तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.
“मला का पकडलेस? सोड मला, संदीप.” मी त्रासिकपणे म्हटले. माझे हृदय जोरजोराने धडधडत होते आणि एक अनामिक भिती मला जाणवत होती.
“तू उगाच प्रतीकार करु नकोस. मग सोडतो मी तुला.” संदीप शांतपणे म्हणाला.
“सोड मला. काय पाहिजे तुला?” मी भांबावत विचारले.
“हे काय विचारणे झाले? आता तुला अशी पाहिल्यावर मला तुझ्याकडून काय हवे असणार?”
संदीपने मला वळवले आणि त्याच्याकडे तोंड करून उभे केले. मग त्याने आपल्या एका हाताचा विळखा मा‍झ्या कंबरेत घालून मला घट्टपणे आपल्या जवळ ओढले. आम्हा दोघांची नग्न शरीरं एकमेकांना भिडली आणि चेहरे एकमेकांच्या जवळ आले.
मी भांबावत त्याच्या चेहर्‍याकडे बघत होते आणि तो मिश्किलपणे हसत मा‍झ्या डोळ्यात पहात होता. त्याने आपला दुसरा हात वर आणला आणि मा‍झ्या चेहर्‍यावर रेंगाळणाऱ्या मा‍झ्या केसांच्या बटा बाजूला केल्या.
त्याच्या हाताची राकट बोटे मा‍झ्या गालावरुन फिरायला लागली. त्या परिस्थितीतही मा‍झ्या अंगातुन उत्तेजनेची एक लहेर खालून वर गेली आणि माझे पाय डगमगले. नशीब संदीपने मला एका हाताने घट्ट पकडून धरले होते नाहीतर मी खाली पडले असते.
मी नग्न होते आणि तो नग्न होता. त्याने मला आपल्या अंगाशी घट्ट पकडून धरले होते आणि आमची तोंड एकदम जवळ होती. त्या क्षणी काहीही घडु शकत होते आणि ते घडावे की घडू नये अशी दोलनीय अवस्था मा‍झ्या मनाची होती. त्यामुळे पुढे काय करावे आणि काय पवित्रा घ्यावा ह्याचा संभ्रम मा‍झ्या मनात होता.
तो हळुवारपणे आपली राकट बोटे मा‍झ्या चेहर्‍यावर फिरवत होता आणि अतिशय आसक्तीने मा‍झ्या डोळ्यात पहात होता. त्याच्या स्पर्शाने आणि नजरेने माझे मन पाघळत होते आणि काही विरोध करावा हा विचार विरघळत होता.
काहितरी बोलायला मी तोंड उघडले पण मा‍झ्या तोंडातून शब्दच बाहेर पडले नाहीत. मी पोकळपणे माझे तोंड हलवत पुन्हा बंद केले आणि भांबावत त्याच्या नजरेत पहात राहिले.
मला जाणवले की संदीपचा अर्धवट कडक लंड मा‍झ्या पोटावर दबला होता आणि त्यातुन बाहेर पडलेले विर्याचे पातळ थेंब मा‍झ्या पोटावर बरबटले जात होते. त्याचा थंड स्पर्श मला जाणवत होता म्हणून मला कळत होते की ते त्याच्या लंडातुन येणारे पाणी होते.
वर तो मा‍झ्या चेहर्‍यावर नाजुक नक्षीकाम करत होता आणि आपली राकट बोटे हळुवारपणे मा‍झ्या पूर्ण चेहर्‍यावर फिरवत होता. मा‍झ्या नाकावरुन मा‍झ्या एका गालावर, मग गालावरुन मा‍झ्या हनुवटीवर, मग हनुवटीवरुन मा‍झ्या ओठांवर, मग ओठांवरुन दुसर्‍या गालावर त्याची बोटे आळीपाळीने फिरत होती.
पूर्ण वेळ त्याची नजर माझा चेहरा स्कॅन करत होती आणि तो मा‍झ्या चेहऱ्यावरील भाव टिपत होता. त्याला रहावले नाही आणि त्याने मा‍झ्या कंबरेला विळखा घातलेल्या हाताने मला वर ओढले. त्याचा जोर इतका होता की मी वर झाले आणि मला पाऊलाच्या चवड्यावर उभे राहवे लागले.
