अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो.

आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी तिचा पाय गुडघ्याच्या खाली धरून वर करत असे ज्याने तिचा पाय गुडघ्यात थोडासा दुमडत असे व त्याने मला तिच्या पायाखाली अडकलेला गाऊन वर करता येत असे.

एक एक करत तिचे पाय किंचितसे वर करत मी तिच्या पायाखाली अडकलेला गाऊन तिच्या मांड्यांपर्यंत वर सरकवत असे. एकदा पायाखालचा गाऊन वर सरकवला की मग वरच्या भागावरचा गाऊन सहजपणे मांड्यांपर्यंत वर सरकवता येत असे.

एकदा नेहाताईचा गाऊन वर केला की मग मी तिच्या उघड्या मांडीवर पाय टाकून तिला चिटकून पडत असे किंवा कधी कधी माझ्या हाताने तिची उघडी मांडी चाचपत असे. मी कुशीवर राहून अलगद माझा पूर्ण पंजा तिच्या मांडीवर एका ठिकाणी ठेवत असे व दोन चार मिनिटे स्तब्ध राहून तिच्या गरम मांडीचे स्पर्शसुख अनुभवत असे. मग पंजा उचलून दुसर्‍या भागावर ठेवत असे व पुन्हा तेथे दोन तीन मिनिटे स्तब्ध राहत असे. अशा तऱ्हेने मी तिच्या उघड्या पूर्ण मांडीचे स्पर्शसुख घेत असे.

कधी कधी मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला हलकेच कवेत घेत असे तर कधी कधी खाली तिच्या मांडीवर माझा लंड टेकवत, हात तिच्या पोटावरून टाकत तिला हलकेच मिठी मारत असे. मला चांगले आठवते तसे तिला मिठी मारायचो, तेव्हा उत्तेजित होऊन, मी पहिली वेळ कसा स्खलित झालो होतो ते.

एके रात्री मी नेहाताईला असाच मिठी मारून पडलो होतो. ती गाढ झोपेत होती. संध्याकाळी मी एक नागड्या मुलींची चित्रे असलेले एक मॅगझिन पाहिले होते तेव्हा माझी कामवासना एकदम पेटलेली होती. माझ्या बहि‍णीला मिठी मारून पडलेलो असताना माझा लंड भलताच टाईट झाला होता.

मी तिच्या उजव्या हाताला होतो. वासनेच्या भरात मी हळूच हात वर केला व तिच्या डाव्या छातीच्या उभारावर ठेवला. वाऊ! काय मुलायम स्पर्श होता माझ्या बहिणीच्या छातीचा! मी माझा हात अजिबात न हलवता फक्त तिच्या छातीचा मऊपणा अनुभवत होतो.

मग हळूच मी माझी बोटे हलवली, इतक्या हळुवारपणे की क्वचितच एक दोन मिलीमीटर हलली असावी. इतकी थोडी की कोणी म्हणू शकणार नाही की मी तिची छाती दाबली, फक्त तिची छाती दाबल्याचा आभास व्हावा इतकी.

प्रथमच मी माझ्या बहिणीच्या छातीच्या उभारांना इतका वेळ स्पर्श केला होता आणि मला तो स्पर्श खूप आवडला होता. मी इतका उत्तेजित झालेलो होतो की माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला होता.

माझ्या लंडात स्खलनाच्या त्या परिचित भावना चालू झाल्या आणि मी त्या कंट्रोल करायच्या आत माझा ताबा सुटला आणि मी अंडरवेअरमध्ये स्खलित होऊ लागलो. माझा लंड आचके देत वीर्य सोडू लागला व क्षणार्धात माझी अंडरवेअर वीर्याने भरून गेली.

थोडा वेळ माझा लंड आचके देत राहला व हळूहळू शांत झाला. माझ्या सगळ्या कामभावना थंड झाल्या. मी वळालो व पाठीवर सरळ होऊन पडून राहलो. दहा पंधरा मिनिटे थांबल्यानंतर मी हळूच उठलो व टॉयलेटमध्ये गेलो. टॉयलेटमध्ये आल्यावर मी माझी शॉर्ट काढली व नंतर अंडरवेअर काढून त्यावरील माझे वीर्य कसेबसे स्वच्छ केले.

जरी मी वीर्य पुसून काढले तरी अंडरवेअर ओलीच होती. नंतर लघवी करून मी पुन्हा अंडरवेअर व शॉर्ट घातली आणि बाहेर आलो. मग मी गुपचूप येऊन माझ्या जागी पडलो व झोपायचा प्रयत्न करू लागलो. ओल्या अंडरवेअरमुळे मला थोडे अस्वस्थच होत होते पण केव्हा तरी नंतर मला झोप लागली.

