अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने ओढलेल्या चादरीखाली नेला व तिच्या छातीवर ठेवला.

मग मी हळूहळू मा‍झ्या बहि‍णीच्या छातीचे उभार कुरवाळू लागलो व तिनेही थोडा वेळ मला ते तिच्या गाऊनवरून तसे दाबू दिले. मी तिची छाती दाबत असताना ती बरीच हालचाल करत होती. तिने गुडघे वर केल्याचे तसेच मध्येच आपले नितंब वर उचलल्याचे मला जाणवले पण ती काय करत आहे हे मला कळले नाही.

जेव्हा तिने माझा हात घेऊन आपल्या गाऊनच्या खाली नेला व आपल्या ब्रेसीयर असलेल्या छातीवर ठेवला तेव्हा मला कळले की माझा हात गाऊन खाली घालता यावा म्हणून तिने आपला गाऊन छातीपर्यंत वर केला होता.

हे तर अजूनच चांगले होते की एका कपड्याचा अडसर दूर झाला होता. नुसत्या ब्रेसीयरवरून तिची छाती दाबताना मला तिची ताठ झालेली स्तनाग्रे स्पष्ट जाणवत होती. मी तर चाचपून तिची निबर स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीतही पकडत होतो.

पुन्हा तिने हालचाल सुरू केली आणि मला जाणवले की खांदे व पाय खाली रोवून तिने आपली पाठ वर उचलली होती. तिने हात पाठीखाली नेल्यावर मला कल्पना आली की ती काय करतेय त्याची. तिच्या छातीच्या उभारावरील ब्रेसीयर जशी ढिल्ली झाली, तसे मला कळले की तिने मागून ब्रेसीयरचा हूक काढला.

वाऊ! व्हाट अ सरप्राईज! मला मा‍झ्या बहि‍णीची नग्न छाती हाताळायला मिळणार, या विचाराने मी जास्तच उत्तेजित झालो. पण माझी पटकन हिंमतच झाली नाही तिच्या ढिल्या ब्रेसीयर खाली हात घालायची व मी तसाच वरून तिची छाती दाबत राहलो. नेहाताईने आपले हात पुढे आणले व माझा हात पकडून मा‍झ्या हातानेच ब्रेसीयरचा कप वर ढकलत आपल्या नग्न छातीवर माझा हात ठेवला.

आई गं! काय वेगळेच फिलिंग होते ते मा‍झ्या बहि‍णीचे पुष्ट उभार विना कपड्याचे हाताळण्यात! माझे एक स्वप्न होते ते! मी तिची नग्न छाती दाबत होतो, चिवडत होतो. तिचा ताठ निप्पल मी बोटात धरून हलकेच पिरगळत होतो. मला माहीतच नाही किती वेळ मी तिची नग्न छाती दाबत होतो ते.

तिला दाबताना मी फारच उत्तेजित होतो व माझा लंड कडक झाला होता. नंतर मग नेहाताईने माझा हात पकडला आणि खाली नेऊन तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर ठेवला. मी मग तिच्या पुच्चीशी खेळायला लागलो.

काही क्षणातच पुढचे सरप्राईज आले! मी तिच्या पुच्चीला पॅन्टीवरून हात लावत होतो आणि तिने माझा हात उचलला व आपल्या दुसर्‍या हाताने पुच्चीवरची पॅन्टी बाजूला करत माझा हात तिच्या नग्न पुच्चीवर ठेवला.

अगगग! काय फिलिंग होते ते, तिच्या नागड्या पुच्चीला हात लावण्याचे! पुच्चीच्या वरील केस मा‍झ्या हाताला जाणवत होते. मला काय करावे ते सुचेना, तेव्हा मी नुसताच तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर वर खाली बोट फिरवू लागलो.

तिचा पुच्चीरस आधीच पाझरायला लागला होता आणि त्याने माझी बोट तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांवरून सटकत होती. नेहाताईने एका हाताने आपली पॅन्टी बाजूला करून धरली होती व मी तिच्या उघड्या पुच्चीवरून बोटे फिरवत होतो.

