तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.
“हाय मणु.”
“हाय नितु.”
“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.
“हो रे. जाम झोप लागली होती. आणि मोबाईल हॉलमध्ये होता. त्यामुळे पटकन जाग आली नाही. कसा आहेस तू? हाऊज युवर ट्रिप गोईंग ऑन?” मी मुद्दाम एक जांभई देत त्याला विचारले.
“ट्रिप गॉट फिनिश. टु डेज अर्ली. मी परत येतोय.” नितेश उत्साहाने म्हणाला.
ते ऐकून मी सावध झाले! त्याची ट्रिप फिनीश झाली ह्याचा किंचित आनंद झाला पण तो लवकर येतोय हे ऐकून मन थोडे हिरमुसले. पण आनंद व्यक्त करणे जरुरीचे होते तेव्हा मी हसून म्हटले,
“हो का. अरे व्वा! व्हेरी गुड. मग कधी परत येतोय?”
“अग कधी काय मी आलोय ऑलरेडी. हे बघ टॅक्सी सोसायटीत पोहचली.”
“व्हाट? काय सांगतोस काय?” मी अक्षरश किंचाळत म्हटले आणि माझा थरकाप उडाला.
“येस्स डिअर. शॉक्ड ना? सरप्राईज! वरुन खिडकीतुन पहा म्हणजे कळेल.” नितेश पलीकडून म्हणाला आणि मी पटकन फोन कट करत खिडकीकडे पळाले.
माझा पांढराफटक चेहरा, घाबरलेले भाव आणि मला खिडकीकडे पळताना पाहून संदीपने अधीरतेने विचारले,
“काय झाले मनीषा? काय म्हणाला नितेश?”
“अरे तो लवकर आलाय. खाली टॅक्सीतुन उतरतोय.” मी खिडकीजवळ पोहचत घाबरत त्याला म्हटले आणि परदा थोडा बाजूला करत खाली पाहीले.
“व्हाट? ओह नो!!” करत नागडा संदीप आत पळाला.
वरुन मी बघत होते आणि नितेश टॅक्सीतुन खाली उतरत वर खिडकीकडे पहात हसत होता.
मी हात वर करत त्याला टाटा केला आणि खिडकीपासुन बाजूला झाले. लगबगीने मी सोफ्याजवळ पडलेला माझा टि-शर्ट घेतला आणि तो अंगात घालत घालत आत बेडरुममध्ये पळाले. आत संदीप भरभर आपले कपडे घालत होता. मी पण पटकन पुढे होत माझी स्लॅक घेऊन घालत घाबरत त्याला विचारले,
“संदीप, आता काय करायचे? नितेश तर वर येतोय. तो वर पोहचायच्या आत तुला बाहेर नाही पडता येणार. ओह गॉड, काय करू मी?”
“मनीषा, घाबरु नकोस,” संदीपने कपडे घालता घालता मला म्हटले, “मला सांग. नितेश असा टूरवरुन आला की पहिले काय करतो? म्हणजे हॉलमध्ये बसतो की बेडरुममध्ये जातो की फ्रेश व्हायला बाथरुममध्ये जातो?”
“सगळे करतो. तो आला की पाच दहा मिनिटे हॉलमध्ये बसतो. मग बेडरुममध्ये येऊन कपडे काढतो. मग फ्रेश व्हायला बाथरुममध्ये जातो. मग बेडरुममध्ये पडून आराम करतो.” मी भांबावत संदीपला सांगीतले.
“ओके. पण मग तो किचनमध्ये जाण्याची शक्यता आहे का? म्हणजे ह्या दरम्यान कधी किचनमध्ये जातो का?” संदीपने विचारले.
“तसे तर नाही जात. पण काही सांगता येत नाही. त्याला काही खावे-प्यावेसे वाटले तर जातो पण किचनमध्ये. पण तू का विचारतोय हे? काय करायचे आपण? सांग लवकर. आपल्याकडे जास्त वेळ नाही.” मी घाबरत घाबरत म्हटले.
“हे बघ. मी आता किचनमध्ये जातो आणि दरवाज्याच्या मागे लपतो. नितेशला तु आत घे आणि मग त्याला हॉलमध्ये बसू दे नाहीतर बेडरुममध्ये जाऊ दे. तू फक्त इतकेच बघ की तो किचनमध्ये आला नाही पाहिजे. त्याला किचनमधुन काही लागले तर तू स्वत: आणायला ये. नंतर तो बेडरुममध्ये गेला की तू पण त्याच्याबरोबर बेडरुममध्ये जा आणि दरवाजा लावून घे. मग त्याला तू तेथेच बोलण्यात गुंतव. तोपर्यंत मी किचनमधुन बाहेर मेन डोअरकडे पळेल आणि दार उघडुन बाहेर जाईन.” संदीपने मला सगळे समजावले.
