तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.
त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी पुन्हा आत घेतले. त्याने मग संदीपला चेव आला आणि मग तो त्याचे बोट आत-बाहेर करत म्हणायला लागला.
“हंम्म्म. चांगलेच आवडलेले दिसतेय तुला हे. ओके. मग आता मी थांबणार नाही. आता मी फक्त माझे बोट घालून थांबणार नाही तर माझा हा कडक लंडही तुझ्या बोच्यात घालून तुला बोच्यात झवणार आहे.”
“ओहह्हहऽऽऽऽ संदीपऽऽऽऽ” करत मी एक दिर्घ चित्कार सोडला आणि त्या वाक्याची कल्पना करत माझी कंबर हलवली.
“येस्स. मी तुझ्या बोच्याचे भोक मा‍झ्या जाडजुड लंडाने फाडून काढणार आहे. तुझा बोचा मी इतका झवणार आहे की तू अजून झवुन घ्यायला व्याकुळ होशील.”
असे काही बोलत तो आपले बोट मा‍झ्या बोच्यात आत-बाहेर करत राहिला आणि मी नकळत माझी कंबर हलवून त्याला अनुमोदन देत राहिले. अजून काही क्षण संदीपने ते बोट आत-बाहेर केले आणि मग ते बाहेर काढले.
नंतर त्याने खाली मा‍झ्या योनित आपली दोन बोटे घातली आणि मा‍झ्या योनिरसाने ती पुन्हा ओली केली. मग ती दोन्ही बोटे त्याने मा‍झ्या गुद्द्वारावर आणली आणि आता तो ती दोन्ही बोटे त्या भोकात घालायला लागला.
जसा त्याच्या दोन्ही बोटांचा दाब तेथे पडला तसे मी चित्कारले. हा चित्कार बाकी आनंदाचा नव्हता तर वेदनेचा होता. पण ती वेदना क्षणीक होती आणि ती अचानक गायब झाली व मला जाणवले की त्याचे दोन बोटे मा‍झ्या बोच्यात घुसली होती.
आधीच्या एका बोटापेक्षा हे नक्कीच वेगळे फिलींग होते पण वेदना तितकीच होती आणि सुखाची भावना डबल होती. नकळत माझी कंबर हलली आणि त्याचा फायदा घेत संदीपने दोन्ही बोटे आतपर्यंत घुसवली.
मी शी करत असल्यासारखे कुंथु लागले आणि त्याचा बोटाचा आतला दाब कमी करत माझे मागचे भोक रिलॅक्स करायला लागले. मला खरच वाटत नव्हते की ही माझी पहिली वेळ होती की माझे मागचे भोक भोगले जात होते.
मी ऐकले होते की तेथे काही करताना प्रचंड वेदना होतात पण आश्चर्य म्हणजे मला तसे काही जाणवत नव्हते. म्हणजे वेदना होती पण तितकी असह्य नव्हती. संदीप आता त्याची दोन बोटे मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत-बाहेर करायला लागला आणि मी कंबर हलवत त्याला साथ देऊ लागले.
मागच्या भोकात मी असे काही करून घेईल असे मला कधी वाटले नव्हते. पण ही येथे मी ओणवी पडले होते आणि संदीपला मा‍झ्या बोच्यात दोन बोटे घालून देत होती. बघता बघता मा‍झ्या त्या भोकाला संदीपच्या बोटांची सवय व्हायला लागली आणि संदीपची बोटे सहजपणे आत-बाहेर व्हायला लागली.
संदीप आता बोटांची अशी हालचाल करत होता की मा‍झ्या गुद्द्वाराच्या आतला भाग ताणला जात होता आणि आत तेथे मसाज होत होता. मला अजून रिलॅक्स करायला संदीपने त्याच्या दुसर्‍या हाताची बोटे मा‍झ्या योनिवर आणली आणि तो माझी योनि त्याने घासु लागला. खासकरुन त्याने मा‍झ्या योनिदाण्यावर घासायला सुरुवात केली ज्याने माझे बोच्याचे भोक रिलॅक्स व्हायला लागले.
माझे सुरकतलेले बोच्याचे भोक प्रत्येक क्षणी रिलॅक्स होत होते आणि त्याची रिंग मोठी मोठी होत होती. अगदी सहजपणे तो मा‍झ्या बोच्यात दोन बोटे आत-बाहेर करत होता आणि त्याचवेळी दोन बोटे मा‍झ्या योनित आत-बाहेर करत माझा दाणा तिसऱ्या बोटाने घासत होता.
नक्कीच संदीपला माहीत होते की कसे जास्तीत जास्त अटॅक दोन्ही भोकावर करावा जेणेकरुन माझ्यासारखी स्त्री कशी बेभान होईल. एकाच वेळी योनि आणि बोच्याचे भोक असे दोन्ही ठिकाणी असे अनामिक सुख मिळणे हा अनुभव माझ्यासाठी पूर्णपणे नवा होता. शब्दात वर्णन करता येणार नाही असे ते अनोखे सुख होते आणि त्या सुखाने माझी कामवासना एका क्षणात शिगेला पोहचली.