माझे तोंड आता त्याच्या तोंडाच्या अगदी जवळ आले. आम्हा दोघांनाही एकमेकांच्या उच्छवासाची झळ भासत होती. त्याने मला वर केल्यावर मला जाणवले की त्याचा लंड मा‍झ्या पोटावरुन खाली घसरत गेला आणि आता तो मा‍झ्या योनिवरील भागाला खुपत होता.
मा‍झ्या योनिच्या वरच्या भागावरील केसाळ भागाच्या स्पर्शाने त्याचा लंड अजूनच कडक झालेला मला जाणवला. का कोणास ठाऊक पण पटकन मा‍झ्या योनित एक गोड संवेदना उमटली आणि तिच्यातुन कामसलील पाझरला.
कदाचित मी आधी ती डिव्हिडी बघत कामोत्तेजीत होते आणि फिनीश झालेली नव्हते म्हणून असेल. किंवा संदीप सारख्या मजबूत आणि ताकदवान पुरुषाने नग्नपणे मला घट्ट पकडले होते म्हणून असेल किंवा सोनालीचा काम-रसिक नवरा म्हणून मा‍झ्या मनात संदीपबद्दल काहितरी सुप्त आकर्षण असेल.
पण त्या क्षणी मा‍झ्या मनातली भिती वाढण्याऐवजी ती कमी झाली होती आणि त्याची जागा कामोत्तेजनेने घेतली होती. संदीपच्या कडक लंडाच्या स्पर्शाने माझी योनि पाझरायला लागली होती हे फॅक्ट होते.
संदीपने मा‍झ्या नजरेत खोलवर पाहीले आणि मागे माझे केस ओढले. माझी मान मागे दबली गेली आणि माझे ओठ वर झाले. नजरेला नजर देत तो पुढे झुकला आणि त्याने आपले ओठ अलगद मा‍झ्या ओठांवर टेकवले.
आश्चर्याने मी डोळे विस्फारले पण मनातून मला त्याचे कौतुक वाटले की किती हळुवारपणे त्याने मला किस केले. हळुवारपणे मा‍झ्या ओठांवर आपले किंचित राकट ओठ दाबत तो मला किस करु लागला.
काय असेल तर असो पण त्याच्या चुंबनात एक वेगळीच गोष्ट होती. नितेशने मला अगणितवेळा किस केले होते पण जी गोष्ट संदीपच्या चुंबनात होती ती त्याच्या चुंबनात नव्हती.
मला वाटले की संदीपने मला घट्ट पकडले होते आणि एक प्रकारे तो माझ्यावर जबरदस्ती करत होता. तेव्हा मला तो जबरदस्तीने किस करेल किंवा रासवटपणे माझे चुंबन घेईल. पण तो काळजीपुर्वक, प्रेमाने, आपुलकीने माझे चुंबन घेत होता आणि मला ते खुप आवडायला लागले.
काही क्षणापुर्वी जी जबरदस्ती तो माझ्यावर करत होता तो पवित्रा बदलुन आता तो प्रेमपुर्वक मला ट्रिट करत होता. त्याच्या ह्या बदललेल्या पवित्र्याला मी कसे रिस्पॉन्ड करावे किंवा कसे उत्तर द्यावे ह्याबद्दल मा‍झ्या मनात संभ्रम निर्माण झाला.
त्या संभ्रमात नकळतपणे मी त्याला साथ द्यायला लागले आणि माझे ओठ त्याच्या ओठावर दाबायला लागले. माझ्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत असलेला पाहून त्याच्या चेहर्‍यावर उत्साह पसरला आणि त्याच्या ओठांचा मा‍झ्या ओठांवरील जोर वाढला.
आता त्याच्या चुंबनात उत्कटता दिसू लागली आणि तो एका आसक्तीने माझे चुंबन घेवु लागला. माझे ओठ किंचित विलग झाले तसे त्याचा फायदा घेत त्याने आपली जीभ मा‍झ्या तोंडात सारली.