“अरे पण. सगळे होईल ना व्यवस्थित? नितेशला काही सुगावा तर लागणार नाही ना??” मी घाबरत शंकेने विचारले.
“नाही लागणार. तू घाबरु नकोस आणि एकदम नॅचरल रहा. तसेही तू त्याला सांगीतले आहे की तू झोपली होतीस. तेव्हा तू आळसावल्याचे नाटक कर. आणि हां. पटकन जाऊन चेहर्‍यावर पाणी मारुन तोंड वगैरे धुव. आणि नंतर तू पण बाथरुममध्ये जाऊन अंघोळ वगैरे करून फ्रेश हो. म्हणजे नितेशला काही कळणार नाही.”
“बरं. गॉड! सगळे ठिक होऊ दे.” मी मनातल्या मनात प्रार्थना करत म्हटले.
एव्हाना संदीपने कपडे घातले होते आणि आमचे ठरल्याप्रमाणे संदीप बाहेर गेला. आधी त्याने आपले बुट घेतले आणि तो किचनमध्ये पळाला. मी त्याच्या मागोमागच होते. किचनमध्ये सिंकच्या नळाच्या पाण्याने मी तोंडावर पाणी मारुन फ्रेश झाले.
तितक्यात बेल वाजलीच. तरी नशीब की आम्ही खुप वरच्या मजल्यावर राहत होतो तेव्हा नितेशला वर यायला थोडा वेळ लागला.
नॅपकिनने तोंड पुसत मनातल्या मनात देवाचा धावा करत मी हॉलमध्ये आले आणि दरवाजा उघडायला गेले.
दरवाजा उघडला तसे हसतमुख नितेश बॅग घेऊन आत शिरला. मी दरवाजा लावून घेतला तसे त्याने मला तिथेच दारात मिठीत घेतले आणि माझे तो चुंबन घेत माझी चौकशी करू लागला.
मी पण त्याला मिठी मारत शक्यतो माझा चेहरा हसरा ठेवत त्याला चुंबनात साथ देत त्याला उत्तर देऊ लागले. मग तसेच एकमेकांना बिलगून आम्ही सोफ्याजवळ गेलो आणि सोफ्यावर एकमेकांना मिठीत घेत बसलो.
मी त्याच्या टुरबद्दल त्याला विचारू लागले आणि तो मला उत्तर देऊ लागला. मध्ये मध्ये माझे लक्ष किचनच्या बाजुकडे जायचे पण नितेशच्या ते लक्षात येऊ नये म्हणून मी मान फिरवुन घ्यायचे. नितेश थंडगार पाणी प्यायचेय म्हणत उठायला लागला तसे मी त्याला खाली बसवत म्हणाले की ‘तू बस, मी आणते.’
मग मी त्याला पाणी आणायला किचनमध्ये गेले. आत शिरुन मी फ्रिज उघडुन पाण्याची बॉटल काढली आणि एका ग्लासात पाणी घेतले. माझे लक्ष सारखे दरवाज्याच्या मागे जात होते जेथे संदीप लपला होता आणि माझ्याकडे बघत होता.
त्याने इशाऱ्यानेच मला ‘सगळे व्यवस्थित होईल, तू जा बिनधास्त बाहेर’ असा इशारा केला. मला भिती वाटत होती की मा‍झ्या मागे मागे नितेश किचनमध्ये तर नाही यायचा? म्हणून मी शक्यतो लवकरात लवकर पाणी घेऊन बाहेर गेले.
बाहेर मी नितेशला पाणी दिले आणि पुन्हा त्याच्या बाजूला त्याला बिलगून बसले. मग नितेशने पाणी प्यायले आणि आमच्या अजून दहा एक मिनीट गप्पा झाल्या. मग नितेश उठला आणि आळस देत म्हणाला की आता मी फ्रेश होतो आणि नंतर थोडी विश्रांती घेतो.
तो उठला तसे मी पण उठले. तो बेडरुमकडे चालायला लागला तसे मी पण त्याला बिलगून त्याच्याबरोबर आत जाऊ लागले. किचनच्या दरवाज्या जवळून पुढे जाताना मा‍झ्या पोटात गोळा येत होता. कारण न जाणो पटकन कशाला तरी नितेश आत शिरला तर? पण तसे काही झाले नाही आणि आम्ही सरळ बेडरुममध्ये आलो.
आत शिरल्यावर मी बेडरुमचा दरवाजा लावून घेतला आणि सुटकेचा एक निश्वास सोडला. आता बाहेरच्या बाहेर संदीप पळून जाईल आणि आम्ही ह्या संकटातुन वाचु ह्याचा मला विश्वास वाटायला लागला.