“आहहहहहऽऽऽऽऽ.’ करत एक आर्त किंचाळी मारत मी संदीपच्या बोटावर झडायला लागले.
निव्वळ संदीपची बोटे बोच्यात घेऊन मी पुन्हा एकदा कामतृप्त होत रत व्हायला लागले. इतक्या कमी वेळेत मी या आधी कधीही झडले नव्हते. माझे ओठ दातात पकडून मी झडण्याचा अनुभव घेत होते आणि कंबर हलवून संदीपची बोटे घालून घेत होते.
मा‍झ्या योनितून पुन्हा एकदा जणु लाव्हा बाहेर पडला अशी ती झिरपायला लागली. त्याने संदीपची बोटे ओलिचिंब होऊ लागली आणि तो अजूनच चेकाळत जास्तच जोराने बोटे आत-बाहेर करू लागला. पुन्हा एकदा झडून मी शांत होते गेले आणि स्तब्ध राहून पडून राहिले.
संदीपने मा‍झ्या दोन्ही भोकातली आपली बोटे काढून घेतली आणि काही क्षण मला विश्रांती घेवु दिली. मी अजूनही तशीच पायावर अंग टेकवुन पाठमोरी पडून होते. संदीपला काय वाटले कोणास ठाऊक पण तो मागे खाली वाकला आणि खालून तो माझी योनि चाटायला लागला.
निव्वळ योनि चाटुन तो थांबला नाही तर जीभ वर आणत त्याने माझे गुद्द्वारही चाटायला सुरुवात केली. हे बाकी मी त्याच्याकडून अपेक्षित केले नव्हते! त्याने मा‍झ्या गुद्द्वारात बोटे घालली इतपत ठिक होते. पण तेथे जीभ लावून तो ते चाटेल ही अपेक्षा मी केली नव्हती.
नकळत पुन्हा मा‍झ्या अंगाला उत्तेजनेने एक झटका बसला आणि मी सुखावले! संदीपने माझे दोन्ही नितंब धरुन फाकवले आणि त्यातली फट अजून मोठी करत माझे गुदा-भोक तो आवडीने चाटु लागला.
मग त्याने आपल्या जीभेचा शेंडा कडक केला आणि मा‍झ्या त्या भोकात घालु लागला. त्याला जास्त प्रयास करावा लागला नाही आणि त्याच्या जीभेचा शेंडा एखाद सेंटीमीटर आत घुसला. तो तसेच शेंडा आत घालून माझे ते मागचे भोक चोखू लागला.
‘गॉड! हा करतोय तरी काय? किती म्हणून सुख ह्याने द्यावे?? आज ह्याने काय काय करायचे ठरवले आहे?? आधी नुसतेच बोट घातले मग दोन बोटे घातली. आता जीभ घालून तो माझे मागचे भोक चोखतोय. जे घालणार असे त्याने जाहीर केले होते ते लिंग अजून बाकी आहे.’
आता कधी एकदा ते घालतोय असे मला झाले होते. बोट झाले, जीभ झाली, आता मला त्याच्या लिंगाची मागच्या भोकात आस लागली.
माझी ती पण इच्छा त्याने लवकरच पूर्ण केली. त्याने मला कंबरेला धरुन वर खेचले आणि माझे नितंब हवेत वर पोजीशन केले. मग एका हाताने त्याने माझा नितंब फाकवला आणि त्याची फट मोठी करत माझे मागचे भोक उघडे केले.
मग दुसर्‍या हाताने आपले कडक लिंग पकडून त्याने त्याचा सुपाडा मा‍झ्या मागच्या भोकावर ठेवला! मा‍झ्या वाईल्ड, वाईल्डेस्ट स्वप्नातही मी कल्पना केली नव्हती की मी बोच्यात लिंग घालून घेईल. पण हे येथे ते घडत होते आणि मी मा‍झ्या मागच्या बोच्यात संदीपचे लिंग घुसायची वाट बघत होते.
संदीपने जोर लावला तसे त्याच्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या गुदा-भोकावर दबला गेला. मा‍झ्या योनिरसाने की स्वत:च्या तोंडाच्या लाळेने पण त्याने आपले लिंग ओलसर केले होते आणि ते मा‍झ्या मागच्या आकसलेल्या भोकात शिरायचा प्रयत्न करू लागले.
मी कुंथत कुंथत माझे ते भोक रिलॅक्स करण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि त्याचा फायदा संदीपला होऊ लागला. महत्प्रयासाने संदीपच्या लिंगाचा सुपाडा मा‍झ्या मागच्या भोकात शिरला.
