तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत सारले.
“आहहहहऽऽऽऽ” करत मी एक चित्कार सोडला आणि किंचित वेदना देणारा पण तितकाच सुखावणारा त्याचा धक्का सहन केला.
संदीपने माझी कंबर घट्ट पकडली आणि पुन्हा लिंग बाहेर काढत पुन्हा एक जोरदार धक्का मारत आत सारले. त्याने मला धरुन ठेवले होते त्यामुळे मी पुढे होऊ शकले नाही. त्याच्या धक्क्याने माझे नितंब डुचमळलेले मला स्पष्ट जाणवले आणि ते बघायला नक्कीच संदीपला आवडले असावे.
कारण नंतर त्याने मा‍झ्या नितंबावर आपले दोन्ही हात आणले आणि माझे नितंब दोन्ही हाताने घट्ट पकडत पुन्हा लिंग बाहेर काढून धक्का मारला. आणि मग धक्क्याची मालिका चालू झाली आणि खऱ्या अर्थाने संदीप माझी योनि कुटायला लागला.
अक्षरश: मला त्याचे धक्के सहन होईना. मी खरे तर धक्क्याने पुढे ढकलली जायला पाहिजे पण त्याने मला घट्ट पकडली असल्याने मी पुढे जात नव्हते. पण मग मला ते धक्के सहन करणे पण कठिण जायला लागले.
जवळ जवळ महिनाभरानंतर संदीप मला कुटत होता त्यामुळे त्याच्या लिंगाची माझी सवय गेलेली होती. त्यामुळेच मला थोडा त्रास जाणवत होता. न रहावुन शेवटी मी हात दुमडुन खाली झाले आणि हाताची घडी करून त्यावर डोके टेकवत नितंब वर करून ओणवी पडून राहिले.
माझ्याच दोन मांड्यांमधुन मला आता मागचे सगळे दिसायला लागले. मा‍झ्या योनित संदीपचे लिंग जे आत-बाहेर होत होते ते मला दिसायला लागले. मा‍झ्या योनितील सफेद रसाने संदीपच्या लिंगाभोवती एक रिंग बनवली होते आणि मा‍झ्या रसाच्या ओल्या रिंगने तो माझी योनि कुटत होता.
ते पाहून माझी वासना अनावर झाली आणि नकळत मी मागे धक्का दिला! मग जसे संदीप मागून धक्का देत होता तसे मी माझे नितंब मागे ढकलुन त्याला साथ देऊ लागले. “ओह आह ओह ओह” करत मी त्याचे धक्के झेलत मागे धक्के देत होते.
हळूहळू संदीपचा जोर वाढु लागला. त्याच्या धक्क्याची तिव्रता वाढत गेली आणि मला ते दणके मा‍झ्या योनित जाणवू लागले. मला ते आवडतेय की मला त्रास होतोय अशी कसलीही पर्वा न करता तो मला कुटत राहिला.
मा‍झ्या नितंबावर चापट्या मारत तर कधी माझी कंबर पकडत तर कधी नुसते माझे नितंब कुस्करत तो मला हेपत होता. मा‍झ्या योनिला तर गळती लागली होती.
मी इतकी प्रचंड पाझरत होते की मा‍झ्या योनिरसाने संदीपचे लिंग पूर्ण ओलेचिंब झाले होते. त्याचे बॉल्सही मा‍झ्या योनिरसाने बरबटले होते. बराचसा रस मा‍झ्या जांघेतुन खाली ओघळायला लागला होता.
एखादा राजा जसा मस्तवाल घोडीवर चढुन घोडदौड करतो तसे संदीपचे लिंग मा‍झ्या योनित घोडदौड करत होता. संदीपचे हे किंचित रानटीपणे कुटणे मला खुप भावले होते आणि प्रत्येक धक्क्यागणीक माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचत होती.
कुठल्याही क्षणी माझा स्फोट होणार होता तेव्हा त्वेशाने मी बेडशीट पकडून माझा बांध रोखायला बघत होते. प्रचंड इच्छाशक्ती गोळा करुनही मी मा‍झ्या भावना रोखु शकले नाही. एक सणक मा‍झ्या योनितून वर गेली आणि मी झडायला लागले.
“ओहहहहऽऽऽ संदीपऽऽऽऽ. आहहहहऽऽऽऽ. आहहहऽऽऽ.” करत मी चित्कारू लागले आणि त्याने जाहीर झाले की मी झडत होते.
“येस्स्स. झड बेबी. झड माझ्यासाठी.” संदीपने दात-ओठ खात गचागच धक्के मारत म्हटले.
संदीप जोरजोराने श्वास घेत मला हेपत होता. मी चित्कारत संदीपचे लिंग मा‍झ्या रसाने भिजवत झडत होते. मा‍झ्या योनित जणु स्फोट झाला अशी खळबळ माजली होती. झडून झडून मा‍झ्या अंगातले बळ कमी कमी होत गेले.