नितेश कपडे काढत होता आणि मी त्याच्याशी काहीतरी बोलून त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवत होते. नितेशने सगळे कपडे काढले आणि नग्न झाला. मग माझ्याकडे बघून सुचकपणे हसत हसत तो बाथरुममध्ये शिरला.
तो आत शिरल्यावर मी परत एकदा सुटकेचा निश्वास सोडला की आता तो कमीत कमी १५ मिनिटे तरी बाथरुममधुन बाहेर येणार नव्हता. मी दोन मिनिटे तेथेच ऊभी राहून वाट पाहिली की कशाला तरी नितेश पटकन बाहेर तर येणार नाही ना म्हणून.
मग तो आतच आहे ह्याची खात्री झाल्यावर मी पटकन बेडवरची चादर काढली आणि दुसरी फ्रेश चादर घेऊन बेडला लावली. मग बेडरुमचा दरवाजा उघडुन मी संदीपला चेक करायला बाहेर गेले.
धडधडत्या हृदयाने मी किचनमध्ये गेले आणि दरवाज्याच्या मागे पाहीले. तेथे संदीप नव्हता म्हणजे तो बाहेर पळाला असावा ह्याची मला खात्री झाली.
मग बाहेर हॉलमध्ये आले आणि सगळीकडे पाहीले. मग मेन डोअरजवळ जाऊन मी पाहीले तर दरवाजा नुसता लोटलेला होता. दरवाजा उघडुन मी बाहेर एक नजर टाकली आणि परत दरवाजा लावून घेतला व लॉक केला.
मग मी हॉलमध्ये सोफ्याजवळ गेले आणि माझे अंग धाडकन सोफ्यावर टाकुन डोळे मिटून पडले. नितेशचा फोन घेतल्यापासुन आत्तापर्यंत जितका वेळ गेला तितक्या वेळात प्रथमच मला पूर्ण रिलॅक्स आणि निश्चिंत वाटले.
साधारण पंधरा मिनिटांनी नितेश बाहेर आला आणि त्याने मला उठवत विचारले की काय झाले, परत का झोपलीस? मी त्याला म्हटले की सकाळपासुन तब्येत ठिक नव्हती तेव्हा फ्रेश वाटत नव्हते. मी आज ऑफिसला पण गेले नाही हे सुद्धा मी त्याला सांगीतले.
मग नितेश मा‍झ्या तब्येतीची चौकशी करत मला म्हणाला की आपण बेडरुममध्ये जाऊन पडुया आणि विश्रांती घेऊया. मी म्हटले ठिक आहे आणि आम्ही दोघे एकमेकांना बिलगून बेडरुममध्ये आलो. मी त्याला म्हटले की तू बेडवर पड तोपर्यंत मी बाथरुममधुन फ्रेश होऊन येते.
मग मी बाथरुममध्ये आले आणि अंगावरचे कपडे काढून नग्न झाले. शॉवर चालू करून मी गरम पाणी ॲडजस्ट केले आणि त्या गरम पाण्याखाली ऊभी राहिले. जवळ जवळ पंधरा मिनिटे बाथरुममध्ये मी फ्रेश होत होते.
संदीपबरोबर केलेल्या सेक्सच्या सगळ्या खुणा मी अंगावरुन स्वच्छ केल्या आणि पुन्हा एकदा निर्मळ पतिव्रता बनुन बाथरुमच्या बाहेर पडले. बाथरुममध्ये मी दुसरे कपडे नेले नव्हते त्यामुळे मी नग्नपणेच बाहेर आले.
मी बाहेर आले तसे नितेशची नजर मा‍झ्या नग्न शरीरावर पडली तसे त्याची कळी खुलली. बेडजवळ आल्यावर त्याने मला बेडवर ओढून घेतले आणि मी पडल्यावर तो माझ्यावर चढला.
खरे तर त्या क्षणी मला त्याच्याबरोबर काहीही करायची इच्छा नव्हती पण तो काही दिवस दुर राहून परत आला होता तर मला निरुत्साह दाखवता येणार नव्हता. तेव्हा चेहर्‍यावर आनंद दाखवत मी त्याला साथ द्यायला लागले.
महिनाभर संदीपपासुन दूर राहिल्यानंतर आज त्याने मला संभोगाचा जो अदभुत आनंद दिला होता त्याचा प्रभाव मा‍झ्या तन-मनावर होता, जो मला घालवायचा नव्हता. त्यामुळे त्या क्षणी नितेशने माझ्याशी काही करू नये असे मला वाटत होते.
पण नितेश माझा नवरा होता आणि संदीप एक परपुरुष. तेव्हा नितेशला मी नाही म्हणून शकत नव्हते. नंतर तासभर नितेश माझ्याशी संभोग करत होता पण माझे तन त्याला साथ देत होते पण मन संदीपच्या विचारात मग्न होते.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!