त्या नंतर मी काळजी घेऊ लागलो की रात्री माझ्या बहि‍णीला गुपचूप मिठी मारल्यानंतर जास्त उत्तेजित न होण्याची किंवा माझा लंड जास्त कडक न होण्याची. कारण अंडरवेअरमध्ये स्खलित झाल्यानंतर ती साफ करणे म्हणजे वैताग होता.

दिवसेंदिवस माझा धीर वाढतच होता. आता मी नेहाताईचा गाऊन शक्य होईल तितका वर करत असे व तिच्या उघड्या मांड्या व मांड्यांच्या आतल्या भागाला स्पर्श करत असे. कधी कधी माझा स्पर्श तिच्या आतील पॅन्टीलाही व्हायचा तर कधी कधी मी पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीला स्पर्श करायचो.

काय गरम भासायची माझ्या बहिणीची पुच्ची मला! तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा आणि दोन्ही पटलांचा आकार मला तिच्या पॅन्टीवरून सहजच जाणवायचा. अशा तऱ्हेने मी माझ्या मोठ्या बहिणीच्या छातीचे उभार आणि पुच्ची रात्रीच्या वेळी गुपचूप हाताळत होतो. तिला कधी कळलेच नाही की तिचा लहान भाऊ तिच्या बरोबर काय करतोय ते!

नेहाताईला कामवासनेने गुपचूप स्पर्श करण्याचा माझा हा उद्योग एक दोन महिने चालू राहला. मी पूर्णपणे काळजी घेत असे की माझा हा उद्योग तिच्या किंवा कोणाच्याही लक्षात येऊ नये याची. मला वाटले मी खूप स्मार्ट आहे व कधी पकडलो जाणार नाही. पण मी चुकलो! माझा हा खेळ एक ना एक दिवस संपणारच होता.

एके रात्री मी नेहाताईला हलकेच मिठी मारत तिच्या छातीच्या स्पर्शाचे सुख घेत होतो. माझा अर्धवट कडक लंड खाली तिच्या मांडीला चिकटला होता. अचानक नेहाताईला जाग आली! कदाचित झोपेच्या अंमलाखाली असावी म्हणून पण जाग आली तरी तिने काही हालचाल केली नाही. अंधारात ती जागी झालेली आहे हे माझ्या लक्षातच आले नाही.

नेहाच्या लक्षात आले की तिच्या लहान भावाचा एक हात तिच्या छातीवर होता. तसेच त्याचा एक पाय तिच्या दोन्ही पायात होता व तो तिला चिकटला होता. तिला वाटले की झोपेत तो तिच्या अंगावर आला आहे. ती झोपेच्या मूडमध्ये होती तेव्हा तिने त्याला बाजूला केले नाही व ती पुन्हा झोपी जाण्याचा प्रयत्न करू लागली.

पण त्याचा भार तिच्या अंगावर असल्यामुळे तिला जरा अस्वस्थच वाटत होते तेव्हा तिला लगेच झोप लागली नाही. अचानक तिच्या लक्षात आले की त्याची बोटे तिच्या छातीच्या उभारावर हलत आहेत. तिला नक्की कळत नव्हते पण तिला असे वाटत होते की तो तिची छाती दाबत आहे. तसेच तिच्या लक्षात आले की त्याच्या मांड्यांमधून काहीतरी कडक कडक तिच्या मांडीवर खुपसत होते.

नेहाच्या मनात भीतीचा थरकाप पसरला. अरे देवा! तो माझी छाती दाबत आहे का? मला चिटकून खाली त्याचा लंड कडक झाला आहे का? तिच्या काही लक्षात येत नव्हते व ती विचार शून्य झाली, म्हणून ती हालचाल न करता तशीच पडून राहिली.

काही वेळानंतर तिला जाणवले की त्याने तिच्या छातीवरचा हात काढून घेतला आहे व तो बाजूला झाला आहे. पण नंतर तिला जाणवले की तिचा गाऊन वर सरकत आहे. तिचे पाय किंचित दुमडलेले असल्यामुळे गाऊन सहजपणे तिच्या गुडघ्याच्या वर सरकला. नंतर तिला आपल्या पुच्चीवर त्याच्या बोटांचा स्पर्श जाणवला.

अरे देवा! तो मला तेथे स्पर्श करत आहे. माझा लहान भाऊ माझ्या नाजूक भागाला स्पर्श करत आहे. तो आपल्या मोठ्या बहिणीच्या पुच्चीला स्पर्श करत आहे!

