तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.
एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत होती. ती पूर्ण नग्न होती आणि एक डिल्डो घेऊन तो आपल्या मदनदाण्यावर घासत होती तर आपल्या योनित घालत होती.
तिच्या चेहर्‍यावर एक कपडा येतो आणि तिचे डोळे बांधले जातात. आणि मग एक नग्न पुरुष स्क्रिनवर दिसतो जो त्या स्त्रीला हळुवारपणे कुरवळायला लागतो आणि तिला कामोत्तेजीत करायला लागतो.
मी भान हरपून तो सीन बघत होते आणि मा‍झ्या हृदयाची धडधड प्रचंड वाढली होती. नकळत मा‍झ्या योनिला पाणी सुटायला लागले होते आणि मी तापायला लागले होते.
अचानक एका स्पर्शाने मी दचकले! मग मा‍झ्या लक्षात आले की सोनाली मला चिटकून बसली होती. मी वळून फक्त तिच्याकडे पाहीले आणि आम्ही दोघी एकमेकींकडे पाहून सुचकपणे हसलों. मग मी पुन्हा स्क्रिनवर पहायला लागले.
मी स्कर्ट घातला होता आणि रिलॅक्स होऊन बसल्याने माझा स्कर्ट गुढग्याच्या वर सरकलेला होता. सोनाली मा‍झ्या मांडीवरुन हात फिरवायला लागली आणि मी पण तिच्या मांडीवरुन हात फिरवू लागले. तिनेही स्कर्ट घातलेला होता पण तिचा स्कर्ट तिने बराच वर केलेला होता.
स्क्रिनवरील तो पुरुष त्या स्त्रीची योनि चाटायला आणि चोखायला लागला. तसे मा‍झ्या योनितून कामसलील झिरपायला लागला. नकळत मी मांड्यांची हालचाल करु लागले आणि सोनालीचा मा‍झ्या मांड्यांवर फिरणारा हात बरोबर मा‍झ्या जांघेकडे जावू लागला.
सोयीस्कर पडावे म्हणून सोनालीने मा‍झ्या मांडीवरील हात काढला आणि वर आणून मा‍झ्या मानेमागुन मा‍झ्या दुसर्‍या खांद्यावर टाकला. मला जवळ ओढून तिने माझे लक्ष तिच्याकडे वेधून घेतले आणि जसे मी तिच्याकडे पाहीले तसे तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर ठेवले.
आता सोनाली मला उत्कटपणे किस करू लागली आणि न रहावुन मी पण उत्सुकतेने तिला साथ देऊ लागले. सोनालीचा दुसरा हात आता मा‍झ्या मांडीवर फिरू लागला आणि तेथे जास्त न रेंगाळता तो मा‍झ्या जांघेत शिरू लागला.
मी पण तिच्यासारखे करत तिच्या मांडीवरील माझा हात फिरवत तिच्या जांघेत नेऊ लागले. ती डिव्हिडी पहात असताना आम्हा दोघींची कामोत्तेजना भडकत होती आणि त्या भरात आम्ही एकमेकींना स्पर्श करत होतो.
अचानक स्क्रिनवरील स्त्रीने एक मादक हुंकार सोडला तसे आम्ही किस करायचे थांबवत स्क्रिनवर पाहीले. स्क्रिनवरील पुरुषाने आपली जीभ त्या स्त्रीच्या योनित घातली होती आणि जि‍भेने तो तिला भोगायला लागला.
न रहावुन माझा हात सरळ सोनालीच्या जांघेत गेला आणि तिच्या योनिवर दाबला गेला. सोनालीनेही तेच करत तिचा हात मा‍झ्या योनिवर दाबला. सोनालीची पॅन्टीही मा‍झ्या पॅन्टीसारखी ओली झाली होती. म्हणजे माझ्याप्रमाणेच ती सुद्धा पाझरत होती.
एकमेकींच्या पाझरत्या योनिला पॅन्टीवरून कुरवाळत आम्ही दोघी स्क्रिनवरील उत्तेजक द्रुश्य पाहू लागलो.
स्क्रिनवरील स्त्री आता बेभान झाली होती आणि ती त्या पुरुषाचे डोके धरुन आपल्या योनिवर दाबत खालून वर धक्के देऊ लागली. ते पाहून सोनाली चेकाळली आणि तिने सरळ माझी पॅन्टी मा‍झ्या योनिवरुन बाजूला करत आपले एक बोट मा‍झ्या योनित घातले.