एका क्षणी जेव्हा माझी बोटे नेहाताईच्या भेगेवर होती, तेव्हा तिने माझी दोन बोटे धरली आणि तिच्या भेगेच्या आत सारली. तिच्या पुच्चीच्या भोकात माझी बोटे अर्ध्यापेक्षा जास्त आत गेल्यावर तिने पुन्हा बोटे थोडी बाहेर काढली व मला बोटे आत बाहेर कशी करायची ते दाखवले. तिने दाखवल्या प्रमाणे मी तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे आत बाहेर करू लागलो, तेव्हाच तिने माझी बोटे सोडून दिली.

पुच्चीरसाने आधीच तिची पुच्ची ओली झालेली होती पण मा‍झ्या बोटाच्या झवण्याने तिची पुच्ची जास्तच पाझरू लागली. मी नेहाताईच्या पुच्चीत बोटे घालण्यात मग्न होतो व तिने आपल्या एका हाताने पॅन्टी बाजूला धरली होती. मग तिने आपला दुसरा हात मी ओढलेल्या चादरीखाली आणला व मा‍झ्या कडक लंडावर ठेवला.

थोडा वेळ ती हात मा‍झ्या लंडावर फिरवत राहिली आणि तिने पुढचे सरप्राईज दिले! हात तसाच वर घेत तिने मा‍झ्या पोटावर आणला व मा‍झ्या शॉर्टच्या आत घातला. आत माझी अंडरवेअर तिच्या हाताला लागल्यावर तिने हात अंडरवेअर मध्येही घातला व माझा कडक लंड हातात धरला.

देवा रे देवा! एका रात्रीत मला मा‍झ्या बहिणीकडून इतकी सरप्राईज मिळत होती की मी वेडापिसा होत चाललो होतो! माझा लंड मा‍झ्या बहि‍णीने हातात पकडला आहे. हे मला स्वप्नवत वाटत होते!

नेहाताईने माझा लंड हातात धरला आहे या जाणि‍वेने मी जणू हवेत उडायला लागलो आणि जेव्हा ती माझा लंड मुठीत धरून वर खाली करू लागली, तेव्हा मला स्वर्गात पोहचल्याचा आभास होऊ लागला. मी स्वप्नात कल्पना केल्यासारखे सगळे घडत होते. मी मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत बोटे घालत होतो व ती आपल्या भावाचा लंड धरून हलवत होती.

आम्ही दोघेही तालबद्धपणे आपले हात हलवत होतो. उत्तेजनेने मी हात थोडा उचलून तिच्या पुच्चीत बोटे आत बाहेर करू लागलो तेव्हा तिने आपल्या दुसर्‍या हाताने माझा हात खाली दाबला व मी बोट आत बाहेर करता करता कसे तिच्या पुच्चीवर माझा अंगठा घासवा हे तिने मला दाखवले.

मा‍झ्या लक्षात आले की तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर असलेल्या दाण्यावर मी घासावे हेच तिला पाहिजे. आणि मी तिने दाखवल्या प्रमाणे घासायला लागल्यावर ती आपला पार्श्व भाग उचलून मा‍झ्या हातावर धक्के द्यायला लागली. मी तिचा पुच्चीदाणा व्यवस्थित घासला जाईल याची काळजी घेऊ लागलो.

तिचा दाणा म्हणजे नक्कीच एक नाजूक भाग होता कारण तिचा धक्के मारण्याचा वेग वाढला व मा‍झ्या लंडावरील तिची पकडही घट्ट झाली. तेव्हा मी नेहाताईच्या पुच्चीतून बोटे बाहेर काढली आणि तिचा पुच्चीदाणा बोटात पकडून त्याच्याशी खेळू लागलो. त्याने तिला कामोत्तेजनेच्या अत्युच्च सीमेवर नेले. तिचे शरीर ताठ झाले व तिने माझे मनगट आपल्या हातात घट्ट पकडले. मी तिचा दाणा कुस्करत राहलो आणि ती कामतृप्त झाली.

तिच्या कामतृप्तीची तीव्रता इतकी होती की तिने दुसर्‍या हातात पकडलेला माझा लंड अक्षरश: दाबून धरला होता. जेव्हा नेहाताईच्या कामतृप्तीचा बहर ओसरला तेव्हा तिने माझा लंड जोरजोरात हलवायला सुरुवात केली.

तिच्या वेगाने मा‍झ्या कामोत्तेजना टोकावर जाऊ लागल्या आणि आपोआप मीही कंबर हलवून वर धक्के मारू लागलो. माझा लंड वीर्य सोडू लागला व त्याने माझी अंडरवेअर आणि तिचा हात भिजू लागला. माझे स्खलन पूर्ण होईपर्यंत मी कंबर हलवत होतो व ती माझा लंड हलवत होती. माझा लंड कोमजून मऊ झाल्यावर तसेच मी शांत होऊन पडल्यावरच तिने आपला हात काढून घेतला.