अनाहूतपणे मी त्याच्या जीभेला माझी जीभ लावली आणि त्याने घट्टपणे आपले ओठ मा‍झ्या ओठावर दाबले. आणि मग आम्ही हावऱ्यासारखे एकमेकांची जीभ चोखत फ्रेंच किसींग करायला लागलो.
मा‍झ्या ह्या रिस्पॉन्सने संदीपच्या लंडाला एक झटका बसलेला मला जाणवला आणि तो अजूनच कडक होत मा‍झ्या योनिवरील भागाला खुपू लागला. त्याच्या लंडातुन विर्याचे पातळ पाणी सुटत होते आणि ते मा‍झ्या योनिवरील केसाळ भागावर पसरत होते. त्या भागाचा तो ओलसरपणा मा‍झ्या योनितील ओलसरपणा वाढवत होता.
नकळत मी मा‍झ्या योनिचा तो भाग त्याच्या कडक लंडावर दाबायला लागले. वर संदीपचे किसींग जास्तच उत्कट आणि रासवट होत चालले होते. त्याची जीभ मुक्तपणे मा‍झ्या तोंडात विहार करत होती आणि मा‍झ्या जीभेशी गाठभेट करत होती.
एका वेगळ्याच धुंदीत मी संदीपला साथ देत होते. हा माझा नवरा नाही तर परपुरुष आहे, मा‍झ्या मैत्रिणीचा नवरा आहे आणि मी त्याच्याबरोबर हे करायला नाही पाहिजे. अशी कसलीही जाणीव मला होत नव्हती.
सोनालीला तो देत असलेल्या कामसुखाच्या गोष्टीवरुन मा‍झ्या मनात नकळत त्याच्याबद्दल एक आकर्षण निर्माण झाले होते आणि ते आकर्षण लैंगिक होते ह्याची जाणीव त्या क्षणी मला होत होती. आणि म्हणुनच मी त्याला न थांबवता साथ देत होते व ही गोष्ट मला कळत नव्हती.
आवेगाने संदीपने आपले तोंड घट्टपणे मा‍झ्या तोंडावर दाबले आणि उत्तेजनेच्या भरात माझा एक ओठ दातात पकडून चावला! त्याच्या चावण्याने मा‍झ्या नाजुक ओठातुन एक हलकीशी कळ मा‍झ्या मेंदुत गेली आणि मा‍झ्या धुंदीतुन जागी होत मला परिस्थितीची जाणीव झाली.
त्याने मला धरल्यापासून त्या क्षणापर्यंत प्रथमच मला जाणवले की जे चाललेय ते चुकीचे होते आणि ते थांबवायला पाहिजे होते. मा‍झ्या चेहऱ्यावरील बदलते भाव संदीपने बरोबर टिपले आणि मा‍झ्या मनातील विचार बदलत आहेत हे त्याला जाणवले.
मी पुढे काही करायला जाण्याआधी त्यानेच हालचाल केली आणि मला आपल्या हातावर उचलुन घेतले. तो काय करतोय ह्याचा अंदाज मी लावतच होते तोपर्यंत त्याने भराभरा चालायला सुरुवात केली.
ज्या दिशेने तो चालला होता त्यावरुन मी ओळखले की तो मला बेडरुममध्ये घेऊन चालला होता. मनात मी आधी क्षणभर विचार केला होता की त्याला थांबवावे. पण त्याप्रमाणे मी कोठलीही हालचाल केली नाही उलट त्याच्या मानेमागे हात टाकुन मी स्वत:ला सावरले आणि माझे डोळे मिटून घेतले.
का कोणास ठाऊक पण मला हातावर उचलुन कवेत घेऊन तो चालला होता आणि मला ते आवडत होते. काही क्षण चालल्यानंतर तो थांबला आणि त्याने मला खाली ठेवत उभे केले. मला वळवुन तो मा‍झ्या मागे मला चिकटुन उभा राहिला तेव्हा मी डोळे उघडुन पाहीले.