आई ग! माझा जीव कासावीस झाला तिच्या ह्या हालचालीने. मी पण तिचे अनुकरण करत तिच्या योनिवरील पॅन्टी बाजूला करत माझे बोट तिच्या योनित घातले. मग आम्ही दोघी एकमेकींच्या योनित बोट आत-बाहेर करू लागलो.
स्क्रिनवर आता तो पुरुष त्या स्त्रीच्या पुढे जाऊन उभा राहिला आणि त्याने आपले लिंग त्या स्त्रीच्या तोंडावर ठेवले. अधाश्यासारखे ती स्त्री त्याचे लिंग आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला लागली.
नकळत आम्हा दोघींची बोटे एकमेकींच्या योनित अजूनच घुसली आणि जितक्या आसक्तीने स्क्रिनवरील स्त्री त्या पुरुषाचा लंड चोखत होती त्याच आसक्तीने आम्ही दोघी एकमेकींची योनि खोदू लागलो.
पुन्हा एकदा आमची तोंडे एकमेकींना भिडली आणि आम्ही दोघी एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. एकमेकींची जीभ चोखताना वर आम्ही पेटलो होतो की खाली आमच्या योनित आग लागली होती ते कळत नव्हते पण दोन्हीकडे आम्ही होरपळत होतो.
अचानक सोनालीने मा‍झ्या योनिवरील मदनमण्याला छेडले आणि मा‍झ्या अंगाला एक झटका बसला. मग ती मा‍झ्या मण्याशी खेळू लागली आणि मी कंबर हलवू लागले. सहाजिकच मी पण तिच्या योनिवर तेच केले. मी पण तिचा मदनमणी छेडायला लागले आणि ती पण आपली कंबर हलवायला लागली.
खुप काळानंतर मी असे सोनालीशी शारीरिक लगट करत होते आणि कामोत्तेजनेचा वेगळा आनंद घेत होते. मा‍झ्या अंगातुन कामलहरी अश्या वहात होत्या की माझे अंग किंचित थरथरत होते. तिची अवस्थाही वेगळी नव्हती आणि ती सुद्धा माझ्यासारखीच कामोत्तेजना अनुभवत होती.
अचानक स्क्रिनवरील स्त्रीचे जोरजोराचे हुंकार ऐकायला यायला लागले तसे परत आम्ही स्क्रिनकडे बघितले. आता तो पुरुष त्या स्त्रीच्या योनित आपले भले मोठे लिंग घालून तिला भोगायला लागला होता.
आम्ही दोघीही एकमेकींची योनि बोटाने भोगत होतो आणि भान हरपून स्क्रिनकडे पहात होतो. जसे स्क्रिनवर त्यांचा संभोगाचा वेग वाढला तसे येथे आमच्या बोटांचा स्पीड वाढला. बघता बघता माझी कामवासना शिगेला पोहचायला लागली. सोनाली ज्या तऱ्हेने कंबर हलवत होती त्यावरुन कळत होते की ती सुद्धा जास्त मागे नव्हती.
मला मग सहन झाले नाही आणि दबकी किंचाळी मारत मी कामतृप्त व्हायला लागले. झोपाळ्यावर बसून उंच भरारी मारल्यानंतर खाली येताना जसे हलके झाल्यासारखे वाटते तसे मला वाटायला लागले.
कंबर हलवून हलवून मी सोनालीच्या बोटावर कामरत होत होते. मा‍झ्या मागे एका मिनिटाने सोनालीचाही कडेलोट झाला आणि ती सुद्धा झडायला लागली.
आम्ही दोघीही कंबर हलवत होतो आणि एकमेकींना तृप्तीचा आनंद देत होतो, घेत होतो. कंबर हलवून, झडून आम्ही दोघीही किंचित थकलो आणि रिलॅक्स होऊन पडून राहलो. स्क्रिनवर त्या स्त्री-पुरुषाचा उत्तेजक सेक्स चालूच होता आणि आता तो पुरुष त्या डोळे बांधलेल्या स्त्रीला वेगवेगळ्या पोजीशनमध्ये भोगायला लागला.
नंतर भानावर आल्यावर सोनाली मला म्हणाली की त्या दिवशी संदीपने तिलाही असेच डोळे बांधुन हॉलमध्ये वेगवेगळ्या जागी, वेगवेगळ्या पोजीशनमध्ये भोगले होतते ती सांगायला लागली आणि मी पुन्हा तापायला लागले.
सोनाली सांगत असलेली त्यांची गंमत आणि स्क्रिनवर चालू असलेला त्या स्त्री-पुरुषाचा संभोग ह्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मी पुन्हा कामोत्तेजीत व्हायला लागले.