त्याच्या दोन बोटाचे फिलींग एक प्रकारचे होते पण त्याच्या लिंगाच्या सुपाड्याचे फिलींग काही औरच होते! मा‍झ्या मागच्या भोकात संदीपच्या लिंगाचे अतिक्रमण चालू राहिले. आपला फक्त सुपाडा आत घालून संदीपला एक वेगळेच फिलींग होत असावे कारण त्याचा लिंगाचा आकार वाढलेला मला जाणवला.
तो जोर लावत पुढील लिंग आत घालायला बघत होता आणि त्याचा जोर मला सहन होत नव्हता. मी खाली बेडवर माझे हात रोवले होते आणि माझे डोके बेडवर खुपसुन त्याचा जोर सहन करत होते. जसे त्याचे अजून एखाद इंच लिंग आत शिरले तसे न रहावुन मा‍झ्या तोंडून एक घुसमटलेली किंचाळी बाहेर पडली.
संदीपला कळत होते की मा‍झ्या तोंडून बाहेर पडलेली किंचाळी ही सुखाची नव्हती तर वेदनेची होती. तरीही तो आत लिंग घालतच राहिला. मी हात लांब करून बाजूला असलेला पिलो ओढून घेतला आणि तो तोंडाखाली घेत त्यात माझे तोंड खुपसुन गुरगुरू लागले. मा‍झ्या तोंडून बाहेर पडणारे वेदनेचे चित्कार त्या पिलोमध्ये विरुन जाऊ लागले.
त्याने संदीपला काय वाटले कोणास ठाऊक पण त्याने लिंग आत घालायचे थांबवले! मग त्याने आपले लिंग बाहेर काढायला सुरुवात केली. त्याने पूर्ण लिंग बाहेर काढले तसे थंड हवेची झुळूक मा‍झ्या त्याच्या फाकलेल्या मागच्या भोकात शिरली.
त्याच्या जाडजुड लिंगाने माझे तो भोक उघडे झाले होते आणि काही सेकंद तसेच उघडे होते. पण संदीप फक्त काही सेकंदच थांबला आणि त्याने आपल्या लिंगाचा सुपाडा पुन्हा मा‍झ्या त्या भोकावर टेकवला.
आता पुन्हा तो आत घालणार ह्याची मला कल्पना आली आणि मी कुंथले. माझे ते भोक किंचित खुलले आणि तोच मोका साधून संदीपने एक जोरदार धक्का दिला.
गपकन संदीपचे पूर्ण लिंग मा‍झ्या मागच्या भोकात मुळापर्यंत शिरले. ‘आहहहहहहऽऽऽऽऽ’ करत मी एक आर्त किंचाळी पिलोमध्ये मारली! कोणीतरी तापती सळई आपल्या गुद्द्वारात घातली आहे असे मला वाटले आणि आतमध्ये सगळी जळजळ व्हायला लागली.
कण्हत कुथत मी चित्कार सोडु लागले आणि पिलोमध्ये माझे चित्कार विरू लागले. नकळत मा‍झ्या डोळ्यातुन अश्रुं बाहेर आले आणि मी मुकपणे रडायला लागले. जेव्हा मला खुपच असह्य झाले तेव्हा मी तोंड वर करत म्हटले,
“स्टॉप, संदीप. थांब. बाहेर काढ. प्लिज बाहेर काढ. मला सहन होत नाही रे. आह्हहह.”
माझे बोलणे ऐकून संदीपने आपले लिंग बाहेर काढायला सुरुवात केली तेव्हा मला वाटले की त्याने माझे ऐकले. पण त्याने जेमतेम पूर्ण लिंग बाहेर काढले आणि पुन्हा तो ते आत सारु लागला. तेव्हा बाकी मी पुढे होत त्याला ते करायला मज्जाव करत म्हणाले,
“नको ना, संदीप. प्लिज. मला खुप त्रास होतोय. प्लिज स्टॉप!”
“अग पण.”
संदीप काहीतरी म्हणायला गेला पण तो थांबला. त्याच्या स्वरावरुन कळत होते की मी त्याला थांबायला सांगितलेले त्याला आवडले नव्हते. पण तरीही मा‍झ्या शब्दाला मान देऊन तो थांबला.
मग त्याने आपले लिंग मा‍झ्या त्या भोकातून पूर्णपणे बाहेर काढले आणि तो मागे झाला. जसे त्याने त्याचे लिंग मा‍झ्या मागच्या भोकातून बाहेर काढले तसे मला एकदम हायसे वाटले आणि मी अंग खाली सोडत रिलॅक्स होऊन पडले.
“एक मिनीट थांब.” असे म्हणत संदीप बेडवरुन खाली उतरला आणि तरातरा चालत बाहेर गेला.
तो बाहेर का गेला आणि कशासाठी गेला ह्याचे मी नवल करत पडून राहिले. आहे त्या स्थितीतच पडून राहत पण नुसतीच मान वळवुन मी दरवाज्याकडे पहात राहिले.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!