मा‍झ्या पायात मला अशक्तपणा जाणवला आणि मी पटकन पुढे झाले. संदीपचे लिंग खसकन मा‍झ्या योनितून बाहेर आले पण त्याची पर्वा न करता मी तशीच मांडीवर अंग ठेवून व हाताच्या घडीवर डोके ठेवून पडून राहिले. जोरजोराने श्वास घेत मी माझा दम सावरत होते.
अजूनही मी ओणवीच पायावर पडले होते आणि मागून माझे नितंब संदीपला दिसत होते. मागून मला तशी पहायला त्याला मजा वाटत असावी कारण तो मा‍झ्या नितंबावरुन हात फिरवू लागला.
मागून त्याने मा‍झ्या ओल्याचिंब, त्याने नुकतीच कुटलेल्या योनिवर आपली बोटे फिरवली. मग मा‍झ्या योनित त्याने दोन बोटे घातली आणि मा‍झ्या योनिरसाने आपली बोटे ओली केली. इतका वेळ मी मा‍झ्या झडण्याचा भरातून सावरत होते पण जसे मी भानावर यायला लागले तसे मा‍झ्या मनात उत्सुकता जागी झाली की संदीप काय विचार करत असावा.
मा‍झ्या योनिवर तो बोटे फिरवत होता तर योनिमध्ये बोटे घालून ओली करत होता म्हणजे त्याच्या मनात काहीतरी चालले होते. पुढच्याच क्षणी ते स्पष्ट झाले आणि मा‍झ्या अंगाला किंचित झटका बसला.
संदीपने मा‍झ्या योनिरसातुन बरबटलेले त्याचे एक बोट मा‍झ्या गुद्द्वारावर आणले होते आणि तेथे तो ते फिरवू लागला. मी चकीत झाले पण तशीच पडून राहून तो काय करतोय ते पाहू लागले.
मा‍झ्या त्या भोकाला अजून कोणी स्पर्श केलेला नव्हता. म्हणजे आधी कधीतरी करताना चुकून संदीपचे लिंग तेथे लागले होते पण असे बोटाने तेथे स्पर्श तो पहिली वेळ करत होता. नितेशने तेथे स्पर्श करायचा तर प्रश्नच नव्हता कारण सेक्समधील असे वाईल्ड प्रकार करणार्‍यातला तो नव्हता.
पण संदीपकडूनही मी तशी अपेक्षा केली नव्हती तेव्हा मा‍झ्या गुद्द्वारावरील त्याचा स्पर्श मा‍झ्या अंगात एक वेगळीच उत्तेजना सळसळवुन गेला. असे नव्हते की गुदा-संभोगाबद्दल मला काही माहीत नव्हते. सोनालीबरोबर पाहिलेल्या बहुतांशी डिव्हिडीमध्ये मी पाहीले होते की स्त्रियांच्या गुद्द्वारात लिंग घालून तेथेही पुरुष आवडीने संभोग करतात.
कधी कधी सोनालीबरोबर त्याबद्दल माझे बोलणे झालेही होते. गुदा-संभोग किती वेदनादायक असावा आणि तो करण्याबद्दल आम्ही विचारही करणार नाही अशी आमची समजूत होती. त्यामुळे संदीप मा‍झ्या गुद्द्वाराला स्पर्श करत होता तर त्याच्या मनात काय होते ह्याची उत्सुकता आणि हुरहूर मनात जागी झाली.
काही क्षण संदीप आपले बोट मा‍झ्या गुद्द्वारावर नुसतेच फिरवत होता. पण मग त्याने त्या भोकाच्या मध्यावर बोट स्थिर केले आणि तो ते आत सारू लागला. त्याने बाकी मी अस्वस्थ झाले आणि वर व्हायला लागले. पण संदीपने दुसर्‍या हाताने माझा नितंब दाबत मला आहे त्या स्थितीतच जखडले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव मी तशीच पडून राहिले आणि तो काय करतोय हे पाहू लागले.
नाही म्हटले तरी कुठेतरी मनात अशी सुप्त इच्छा होती की तेथे खाली त्या मागच्या भोकावर काही करताना कसे वाटत असेल? त्या भोकात घालून घेताना काय होते असेल, किती यातना होत असतील? यातना होतात की खरोखर काही आनंद मिळतो तेथील संभोगाने? असे नाना विचार मनात उधळत होते.
संदीप आपले काम चालू ठेवत होता. त्याने मा‍झ्या भोकावर ठेवलेले बोट जोर देत आत घालायला सुरुवात केली. नकळतपणे माझे ते भोक आकसले आणि ते अजूनच संकुचीत झाले. ‘रिलॅक्स मनीषा’ म्हणत संदीपने मला रिलॅक्स व्हायला लावले आणि मी खरोखर रिलॅक्स व्हायचा प्रयत्न केला.