नंतर मग पुन्हा आम्ही दोघी एकमेकींना चोंबाळु लागलो, घासू लागलो, बोटाने भोगू लागलो. पुन्हा थोड्या वेळाने आम्ही दोघी शिगेला पोहचलो आणि परत एकदा झडलो. जवळ जवळ पाऊणतास आम्ही ती डिव्हिडी बघत होतो आणि एकमेकींना चोंबाळत, तापवत दोन वेळा कामतृप्त झालो.
नंतर थकुन आम्ही दोघी तश्याच पडून राहिलो. मला खुप हलके हलके वाटत होते आणि फार दिवसांनी मला तृप्त झाल्यासारखे वाटत होते. नंतर मी सोनालीकडे फ्रेश झाले आणि मा‍झ्या घरी निघून आले.
मा‍झ्या डोक्यात ती डिव्हिडी आणि त्यातील प्रसंगच होते. त्या डिव्हिडीमध्ये दाखवले तसे सोनाली आणि संदीपनी संभोग केला होता असे तिने सांगीतले होते. तेव्हा मा‍झ्या डोळ्यासमोर त्या दोघांची प्रतिमा उभी राहत होती.
डिव्हिडीतील दृश्यात मला आता सोनाली आणि संदीप दिसत होते आणि त्याची कल्पना करून मी तापत होते. माझी योनित सतत पाझरत होती आणि योनित काहीतरी गरम घालून तिला थंड करावी असे मला वाटत होते.
रात्री नितेश आला की त्याच्याशी मनासारखा संभोग करून योनितली आग शांत करून घ्यायचा मी निश्चय केला. त्याच्याकडून चांगले कुटून घेऊन तृप्ती करून घेतली तरच मी शांत होणार होते.
तेव्हा रात्री तो यायच्या आधी मी छानपैकी अंघोळ करून फ्रेश झाले. एक मादक परफ्युम मारुन मी हलकासा मेकप केला. माझे रेशमी मुलायम केस मी अवखळपणे मोकळे सोडले. अंगात सेक्सी अंर्तवस्त्रे आणि एक पारदर्शक सेक्सी गाऊन घालून मी त्याची वाट पहात बसले.
नितेश घरी आल्यावर माझ्याकडे पहातच राहिला. तो थकलेला होता तरी मला ह्या मादक रुपात पाहून तो सुद्धा उत्साही झाला. तो अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झाला आणि मग मी त्याला जेवायला वाढले.
मी मा‍झ्या प्रत्येक हालचालीत मादकपणा दाखवत त्याच्या अवतीभोवती वावरत होते आणि त्याला मा‍झ्या सेक्सी अदांनी घायाळ करत होते. जेवण झाल्यानंतर सगळे आवरुन आम्ही जेव्हा बेडरुममध्ये आलो तेव्हा मी जवळ जवळ त्याच्यावर झडपच घातली.
त्याने मला विचारलेही की आज मी इतक्या सेक्सी मूडमध्ये कशी काय आलेय. मग त्याला अंगावर घेऊन मी किस करू लागले आणि सोनालीकडे मी कशी ती डिव्हिडी पाहिली ते त्याला सांगू लागले.
मी नितेशला सांगीतले नाही की मी आणि सोनालीने एकमेकींना तृप्त केले ते. मी त्याला इतकेच सांगीतले की सोनालीकडे मी कसे ती एक सेक्सी डिव्हिडी पाहिली ज्याने मी इतकी तापली आहे.
डिव्हिडीतील सीनचे वर्णन ऐकून नितेशशी रंगात आला आणि मला उत्कटपणे किस करू लागला. मी त्याच्या अंगावरील सगळे कपडे काढून भिरकावले आणि त्याच्या लिंगावर हल्ला चढवला.
सहसा मी स्वत:हुन कधी त्याचे लिंग तोंडात घेऊन चोखले नव्हते पण त्या दिवशी मी स्वत:हुन त्याला चोखायला लागले. त्याने तो वेडा झाला आणि कामातूर होऊन मला चोंबाळू लागला.
डिव्हिडीमधील सीनबद्दल चर्चा करत नितेश माझ्याशी झुंजायला लागला. अगदी डिव्हिडीमध्ये दाखवले तसे त्याने काही केले नाही पण एका वेगळ्याच जोशात त्याने माझ्याशी प्रणय संभोग केला.
त्या रात्री आम्ही दोघे जवळ जवळ दोन अडीच तास प्रणयसुखाचा आनंद लुटत होतो. नितेश दोनदा माझ्यात गळला होता आणि मी तीन वेळा कामरत झाले होते. जितक्या उत्कटपणे त्याने मला भोगले त्याच्या अनेक पट जास्त आसक्तीने मी प्रणयसुख त्याच्याकडून घेतले.