मी स्खलित होत असताना डोळे गच्च मिटून घेतले होते आणि नेहाताईने आपला हात मा‍झ्या लंडावर काढून घेतल्यानंतर काही सेकंदाने मी डोळे उघडून तिच्याकडे बघितले. तिने मा‍झ्या वीर्याने भरलेला आपला हात चादरी खाली घेतला व चादर डोक्यावर ओढून घेतली.

मी नक्की सांगू शकत नाही पण मला असे वाटले की तिने आपल्या हातावरील माझे वीर्य चाटून घेतले असावे कारण अंधुकशा प्रकाशात का होईना मला असे दिसले की डोक्यावर चादर ओढून घेतल्यानंतर तिचा हात तिच्या तोंडाजवळच होता व चादर हलत होती. नंतर आमची टॉयलेटमध्ये साफसफाईची फेरी झाली हे सांगायला नकोच.

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी आम्हाला बोलायचा चान्स मिळाला. आम्हाला संध्याकाळीच वेळ मिळायचा कारण त्याआधी नेहाताई ऑफिसमध्ये आणि मी कॉलेजमध्ये बिझी असायचो. तेव्हा नेहाताईने मला विचारले,

“काय मग बंटी, कसे वाटले काल रात्रीचे माझे सरप्राईज?”

“अगदी मा‍झ्या कल्पने पलीकडले ताई!” मी अगदी मनापासून बोललो.

“नक्कीच असणार, माझा हात जेवढा भरला होता, त्यावरून मी कल्पना करू शकते की तुला ते किती आवडले असणार ते.” तिने हसत हसत म्हटले.

“एक विचारू ताई, तुला राग नाही ना येणार?” मी तिला भीत भीत विचारले.

“अरे विचार ना बंटी, राग काय यायचा त्यात?”

“ताई रात्री मी फिनिश झाल्यानंतर तू हात काढून घेतलास आणि चादर डोक्यावर ओढून घेऊन काय केलेस?”

“काय केले म्हणजे? मला नाही कळले तुला काय विचारायचे आहे ते?”

“म्हणजे तुझा हात मा‍झ्या त्याने भरला होता, तो तू तोंडात?” मी तिला ते विचारायला घाबरत होतो.

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ!” नेहाताई मनापासून हसली, “फारच स्मार्ट आहेस की तू बंटी! तुला काय वाटते मी काय केले असावे?”

“मला वाटते तू माझे ते चाटून घेतले असावेस.” मी बेधडक तिला बोलून दाखवले.

“ते काय?” तिने पुन्हा मिश्किलपणे मला विचारले.

“ते गं, माझे पाणी.”

“पाणी काय? काय म्हणतात त्याला? तुला मी म्हटले ना लाजायचे नाही, मग सांग पाहू काय म्हणतात तुझ्या पाण्याला?”

“वीर्य! माझे वीर्य. सांग ना गं ताई, तू खरंच माझे वीर्य चाटले?”

“मी नाही सांगणार खरं काय ते.” नेहाताई अगदी लाडात येऊन म्हणाली.

“असे काय करतेस गं ताई, मी ओळखले ते सांग ना मला, खरंच तू माझे वीर्य चाटलेस?”

“जर तू ओळखले तर मग कशाला विचारतोस मला?”

“सांग ना गं मला तुझ्याकडून ऐकायचे आहे ते.” मी अधीरपणे तिला विचारले.

“मग ऐक! होऽऽ होऽऽ! मी चाटले तुझे वीर्य! मा‍झ्या लहान भावाचे वीर्य! एकदम चवदार होते हा!” असे म्हणत नेहाताई जोरजोराने हसू लागली.

“ओहऽऽ काय म्हणतेस ताई, तुला आवडले माझे वीर्य? माझा विश्वासच बसत नाही की मा‍झ्या बहि‍णीने माझे वीर्य चाटले यावर.”

“अले मा‍झ्या छकुल्याऽऽ!” माझा गाल पकडत माझी बहीण लाडात म्हणाली, “अजून बरेच काही घडणार आहे, कशा कशावर अविश्वास दाखवणार आहेस? पुढे बघत रहा काय काय घडणार आहे ते.”