तिचा विश्वासच बसत नव्हता. तिला कळेना काय करावे ते. ती स्तब्धच झाली व हतबलपणे पडून राहिली. तिला असे वाटत होते की त्याला थांबवावे पण तिच्यात धीरच नव्हता त्याला थांबवण्याचा. तिचा भाऊ तिच्या पुच्चीला हळुवारपणे स्पर्श करत होता व ती काही न सुचून तशीच पडून राहिली.

बऱ्याच वेळानंतर त्याचा हात बाजूला झाला व तिला जाणवले की तो पाठीवर सरळ झालाय ते. नंतर बराच वेळ त्याने हालचाल केली नाही. नेहाच्या लक्षात आले की कदाचित त्याला झोप लागली असावी. ती आताच झालेल्या प्रकराबद्दल विचार करू लागली व तिलाही केव्हा तरी झोप लागून गेली.

दुसर्‍या दिवशी दिवसभर नेहाच्या मनात रात्री घडलेल्या गोष्टीचाच विचार होता. जे काही घडले त्याबद्दल तिला खात्री नव्हती तेव्हा ती शांत राहिली व पुढच्या दोन तीन रात्री तिने आपल्या लहान भावाच्या हालचालीचे गुप्तपणे निरीक्षण केले. रात्री तो तिच्याबरोबर जे काही करायचा त्यावरून तिची खात्री पटली की तो तिला कामवासनेने स्पर्श करत होता.

आधी तिच्या मनात विचार आला की आईला सांगावे. पण आपला लहान भाऊ आपल्या बरोबर काय करतोय हे आईला सांगायची तिला लाज वाटली. आणि तिने आईला सांगितले आणि आईने बाबांना सांगितले तर कोण जाणे काय होईल ते? बाबा त्याला मारतील, झोडपतील, कदाचित घराबाहेर हाकलून देतील. तसे काही व्हावे असे तिला वाटत नव्हते कारण काही झाले तरी तो तिचा लाडका लहान भाऊ होता.

आता अशा कोवळ्या वयात मुलांच्या मनात मुलींविषयी कामुक आकर्षण निर्माण होणे नैसर्गिक होते. आणि कामाकर्षणात ते आपल्या बहि‍णीकडे किंवा नात्यातल्या कोणत्याही स्त्रीकडे आकर्षित होणे सहाजिकच होते. बऱ्याच ठिकाणी तिच्या वाचनात ते आले होते. तेव्हा या प्रकाराबद्दल कोणालाही न सांगता आपणच त्याला नंतर समजावून सांगूया असे तिने ठरवले व ती शांत राहिली.

हळूहळू माझे सगळे उद्योग व हालचाली नेहाताईच्या लक्षात येऊ लागल्या. ती कपडे बदलत असताना मी तिला चोरून बघत असतो हे तिच्या लक्षात आले. घरात वावरताना किंवा तिने मला प्रेमाने जवळ घेतले असताना मी तिला कसा आणि कुठे कुठे स्पर्श करत होतो ते तिला कळू लागले.

खिडकीत उभे असताना कसे मी तिच्या नाजूक भागांचे स्पर्शसुख अनुभवतो हे तिच्या लक्षात आले. मला अजिबात कल्पना नव्हती की माझ्या बहि‍णीला तिच्या विषयीच्या माझ्या खऱ्या भावना कळल्या आहेत याची व मी माझे सगळे उद्योग चालू ठेवले. पण ती मला काही बोलली नाही की तिने मला कधी थांबवले नाही.

नेहाताईला कामुकपणे बघण्याची आणि कामुकतेने स्पर्श करण्याची, जी मी धडपड करायचो, ते पाहून हळूहळू तिला मजा वाटू लागली. तिच्यासाठी मी कसा आणि किती पागल झालो आहे हे लक्षात आल्यावर तीही उत्तेजित होऊ लागली.

लग्नाआधी तिचे आयुष्य एकदम साधे होते. शाळा, कॉलेजमध्ये तिचे कधी कोणा मुलाबरोबर अफेयर वगैरे नव्हते त्यामुळे एखादा मुलगा पाठी लागल्यावर जी मजा वाटते किंवा कोणी आपल्यावर मरत आहे याच्या जाणि‍वेने जी उत्तेजना वाटते ते ती अनुभवू लागली.

आता लग्नानंतर तिला आपल्या नवऱ्याकडून लैंगिक सुखाची मजा माहीत होतीच पण तो नेहमी मुंबईच्या बाहेर फिरतीवर असल्यामुळे बराच काळ तिला लैंगिक सुखापासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे सुद्धा आपला लहान भाऊ आपल्याकडे कामवासनेने आकर्षित झाला आहे त्यात तिला मजा वाटू लागली.