सोनालीकडे ती डिव्हिडी पाहून माझ्यातली कामवासना इतकी चेतली होती की मा‍झ्या अंगातील गरमी पाहून नितेशही अवाक झाला होता! अश्या तऱ्हेने प्रचंड उत्तेजनेचा संभोग या आधी आम्ही कधीही केला नव्हता.
मा‍झ्या अंगावर नितेशने केलेल्या बळजबरीचे, चावल्याचे व्रण उठले होते. माझे उभार आणि निप्पल दाबून चोखुन नितेशने इतके लालीलाल केले होते की ते दुखत होते. मा‍झ्या योनिची तर त्या रात्री पूर्ण वाट लागली होती आणि ती खुप ठणठणत होती.
प्रणयाचा उत्कट आनंद घेऊन आम्ही इतके गलितगात्र झालो की तसेच नग्नपणे एकमेकांच्या मिठीत झोपुन गेलो.
दुसर्‍या दिवशी जेव्हा सोनाली आणि मी भेटले तेव्हा रात्री काय घडले ह्याबद्दल आमचे बोलणे झाले. जेव्हा मी तिला सांगीतले की आदल्या रात्री मी आणि नितेशने उत्कट संभोगाचा कसा भरभरून आनंद घेतला तेव्हा तिला त्याची मजा वाटली.
तिने सांगीतले की त्या रात्री तिनेही संदीपबरोबर आमच्यासारखाच प्रचंड आसक्तीने भरलेला रांगडा संभोग केला.
त्या डिव्हिडीबद्दल आणि आम्ही रात्री घेतलेल्या मनसोक्त मजेबद्दल भरभरून चर्चा केल्यानंतर आम्ही दोघींनी ठरवले की आठवड्यातुन एकदा तरी त्या दिवशीप्रमाणे आम्ही एकत्र डिव्हिडी बघायची आणि रात्री आपापल्या नवऱ्याबरोबर उत्कट सेक्सची मजा लुटायची आणि मग आमचे ते एक रुटीन झाले.
जेव्हा जेव्हा आमचे नवरे टूरवर गेलेले नसायचे तेव्हा तेव्हा आम्ही संध्याकाळी एकत्र बसून डिव्हिडी बघून आमची कामोत्तेजना पेटवुन घ्यायचो आणि रात्री नवऱ्याकडून ती शमवुन घ्यायचो.
कधी आम्ही डिव्हिडी तिच्या घरी पहायचो तर क्वचित कधी मा‍झ्या घरी पहायचो. सेक्समध्ये संदीप जास्त रसिक असल्याने तोच नेहमी ब्लू-फिल्मच्या डिव्हिडी घेऊन यायचा. सोनाली त्या डिव्हिडी पहाण्यात आणि त्या पाहून सेक्स करण्यात जास्तच रस घेवु लागली होती म्हणून संदीप वरचेवर नवनवीन डिव्हिडी आणू लागला होता.
डिव्हिडी पाहून आम्ही दोघी वरवर एकमेकींना सॅटिस्फाय करत होतो पण खरी तृप्ती आमच्या नवऱ्याकडून चांगले कुटून घेऊन आम्ही करून घेत होतो. आमच्या हल्लीच्या ह्या उफाळलेल्या कामोत्तेजनेने आणि उत्कट संभोगाने दोघींच्या नवऱ्याची काही तक्रार नव्हती आणि आम्ही सगळेच आनंदी आणि समाधानी होतो.
ब्लू-फिल्ममध्ये दाखवलेल्या सगळ्यात गोष्टी आम्ही करत होतो असे नव्हते. खास करून नितेश जास्त काही वेगळे करायचा नाही आणि नवनवीन प्रकार ट्राय करायला तो उत्सुक नसायचा. त्यामुळे तो जितके देईल आणि मला जितके घेता येईल तितक्याच सुखावर मला समाधान मानावे लागायचे.
सोनाली आणि संदीपची गोष्ट वेगळी होती. संदीप मुळातच सेक्स-रसिक होता त्यामुळे ते अनेक वेगवेगळे प्रकार ट्राय करायचे आणि सोनालीला त्याच्याकडून नानाविविध प्रकारे कामसुख मिळत होते.
कामक्रिडेतल्या आणि कामसुखातल्या काही सुप्त इच्छा मा‍झ्या मनात होत्या ज्या नितेशने पुऱ्या कराव्या असे मला वाटायचे. पण तो ते करत नव्हता आणि मी डिव्हिडीमध्ये पाहून किंवा सोनालीने संदीपबरोबर जे केले ते ऐकून माझे समाधान करून घेत होते.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!