“काय काय घडणार आहे ताई? सांग ना मला.” मी उताविळपणे तिला विचारले.

“जरा धीर धर सगळे सरप्राईजऽऽ आहे!”

त्यानंतर पुढचा आठवडाभर आम्हा बहीण भावाची रात्रीची मजा चालू होती. दोन दिवसानंतरचे नेहाताईचे सरप्राईज होते, पुढच्या हूकची ब्रेसीयर!

तिने मला सांगितले की रात्री गाऊन वर करून हात मागे घेऊन मागच्या हूकवाली ब्रेसीयर काढणे म्हणजे एक कसरत होती तेव्हा तिने पुढच्या हूकवाल्या नवीन ब्रेसीयर घेतल्या. आता तिला गाऊन छातीपर्यंत वर करायची गरज नव्हती. गाऊनची वरची बटणे काढून व ब्रेसीयरचा पुढचा हूक काढून ती माझा हात आत सारायची व आपली छाती व्यवस्थित दाबून घ्यायची.

तसेच आता ती आपल्या पुच्चीत माझी बोटे घालून घेताना माझा हात कंबरेवरून पॅन्टीच्या आत घालायची. त्याने तिचे दोन फायदे व्हायचे, एक तर तिला पॅन्टी बाजूला धरून रहायची गरज नव्हती व दुसरे म्हणजे जेव्हा मी तिच्या पुच्चीत बोटे घालून तिला कामतृप्त करत असे, तेव्हा तिचा गळणारा पुच्चीरस तिच्या पॅन्टीवरच गळत असे कारण पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरच असे. त्याने खालची बेडशीट ओली होत नसे.

पण आता नेहाताईच्या अंगाखालची बेडशीट ओली होत नव्हती पण मा‍झ्या अंगावरची चादर ओली व्हायला लागली. आता माझा लंड हातात पकडून हलवताना ती माझी शॉर्ट आणि अंडरवेअर खाली करू लागली व माझा मोकळा लंड हलवत हलवत मला काम स्खलित करू लागली.

माझा मोकळा लंड माझी बहीण हलवत होती त्याने मला फारच मजा वाटायची. मी वीर्य सोडत असताना ती आपला दुसरा हात मा‍झ्या लंडापुढे धरत असे व माझे वीर्य आपल्या हातात घेऊन, नंतर ती आपली चादर अंगावर ओढून घेऊन ते चाटत असे. जरी मी तिच्या हातावर वीर्य गाळत होतो तरी थोडे फार वीर्य चादरीला लागायचेच. आठवडाभरानंतर आम्ही बोलत होतो तेव्हा नेहाताईने मला विचारले,

“काय मग बंटी मजा वाटते की नाही आपल्या नाईट गेममध्ये?”

“हो गं ताई, खूप मजा वाटतेय. फक्त प्रॉब्लेम इतकाच आहे की माझी चादर ओली होते आणि सकाळपर्यंत तो ओलेपणा सुकतो पण त्याचे डाग जे राहतात ते आईच्या लक्षात येऊ शकतात.” मी थोड्या काळजीने तिला म्हटले.

“हो, माझ्यापण ते लक्षात आले आहे. आणि मा‍झ्या चादरीवरही डाग राहतात, आईच्या ते लक्षात आले तर पंचाईत होईल.” नेहाताईनेही काळजीच्या स्वरात म्हटले.

“आपल्याला यावर काहीतरी करायला हवे ताई, आपण अडचणीत यायच्या आत.”

थोडावेळ नेहाताई विचारात मग्न होती मग अचानक तिचा चेहरा खुलला आणि ती म्हणाली,

“काळजी करू नकोस बंटी माझ्याकडे त्यावर उपाय आहे, फक्त आज रात्री झोपताना असे बोल की मला फार गरम होतेय तेव्हा मी खिडकीच्या बाजूला डोके करून झोपतो, म्हणजे तू उलटा झोप. कळले?”

“नाही कळले ताई. पण मी उलटा झोपल्याने काय होईल ताई? तुझ्या मनात काय आहे, सांग ना मला.”

“तेच तर सरप्राईज आहे. तुला कळेलच रात्री. फक्त मी सांगते तसे कर.”

मी नेहाताईला होकार दिला पण तिच्या मनात काय होते ते मला कळले नाही.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!