त्यामुळे माझ्या खऱ्या भावना तिला कळल्या आहेत व ते योग्य नाही म्हणून माझी कान उघडणी करण्याऐवजी, माझी बहीण मला गुपचूपपणे प्रोत्साहीत करू लागली. आता ती कपडे बदलत असताना मी तिला चोरून बघत आहे याची जाणीव ठेवून ती कपडे बदलायला जरा जास्तच वेळ घेऊ लागली.

मला तिच्या अर्धनग्न शरीराचे व्यवस्थित व मनसोक्त दर्शन होईल अशा तऱ्हेने ती कपडे बदलू लागली. काही खास कारण नसताना ती मला छोट्या छोट्या गोष्टीवरून प्रेमाने कवेत घेऊ लागली किंवा मिठीत घेऊ लागली. खिडकीत उभे असताना आता ती बिनधास्तपणे मला चिटकू लागली व मला तिच्या भरदार छातीचे तसेच मांड्यामधील नाजूक भागाचे भरपूर स्पर्शसुख देऊ लागली.

रात्री झोपल्यावरही नेहाताई मला माझ्या रात्रीच्या उद्योगात गुपचूपपणे सहकार्य करू लागली. माझ्या कुठल्याही हालचालीने किंवा स्पर्शाने जागे न होता ती गाढ झोपेत असल्याचे नाटक करू लागली. कित्येकदा ती गाढ झोप लागण्याचे नाटक करण्याआधी चुळबुळ करून स्वत:च आपला गाऊन वर होऊन देत असे, ज्याने नंतर मला तो पूर्ण वर करायला सोयीस्कर जावे म्हणून.

गाढ झोपेत असताना नकळत झालेली हालचाल आहे, असे दाखवत ती उत्तेजक पोझ घेऊन पडू लागली, ज्याने मी फारच उत्तेजित होऊन तिला मिठी मारू लागलो. ती पाठीवर झोपलेली असताना कुशीवर राहून जर मी तिला चिकटलेलो असेल तर ती झोपेत वळली आहे, असे भासवत स्वत:हून वळत मला चिटकू लागली. त्याचा फायदा घेत मी तिला मिठी मारत असे ज्याने तिची छाती माझ्या छातीवर दबली जाई किंवा माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दबला जाई.

कित्येकदा तिचा चेहरा माझ्या चेहर्‍याच्या इतका जवळ यायचा की थोडी जरी मी हालचाल केली तरी माझे ओठ तिच्या ओठाला स्पर्श करू शकले असते. पण तिचे चुंबन घ्यायचे माझे कधी धाडस झाले नाही कारण ती जागी होईल याची मला भीती वाटायची.

कधी कधी नेहाताई माझ्याकडे पाठ करून कुशीवर झोपत असे. पण तसे झोपताना मुद्दाम ती आपले नितंब मा‍झ्या दिशेने वर करून झोपत असे. तिचे ते गोल भरीव नितंब बघून मी पागल होई आणि माझा लंड तिच्या नितंबामधील फटीत टेकवत मी तिला मागून चिटके. तिच्याकडून काही हालचाल होत नसे, तेव्हा मग मी माझा हात तिच्या कंबरेवरून पुढे नेत तिच्या छातीवर ठेवत असे व तिला हलकेच मिठी मारत असे.

मा‍झ्या बहि‍णीला तसे मागून चिटकत मिठी मारून झोपायला मला खूप आवडायचे! कित्येकदा मला आश्चर्य वाटायचे की मी इतका तिला स्पर्श करतोय तरी ती जागी कशी होत नाही. पण नंतर नेहाताईने जेव्हा मला खरे ते सांगितले तेव्हा मला कळले की खरोखर झोपलेला माणूस जागा होतो पण झोपेचे सोंग घेतलेला कधी जागा होत नाही.

आमच्यात जे काही घडत होते तो सगळा गुपचूप मामला होता. मी मा‍झ्या बहि‍णीशी अशा तर्‍हेने चाळे करत होतो की तिला काही माहीत नाही की तिला ते कळत नाही आणि सगळे कळत असताना व माहीत असून सुद्धा ती मला गुपचूपपणे प्रोत्साहन देत सगळे करून देत होती.

नेहाताईला खरोखरच आता आपल्या लहान भावाच्या कामुक खेळाची खूप मजा वाटू लागली. तिला आता वाटू लागले की बहीण भावाचा हा गुप्त खेळ आता पुढच्या पायरीवर न्यावा. तिचा भाऊ तर या खेळात नवखा होता तेव्हा तो पुढे काही करेल असे तिला वाटत नव्हते तेव्हा तिनेच काही करायचे ठरवले.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!