसे ते करू शकलो. जेव्हा ब्रेसीयरचा हूक लावून मी तिच्या छातीकडे अभिमानाने पाहिले तेव्हा पुन्हा मला राहवले नाही व मी वाकून तिच्या छातीचे चुंबन घेतले.

नेहाताईला मी करत होतो त्या गोष्टीने मजा वाटत होती व ती सतत हसत होती. शेवटी मी तिचा गाऊन उचलला आणि सरळ करून तिच्या डोक्यात घातला. तिने मग त्यात हात घालून गाऊन पूर्ण घातला व सरळ केला. सगळे झाल्यावर आम्ही एकमेकांकडे बघून मनापासून हसलो आणि तिने मला कवेत घेतले व म्हटले,

“ओह बंटी! तू किती स्वीट आहेस! आता मला याची परत फेड करायलाच पाहिजे!”

असे म्हणत नेहाताई मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली. प्रथमच आम्ही दोघे बहीण भाऊ तसे चुंबन घेत होतो, तिने आपल्या ओठांनी मला माझे ओठ उघडण्याचा इशारा केला आणि आपली जीभ तिने मा‍झ्या तोंडात सारली.

वाऊ! काय फ्रेंच किसिंग करत होती माझी ताई! बराच वेळ आम्ही एकमेकांची जीभ चोखत होतो. मध्ये मध्ये ती माझा वरचा ओठ आपल्या ओठात घेऊन चोखत होती आणि त्याच वेळी मी तिचा खालचा ओठ मा‍झ्या ओठात घेऊन चोखत होतो. मा‍झ्या बहि‍णीचे लुसलुशीत ओठ चोखण्याचा तो चुंबनाचा प्रकार मला खूप खूप आवडला!

तसे किसिंग करून मी बऱ्यापैकी उत्तेजित झालो होतो आणि माझा लंड कडक झाला होता. आम्ही एकमेकांना चिटकून मिठीत उभे होतो तेव्हा माझा लंड तिच्या मांड्यावर खुपत होता. पण मला त्याची फिकीर वाटत नव्हती उलट ताई मा‍झ्या नितंबाला धरून मला अजून जवळ खेचत होती ज्याने माझा कडक लंड तिच्या मांड्यामध्ये अजून खुपसला जात होता.

आम्ही बहीण भाऊ अधाशासारखे चुंबन घेत होतो आणि खाली दरवाजा उघडला! आई आत आली व आमच्या नावाने तिने हाक मारली. मी पटकन नेहाताई पासून दूर झालो पण तिने मला परत जवळ ओढले आणि पुन्हा मला किसिंग करू लागली.

“आई आली आहे ताई, ती वर येईल ना.”

“काळजी कशाला करतोस बंटी, ती येणार नाही.” असे म्हणत ती मला किस करू लागली.

“तुमची साफसफाई झाली की नाही अजून?” आईने खालून ओरडून आम्हाला विचारले.

“बस. थोडीच राहिली आहे आई.”

नेहाताईने तिला उत्तर दिले आणि ती मा‍झ्या पुढे गुडघे टेकून बसली. एका झटक्यात तिने माझी शॉर्ट अंडरवेअर सकट खाली खेचली आणि माझा कडक लंड आपल्या हातात पकडला. तिने मादक नजरेने वर माझ्याकडे पाहिले आणि माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला.

वाऊ! काय फिलिंग होते ते! माझी ताई माझा लंड तोंडात घेऊन चोखतेय हे त्या वरच्या अँगलने बघणे म्हणजे एक अविस्मरणीय दृष्य होते. ती आता तालबद्धपणे माझा लंड तोंडात आत बाहेर करत चोखू लागली. पण त्या क्षणाला मा‍झ्या मनात विचार आला की खाली आईला कल्पना तरी असेल का की वर तिची मुलं काय करत आहेत त्याची?

नेहाताई मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यापासून खाली मा‍झ्या गोट्यापर्यंत आपल्या जि‍भेने व्यवस्थित चाटत होती. त्याने मी वेडापिसा होत होतो. मग ती माझा लंड हलवू लागली.

माझी ताई माझा लंड बऱ्याच दिवसापासून चोखत होती आणि ती चोखत असताना माझे स्खलन रोखून कसे धरायचे हे मी चांगलेच शिकलो होतो. तेव्हा तिला कल्पना होती की निव्वळ एवढेच करून मी फिनिश होणार नव्हतो. तेव्हा ती मा‍झ्या गोट्या चाटू लागली. मा‍झ्या गोट्यांवरील केस ती ओठात पकडून ओढू लागली. नंतर तिने मला हळूच सांगितले की मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात टाक!

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!