मनाच्या एका कोपऱ्यात वाटत होते की तो जे करतोय ते थांबावे आणि त्याला करू न द्यावे. पण मनाचा दुसरा भाग म्हणत होता की करू दे त्याला काय करायचेय ते. पाहू तरी तेथे करण्याचा आनंद कसा असतो. आता तो आनंद असतो की वेदना असतात ते तरी आपल्याला कळेल.
संदीपने दाब देत आपले बोट मा‍झ्या मागच्या भोकात घुसवले आणि चांगले पहिल्या पेरापर्यंत ते आत घालण्यात तो यशस्वी झाला! मला तेथे किंचित वेदना जाणवली पण पहिल्यांदा त्या भोकात काही होत असल्याने मनात असलेल्या उत्सुकतेने मला ती वेदना जास्त जाणवली नाही.
मी संदीपने म्हटले होते तसे रिलॅक्स व्हायला प्रयत्न केला. शी करताना जसा जोर लावतो तसा जोर लावत मी माझे आकुंचीत पावलेले भोक सैल सोडायचा प्रयत्न केला. संदीपने बरोबर ते ताडले आणि त्याचा फायदा घेत अजून त्याचे बोट आत सारले.
तो जसजसे आपले बोट मा‍झ्या मागच्या भोकात घालत गेला तस तसे मी स्वत:ला रिलॅक्स करायचा प्रयत्न करत ते आक्रमण सहन करू लागले. का कोणास ठाऊक पण माझी कामोत्तेजना पुन्हा उफाळून आली आणि मा‍झ्या तोंडून हुंकार बाहेर पडू लागले.
मी कुथत कुथत माझे ते गुदाभोक रिलॅक्स करायचा प्रयत्न करत होते आणि संदीप बोटाने अजून आत चढाई करत होता. बघता बघता त्याने त्याचे पूर्ण बोट मा‍झ्या मागच्या भोकात घातले आणि तो किंचित स्तब्ध झाला.
पहिल्यांदाच मा‍झ्या त्या मागच्या भोकात काहीतरी शिरले होते. त्या भोकात लिंग घालून कुटतात हे मी शेकडोवेळा पाहीले होते पण स्वत:च्या त्या भोकात पहिल्यांदाच मी एक बोट घेतले होते. एक वेगळेच फिलींग मी अनुभवत होते.
भरल्याची एक वेगळीच भावना मनात होती. माझे ते भोक आत्तापर्यंत शाबूत होते ज्यावर पहिल्यांदा चढाई झाली होती. मा‍झ्या त्या भोकाचा अस्पर्शीतपणा आज संदीपच्या बोटाने भंग झाला होता. आता तो अजून काय काय करतोय ह्याची उत्सुकता मा‍झ्या मनात निर्माण झाली.
संदीप आता त्याचे बोट मा‍झ्या मागच्या भोकात हळुवारपणे आत-बाहेर करायला लागला. म्हटले तर मला वेदना होत होती पण तितकीच मजाही वाटत होती. माझे मागचे भोक संदीपच्या बोटाने खोदले जात होते.
त्याने मला एक अनाकलनीय सुख जाणवायला लागले. नकळत माझी कंबर हलायला लागली. जणु त्याचे बोट ज्या तालात मा‍झ्या मागच्या भोकात आत-बाहेर होत होते त्याच तालात मी माझी कंबर हलवून अप्रत्यक्षपणे त्याला साथ देत होते.
“हम्म्म्म. मनीषा. तुला आवडले वाटतं. मी जे करतोय ते. कळतेय हो आम्हाला.” म्हणत संदीप हसला.
माझा चेहरा त्याला दिसत नव्हता तरी मा‍झ्या चेहर्‍यावर लाज पसरली. मला वाटायला लागले की लाजेने माझा चेहरा लालीलाल झाला होता की काय. पण ते अगदी खरे होते. मला खरोखर त्याचे बोटाने मागच्या भोकात करणे आवडत होते.
बहुतेक मागच्या भोकात करण्याची मनातली सुप्त इच्छा त्याने पुरी होत होती म्हणून मा‍झ्या अंगाची हालचाल आणि तोंडातून बाहेर पडणारे हुंकार ते दर्शवत होते. मध्येच संदीपने आपला हात स्थिर पकडत फक्त बोट आतल्या आत हलवले.
“ओहहहहहऽऽऽऽ” मा‍झ्या तोंडून एक चित्कारासारखा हुंकार बाहेर पडला.
“मी थांबू का? बोट बाहेर काढू का??” संदीपने आपले बोट किंचित बाहेर काढत मला विचारले.
“नो. नाही. नको.” पटकन मा‍झ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!