त्याने मला त्याच्या बेडरुममध्ये आणले होते आणि एका भिंतीला असलेल्या मोठ्या आरशासमोर उभे केले होते. आरशात माझे पूर्ण नग्न शरीर स्पष्ट दिसत होते आणि मा‍झ्या मागे उभा राहून मा‍झ्या खांद्यावरुन संदीप आरशातून माझे अंग न्याहाळत होता.
त्याने त्याचा एक हात मा‍झ्या कंबरेवरुन पुढे आणला आणि मा‍झ्या पोटावर विसावत तो मला चिकटुन उभा राहिला. आरशात आमची नजरानजर झाली तेव्हा तो हळुच मला म्हणाला,
“बघ मनीषा. बघ तू किती सुंदर आणि सेक्सी दिसतेस! तुझी फिगर किती मादक आहे! मी नेहमी इमॅजीन करायचो की कपड्याच्या आत तुझी फिगर अशीच सेक्सी असणार. ती बघायचा चान्स मात्र मला आज मिळालाय.”
संदीपने माझा पोटावर दाब देत मला मागे स्वत:च्या अंगावर दाबले. त्याचा कडक लंड मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत खुपला होता. त्याच्या राकट अंगाची धग मला जाणवत होती आणि नक्कीच मा‍झ्या नाजुक मुलायम अंगाच्या कोमल स्पर्शाने तो पण उत्तेजित झालेला होता.
त्या क्षणी मी काय करावे किंवा काय बोलावे हेच मला समजत नव्हते. काहितरी बोलावे म्हणून मी म्हणाले,
“ओह संदीप. मला जाऊ दे. सोड मला.”
“मी कोठे धरलेय तुला? आणि कोठे चाललीस तू? जे हवंय ते तू तुला मिळालेय का??” संदीपने हळुवारपणे मा‍झ्या कानात म्हटले.
“प्लिज संदीप. नको करुस हे. हे चांगले नाही.” पुन्हा मी काहितरी बडबडले.
“काय नको करू? आणि काय चांगले नाही? मी आलो तेव्हा पाहीले की तू सोफ्यावर नग्न पडली होतीस. समोर डिव्हिडीवर सेक्स सीन चालला होता आणि तू आपल्या योनित बोटे घालून स्वत:ला कामतृप्त करायला बघत होती. ज्या तऱ्हेने तु स्वत:चे उभार दाबत होतीस, निप्पल ओढत होतीस त्यावरुन तू प्रचंड तापलेली दिसत होतीस. तुझी कामवासना खुप भडकली होती. तू काहीही केले असतेस तरी तुझी कामवासना शमली नसती. तुझ्या अंगातली गरमी थंड झाली नसती. ती शांत झाली असती फक्त एकाच गोष्टीने.” इतके बोलून संदीप थांबला.
“कुठल्या गोष्टीने?” अनाहूतपणे मी विचारले आणि माझे मलाच आश्चर्य वाटले की मी ते का विचारले.
“कडक लंडाने. ताठ लंड पुच्चीत घालून घेतल्यानंतरच तुझी शांती झाली असती.” संदीप शांतपणे म्हणाला.
“ओह नो. नाही नाही.” मी त्याचे म्हणणे खोडुन काढायचा निष्फळ प्रयत्न केला.
पण त्याने म्हटले त्यात तथ्य होते! मी तापलेली होते, माझी कामवासना भडकलेली होती. मी माझे गोळे कुस्करत होते, मा‍झ्या योनित बोटे घालून माझा मदनमणी घासत स्वत:ची तृप्ती करून घ्यायला बघत होती. पण मनातून मला कडक लंडाची आसक्ती होती.
मला माहीत होते की मा‍झ्या योनितली ती आग खऱ्या अर्थाने फक्त लंडाकडूनच शमणार होती. अर्थात त्यावेळी मा‍झ्या मनात फक्त मा‍झ्या नवऱ्याच्या लंडाचा विचार होता कारण त्याच्या लंडाकडूनच मी माझी शांती करून घेत होते.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!